Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A formatervezési minták oltalmáról szóló harmonizált nemzeti jogszabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A formatervezési minták oltalmáról szóló harmonizált nemzeti jogszabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/71/EK irányelv az ipari formatervezési minták oltalmáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a formatervezési minták oltalmáról szóló nemzeti jogszabályok összehangolása annak biztosítása érdekében, hogy az oltalom jogosultja az Európai Unió minden országában azonos oltalomban részesüljön.

A nemzeti jogszabályok az azonos oltalomban részesülő közösségi formatervezésiminta-oltalom megszerzésének egységes uniós rendszere mellett léteznek.

FŐBB PONTOK

Az irányelv

Az oltalom feltételei

A formatervezési minta akkor részesülhet oltalomban, ha új és egyéni jellegű. Az uniós országok a formatervezési mintákat lajstromozással és a szerzők kizárólagos jogokkal történő felruházásával védik.

Az oltalom időtartama

A formatervezésiminta-oltalom egy vagy több ötéves periódusra, de legfeljebb 25 évre nyújt védelmet. Az oltalom kizárólagos jogokkal ruházza fel a jogosultat a formatervezési minta használatát illetően, valamint felhatalmazza arra, hogy fellépjen a formatervezési mintát használó harmadik felekkel szemben.

A lajstromozás által biztosított jogok

A formatervezésiminta-oltalom kizárólagos jogokkal ruházza fel a jogosultat a formatervezési minta használatát illetően, valamint felhatalmazza arra, hogy fellépjen a formatervezési mintát engedélye nélkül felhasználó harmadik felekkel szemben.

A mintaoltalom korlátjai

A formatervezési mintaoltalomból eredő jogok nem gyakorolhatók a következők tekintetében:

 • a magánhasználat céljából végzett, illetve a gazdasági tevékenység körén kívül eső cselekmények;
 • a kísérleti célú cselekmények;
 • a szemléltető vagy oktatási célú sokszorosítás;
 • a valamely EU-n kívüli országban lajstromozott és időlegesen az Unió területén tartózkodó hajók és légi járművek felszerelése;
 • az alkatrészeknek és tartozékoknak ilyen járművek javítása céljából az érintett uniós ország területére történő behozatala;
 • az ilyen járművek javítása.

A mintaoltalomból eredő jogok nem gyakorolhatók a következők tekintetében sem:

 • azon alkotóelemek, amelyek a termék rendeltetésszerű használata során nem láthatók;
 • a termék külső jellegzetessége, amely kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következménye;
 • a termék azon külső jellegzetessége, amelyet reprodukálni kell ahhoz, hogy a termék szerkezetileg összekapcsolható legyen egy másik termékkel, vagy elhelyezhető legyen benne, körülötte vagy rajta;
 • a külföldön lajstromozott és egy másik uniós ország területén időlegesen tartózkodó hajók és légi járművek felszerelése;
 • az alkatrészeknek és tartozékoknak ilyen járművek javítása céljából az érintett uniós ország területére történő behozatala;
 • a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütköző formatervezési minták.

Az oltalom megsemmisítése

A mintaoltalom bizonyos esetekben az oltalmi idő lejártát, illetve az oltalomról való lemondást követően is megsemmisíthető (azaz amikor az oltalom jogosultja lemond a jogairól).

Az egyéb oltalmi formákkal való kapcsolat

Amennyiben egy uniós országban a formatervezési mintákat a lajstromozás nélkül oltalomban részesülő formatervezési mintákra, a szerzői jogra, a védjegyekre, a szabadalmakra vagy a használati mintákra vonatkozó jogszabályok vagy egyéb jogszabályok védik, ezek a formatervezésiminta-oltalomról szóló specifikus jogszabályok mellett továbbra is érvényesek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. november 17-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2001. október 28 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Formatervezési minta: Valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület és/vagy az anyagok jellegzetességei – eredményeznek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 98/71/EK irányelve (1998. október 13.) a formatervezési minták oltalmáról (HL L 289., 1998.10.28., 28–35. o.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról (HL L 3., 2002.1.5., 1–24. o.).

A 6/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 07.07.2016

Top