Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikácia a označovanie hovädzieho a teľacieho mäsa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikácia a označovanie hovädzieho a teľacieho mäsa

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1760/2000 – systém na identifikáciu a označovanie výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Každá krajina EÚ musí podľa nariadenia spravovať systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka. Cieľom pravidiel, ktoré zahŕňajú povinné označovanie, je vyhubiť choroby a umožniť sledovanie hovädzieho a teľacieho mäsa v celom potravinovom reťazci.

HLAVNÉ BODY

Každé zviera vrátane dovezeného hovädzieho dobytka, musí mať v každom uchu štítok, na základe ktorého ho bude možné identifikovať a určiť jeho miesto narodenia.

Krajiny EÚ musia zriadiť databázu s údajmi o všetkom hovädzom dobytku a jeho pohyboch.

Ku každému zvieraťu sa do dvoch týždňov od narodenia alebo dovozu poskytne pas. Tento pas musí sprevádzať zviera pri každom jeho pohybe a musí sa odovzdať pri jeho smrti.

Každý farmár musí viesť aktualizovaný register a nahlásiť všetky narodenia, úmrtia a pohyby hovädzieho dobytka príslušným orgánom, a to do troch až siedmich dní od udalosti. Záznamy musia byť k dispozícii až 3 roky.

Štítky na každom hovädzom a teľacom mäse v predaji v EÚ musia obsahovať referenčný kód, ktorým sa umožní identifikácia jeho pôvodu a údajov o tom, kde sa vykonala porážka a rozrábka zvieraťa.

Na štítkoch sa od 1. januára 2002 uvádza aj krajina narodenia zvieraťa a miesto jeho vykrmovania a porazenia.

Štítky môžu obsahovať dodatočné dobrovoľné informácie o predanom mäse, znenie však najprv musí schváliť príslušný vnútroštátny orgán.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 14. augusta 2000.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1 – 10)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1760/2000 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2006/28/ES z 18. januára 2006 o predĺžení maximálnej lehoty na označovanie určitého hovädzieho dobytka ušnými značkami (Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 32 – 33)

Nariadenie Komisie (ES) 644/2005 z 27. apríla 2005, ktorým sa schvaľuje osobitný identifikačný systém pre hovädzí dobytok chovaný na kultúrne a historické účely v schválených priestoroch, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (Ú. v EÚ L 107, 28.4.2005, s. 18 – 19)

Rozhodnutie Komisie 2001/672/ES z 20. augusta 2001 o ustanovení zvláštnych pravidiel použiteľných na premiestňovanie hovädzieho dobytka pri vyháňaní na letné pastviny v horských oblastiach (Ú. v. ES L 235, 4.9.2001, s. 23 – 25). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 29.11.2015

Top