Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izvajanje Listine o temeljnih pravicah v praksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izvajanje Listine o temeljnih pravicah v praksi

POVZETEK:

Sporočilo Komisije (COM(2010) 573 konč.) – Strategija za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • Predstavlja strategijo Evropske komisije za učinkovito uporabo Listine EU o temeljnih pravicah.
 • Opisuje vlogo temeljnih pravic v zakonodajnem postopku, vključno z metodologijo Komisije za pripravo nove zakonodaje, in v izvajanju prava EU.

KLJUČNE TOČKE

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 je Listina o temeljnih pravicah postala pravno zavezujoča. Ta novi status listine je okrepil ukrepanje EU na področju spoštovanja temeljnih pravic.

Ker je cilj strategije Komisije zagotoviti učinkovito uporabo temeljnih pravic, zapisanih v listini, mora EU služiti za zgled, da:

 • omogoči prebivalcem EU, da uživajo pravice, določene v listini,
 • vzpostavi medsebojno zaupanje med državami EU,
 • vzpostavi zaupanje širše javnosti v politike EU,
 • izboljša verodostojnost zunanjega ukrepanja EU na področju človekovih pravic.

Kultura temeljnih pravic v Komisiji

Komisija redno nadzoruje, ali so njeni zakonodajni predlogi in akti skladni z listino. Kljub temu mora okrepiti te nadzore v službah, ki pripravljajo predloge in akte, s čimer uvaja „kulturo temeljnih pravic“ v vse faze postopka. To je posebno pomembno za oceno potrebnosti in sorazmernosti predlogov, zlasti ker so nekatere pravice absolutne (npr. človekovo dostojanstvo, prepoved mučenja itd.), za druge pa pod nekaterimi pogoji veljajo omejitve.

Komisija ima metodologijo, s katero zagotavlja sistematično in strogo preverjanje spoštovanja temeljnih pravic pri pripravi predlogov pri:

 • pripravljalnih posvetovanjih,
 • ocenah učinka (leta 2011 je Komisija objavila smernice o upoštevanju temeljnih pravic v teh ocenah);
 • pripravi osnutkov aktov.

Komisija izvaja tudi nadzore, da zagotavlja upoštevanje listine pri naknadnih ocenah instrumentov EU. Prizadeva si tudi za krepitev uporabe metodologije v praksi. Posebno pozornost namenja predlogom in aktom, ki:

 • se nanašajo na posamezna vprašanja združljivosti z listino ali
 • katerih namen je posebej spodbuditi eno od temeljnih pravic v listini.

Listina in zakonodajni postopek

Metodologija Komisije se uporablja le v fazi priprave zakonodajnega postopka. Njene predloge lahko Svet ali Evropski parlament spremenita brez sistematičnega preverjanja učinkov sprememb na temeljne pravice in skladnost z njimi. Komisija je pripravljena pomagati drugim institucijam pri ocenjevanju njihovih sprememb glede na listino. Kadar spremembe predloga ne zagotavljajo ustreznega spoštovanja temeljnih pravic, lahko Komisija opozori drugi instituciji na zniževanje standardov zaščite in ukrepa, vključno z umikom svojega predloga, kadar je to potrebno. Vse osnutke dopolnitev, ki so morda neskladne z listino, morajo institucije temeljito obravnavati.

Listina in države EU

Države EU morajo obvezno spoštovati listino le pri izvajanju prava EU. Komisija si prizadeva za krepitev spoštovanja temeljnih pravic v državah EU, tako da:

 • jih opozarja na to obveznost in jim pomaga pri pravilnem izvajanju prava EU,
 • sproži postopek za ugotavljanje kršitev zoper državo EU, ki krši to obveznost.

Obveščanje državljanov

Državljani morajo biti dobro obveščeni o pravicah, zapisanih v listini, in o sredstvih za njihovo uveljavljanje v primeru kršitve, zlasti pri zaščiti pravic otroka. Ključno je, da državljani poznajo pravna sredstva, ki so jim na voljo, in da imajo vse ustrezne informacije, ki jih potrebujejo za uporabo teh sredstev (npr. odškodnino). Komisija si prizadeva za ciljne in prilagojene ukrepe za odpravo kakršnih koli težav pri obveščanju, na primer:

 • dodatni ukrepi na področju obveščanja o vlogi in pristojnostih EU v zvezi s temeljnimi pravicami,
 • ukrepi za zagotavljanje dostopa do praktičnih informacij o obstoječih pravnih sredstvih, zlasti prek portala e-pravosodja.

Letna poročila o uporabi listine

Za proučitev napredka pri izvajanju listine in redno izmenjavo stališč z Evropskim parlamentom in Svetom Komisija pripravi letna poročila o uporabi listine. Poročila so pripravljena v tesnem sodelovanju z vsemi institucijami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Listine EU o temeljnih pravicah.

AKT

Sporočilo Komisije: Strategija za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji (COM(2010) 573 konč. z dne 19. oktobra 2010)

POVEZANI AKTI

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Kazalo vsebine (UL L 326, 26. 10. 2012, str. 392)

Delovni dokument služb Komisije: Operativne smernice o upoštevanju temeljnih pravic v oceni učinka Komisije (SEC(2011) 567 konč., 6. 5.2011)

Zadnja posodobitev 28.06.2016

Top