Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A terrorizmus leküzdésére irányuló korlátozó intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A terrorizmus leküzdésére irányuló korlátozó intézkedések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2580/2001/EK rendelet a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja a terrorcselekmények* finanszírozásának megelőzése és tilalma.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országok egyhangúan határoztak a jogszabály hatálya alá tartozó személyekről, csoportokról és szervezetekről.
 • A lista olyan természetes és jogi személyeket, csoportokat vagy szervezeteket ölel fel, akik, illetve amelyek terrorcselekményt követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy azok elősegítői; vagy az említett csoportok ellenőrzése alatt állnak, illetve azok nevében járnak el.
 • A tiltólistán szereplő bármely személy vagy szervezet tulajdonában vagy birtokában álló vagy hozzájuk tartozó valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást* be kell fagyasztani, és azok nem bocsáthatók senki más rendelkezésére.
 • Bármely pénzeszköz befagyasztásának elkerülésére irányuló tudatos és szándékos kísérlet bűncselekménynek minősül.
 • Az uniós országok egyedi feltételek mellett engedélyezhetik a befagyasztott pénzeszközök következőkre történő felhasználását:
  • alapvető emberi szükségletek, például élelmiszer, gyógyszer vagy lakóhely fedezése;
  • adók, kötelező biztosítási és közüzemi díjak, mint például gáz, víz, villamos áram és távközlés, valamint banki díjak;
  • a jogszabály hatálybalépése előtt megkötött szerződések.
 • A bankok, biztosítótársaságok és egyéb pénzintézetek kötelesek a befagyasztott számlákkal kapcsolatos bármely vonatkozó információt közölni a nemzeti hatóságokkal.
 • A jogszabály alkalmazandó:
  • az EU területén, a légterét is ideértve, valamint az EU fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;
  • bármely uniós ország bármely polgárára;
  • az EU-n belül letelepedett vagy üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.
 • Az Európai Bizottságnak jelentést kell készítenie a jogszabály hatásáról, annak végrehajtásától számított egy éven belül, szükség esetén pedig módosításokra kell javaslatot tennie.
 • A 2002/475/IB határozat és a 2008/919/IB módosító határozat az uniós országok számára – a terrorista bűncselekmények tekintetében – jogszabályaik összehangolását és minimális szankciók bevezetését írja elő.
 • 2001 decemberében az uniós kormányok megállapodtak a terrorcselekményekben érintett azon személyeket, csoportokat vagy szervezeteket tartalmazó lista elkészítésében, akik, illetve amelyek pénzeszközeit és egyéb vagyoni értékeit be kell fagyasztani (2001/931/KKBP).

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2001. december 28 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

2001 szeptemberében a 9/11 támadásokat követően, a kormányfők a terrorizmus elleni küzdelmet az EU prioritásai közé emelték. Ez leginkább a terrorizmusfinanszírozás leküzdése révén valósítható meg. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa ugyanebben a hónapban támogatta a terrorcselekmények elkövetésére használt valamennyi pénzügyi eszköz és gazdasági erőforrás befagyasztását.

* KULCSFOGALMAK

Terrorcselekmények: szándékos cselekmények, amelyek súlyos kárt okozhatnak egy országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek, és amelyeket a nemzeti jog bűncselekményként határoz meg.

Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről (HL L 344., 2001.12.28., 70–75. o.)

Az 2580/2001/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3–7. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93–96. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 09.01.2017

Top