Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Räjähdeturvallisuuden parantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Räjähdeturvallisuuden parantaminen

Euroopan unionille on ratkaisevan tärkeää viedä terroristijärjestöiltä ja ‑ryhmiltä edellytykset iskujen suorittamiselle. Komissio esittää tässä tiedoksiannossa toimintasuunnitelman räjähdeturvallisuuden parantamiseksi ja sitä kautta räjähteiden käytön estämiseksi kansalaisia vastaan. Suunnitelma perustuu ennaltaehkäisyn, havaitsemisen ja reagoinnin periaatteisiin, ja siinä ovat mukana jäsenvaltiot, yhteisön toimielimet sekä yksityinen sektori.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 6. marraskuuta 2007, räjähdeturvallisuuden parantamisesta [KOM(2007) 651 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio esittää tässä tiedoksiannossa toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa räjähdeturvallisuutta niin, että terroristien on entistä vaikeampaa valmistaa räjähteitä.

Ennaltaehkäisy, havaitseminen ja reagointi: Konkreettiset toimenpiteet

Tiedonannossa mainittuja kulmakiviä ovat ennaltaehkäisy, havaitseminen ja reagointi. Tiedonannon liitteessä luetellaan useita konkreettisia toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä, ja jokaisen toimenpiteen osalta mainitaan määräaika ja vastuullinen elin. Nämä toimenpiteet liittyvät seuraaviin:

  • Räjähteiden lähtöaineet: ennaltaehkäisy on varmistettava koko toimintaketjun pituudelta (varastointi, kuljetus ja jäljitettävyys) valvomalla tiettyjä kemiallisia tuotteita, jotka voidaan muuntaa räjähteiksi. Lisäksi valmistukseen, varastointiin ja myyntiin osallistuvia työntekijöitä on valistettava epäilyttävistä liiketoimista. Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kuuluu myös rikosoikeudellisten seuraamusten yhtenäistäminen pomminrakennustiedon levittämisestä internetissä.
  • Havaitseminen: kattava lähestymistapa on tarpeen silloin, kun ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat epäonnistuneet. Olisi mm. kehitettävä vähimmäisstandardit räjähteiden havaitsemiseen ja hyödynnettävä paremmin ilmaisinteknologiaa tietyissä tiloissa.
  • Reagointi: siltä varalta, että ennaltaehkäisy ja ajoissa havaitseminen ei onnistu, reagointi on kunkin jäsenvaltion vastuulla. Euroopan unioni antaa kaiken tarvittavan tuen. Lisäksi olisi luotava pomminpurkuryhmien eurooppalainen yhteistyöverkosto tiedonvaihdon ja keskinäisen luottamuksen parantamiseksi. Yhteistyöverkosto osallistuisi parhaiden käytäntöjen levittämiseen, yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja kaikkien osapuolten pitämiseen ajan tasalla viimeaikaisesta kehityksestä.

EU:n ja sen kansalaisten turvallisuus riippuu tehokkaasta yhteistyöstä ja koordinoinnista jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien välillä, joten Euroopan komissio katsoo tarpeelliseksi tukea edellä mainittuja toimia horisontaalisilla toimenpiteillä, jotka asettavat pääpainon

  • ajantasaisten tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon parantamiselle räjähdevaroitusjärjestelmällä sekä Euroopan pommitietojärjestelmällä, jotka ovat ympäri vuorokauden poliisin, tullin, rajavartioston, turvallisuuspalvelun ja puolustusvoimien käytettävissä;
  • räjähteitä koskevan tutkimuksen edistämiselle turvallisuusuhkiin vastaamiseksi: komissio katsoo, että panostaminen tutkimukseen on ratkaisevan tärkeää, ja se määrittelee useita tutkimusaloja, kuten kotitekoisten pommien havaitseminen lentokentillä tai räjähteiden lähtöaineisiin lisättävät ehkäisimet.

Toimintasuunnitelman seuranta ja rahoituksen varmistaminen

Komissio korostaa, että räjähdeturvallisuuden parantamista koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisen arviointi on erittäin tärkeää. Komissio pyytää jäsenvaltioita toimittamaan ainakin kerran vuodessa tätä asiaa koskevia tietoja.

Räjähdeturvallisuutta koskeviin toimiin on mahdollista saada rahoitusta esimerkiksi seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja rikosten ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskevasta erityisohjelmasta. Määrärahat kaudelle 2007–2013 ovat 745 miljoonaa euroa.

Taustaa ja viimeaikaisia kehityssuuntia

Eurooppa-neuvosto korosti 25. maaliskuuta 2004, heti Madridin iskujen jälkeen, että terroristijärjestöiltä ja -ryhmiltä on vietävä niiden toiminnan edellytykset, kuten aseet, räjähteet, pommin rakentamiseen tarvittava välineistö sekä terrori-iskujen toteuttamisen mahdollistava tekniikka. Komissio vastasi Eurooppa-neuvoston julkilausumaan antamalla tiedonannon toimenpiteistä räjähteiden, sytyttimien, pomminvalmistustarvikkeiden ja ampuma-aseiden turvallisuuden lisäämiseksi [KOM(2005) 329]. Komissio toteuttaa tällä tiedonannolla yhtä siihen sisältyvistä toimenpiteistä, joka on EU:n toimintasuunnitelman laatiminen räjähdeturvallisuuden parantamiseksi.

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2007 strategiset ohjaukset ja painopistealueet räjähdeturvallisuuden parantamiseksi (pdf). Huhtikuussa 2008 kokoontuneet jäsenvaltioiden oikeusministerit hyväksyivät EU:n toimintasuunnitelman (EN) (pdf), joka suureksi osaksi pohjautuu tähän tiedonantoon.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2007/125/YOS, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, rikosten ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskevan erityisohjelman perustamisesta kaudelle 2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa [EUVL L 58, 24.2.2007].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/23/EY, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta [EUVL L 154, 14.6.2007].

Viimeisin päivitys 10.06.2008

Top