Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prekyba pašarais: ES taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prekyba pašarais: ES taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 767/2009 – pašarų tiekimas rinkai ir naudojimas

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Jame nustatomos taisyklės dėl pašarų maistiniams gyvūnams ar gyvūnams augintiniams tiekimo rinkai ir naudojimo.
 • Jame taip pat nustatomi ženklinimo, pakavimo ir pateikimo reikalavimai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pašaras

Šis reglamentas taikomas bet kokiai medžiagai ar gaminiui, įskaitant maisto priedus, kurie yra perdirbti, iš dalies perdirbti arba neperdirbti ir yra skirti šerti gyvūnams.

Jis taikomas nepriklausomai ir neturi jokio poveikio kitoms ES taisyklėms dėl gyvūnų mitybos, susijusioms su:

Prekyba ir naudojimas

Gyvūnų pašarai turi atitikti saugos ir prekybos reikalavimus. Jie turi:

 • būti saugūs,
 • neturėti tiesioginio neigiamo poveikio aplinkai arba gyvūnų gerovei,
 • būti tinkami vartoti, autentiški, atitinkantys tikslą ir tokios kokybės, kad juos būtų galima parduoti,
 • būti paženklinti, supakuoti ir pateikti laikantis taikytinuose teisės aktuose įtvirtintų nuostatų.

Jų sudėtyje neturi būti žaliavų, kurių tiekimas rinkai yra apribotas arba draudžiamas.

Atsekamumas

Turi būti įmanoma atsekti pašarą visuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose. Pašarų verslo operatoriai turi galėti nustatyti, kas jiems pateikė:

 • pašarą,
 • maistinį gyvūną,
 • kitas medžiagas, skirtas įmaišyti arba kurios gali būti įmaišomos į pašarus.

Pašarai, kurie yra arba gali būti tiekiami ES rinkai, turi būti paženklinti arba identifikuojami tokiu būdu, kad juos būtų galima atsekti.

Ženklinimas ir pateikimas

Šiame reglamente nustatomos bendrosios nuostatos dėl visų pašarų ženklinimo ir pateikimo, pavyzdžiui, įpareigojama nurodyti:

 • pašarų rūšį,
 • pašarų verslo operatoriaus pavadinimą ir adresą,
 • partijos identifikavimo numerį,
 • grynąjį svorį,
 • naudotų priedų sąrašą,
 • drėgmės kiekį.

Ženklinimas ir pateikimas turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami. Jie neturi klaidinti vartotojo dėl naudojimo paskirties ar pašaro charakteristikų.

Europos Komisija paskelbė daugiau patarimų, kad padėtų įmonėms ir valdžios institucijoms šioje srityje, įskaitant:

Pakavimas

Pašarinės žaliavos ir kombinuotieji pašarai turi būti pateikiami į rinką tik sandariai uždarytose pakuotėse arba talpyklose. Tačiau tam tikrus pašarus galima pateikti į rinką palaidus arba sandariai neuždarytose pakuotėse ar talpyklose. Tai gali būti:

 • pašarinės žaliavos,
 • grūdų ir nesusmulkintų vaisių mišiniai,
 • kombinuotieji pašarai, jei gamintojai pristato juos vieni kitiems,
 • pašarų luitai arba laižomi pašarai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2009 m. rugsėjo 21 d.

KONTEKSTAS

„Gyvūnų šėrimas – prekyba pašarais“ Europos Komisijos interneto svetainėje

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis Tarybos direktyvą 79/373/EEB, Komisijos direktyvą 80/511/EEB, Tarybos direktyvas 82/471/EEB, 83/228/EEB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Komisijos sprendimą 2004/217/EB (OL L 229, 2009 9 1, p. 1–28)

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo (OL L 29, 2013 1 30, p. 1–64)

paskutinis atnaujinimas 03.02.2016

Top