Help Print this page 
Title and reference
Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

2008. gada finanšu krīze atklāja daudzus trūkumus finanšu uzraudzībā. Lai atsvērtu šīs nepilnības, Eiropas Komisija ir izveidojusi tiesību aktus, kas aizstāj līdzšinējo Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), kuras mērķis ir atjaunot Eiropas iedzīvotāju uzticību un novērst globālās finanšu sistēmas destabilizācijas riskus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu.

KOPSAVILKUMS

Ar šo regulu izveido Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK). Tā ir daļa no pasākumu kopuma, kurus ievieš, lai reformētu Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), kas izveido trīs finanšu darbības uzraudzības iestādes:

Ar šo pasākumu kopumu arī reformē esošos tiesību aktus par finanšu jautājumiem ar Omnibusdirektīvu, un tas ietver arī Regulu, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus.

Eiropas Savienības (ES) finanšu sistēmas uzraudzību papildus pastiprina:

 • Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja;
 • dalībvalstu kompetentās vai uzraudzības iestādes.

ESRK mērķi

ESRK atbild par ES finanšu sistēmas makrouzraudzību. Viens no tās mērķiem ir novērst vai mazināt ES finanšu stabilitātes sistēmiskos riskus. Šajā sakarā ESRK veic šādus uzdevumus:

 • nosaka un vāc tās darbībai vajadzīgo informāciju;
 • nosaka sistēmiskos riskus un to prioritāti;
 • izsaka brīdinājumus un attiecīgā gadījumā dara šos brīdinājumus zināmus atklātībai;
 • sniedz ieteikumus par veicamajiem pasākumiem saistībā ar atklātajiem riska faktoriem.

ESRK organizācija

ESRK veido:

 • Valde, kas nodrošina uzdevumu izpildi;
 • Koordinācijas komiteja, kas palīdz lēmumu pieņemšanas procesā;
 • Sekretariāts, kas atbild par ikdienas darbu;
 • Konsultatīvā zinātniskā komiteja un Konsultatīvā speciālistu komiteja, kas sniedz konsultācijas un palīdzību.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētājs ir ESRK priekšsēdētājs; viņa pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Priekšsēdētājam viņa pienākumu izpildē palīdz divi priekšsēdētāja vietnieki - priekšsēdētāja pirmo vietnieku uz pieciem gadiem no sava vidus ievēlē ECB Ģenerālpadomes locekļi, savukārt priekšsēdētāja otrais vietnieks ir Apvienotās komitejas priekšsēdētājs.

ESRK locekļiem ir pienākums ievērot neitralitāti un dienesta noslēpumu pienākumu izpildē un arī pēc savu amata pienākumu beigām.

Valdes sanāksmes notiek četras reizes gadā, un pirms tām rīko Koordinācijas komitejas sanāksmes. ESRK priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sanāksmes.

ESRK vajadzības gadījumā var arī lūgt privātā sektora pārstāvju viedokļus.

Brīdinājumi un ieteikumi

ESRK var izteikt brīdinājumus un sniegt ieteikumus par koriģējošām darbībām, tostarp arī attiecībā uz likumdošanas iniciatīvām. Šos ieteikumus var adresēt:

 • ES;
 • vienai vai vairākām dalībvalstīm;
 • vienai vai vairākām Eiropas uzraudzības iestādēm;
 • vienai vai vairākām valstu uzraudzības iestādēm.

Ieteikumus par veicamajiem pasākumiem sniedz saskaņā ar krāsu kodu sistēmu atbilstīgi dažādu riska līmeņu situācijām. Ja ESRK konstatē, ka ieteikumi nav ņemti vērā, tā konfidenciāli informē adresātus, Padomi un, vajadzības gadījumā, attiecīgo Eiropas uzraudzības iestādi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1092/2010

16.12.2010.

-

OV L 331, 15.12.2010.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību [Oficiālais Vēstnesis L 331, 15.12.2010.].

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām [OV L 331, 15.12.2010.].

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām. [Oficiālais Vēstnesis L 54, 22.2.2014.].

Pēdējā atjaunināšana: 20.05.2014

Top