Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De samenwerking met Zwitserland, Noorwegen en IJsland versterken: het Verdrag van Lugano (2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html SV
Multilingual display
Text

De samenwerking met Zwitserland, Noorwegen en IJsland versterken: het Verdrag van Lugano (2007)

Eind 2007 werd een verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen ondertekend met het oog op een even soepel verkeer van beslissingen tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU), Zwitserland, Noorwegen en IJsland. Zodra het verdrag in werking treedt, zal het het Verdrag van Lugano van 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vervangen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derde landen toetreden tot het nieuwe verdrag.

BESLUIT

Besluit 2007/712/EG van de Raad van 15 oktober 2007 inzake de ondertekening namens de Gemeenschap van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

SAMENVATTING

Het nieuwe Verdrag van Lugano zal van toepassing zijn voor de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Het zal niet van toepassing zijn op fiscale, douane- en administratieve zaken, noch op de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen, faillissementen en akkoorden, sociale zekerheid en arbitrage.

Met dit besluit wordt de voorzitter van de Raad door de Raad van de Europese Unie (EU) gemachtigd de personen aan te wijzen die gemachtigd zijn om het verdrag namens de Gemeenschap ondertekenen. De tekst van het verdrag is aan dit besluit gehecht.

Een soepel verkeer van rechterlijke beslissingen tot stand brengen

Het op 30 oktober 2007 door de Europese Gemeenschap, Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zwitserland ondertekende verdrag zal in werking treden na de ratificatie door de ondertekenende staten en zal het Verdrag van Lugano van 16 september 1988 vervangen. De partijen moeten de akten van bekrachtiging neerleggen bij de Zwitserse Bondsraad, die als depositaris van het verdrag zal optreden. Zodra het verdrag in werking is getreden, kunnen de volgende landen ook toetreden tot het verdrag:

  • de toekomstige leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA);
  • de lidstaten van de Europese Unie die optreden voor rekening van bepaalde niet-Europese gebieden die deel uitmaken van hun grondgebied of waarvan de externe betrekkingen tot hun verantwoordelijkheid behoren;
  • elke andere staat, onder voorbehoud van eenstemmigheid bij de verdragsluitende partijen.

Gebaseerd op de regels die gelden tussen de lidstaten van de Europese Unie

Het verdrag is afgestemd op het bestaande communautaire rechtskader, met name de Brussel I-verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken tussen de lidstaten. In de EU, Zwitserland, Noorwegen en IJsland zullen dus soortgelijke regels worden toegepast. Het verdrag zal bovendien de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen van nationale rechterlijke instanties van deze landen vergemakkelijken.

In het verdrag wordt als algemeen beginsel bepaald dat zij die hun woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende staat hebben, voor de rechtbanken van deze staat zullen worden opgeroepen, ongeacht hun nationaliteit. Voor bepaalde aangelegenheden voorziet het verdrag evenwel ook in speciale bevoegdheden, bijvoorbeeld:

  • ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;
  • ten aanzien van onderhoudsverplichtingen: voor het gerecht van de plaats waar de tot onderhoud gerechtigde zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft;
  • ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Bovendien worden door het verdrag specifieke bevoegdheden gegeven op het gebied van verzekeringszaken, door consumenten gesloten overeenkomsten en individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst. Voor zakelijke rechten op huur of verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen, blijft het gerecht van de ondertekenende staat waar het onroerend goed zich bevindt exclusief bevoegd.

Aan het verdrag zijn verscheidene protocollen gehecht die onder meer tot doel hebben een eenvormige uitlegging te waarborgen.

Met de ondertekening van het verdrag wordt op institutioneel vlak een belangrijke stap gezet

In zijn advies 1/03 bevestigt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat de Europese Gemeenschap een exclusieve bevoegdheid heeft om het nieuwe Verdrag van Lugano te sluiten.

Het verdrag werd op 30 oktober 2007 namens de Gemeenschap ondertekend en maakt een integrerend deel uit van het Gemeenschapsrecht. Het verdrag werd voor onbepaalde duur afgesloten.

Besluit 2009/430/EG van de Raad van 27 november 2008 strekte tot goedkeuring van de sluiting van het verdrag in naam van de Gemeenschap en tot vaststelling van de verklaringen die moesten worden afgelegd op het ogenblik van de neerlegging van de communautaire akte van bekrachtiging (bij het besluit gevoegd).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2007/712/EG

15.10.2007

-

L 339 van 21.12.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Corrigendum : Proces-verbaal van verbetering van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007 (Publicatieblad L 147, 10.6.2009) [Publicatieblad L 18 van 21.01.2014].

Laatste wijziging: 10.04.2014

Top