Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2111/2005 – förteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom EU och om information om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • Den upprättar en offentlig förteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom EU på grund av att de inte uppfyller säkerhetsnormerna (bilaga A) och lufttrafikföretag vars verksamhetstillstånd är begränsat under vissa omständigheter (bilaga B).
  • Enligt förordningen ska passagerare också få veta vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning.

VIKTIGA PUNKTER

  • Ett lufttrafikföretag inkluderas i förteckningen över förbjudna lufttrafikföretag om det uppdagas att det förekommer allvarliga brister i säkerheten hos företaget i fråga och dessa brister inte åtgärdas.
  • Gemensamma EU-kriterier baserade på relevanta säkerhetsnormer används för att fastställa om ett förbud mot att bedriva verksamhet ska införas. Europeiska kommissionen kan ändra ett beslut om verksamhetsförbud på grundval av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
  • Om oförutsedda säkerhetsproblem uppkommer kan EU-länderna införa ett omedelbart verksamhetsförbud.
  • När kommissionen antar ett beslut om verksamhetsförbud ska lufttrafikföretaget ges möjlighet att höras.
  • Förteckningen offentliggörs i EU:s officiella tidning. Kommissionen och EU-länderna ska underlätta allmänhetens tillgång till förteckningen, framför allt genom användning av Internet. Civila luftfartsmyndigheter och flygplatser ska också se till att allmänheten får kännedom om förteckningen.
  • Biljettförsäljare, researrangörer och resebyråer måste informera passagerarna om vilket lufttrafikföretag som ska utföra en viss flygning vid bokningstillfället. Passagerarna måste också informeras om alla ändringar så snart som möjligt, senast vid incheckningen eller ombordstigningen.
  • Passagerarna har rätt till återbetalning eller ombokning om lufttrafikföretaget förs in på förteckningen över förbjudna företag efter bokningstillfället.

I december 2015 offentliggjorde kommissionen en omfattande luftfartsstrategi för Europa. Strategin syftar till att förbättra sektorns konkurrenskraft och betonar vikten av fortsatt höga normer för luftfartssäkerhet och luftfartsskydd samt skydd av passagerarnas rättigheter.

Från och med november 2016 måste varje lufttrafikföretag som inte är baserat i EU och som flyger till EU inneha ett luftfartssäkerhetstillstånd som utfärdas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Tillståndet intygar att lufttrafikföretaget uppfyller internationella säkerhetsnormer och gäller i hela EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 16 januari 2006.

BAKGRUND

Lista över förbjudna flygbolag i EU

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (EUT L 344, 27.12.2005, s. 15–22)

Ändringar och fortlöpande rättelser av förordning (EG) nr 2111/2005 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14–28). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 06.06.2016

Top