Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice – európska informačná sieť o vzdelávacích systémoch a politikách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice – európska informačná sieť o vzdelávacích systémoch a politikách

 

ZHRNUTIE DOKUMENTU:

Uznesenie Rady a ministrov školstva k sieti informácií o vzdelávaní Eurydice

AKÝ JE CIEĽ TOHTO UZNESENIA?

Jeho cieľom je posilniť a rozvíjať sieť Eurydice, ktorá zabezpečuje informácie o vnútroštátnych a celoeurópskych štruktúrach, systémoch a vývoji v oblasti vzdelávania.

HLAVNÉ BODY

  • Sieť Eurydice je rozsiahlym zdrojom porovnateľných informácií o európskych vzdelávacích systémoch a politikách a poskytuje širokú škálu porovnateľných analýz na rôzne témy v oblasti vzdelávacích systémov. Sieť podporuje európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania, ktorá sa odvíja od poznatkov.
  • Sieť Eurydice v súčasnosti zahŕňa 42 vnútroštátnych jednotiek, ktoré sa nachádzajú vo všetkých 38 krajinách zapojených do programu Erasmus+.
  • Informácie poskytované vnútroštátnymi jednotkami Eurydice zahŕňajú údaje týkajúce sa úradných dokumentov, ako sú zákony, dekréty, nariadenia a odporúčania. Centrálna jednotka Eurydice (so sídlom v Bruseli) kombinuje tieto informácie s ďalšími zdrojmi údajov – ako sú štatistické údaje Eurostatu, databáza UOE (spoločná databáza Unesco, OECD a Eurostatu) či výsledky medzinárodných vzdelávacích prieskumov, s cieľom zostaviť konečné správy.
  • Cieľom činnosti siete Eurydice je presadzovať porozumenie, spoluprácu, dôveru a mobilitu na európskej a medzinárodnej úrovni. Sieť pozostáva z vnútroštátnych jednotiek usadených v členských štátoch EÚ a koordinuje ju Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).
  • Všetky publikácie Eurydice sú dostupné bezplatne na webovej lokalite Eurydice alebo na požiadanie v tlačenej podobe.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Uznesenie Rady a ministrov školstva, ktorí sa zišli na pôde Rady 6. decembra 1990, o Eurydice – informačnej sieti o vzdelávaní v Európskom spoločenstve [Ú. v. ES C 329, 31.12.1990, s. 23 – 24)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73)

Posledná aktualizácia 11.07.2016

Top