Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšana studiju, prakse vai stažēšanās, vai brīvprātīga darba nolūkā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšana studiju, prakse vai stažēšanās, vai brīvprātīga darba nolūkā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/114/EK — kopīgi noteikumi par ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu ir paredzēts saskaņot ES valstu tiesību aktus par nosacījumiem attiecībā uz ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās bez atalgojuma, vai brīvprātīga darba nolūkā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ar šo direktīvu paredz noteikumus par procedūrām, kas jāveic, lai ārpussavienības valstu pilsoņi varētu uzturēties ES ilgāk par 3 mēnešiem studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā. ES valstīm šie noteikumi par studentiem ir jāiekļauj savos valsts tiesību aktos, tomēr tām ir rīcības brīvība to nedarīt attiecībā uz citām kategorijām.
 • Šo direktīvu nepiemēro vairākām cilvēku grupām:

  • patvēruma meklētājiem un personām, kurām piemēro pagaidu aizsardzību (t. i., ja tie atgrieztos savā izcelsmes valstī, tiem draudētu reāls risks ciest nopietnu kaitējumu) vai pagaidu aizsardzības programmas;
  • ārpussavienības valstu pilsoņiem, kas ir ES pilsoņu ģimenes locekļi;
  • ārpussavienības valstu pilsoņiem, kam kādā ES valstī ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/109/EK, kas tiem noteiktos apstākļos dod tiesības uzturēties citā ES valstī studiju vai arodmācību nolūkā.

Uzņemšanas nosacījumi

 • Ar šo direktīvu paredz saistošus noteikumus par tādu studentu uzņemšanu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi. Tomēr tajā ES valstīm ir dota iespēja izlemt, vai direktīvas noteikumus piemērot skolēniem, brīvprātīgajiem darbiniekiem un praktikantiem un stažieriem, kuri nesaņem atalgojumu.
 • Lai ārpussavienības valstu pilsoņus, kas iesniedz pieteikumu, varētu uzņemt ES studiju nolūkā, tiem jāatbilst vairākiem vispārīgiem nosacījumiem un tālāk uzskaitītiem īpašiem nosacījumiem. Tiem:

  • jābūt uzņemtiem kādā augstākās izglītības iestādē;
  • jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai uzturēšanās laikā segtu uzturēšanās izmaksas, studiju izmaksas un ceļojumu izmaksas arī atpakaļceļam;
  • jābūt pietiekamām zināšanām valodā, kurā notiek paredzētais kurss (elastīgs nosacījums, kas atstāts ES valstu pārziņā);
  • jābūt samaksājušiem attiecīgās iestādes uzliktās maksas pirms ieceļošanas ES (elastīgs nosacījums, kas atstāts ES valstu pārziņā).
 • Noteiktos apstākļos direktīvā ir noteiktas tiesības ārpussavienības valstu pilsoņiem, kuri jau uzņemti studijām vienā ES valstī, uzņemt tos citā ES valstī, lai turpinātu studijas.
 • Attiecībā uz ārpussavienības valstu pilsoņiem, kuri ir vidusskolas skolēni, šo direktīvu piemēro vienīgi organizētai ieceļošanai saskaņā ar skolēnu apmaiņas programmām, ko īsteno specializētas organizācijas. Šādā gadījumā ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • attiecīgās ES valsts noteiktais vecuma ierobežojums;
  • skolēnu apmaiņas organizācijai jābūt licencētai attiecīgajā ES valstī;
  • skolēnu apmaiņas organizācijai jāuzņemas atbildība par uzturēšanās, mācību, veselības aprūpes un atpakaļceļa izmaksām;
  • ārpussavienības valsts pilsonim jādzīvo viesģimenē.
  • ES valstis var ierobežot to skolēnu uzņemšanu, kas piedalās apmaiņas programmā, uzņemot tikai to ārpussavienības valstu pilsoņus, kas piedāvā tās pašas iespējas attiecīgās ES valsts pilsoņiem.
 • Attiecībā uz ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšanu prakses vai stažēšanās bez atalgojuma nolūkā direktīvā ir noteikti šādi nosacījumi:

  • pieteikumu iesniedzējiem jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai uzturēšanās laikā segtu uzturēšanās izmaksas, prakses vai stažēšanās izmaksas un ceļojumu izmaksas arī atpakaļceļam;
  • ja attiecīgā ES valsts to pieprasa, pieteikumu iesniedzējiem jāapgūst valodas pamatkurss, lai gūtu zināšanas, kas nepieciešamas norīkojuma nolūkiem.
 • Šī direktīva neattiecas uz praktikantiem vai stažieriem bez atalgojuma un brīvprātīgajiem darbiniekiem, kurus atbilstīgi to darbībām vai saņemtās kompensācijas vai atalgojuma veidam uzskata par darba ņēmējiem saskaņā ar valstu tiesību aktiem.
 • Ja ārpussavienības valsts pilsonis iesniedz pieteikumu, lai viņu uzņemtu brīvprātīga darba programmā, direktīvā paredzēti šādi nosacījumi:

  • attiecīgās ES valsts noteiktais vecuma ierobežojums;
  • līgums, kurā aprakstīti uzdevumi, brīvprātīgā darbinieka uzdevumu veikšanas uzraudzības nosacījumi, darba laiks un pieejamie līdzekļi, lai segtu ceļošanas, uzturēšanās un izmitināšanas izmaksas uzturēšanās laikā;
  • organizācijai, kas atbild par brīvprātīga darba programmu, jāuzņemas atbildība par brīvprātīgā darbinieka darbībām, kā arī attiecībā uz uzturēšanās izmaksām, veselības aprūpes izmaksām un ceļošanas izmaksām atpakaļceļam;
  • ja to īpaši pieprasa uzņēmēja ES valsts, brīvprātīgajam darbiniekam jāapgūst vispārējas zināšanas par attiecīgās valsts valodu, vēsturi un politiskajām un sociālajām struktūrām.

Uzturēšanās atļauju derīgums un atjaunošana

Uzturēšanās atļauju derīguma termiņš ir atkarīgs no attiecīgās kategorijas:

 • studentiem: vismaz un vienu gadu, un atļauja ir atjaunojama, ja turētājs joprojām atbilst nosacījumiem. Ja mācību studiju ilgums ir īsāks par gadu, atļauja ir derīga uz kursa laiku;
 • skolēniem: ilgākais uz vienu gadu;
 • praktikantiem vai stažieriem bez atalgojuma: maksimālais norīkojuma termiņš ir viens gads. Izņēmuma gadījumos to var atjaunot tikai vienu reizi un uz tādu laiku, kāds ir vajadzīgs, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, ko atzīst attiecīgā ES valsts;
 • brīvprātīgiem darbiniekiem: ilgākais uz vienu gadu. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā programma ilgst vairāk par vienu gadu, uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš var atbilst attiecīgajam laikposmam.

Ārpussavienības valstu pilsoņu tiesības

Direktīvā norādīts, ka studentiem ir tiesības tikt nodarbinātiem un veikt saimniecisko darbību kā pašnodarbinātām personām. Tomēr uzņēmēja ES valsts var uzlikt ierobežojumus attiecībā uz saimniecisko darbību pirmo uzturēšanās gadu.

Procedūra un pārredzamība

 • Lēmumu par pieteikumu, lai saņemtu vai atjaunotu uzturēšanās atļauju, pieņem saskaņā ar šādiem noteikumiem:

  • lēmums par uzturēšanās atļauju jāpieņem un pieteikuma iesniedzējam par to jāpaziņo laikposmā, kas neliek kavēt attiecīgās studijas, bet kas tomēr dod kompetentajām iestādēm pietiekamu laiku, lai izskatītu pieteikumu;
  • ja informācija, kas ir sniegta, lai pamatotu pieteikumu, nav pietiekama, iestādes, kas atbildīgas par pieteikuma izskatīšanu, to var īslaicīgi apturēt. Tām jāinformē pieteikuma iesniedzējs par nepieciešamo papildu informāciju;
  • par jebkuru lēmumu, ar kuru noraida uzturēšanās atļaujas pieteikumu, jāpaziņo attiecīgajam ārpussavienības valsts pilsonim. Paziņojumā jānorāda iespējamās pārsūdzības procedūras;
  • ja noraida pieteikumu vai anulē uzturēšanās atļauju, kas izsniegta saskaņā ar šo direktīvu, attiecīgā persona ir tiesīga apstrīdēt šādu lēmumu attiecīgās ES valsts iestādēs.
 • Direktīvā ir atļauts noslēgt vienošanos par paātrinātu procedūru uzturēšanās atļauju vai vīzu izsniegšanai studentiem un skolēniem, ko noslēdz attiecīgās ES valsts iestāde, kas atbild par tādu studentu vai skolēnu ieceļošanu un uzturēšanos, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, un augstākās izglītības iestādi vai organizāciju, kas īsteno skolēnu apmaiņas programmas.

Atcelšana

No 2018. gada 24. maija Direktīvu 2004/114/EK atceļ un aizstāj ar Direktīvu (ES) 2016/801.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 12. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2007. gada 11. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2004/114/EK (2004. gada 13. decembris) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā (OV L 375, 23.12.2004., 12.–18. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21.–57. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2017

Top