Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een kaderstrategie voor meertaligheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een kaderstrategie voor meertaligheid

In deze mededeling wordt uiteengezet hoe de Commissie meertaligheid in de Europese samenleving, de economie en binnen de Commissie zelf wil bevorderen. Doel is de taalkennis van de burgers te vergroten, zodat ze minstens twee vreemde talen kunnen gebruiken.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 22 november 2005 - Een nieuwe kaderstrategie voor meertaligheid [COM(2005) 596 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Meertaligheid betekent zowel het vermogen om verschillende talen te gebruiken als het samenleven van verschillende taalgemeenschappen in hetzelfde geografische gebied.

Het meertaligheidsbeleid van de Commissie streeft drie doelstellingen na:

 • het leren van talen en de taalverscheidenheid in de samenleving bevorderen;
 • een gezonde meertalige economie stimuleren; en
 • de wetgeving, procedures en informatie van de Europese Unie voor de burgers in hun eigen taal toegankelijk maken.

De mededeling geeft een overzicht van de verschillende maatregelen om het leren van talen en de taalverscheidenheid te bevorderen:

Belangrijkste maatregelen

De Commissie stelt de volgende maatregelen ten gunste van een meertalige samenleving voor:

 • in samenwerking met de lidstaten de Europese indicator van het taalvermogen ontwikkelen;
 • het debat over de modernisering van de opleiding van taalleraren aanwakkeren en een aanbeveling hierover publiceren;
 • in 2006 een studie publiceren over beste praktijken voor talen leren op jonge leeftijd;
 • via het voorgestelde programma voor een leven lang leren steun verlenen voor de oprichting van leerstoelen voor studies op het gebied van meertaligheid en interculturaliteit;
 • het talenonderwijs en het talen leren blijven steunen via samenwerkingsprogramma's op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken, burgerschap en cultuur;
 • in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek het onderzoek en de technologische ontwikkeling op het gebied van taalgerelateerde informatiemaatschappijtechnologieën stimuleren.

De Commissie verzoekt de lidstaten:

 • nationale plannen op te stellen om structuur, samenhang en richting te geven aan maatregelen ter bevordering van meertaligheid (inclusief de bevordering van taalverscheidenheid in het dagelijkse leven);
 • hun maatregelen op het gebied van de opleiding van leraren vreemde talen te herzien in het licht van de resultaten van de studie "European Profile for Language Teacher Education";
 • hun maatregelen op het gebied van talen leren op jonge leeftijd te herzien in het licht van de beste praktijken in heel Europa;
 • de conclusies van het Luxemburgse voorzitterschap in verband met Content and Language Integrated Learning (CLIL) uit te voeren.

DE MEERTALIGE ECONOMIE

De mededeling geeft een overzicht van de gebieden waar de Unie over mobielere en taalvaardige arbeidskrachten moet beschikken.

Meertaligheid en concurrentievermogen

De Commissie is voornemens de follow-up van haar actieplan voor vaardigheden en mobiliteit uit 2002 te versterken. Het thema taalvaardigheden zal ook tijdens het Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers in 2006 aan bod komen.

Meertaligheid en consumenten

De onlangs aangenomen richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG) biedt betere waarborgen inzake het gebruik van talen bij de service na verkoop.

Meertaligheid en de informatiemaatschappij

De Commissie probeert meertaligheid als onderdeel van het i2010-initiatief te propageren met het oog op groei en werkgelegenheid in de informatiemaatschappij en de media-industrie. De programma's eContent, eContent plus, Media en eLearning steunen de ontwikkeling en verspreiding van meertalige Europese inhoud en kennis.

Vertaling

Het toegenomen gebruik van onlinecomputervertalingen bewijst dat dergelijke hoofdzakelijk mechanische functies de denkprocessen van een vertaler niet kunnen vervangen en maakt duidelijk hoe belangrijk kwaliteitsvertalingen zijn. Ontwikkelingen zoals de "European Standard for Translation Services" moeten de gebruikers een betere kwaliteit bieden.

Vertolking

Op een markt in volle expansie neemt de vraag naar ervaren tolken toe (vooral bij supranationale en internationale organisaties). Tolken dragen ertoe bij dat de instellingen van meertalige samenlevingen goed functioneren. Ze staan immigranten bij in rechtbanken en ziekenhuizen en bij contacten met de politie en de immigratiediensten. Goed opgeleide tolken dragen er zo toe bij dat democratische en mensenrechten worden gevrijwaard.

Taalonderwijs, taaltests en taaldiploma's

Taaldiploma's zijn een zo belangrijke sector geworden dat consumenten moeite hebben om een goede keuze te maken uit het marktaanbod aan diploma's. De Commissie wil het aanbod daarom transparanter helpen maken door op internet een lijst van alle beschikbare systemen van taaldiploma's te publiceren.

Om de meertalige economie te ontwikkelen zal de Commissie:

 • in 2006 een studie publiceren over de gevolgen van het gebrek aan taalvaardigheden voor de Europese economie;
 • in 2006 op internet een lijst publiceren van alle systemen van taaldiploma's in de Europese Unie;
 • een studie uitvoeren om na te gaan of bij films en televisieprogramma's meer van ondertitels gebruik kan worden gemaakt om het leren van talen te bevorderen;
 • de interinstitutionele, meertalige gegevensbank IATE (Inter-Agency Terminology Exchange) publiceren voor wie op zoek is naar gevalideerde termen in EU-context;
 • in 2006 een conferentie organiseren over vertaalopleidingen aan universiteiten;
 • in het kader van i2010 een baanbrekend initiatief op het gebied van digitale bibliotheken starten om het gebruik van multimediale bronnen gemakkelijker en interessanter te maken;
 • de werkzaamheden van Europese onderzoeksteams inzake technologie op het gebied van de menselijke taal, computervertalingen en de ontwikkeling van taalhulpmiddelen (bijvoorbeeld woordenboeken en thesauri) coördineren.

De lidstaten worden verzocht de universitaire opleidingsprogramma's te herzien.

MEERTALIGE COMMUNICATIE TUSSEN DE COMMISSIE EN DE BURGERS

De mededeling wijst erop dat de allereerste verordening van de Raad de Europese Gemeenschap als een meertalige organisatie definieert en bepaalt dat wetgeving in de officiële talen moet worden gepubliceerd en de instellingen met de burgers in de officiële taal van hun keuze moeten communiceren.

De vertaal- en tolkendiensten van alle instellingen samen kostten in 2004 1,05 % van de totale EU-begroting, oftewel jaarlijks 2,28 euro per burger.

De Commissie heeft de afgelopen tien jaar verschillende meertalige initiatieven genomen (Europa binnen bereik, Dialoog met de burgers, Uw Europa - Burgers en de Wegwijzerdienst voor burgers) om de burgers voor te lichten over hoe de Europese wetgeving hun leven beïnvloedt, wat hun rechten zijn wanneer ze in een ander land gaan wonen en hoe ze hun rechten in de praktijk kunnen uitoefenen.

De Commissie zal:

 • via een intern netwerk waarborgen dat alle diensten het meertaligheidsbeleid coherent uitvoeren;
 • meertaligheid op haar portaalsite (Europa) en in publicaties blijven propageren;
 • op Europa een portaalsite over talen opzetten;
 • haar vertaalantennes in de lidstaten een grotere rol toekennen bij de bevordering van meertaligheid, vooral door de informatie van de Commissie aan de plaatselijke doelgroepen aan te passen;
 • in de lidstaten seminars over meertaligheid organiseren voor journalisten en andere opiniemakers;
 • universiteiten subsidies en didactische hulp op het gebied van conferentietolken blijven verlenen, leermiddelen voor afstandsonderwijs helpen ontwikkelen en studentenbeurzen en stages financieren;
 • kosteneffectieve conferentie- en communicatiemiddelen blijven ontwikkelen;
 • steun aan de Europese mastersopleidingen conferentietolken en conferentiebeheer verlenen;
 • een volwaardige rol blijven spelen tijdens de International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication;
 • universiteiten ook in de toekomst een modelleerplan voor een mastersopleiding vertalen beschikbaar stellen en zorgen voor gastvertalers;
 • een internationale vertaalwedstrijd tussen scholen in de lidstaten organiseren om talenkennis en taalberoepen te propageren.

De Commissie heeft de lidstaten verzocht in 2007 verslag uit te brengen over hun maatregelen om de doelstellingen van het actieplan " Het leren van talen en de taalverscheidenheid bevorderen " te verwezenlijken.

Conclusies van de mededeling

 • de Commissie zal een werkgroep meertaligheid met onafhankelijke deskundigen oprichten;
 • er zal een ministerconferentie over meertaligheid worden georganiseerd, waar de lidstaten ervaringen kunnen uitwisselen en toekomstige werkzaamheden kunnen voorbereiden;
 • de Commissie zal een nieuwe mededeling voorleggen met voorstellen voor een grootschalige benadering van meertaligheid in de Europese Unie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 1 augustus 2005 - De Europese indicator van het taalvermogen [COM(2005) 356 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Mededeling van de Commissie van 24 juli 2003 - Het leren van talen en de taalverscheidenheid bevorderen: actieplan 2004 - 2006 [COM(2003) 449 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Besluit nr. 1934/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot instelling van het Europees Jaar van de talen 2001 [Publicatieblad L 232 van 14.9.2000].

Resolutie van de Raad van 16 december 1997 betreffende het onderwijs van de talen van de Europese Unie aan zeer jonge kinderen [Publicatieblad C 1 van 3.1.1998].

See also

Meer informatie vindt u op de portaalsite Europa over talen en op de site van DG Onderwijs en opleiding (DE)(EN)(FR).

Laatste wijziging: 20.01.2006

Top