Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

 

KOPSAVILKUMS

Pēc 2008. gada pasaules finanšu krīzes Eiropas Savienība ieviesa tiesību aktus, lai stiprinātu ES finanšu sektora uzraudzības kārtību. Tie tika izstrādāti, lai atjaunotu uzticību finanšu sistēmai un novērstu riskus, kas varētu destabilizēt globālo finanšu sistēmu.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) kā daļu no Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS), kas ietver arī:

uzraudzības iestādes ES valstīs.

Jaunā uzraudzības sistēma ietver arī regulu, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai (ECB) tiek noteikti konkrēti uzdevumi ESRK atbalstam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pilnvaras, mērķi un uzdevumi

ESRK atrodas Frankfurtē pie Mainas (Vācijā). Tā ir atbildīga par risku uzraudzību un analīzi finanšu sistēmā kopumā (to sauc arī par makrouzraudzību). Lai to panāktu, ESRK jo īpaši:

nosaka sistēmiskos riskus un tos klasificē pēc to prioritātes;

izsaka brīdinājumus, ja šie sistēmiskie riski tiek uzskatīti par būtiskiem, un attiecīgā gadījumā dara šos brīdinājumus zināmus atklātībai;

sniedz ieteikumus par koriģējošām darbībām, reaģējot uz noteiktajiem riskiem;

var izteikt konfidenciālu brīdinājumu un sniegt novērtējumu, kas adresēts Padomei, ja tā uzskata, ka iespējama ārkārtas situācija;

uzrauga, vai brīdinājumiem un ieteikumiem seko rīcība;

sadarbojas ar starptautiskajām finanšu iestādēm, piemēram, Starptautisko Valūtas fondu un Finanšu stabilitātes padomi (FSP).

Organizācija

ESRK ir šāda struktūra:

Valde, kas nodrošina uzdevumu izpildi, pieņemot vajadzīgos lēmumus;

Koordinācijas komiteja, kas piedalās lēmumu pieņemšanas procesā;

sekretariāts, kas ir atbildīgs par ikdienas darbu un atbalsta sniegšanu;

Konsultatīvā zinātniskā komiteja un Konsultatīvā speciālistu komiteja, kas sniedz konsultācijas un palīdzību.

ESRK ir priekšsēdētājs, kurš pārstāv ESRK ārējās attiecībās, un divi priekšsēdētāja vietnieki. Eiropas Centrālā banka sniedz ESRK analītisku, statistisku, administratīvu un loģistikas atbalstu, nodrošinot ESRK sekretariāta darbību.

Brīdinājumi un ieteikumi

Ja radušies būtiski sistēmiski riski attiecībā uz tās mērķu sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus par koriģējošām darbībām, tostarp arī attiecībā uz likumdošanas iniciatīvām. Šie brīdinājumi vai ieteikumi tiek sniegti, jo īpaši:

ES kopumā;

vienai vai vairākām ES valstīm;

vienai vai vairākām Eiropas uzraudzības iestādēm;

vienai vairākām valstu uzraudzības iestādēm; vai

Eiropas Komisijai saistībā ar attiecīgo ES tiesību aktu.

Ieteikumu adresātiem tie jāievēro vai bezdarbības gadījumā jāsniedz attiecīgs skaidrojums. Ja ESRK nolemj, ka tās ieteikums nav ņemts vērā vai ka tā adresāti nav pienācīgi pamatojuši bezdarbību, tā konfidenciāli informē adresātus, Padomi un, vajadzības gadījumā, attiecīgo Eiropas uzraudzības iestādi.

Eiropas uzraudzības sistēmas turpmākā attīstība

Saasinoties finanšu krīzei un pēc valsts parāda krīzes padziļināšanās eurozonā 2010.-2011. gadā, radās nepieciešamība ciešāk integrēt eurozonas banku sistēmu. Tādēļ, pamatojoties uz Komisijas ceļvedi par Banku savienības izveidi, Eiropas iestādes izveidoja:

vienoto uzraudzības mehānismu (VUM), ECB ieceļot par eurozonas banku (aptuveni 6000 banku) galveno uzraudzības iestādi. Tam var pievienoties var arī valstis ārpus eurozonas;

vienoto noregulējuma mehānismu (VNM), kura mērķis ir nodrošināt maksātnespējīgu banku, uz kurām attiecas VUM, efektīvu noregulējumu, neizmantojot nodokļu maksātāju naudu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2010. gada 16. decembra.

KONTEKSTS

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1092/2010

16.12.2010.

-

OV L 331, 15.12.2010., 1.-11. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162.-164. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120.-161. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2015

Top