Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Standardiseringens roll i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Standardiseringens roll i Europa

Standardisering och principen om ömsesidigt erkännande spelar tillsammans en viktig roll för att den inre marknaden ska kunna fungera väl. Med hjälp av harmoniserade europeiska standarder tryggas fri varurörlighet på den inre marknaden och EU-företagens konkurrenskraft stärks. De bidrar också till att skydda EU-konsumenternas hälsa och säkerhet samt miljön.

RÄTTSAKT

Rådets resolution av den 28 oktober 1999 om standardiseringens roll i Europa [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 141 av den 19 maj 2000].

SAMMANFATTNING

Rådet framhåller att det har utvecklats ett stabilt europeiskt standardiseringssystem, framför allt genom " den nya metoden ". Om detta vittnar även kommissionens rapport om effektivitet och legitimitet i fråga om europeisk standardisering inom ramen för den nya metoden från 1998. Detta har spelat en viktig roll för en väl fungerande inre marknad, särskilt den fria rörligheten för varor och tjänster. Systemet har vidare främjat skydd av konsumenters hälsa och säkerhet, stärkt industrins konkurrenskraft och stött internationell handel.

Standardiseringsprinciper

Rådet bekräftar att standardisering är en frivillig verksamhet, som bygger på konsensus och som genomförs av de berörda parterna själva. Rådet uppmuntrar de europeiska standardiseringsorganen att utveckla en ny politik för anpassning till marknadsbehov genom att

  • diversifiera utbudet av varor och tjänster som erbjuds berörda parter,
  • utveckla ett graderat system för produkter som inte bygger på formella standarder, t.ex. förfaranden för utarbetande och samråd.

Rådet anmodar kommissionen att undersöka möjligheterna att utforma principiella riktlinjer för gemenskapen när det gäller specifikationer som inte har ställning som formella standarder. Kommissionen ska också undersöka om skillnader mellan standardisering inom informations- och kommunikationsteknik och standardisering inom andra områden ger upphov till problem.

Utvidgning

Rådet välkomnar de åtgärder kandidatländerna vidtagit för att bygga upp en infrastruktur för standardisering så att de kan delta fullt ut och effektivt i det europeiska standardiseringsarbetet.

De offentliga myndigheterna

De offentliga myndigheterna har ett legitimt intresse av det europeiska standardiseringsarbetet, eftersom det har ett stort inflytande på samhället. Rådet anmodar därför de offentliga myndigheterna att erkänna den europeiska standardiseringens strategiska betydelse och att upprätthålla ett stabilt och öppet, rättsligt, politiskt och ekonomiskt ramverk inom vilket standardiseringen kan utvecklas. Rådet uppmanar också kommissionen att undersöka om principerna i den nya metoden skulle kunna tillämpas på andra områden som ett sätt att förbättra och förenkla lagstiftningen. Rådet uppmanar också kommissionen, de offentliga myndigheterna och standardiseringsorganen att fastställa förfaranden för att lösa problem i samband med tillämpningen av skyddsklausulen.

Effektivitet

Standardiseringsorganen uppmanas att fortlöpande uppdatera sina strategier för att öka effektiviteten i standardiseringsprocessen. Detta leder till att standarderna blir marknadsanpassade (även dem som rör små och medelstora företag). Kommissionen uppmanas att göra undersökningar av standardiseringens totala inverkan och att bidra till inrättandet av ett system för benchmarking av dessa organs verksamhet.

Rådet finner eftersläpningen på vissa områden oroväckande. De berörda parterna uppmanas att ta fram de standarder som behövs på dessa områden för att underlätta fri rörlighet för varor.

Finansiering

Enligt rådet bör kostnaderna för att utarbeta standarder i princip bäras av de berörda parterna själva. Rådet bekräftar dock sin avsikt att lämna riktat EU-stöd till europeisk standardisering.

Internationell standardisering

Rådet bekräftar betydelsen av åtagandena i kraft av Världshandelsorganisationens avtal om tekniska handelshinder (WTO-TBT). Rådet uppmanar handelspartner i Europa att engagera sig i internationell standardisering, att införa standardanpassad lagstiftning och att främja enhetlighet mellan nationella och internationella standarder.

Intresseorganisationer som företräder arbetstagare, konsumenter och miljöintressen bör delta fullt ut i standardiseringsarbetet på internationell nivå.

Kommissionen uppmanas att i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för en europeisk standardiseringspolitik i ett internationellt sammanhang.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets slutsatser av den 21 och 22 december 2004 om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den europeiska standardiseringens roll i EU:s politik och lagstiftning [KOM(2004) 674 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Som svar på meddelandet från kommissionen om den europeiska standardiseringens roll i EU:s politik och lagstiftning antog rådet följande slutsatser i december 2004:

  • Den europeiska standardiseringen kan medverka till att Lissabonmålen genomförs och bidra till hållbar utveckling.
  • Det är viktigt att göra ytterligare framsteg, så att nya tekniker kan införas och den inre marknaden för tjänster kan fungera väl.
  • Den europeiska standardiseringen kan spela en viktig roll när det gäller de europeiska företagens konkurrenskraft, innovation och ekonomins kunskapsbas.

Rådets slutsatser om standardisering av den 1 mars 2002 [EGT C 66 av den 15 mars 2002].

Rådet tar i sina slutsatser 2002 fasta på kommissionens rapport från 2001. Rådet bekräftar nödvändigheten av att de offentliga myndigheterna erkänner standardiseringens strategiska betydelse. Man noterar också med tillfredsställelse de framsteg som kandidatländerna och deras nationella standardiseringsorgan har gjort.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om de åtgärder som vidtagits till följd av de resolutioner om europeisk standardisering som antogs av rådet och Europaparlamentet 1999 [KOM(2001) 527 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Council Resolution of 18 June 1992 on the role of European standardization in the European economy [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 173 av den 9 juli 1992].

Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 136 av den 4 juni 1985].

Senast ändrat den 31.10.2005

Top