Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Godkända livsmedelstillsatser: allmänna regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Godkända livsmedelstillsatser: allmänna regler

Sedan 1990 är alla godkända livsmedelstillsatser och villkoren för deras användning harmoniserade på EU nivå för att skydda konsumenternas hälsa och garantera fri rörlighet för livsmedel inom EU.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel. Rapport [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Direktiv 89/107/EEG

Direktivets tillämpningsområde omfattar livsmedelstillsatser som hänför sig till kategorierna i bilaga 1, och som används som ingredienser vid framställning eller beredning av ett livsmedel och fortfarande finns kvar i den slutliga varan (med livsmedelstillsats avses varje ämne som i sig inte konsumeras som ett livsmedel och som när det avsiktligt tillsätts i ett livsmedel blir en beståndsdel i detta livsmedel).

Endast ämnen som finns med i förteckningarna får användas som livsmedelstillsatser, och endast på de villkor som anges i dessa (exempelvis konserveringsmedel, emulgeringsmedel, sötningsmedel, bakpulver).

Rådet ska anta

 • en uttömmande förteckning över godkända livsmedelstillsatser,
 • en förteckning över de livsmedel som dessa tillsatser får användas i, villkoren för att de ska få användas samt, i förekommande fall, en begränsning med hänsyn till det tekniska syftet med deras användning,
 • bestämmelser för tillsatser som används som bärare och lösningsmedel, vid behov även med uppgift om deras renhetskriterier.

Ett särskilt förfarande som ger kommissionen möjlighet att besluta om åtgärder efter att ha rådfrågat Ständiga livsmedelskommittén ska tillämpas för följande åtgärder:

 • Fastställande av renhetskriterier.
 • Vid behov de analysmetoder som krävs för att verifiera att renhetskriterierna är uppfyllda.
 • Vid behov förfarandet vid provtagning och metoderna för kvalitativ och kvantitativ analys av livsmedelstillsatser i och på livsmedel.
 • Övriga bestämmelser som behövs för att trygga efterlevnaden av de bestämmelser som anger att endast tillsatser som finns på förteckningarna är tillåtna.

Bestämmelser om en medlemsstats rätt att vidta åtgärder om medlemsstaten på goda grunder anser att användningen av en tillsats innebär en risk för människors hälsa, trots att den enligt direktivet får användas.

Villkor som ger en medlemsstat rätt att tillfälligt och på sitt territorium tillåta att en tillsats som tillhör någon av de kategorier som räknas upp i bilaga 1 till direktivet, och som inte ingår i förteckningen, saluförs och används för att ta hänsyn till den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen efter det att förteckningen antagits. Ett sådant villkor kan vara att godkännandet begränsas till en period av två år.

Krav rörande den information som måste finnas på förpackningar eller behållare till livsmedelstillsatser avsedda för försäljning, slutkonsumtion eller framställning av livsmedel.

Direktiv 94/34/EG

Genom direktiv 94/34/EG får medlemsstaterna rätt att förbjuda användningen av vissa tillsatser i livsmedel som tillverkas enligt traditionella metoder inom deras territorium. Villkoret är att detta förbud redan fanns före den 1 januari 1992 och att den fria rörligheten för varor inte hämmas.

Dessa medlemsstater är dock skyldiga att på sitt territorium tillåta framställning av icke-traditionella produkter som framställs i enlighet med direktiven om livsmedelstillsatser.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/107/EEG

28.12.1988

27.6.1990

EGT L 40, 11.2.1989

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 94/34/EG

10.9.1994

-

EGT L 237, 10.9.1994

Förordning 1882/2003 [medbeslutande COD/2004/0237]

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 28 juli 2006 om livsmedelstillsatser [KOM(2006) 428 slutlig - ej offentliggjord i EUT]. Genom förordningen ska alla godkända livsmedelstillsatser harmoniseras på en gemenskapsförteckning, inklusive sötningsmedel och färgämnen. Med förordningen fastställs också ett enhetligt förfarande för godkännande och bedömning.

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa ska både behandla samtliga tillsatser som redan godkänts och nya tillsatser, medan Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ska göra en riskbedömning av produkterna. För att en ny tillsats ska godkännas eller ett befintligt godkännande förnyas måste bedömningen visa att produkten är säker, tekniskt oundviklig, medför fördelar för konsumenten och inte vilseleder konsumenten.

Genom förordningen upphävs samtliga gällande bestämmelser om tillsatser (se nedan).

All lagstiftning om tillsatser bygger på

 • direktiv 89/107/EEG,
 • direktiv 95/2/EG ()om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel,
 • direktiv 94/35/EG (es de en fr)om sötningsmedel för användning i livsmedel,
 • direktiv 94/36/EG (es de en fr)om färgämnen för användning i livsmedel,
 • samt beslut 292/97/EG (se nedan).

Europaparlamentets och rådets beslut 292/97/EG av den 19 december 1996 om bibehållande av nationell lagstiftning om förbud mot användning av vissa tillsatser vid tillverkning av vissa specifika livsmedel [EGT L 48, 19.02.1997].

Beslutet ger medlemsstaterna rätt att tillämpa lagstiftning som förbjuder användningen av vissa tillsatser vid tillverkning av vissa specifika livsmedel, som anses vara traditionella livsmedel och som tillverkas inom deras territorium. Undantagen strider inte mot bestämmelserna om garanterade traditionella specialiteter (es de en fr)av jordbruksprodukter och livsmedel.

Rapporter

Rapport [KOM(2001) 542 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionens rapport av den 1 oktober 2001 om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen.

Senast ändrat den 25.04.2007

Top