Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zadávanie verejných zákaziek a koncesií – revízny postup

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zadávanie verejných zákaziek a koncesií – revízny postup

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 92/13/EHS o postupoch verejného obstarávania vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Od krajín EÚ sa v nej vyžaduje, aby zabezpečili, že rozhodnutia o zadávaní verejných zákaziek a koncesií v sektore verejných služieb, ako aj predbežné procedurálne rozhodnutia vydané v tejto súvislosti, môžu byť preskúmané rýchlo a účinne na základe toho, že týmito rozhodnutiami sa porušili právne predpisy EÚ v oblasti verejného obstarávania.

HLAVNÉ BODY

  • Smernica 92/13/EHS sa uplatňuje na verejné zákazky a koncesie v sektore verejných služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti príslušných hmotnoprávnych pravidiel (smernica 2014/23/EÚ a smernica 2014/25/EÚ, ktorou sa nahrádza smernica 2004/17/ES z 18. apríla 2016).
  • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby revízne postupy boli použiteľné prinajmenšom na ktorúkoľvek osobu, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky, a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko, že bude poškodená uvedeným porušením.
  • V smernici 92/13/EHS sa umožňuje prijať opatrenia pred podpísaním zákazky (opravné prostriedky pred zadaním zákazky) aj po jej podpísaní (opravné prostriedky po zadaní zákazky).
    • Opravné prostriedky pred zadaním zákazky sú určené na nápravu porušenia pravidiel verejného obstarávania počas postupu obstarávania a v každom prípade pred tým, ako zákazka nadobudne účinnosť. Ich súčasťou je právo na dočasné opatrenia, povinná odkladná lehota a požiadavka na pozastavenie postupu udeľovania zákazky, pokiaľ sa vyšetruje odvolanie zamerané na zabránenie zadaniu zákazky.
    • Opravné prostriedky po zadaní zákazky slúžia na vyhlásenie existujúcej zákazky za neplatnú a/alebo na poskytnutie kompenzácie (najmä odškodného) dotknutým stranám po tom, ako bola daná zákazka zadaná.
  • Smernica 92/13/EHS bola vo veľkom rozsahu pozmenená smernicou 2007/66/ES. V smernici 2014/23/EÚ sa zaviedli ďalšie zmeny, najmä s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 92/13/EHS, pokiaľ ide o koncesie podľa smernice 2014/23/EÚ, a s cieľom aktualizovať odkazy na hmotnoprávne pravidlá, ktoré sa uplatňujú na verejné zákazky a sú ustanovené v smernici 2014/25/EÚ.
  • Smernica 89/665/EHS je ekvivalentná smernici 92/13/EHS v oblasti verejného sektora. Vo veľkom rozsahu bola pozmenená smernicou 2007/66/ES. V smernici 2014/23/EÚ sa zaviedli ďalšie zmeny pre jej vlastné potreby a pre potreby smernice 2014/24/EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 6. marca 1992. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. januára 1993.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke o smerniciach o opravných prostriedkoch na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14 – 20)

Následné zmeny smernice 92/13/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie (ktoré zahŕňa len zmeny zavedené do vydania smernice 2007/66/ES vrátane jej ustanovení) slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1 – 113) (platnosť do 18.4.2016)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374) (platnosť od 18.4.2016)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64) Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242) Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 21.03.2016

Top