Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat

Neuvosto on hyväksynyt uuden asetuksen jonka tarkoitus on suojella kuluttajia ja oikeudenhaltijoita entistä paremmin taistelussa väärennöksiä ja laitonta valmistusta vastaan. Asetuksella selvennetään keinoja ja edellytyksiä, joilla tulliviranomaiset voivat toteuttaa toimenpiteitä, jos epäillään, että tavarat loukkaavat teollis- ja tekijänoikeutta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen avulla tulliviranomaiset voivat yhdessä oikeudenhaltijoiden kanssa parantaa valvontaa ulkorajoilla.

Asetuksella yksinkertaistetaan käytäntöä toimenpiteitä koskevien hakemusten tekemiseksi tulliviranomaiselle etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) sekä väärennettyjen tuotteiden tuhoamisen osalta.

Asetuksella otetaan käyttöön entistä tehokkaampi järjestelmä määrittämällä toisaalta edellytykset, joilla tulliviranomaiset voivat toteuttaa toimenpiteitä, jos epäillään, että tavarat loukkaavat teollis- ja tekijänoikeutta, ja toisaalta myös toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä tavaroiden loukatessa teollis- ja tekijänoikeutta.

Jotta kuluttajia voidaan suojella valvomalla elintarvikkeiden suojaa, asetuksessa määritelty yhteisön toiminnan soveltamisala laajennetaan koskemaan uusia teollis- ja tekijänoikeuksia: kasvinjalostajanoikeuksia, maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä.

Soveltamisala

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat

 • väärennetyt tavarat *
 • laittomasti valmistetut tavarat *
 • patentit
 • lisäsuojatodistukset
 • mallit
 • tekijänoikeus ja lähioikeus
 • tavaramerkit
 • alkuperänimitykset
 • kasvinjalostajaoikeus
 • maantieteelliset merkinnät
 • muotit ja matriisit, jotka on tarkoitettu tai mukautettu sellaisten tavaroiden valmistukseen, jotka loukkaavat teollis- ja tekijänoikeutta.

Tulliviranomaisten toimenpiteitä koskevat hakemukset

Kun tuotteiden epäillään loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia, oikeudenhaltija voi esittää kirjallisen hakemuksen tullin toimivaltaiselle yksikölle. Toimenpiteitä koskevassa hakemuksessa on oltava yksityiskohtainen tavaroiden tekninen kuvaus, tiedot petoksen luonteesta ja oikeudenhaltijan osoittaman yhteyshenkilön yhteystiedot. Lisäksi oikeudenhaltija voi vaatia tulliviranomaisten toimenpiteitä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, mikäli kyseessä on tavaramerkin tai yhteisön mallioikeuden, yhteisön kasvinjalostajanoikeuden tai alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai yhteisön suojatun maantieteellisen merkinnän haltija.

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen määrittelyyn sovelletaan siinä jäsenvaltiossa voimassa olevia säännöksiä, jonka alueella teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviksi epäillyt tavarat on löydetty. Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti edellyttää yksinkertaistetun menettelyn käyttämistä oikeudenhaltijan suostumuksella, mikä antaa tulliviranomaisille mahdollisuuden tuhota kyseiset tavarat. Jos teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamista ei määritellä ilmoitetussa määräajassa, tavarat on luovutettava tai niiden haltuunotto on päätettävä, kun kaikki tullimuodollisuudet on suoritettu. Määräaika on lyhyempi herkästi pilaantuvien tavaroiden kohdalla.

Tavaroita, joiden on todettu loukkaavan teollis- ja tekijänoikeutta, ei saa

 • tuoda yhteisön tullialueelle
 • poistaa yhteisön tullialueelta
 • luovuttaa vapaaseen liikkeeseen
 • viedä
 • jälleenviedä
 • asettaa suspensiomenettelyyn tai siirtää vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

Mikäli on riittävät perusteet epäillä, että tavara loukkaa teollis- ja tekijänoikeutta, tulliviranomaiset voivat lykätä kyseisen tavaran luovuttamista tai pitää sitä hallussaan kolmen arkipäivän ajan, jotta oikeudenhaltija voi toimittaa toimenpiteitä koskevan hakemuksen. Tulliviranomaiset voivat asianomaisen jäsenvaltion voimassa olevien sääntöjen mukaisesti pyytää oikeudenhaltijaa toimittamaan tietoja, jotka auttavat tutkimuksen suorittamisessa.

Tullin toimivaltainen yksikkö määrää ajanjakson, jonka aikana toimenpiteet on toteutettava. Ajanjakson pituus saa olla enintään yksi vuosi. Päätös toimenpiteistä toimitetaan kyseessä olevan jäsenvaltion tai kyseessä olevien jäsenvaltioiden tullitoimipaikoille. Tullitoimipaikka voi pyytää lisätietoja.

Tullikoodeksikomitea avustaa komissiota asetuksen soveltamisessa.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2004 ja sillä kumotaan asetus (EY) N:o 3295/94 kyseisestä päivästä lähtien.

Keskeiset termit

 • Väärennetyt tavarat: sellaiset tavarat, tavaramerkit tai pakkaukset yksinään esitettyinä, jotka on perusteettomasti varustettu merkillä, joka on samanlainen kuin asianmukaisesti rekisteröity merkki tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä, ja jotka loukkaavat kyseisen tavaramerkin haltijan oikeuksia.
 • Laittomasti valmistetut tavarat: tavarat, jotka ovat tai jotka sisältävät ilman tekijänoikeuden tai lähioikeuden tai mallioikeuden haltijan suostumusta tehtyjä jäljennöksiä

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1383/2003

9.8.2003

EUVL L 196, 2.8.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1891/2004, annettu 21 päivänä lokakuuta 2004, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 soveltamista koskevista säännöksistä (EUVL L 328, 30.10.2004). Tällä asetuksella selvennetään säännöksiä neuvoston asetuksen N:o 1383/2003 täytäntöönpanoa varten. Asetuksessa määritellään luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka voivat edustaa oikeudenhaltijaa tai muita tämän oikeuden käyttämiseen oikeutettuja henkilöitä. Lisäksi on vahvistettava teollis- ja tekijänoikeuksien omistusoikeutta osoittavan todistuksen muoto.

Asetuksessa luodaan lomakemalli ja kielijärjestely toimenpiteitä koskeville hakemuksille niiden yhdenmukaistamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Lisäksi täsmennetään toimenpiteitä koskevaan hakemukseen sisältyvien tietojen laji, jotta tulliviranomaiset voivat helpommin tunnistaa teollis- ja tekijänoikeuksia mahdollisesti loukkaavat tavarat. Asetuksessa määritellään myös toimenpiteitä koskevan hakemuksen liitteenä olevan oikeudenhaltijan vastuuilmoituksen muoto.

Oikeusvarmuuden vuoksi asetuksessa vahvistetaan määräaikojen alkamisajankohta teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen toteamisessa.

Asetuksessa säädetään myös jäsenvaltioiden ja komission väliset tiedotusmenettelyt, jotta komissio voi seurata menettelyn tehokasta täytäntöönpanoa ja tunnistaa petosten laadun, ja jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön soveltuvan riskianalyysin.

See also

 • Verotuksen ja tulliliiton pääosaston sivusto väärennösten torjunnasta (DE) (EN) (FR)
 • Sisämarkkinoiden pääosaston sivusto teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 04.05.2007

Top