Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(93) 313 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1998) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1400 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 underströk kommissionen att Cyperns momssats redan låg i nivå med vad som föreskrevs i EG, medan det kvarstod vissa problem när det gäller punktskatter.

I sin rapport från november 1999 intog kommissionen en mer kritisk hållning gentemot landets momssystem, som fortfarande hade vissa brister, samtidigt som den underströk de framsteg som Cypern gjort på området. Stora problem kvarstod på området punktskatter.

I sin rapport från november 2000 ansåg kommissionen att Cypern gjort framsteg på området indirekta skatter även om den momslag som innebar en avsevärd anpassning till EU:s regelverk inte skulle träda i kraft förrän under 2001. Punktskatterna på alkohol och bensin som producerats i Cypern höjdes, samtidigt som man införde punktskatter på diesel, fotogen och importerad alkohol. Den särskilda punktskatten på cigaretter höjdes i juni 2000 och närmade sig den miniminivå som gällde i EU (57 procent). På området direkta skatter hade Cypern åtagit sig att följa de skyldigheter som följer av uppförandekoden för företagsbeskattning, även om man ännu inte gjort några konkreta framsteg. När det gäller landets administrativa kapacitet hade man inrättat en avdelning inom tullmyndigheten i syfte att genomföra EU:s regelverk på ett effektivt sätt.

Av rapporten från 2001 framgick att Cypern gjort begränsade framsteg. På området punktskatter är numera små försändelser utan handelssyfte från tredje land befriade från importavgifter. Däremot konstaterades inga genombrott på områdena direkta skatter, administrativt samarbete eller ömsesidigt bistånd. När det gäller administrativ kapacitet noterade kommissionen i sin rapport att datoriseringen av myndigheterna fortsatte och att antalet anställda som ansvarar för skattekontroller hade ökat.

I rapporten från oktober 2002 underströk kommissionen att Cypern gjort stora framsteg i anpassningen av sin lagstiftning till EU:s regelverk. Framstegen berodde framför allt på att man i juli 2002 antog en övergripande skattereform som omfattade både direkta och indirekta skatter.

I sin rapport från 2003 ansåg kommissionen att Cypern uppfyller de åtaganden och krav som överenskommits i anslutningsförhandlingarna om kapitlet beskattning. Cypern bör alltså vara i stånd att genomföra regelverket vid anslutningen.

Under förhandlingarna beviljades Cypern övergångsbestämmelser när det gäller tillämpningen av en reducerad momsskattesats på restaurangtjänster (till och med den 31 december 2007) samt fortsatt tillämpning av en nollskattesats på livsmedel och på läkemedel (till och med den 31 december 2007). Cypern har även beviljats ett undantag från moms på leverans av mark för byggändamål (till och med den 31 december 2007) och möjligheten att tillämpa ett system för kontantredovisning (cash accounting scheme) samt ett förenklat förfarande för tillhandahållanden mellan närstående personer (under ett år efter anslutningen). När det gäller tillämpningen av ett tak på 15 600 euro för rätten att undanta små och medelstora företag från moms och registrering samt rätten att undanta internationella passagerartransporter från moms har Cypern beviljats undantag. Cypern har dessutom beviljats en övergångsordning i form av ett undantag från punktskatter på mineraloljor som används för tillverkning av cement (under ett år efter anslutningen) och fortsatt tillämpning av en reducerad skattesats på alla typer av bränsle som används för lokal passagerartrafik (under samma tidsperiod).

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

På området för direkta skatter rör EG:s regelverk huvudsakligen vissa aspekter av företagsbeskattning och kapitalbeskattning. De fyra friheterna i EG-fördraget har större effekter på de nationella skattesystemen.

EG:s regelverk på området för indirekta skatter gäller huvudsakligen harmonisering av lagstiftningen om moms och punktskatter. Harmoniseringen innebär att en generell, icke-kumulativ konsumtionsskatt tillämpas, som tas ut i alla led av produktionen och distributionen av varor och tjänster, samt att inrikes transaktioner och import likställs i skattehänseende.

När det gäller punktskatter innefattar regelverket harmonisering av skattesystemen och minimiskatter samt gemensamma regler för innehav av och fri rörlighet för punktskattepliktiga varor som omfattas av harmoniserade bestämmelser (inbegripet användning av skatteupplag).

UTVÄRDERING

När det gäller direkta skatter bygger de båda direktiven om företagsbeskattning och skiljemannakonventionen på ömsesidighet. Man behöver därför inte vidta några åtgärder före anslutningen. I november 2000 ska man på nytt granska det särskilda systemet för företag som är utlokaliserade till Cypern. Lagstiftning som syftar till att förenkla skattesystemet och harmonisera det med EU:s regelverk (lagar om inkomstbeskattning, om beskattning av realisationsvinster, om stämpelavgifter och om återvinning av skatter) antogs i juli 2002. Under 2003 måste Cypern införliva direktiven om indirekta skatter på kapitalanskaffning, beskattning av räntor och royalties samt beskattning av ränteinkomster från sparande.

När det gäller indirekta skatter infördes momssystemet i juli 1992. Detta system, som grundar sig på det sjätte momsdirektivet, stämmer inte helt överens med EU:s regelverk. Det finns stora skillnader på områden såsom skattebefriad verksamhet, definitionen av ort för fullgörande och bestämmelserna om avdragsrätt. De största problemen utifrån EU:s regelverk gäller de momssatser som tillämpas. Den omfattande användningen av en nollskattesats är oroväckande. Dessutom är skillnaden gentemot den normalskattesats på 15 procent som tillämpas i EU fortfarande mycket stor. I samband med skattereformen höjdes momsen från 10 till 13 procent i juli 2002, och den kommer att höjas till 15 procent från januari 2003. Den nya momslagen från 2000 och dess tillämpningsförordningar trädde i kraft i februari 2002. I lagen anges bland annat att det särskilda momssystem som internationella företag åtnjuter ska avskaffas. Genom lagen skapas också ett system för återbetalning av moms till utländska skattesubjekt som inte bor på Cypern. Vid slutet av 2003 har Cypern nästan helt anpassat sin momslagstiftning till EU:s regelverk. Anpassningen är fortfarande ofullständig när det gäller avskaffandet av nollskattesatser på vissa områden där ingen övergångsordning har beviljats vid förhandlingarna. Cypern måste dessutom införa moms på fastigheter och ändra sina bestämmelser i fråga om justering av moms på investeringsvaror.

Cypern har dock problem på området punktskatter. Landet tar i dag ut punktskatter på betydligt fler produkter än vad som föreskrivs i EU:s regelverk. Efter anslutningen kommer detta beroende av punktskatter förmodligen att ställa till problem. Dessutom beskattar Cypern bara bensin (och inte andra mineraloljor) och tillämpar ett system med dubbelbeskattning av cigaretter som inte är förenligt med EU:s regelverk. Punktskatterna på alkohol understiger EU:s miniminivå och importen omfattas av mycket höga tullavgifter som måste avskaffas. Harmoniseringen av den cypriotiska lagstiftningen på området kräver därför stora insatser. Man har redan gjort vissa framsteg men den cypriotiska lagstiftningen stämmer fortfarande inte överens med EU:s regelverk på flera viktiga punkter. Exempelvis beskattas importerade varor fortfarande hårdare än liknande produkter som tillverkats i landet. Dessutom återstår det för myndigheten för tull och punktskatter att införa systemet med skatteupplag. I december 2001 höjdes punktskatten på importerat öl, medan punktskatten på cigaretter höjdes i maj 2002. När det gäller importavgifter har man vidtagit vissa åtgärder, men avgifterna har inte avskaffats. Vid slutet av 2003 var ytterligare ansträngningar fortfarande nödvändiga för att höja skattesatserna för vissa produktkategorier och för att slutföra inrättandet av system för upphävande av avgifter, särskilt för varuhandeln inom EU. Cypern måste dessutom åtgärda vissa skillnader i skattestrukturen när det gäller mousserande vin och cigaretter samt avskaffa befintliga importavgifter genom att ersätta dem med punktskatter.

På området administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd återstår det för Cypern att harmonisera sin lagstiftning med systemet för utbyte av momsinformation (VIES). Vid slutet av 2003 har det centrala kontaktkontoret tagits i drift och kontaktkontoret för punktskatter håller på att inrättas. Datoriseringen fortskrider på ett tillfredsställande sätt och Cypern bör inte ha några problem att uppnå den nivå som krävs vid anslutningen.

När det gäller administrativ förmåga har man slutfört det projekt som syftade till att förbättra det datoriserade momssystemet så att det uppfyller kraven i den nya momslagen. På området direkta skatter har man förstärkt skattemyndigheten genom att man under 2001 anställde 40 nya tjänstemän till avdelningen för inkomstbeskattning. Den administrativa förmågan var vid slutet av 2003 fullt utbyggd, särskilt i fråga om de mänskliga resurser som krävs för att effektivt förvalta, genomföra och tillämpa EU:s regelverk. De f´örvaltningsstrukturer som krävs på området för punktskatter har inrättats, men arbetet med att ta fram metoder för att granska systemen måste slutföras. På området för direkta skatter saknas fortfarande ett officiellt system för riskbedömning.

Senast ändrat den 14.01.2004

Top