Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerei

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1008/2010/EU rendelet – egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról

MI A RENDELET CÉLJA?

  • A rendelet a gépjárművek szélvédőtörlő* és szélvédőmosó rendszereire* vonatkozó szabályokat határozza meg.
  • A jogszabály célja, hogy a jelenlegi követelményeket a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez igazítsa.

FŐBB PONTOK

A rendelet típus-jóváhagyási előírásokat határoz meg az egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozóan. A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyásáról szóló 661/2009/EK rendelet végrehajtásának részét képezi.

Az érintett gépjárműtípusok

E rendelet az M1 kategóriájú gépjárművekre vonatkozik, azaz azon személyszállításra tervezett és épített gépjárművekre, amelyek a vezetőn kívül legfeljebb 8 utas szállítására alkalmasak.

A gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó előírások

A gyártók kötelesek a gépjárműveket a következőkkel felszerelni:

  • szélvédőkarokból álló szélvédőtörlők. A szélvédőtörlő rendszernek legalább két törlési gyakorisági fokozattal kell rendelkeznie. A szélvédőtörlő rendszer által törölt területnek le kell fednie az A. látómező legalább 98%-át, és a B. látómező legalább 80%-át (a látómezők területéről a 43. sz. ENSZ-EGB előírás 18. mellékletének 2.2. és 2.4. pontjai rendelkeznek);
  • mosó rendszer, amely szivárgás, a csövek különválása és a fúvókák működési hibája nélkül a szélvédő megfelelő területére permetezi a mosófolyadékot. E rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az A. látómező legalább 60%-ának a megtisztítására elegendő mosófolyadékot permetezzen a szélvédőre.

A rendelet továbbá az eszközök megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló vizsgálati eljárásokat is meghatározza.

Az uniós típusjóváhagyás kérelmezése

A gépjármű gyártója típusjóváhagyás iránti kérelmet nyújt be az illetékes hatósághoz. A gyártónak két lehetősége van:

  • típusjóváhagyás iránti kérelmet nyújt be valamennyi gépjárműtípus tekintetében azok szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozóan; vagy
  • típusjóváhagyás iránti kérelmet nyújt be a szélvédőmosó rendszer tekintetében önálló műszaki egység típusaként.

Az uniós kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

  • a gépjármű gyártmánya és típusa;
  • a törlő és mosó rendszer részletes műszaki leírása;
  • a törlő és mosó rendszerek működési módjának leírása.

Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a gépjármű a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerekre vonatkozó valamennyi előírásnak megfelel, uniós típusjóváhagyást ad és – a 2007/46/EK irányelvvel összhangban – egy típus-jóváhagyási számot ad ki.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2010. november 30 -án lépett hatályba.

* KULCSFOGALMAK

Szélvédőtörlő rendszer: a szélvédő külső felületének törlésére használt rendszer.

Szélvédőmosó rendszer: a szélvédőmosó-folyadékot tároló és azt a szélvédő külső részére átvezető és irányító rendszer.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 1008/2010/EU rendelete (2010. november 9.) az egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 292., 2010.11.10., 2–20. o.)

Az 1008/2010/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) (HL L 263., 2007.10.9., 1–160. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1–24. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 27.10.2016

Top