Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säker användning av mobiltelefoner i luftfartyg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säker användning av mobiltelefoner i luftfartyg

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2008/294/EG – villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

  • Genom beslutet upprättas gemensamma regler för säker användning av mobiltelefoner i luftfartyg, så att flygpassagerare kan ringa samtal och skicka och ta emot meddelanden (GSM-läge) medan de flyger över Europa.
  • Beslutet har därefter ändrats genom beslut 2013/654/EU så att passagerares mobila enheter även kan ansluta till luftfartygets mottagare/sändare via 3G- och 4G-teknik för mobil telekommunikation. Detta gör det möjligt att använda bredbandstjänster, såsom åtkomst till internet, på luftfartyg försedda med mobilkommunikationstjänster.

VIKTIGA PUNKTER

Den allmänna ramen för användning av mobiltelefoner på luftfartyg beror på två faktorer:

Den licens som tillhandahålls av ett land angående överensstämmelse för utrustningen för mobilkommunikation kommer att vara giltig i alla EU-länder. På så sätt kan mobilkommunikationstjänster tillhandahållas oavbrutet till flygpassagerare över hela EU:s territorium.

Tillämpningsområde

  • Detta beslut gäller bara de tekniska krav som behövs för anslutningen mellan passagerares egna mobila enheter och den mottagare/sändare i luftfartyget som är installerad inne i passagerarkabinen.
  • Beslutet reglerar inte hur signalen överförs mellan flygplanet och marken, och inte någon licensfråga, kommersiell fråga eller luftfartsfråga.
  • Installation av ett mobilkommunikationssystem i luftfartyg behövs endast om flygbolaget tänker tillhandahålla mobilkommunikationstjänster till sina passagerare. I sådana fall kan flygbolaget bestämma sig för om endast datatjänster ska tillåtas eller även röstsamtal, med tanke på passagerarnas komfort och integritet.

Funktion

  • Passagerarnas mobila enheter ansluts till ett mobilnätverk ombord (luftfartygets basstation) som i sin tur kommunicerar med marken, normalt via satellit.
  • För att hindra att flygpassagerares telefoner skapar störningar i nätverken för markbunden radiokommunikation, får systemet aktiveras först när luftfartyget är högre upp än 3 000 meter/10 000 fot.
  • Mellan marknivån och 3 000 meter måste mobilterminalerna vara i flygplansläge.
  • Över 3 000 meter upplyser besättningen i ett luftfartyg försett med mobilkommunikation att de kan övergå till ”normalt” läge och ringa och ta emot samtal osv. precis som på marken.
  • Roamingtjänsten tillhandahålls mot en avgift som bestäms av flygbolaget och/eller leverantören av telekommunikationstjänsten, och ligger utanför omfattningen av detta beslut.

Säkerhet

Innan någon komponent tillåts att installeras ombord på ett luftfartyg, måste den få en luftvärdighetscertifiering som tillhandahålls av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Mobilkommunikationssystemet är därför säkert ur luftfartssynpunkt.

EU-länderna kan ålägga tekniska restriktioner för att förhindra störande signaler och andra störningar av nätverken för markbundna telekommunikationsnät genom signaler som sänds till och från flygpassagerarnas mobila enheter.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det gäller från och med den 7 april 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 2008/294/EG av den 7 april 2008 om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen (EUT L 98, 10.4.2008, s. 19–23)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2008/294/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation av den 7 april 2008 om auktorisation för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i Europeiska gemenskapen (delgivet med nr K(2008) 1257) (EUT L 98, 10.4.2008, s. 24–27)

Senast ändrat 28.06.2016

Top