Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meertaligheid bevorderen in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meertaligheid bevorderen in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2005) 596 definitief) — Een nieuwe kaderstrategie voor meertaligheid

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

De mededeling schetst de strategie van de Europese Commissie voor de bevordering van meertaligheid in de Europese Unie (EU) en stelt een aantal concrete acties voor.

KERNPUNTEN

Meertaligheid heeft betrekking op zowel het vermogen van een persoon om meerdere talen te spreken als op het samenleven van verschillende taalgemeenschappen in hetzelfde geografische gebied.

Het meertaligheidsbeleid van de Commissie heeft drie doelstellingen:

 • het leren van talen en de taalverscheidenheid in de samenleving bevorderen;
 • een meertalige economie stimuleren;
 • informatie van de EU voor de burgers in hun eigen taal toegankelijk maken.

In deze mededeling staan meerdere manieren om het leren van talen en taalverscheidenheid te bevorderen, zoals:

 • de programma's Lingua, Socrates en Leonardo (nu alle deel van Erasmus+);
 • jumelages (nu deel van het programma Europa voor de burger);
 • financiële bijdragen voor het universitaire Mercator-netwerk;
 • een onderzoeksprogramma over de slechting van taalbarrières met behulp van nieuwe informatietechnologie;
 • toepassing van de Europese indicator van het taalvermogen;
 • vernieuwing van de scholing van taalleraren;
 • een studie over beste praktijken op het gebied van talen leren op jonge leeftijd;, en
 • de oprichting van leerstoelen voor meertaligheid en interculturaliteit, en
 • het onderzoekselement versterken in het zevende kaderprogramma voor onderzoek (nu Horizon 2020).

De Commissie dringt er bij de EU-landen op aan om:

Meertalige economie

Voor de ontwikkeling van de meertalige economie stelt de Commissie het volgende voor:

 • studie van de gevolgen van het gebrek aan taalvaardigheden voor de Europese economie;
 • studie van de mogelijkheden om bij films en tv meer van ondertitels gebruik te maken om het leren van talen te bevorderen;
 • promotie van de Inter-Active Terminology for Europe (IATE), de database van EU-termen;
 • universitaire conferenties organiseren over vertaalopleidingen;
 • het initiatief nemen om het gebruik van multimediale bronnen makkelijker te maken;
 • coördinatie van de werkzaamheden van onderzoekers inzake technologie op het gebied van de menselijke taal, computervertalingen en taalhulpmiddelen zoals woordenboeken.

Vertalen en tolken

 • Het toegenomen gebruik van computervertalingen onderstreept het belang van het menselijke element voor kwalitatief goede vertalingen en van ontwikkelingen zoals de „European Standard for Translation Services”.
 • De vraag naar tolken neemt toe, in het bijzonder bij internationale organisaties. Met hun bijstand aan immigranten die met officiële instanties te maken hebben, leveren zij ook een bijdrage aan de bescherming van de mensenrechten en democratische rechten.

Meertaligheid en EU-burgers

De Commissie noemt een aantal meertaligheidsinitiatieven waardoor het voor burgers gemakkelijker is om te weten wat hun rechten zijn en hoe zij door Europese wetgeving worden geraakt. De Commissie stelt voor:

 • ervoor te zorgen dat alle diensten van de Commissie het meertaligheidsbeleid coherent uitvoeren;
 • meertaligheid op haar portaalsite (Europa) en in publicaties te blijven propageren;
 • een portaalsite over talen in Europa op te zetten;
 • seminars over meertaligheid te organiseren;
 • universiteiten subsidies en didactische hulp te blijven verlenen op het gebied van conferentietolken, leermiddelen voor afstandsonderwijs, studentenbeurzen en stages;
 • de Europese mastersopleidingen in conferentietolken en conferentiebeheer te steunen;
 • een actieve rol te blijven spelen in de International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication;
 • universitaire mastersopleidingen in vertalen te blijven steunen;
 • een internationale vertaalwedstrijd tussen scholen in de lidstaten te organiseren om talenkennis en taalberoepen te propageren.

De Commissie stelde een werkgroep meertaligheid in waarin onafhankelijke deskundigen zitting hadden, die in 2007 zijn eindrapport uitbracht. In het begin van 2008 werd er een ministersconferentie over meertaligheid gehouden, waar EU-landen verslag uitbrachten over de voortgang en toekomstige werkzaamheden voorbereidden. Later dat jaar presenteerde de Commissie een nadere mededeling met voorstellen voor een grootschalige benadering van meertaligheid in de EU.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een nieuwe kaderstrategie voor meertaligheid (COM(2005) 596 definitief van 22.11.2005)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement (COM(2008) 566 definitief van 18.9.2008)

Laatste bijwerking 14.11.2016

Top