Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eCall kiirendab päästeteenistuse saabumist autoavarii ohvrite juurde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

eCall kiirendab päästeteenistuse saabumist autoavarii ohvrite juurde

Automaatne hädaabikõne eCall valitakse kohe, kui sõidukisisesed andurid tuvastavad tõsise avarii, saates üksikasjalikud andmed liiklusõnnetuse kohta päästeteenistusele, et need saaksid kiiremini pakkuda abi sõiduki juhile ja reisijatele.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/40/EL, 7. juuli 2010, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega.

KOKKUVÕTE

Automaatse hädaabikõne eCall eesmärk on tuua kiiresti abi liiklusõnnetusse sattunud sõidukis olevatele isikutele mis tahes Euroopa Liidu osas ning ka Islandil, Norras ja Šveitsis.

Automaatne hädaabikõne eCall valitakse kohe, kui sõidukisisesed andurid tuvastavad tõsise avarii. Süsteemi aktiveerimisel valitakse kõne Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112, luuakse telefoniühendus asjakohase häirekeskusega ja saadetakse päästeteenistusele andmed õnnetuse kohta, sealhulgas juhtumi kellaaeg, õnnetusse sattunud sõiduki täpne asukoht ja liikumissuund (eriti tähtis kiirteedel ja tunnelites). Automaatse hädaabikõne eCall saab käivitada ka käsitsi autos nuppu vajutades, näiteks võib seda teha tõsise õnnetuse pealtnägija. Nii saab päästeteenistus kiiresti teate õnnetuse toimumisest koos selle täpse asukohaga.

Automaatse hädaabikõne eCall süsteemi kaudu saadud andmed võimaldavad päästeteenistusel pakkuda kiiremini abi sõiduki juhile ja reisijatele, mis aitab päästa elusid ja vigastuste korral kiiresti abi anda. Hinnanguliselt võiks automaatne hädaabikõne eCall vähendada hädaabiteenistuste reageerimisaega linnapiirkondades 40% ja maapiirkondades 50% ning päästa kuni 2500 inimest aastas.

Lisaks liiklusohutuse parandamisele võivad automaatsed hädaabikõned oluliselt vähendada liiklusõnnetuste põhjustatud ummikuid ja järgnevaid õnnetusi, mida põhjustavad turvamata õnnetuskohad. Hädaabikõne tehase standardseadmele tuginedes või sellega koos toimides võib lõpptarbijale pakkuda lisaks hädaabinumbril 112 põhinevale sõidukisisesele süsteemile täiendavaid sõidukisiseseid hädaabi- ja/või lisaväärtusega teenuseid.

Direktiiv 2010/40/EL, 7. juuli 2010, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega, on määratlenud koostalitlusvõimelise automaatse hädaabikõne (eCall) ühtlustatud pakkumise kogu ELis (artikli 3 punkt d) üheks kuuest prioriteetsest meetmest, milleks on vaja koostada siduvad spetsifikatsioonid (artikkel 6).

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2010/40/EL

26.8.2010

27.2.2012

ELT L 207, 6.8.2010

Delegeeritud õigusaktid

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 305/2013

23.4.2013

23.4.2013Teabeteenistust puudutavad sätted on selle määruse jõustumiskuupäevaks (23.4.2014) juba rakendatud

ELT L 91, 3.4.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ [COM(2013) 316 final, 13.6.2013 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta [COM(2013) 315 final, 13.6.2013].

Euroopa Komisjon esitas juunis 2013 kaks ettepanekut, mis tagaksid, et 2015. aasta oktoobrist teataksid autod tõsise avarii korral automaatselt päästeteenistusele. Kavandatav õigusakt tagaks, et alates 2015. aasta oktoobrist paigaldatakse eCalli standardvarustus kõikidesse uutesse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite mudelitesse ja luuakse taristu, mis on vajalik eCall-kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks häirekeskustes, tagades kogu ELi hõlmava eCall-teenuse ühilduvuse, koostalitlusvõime ja pidevuse.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu kiidavad need ettepanekud heaks, saaks Euroopa Komisjoni kavade alusel kogu ELis (ning Islandil, Norras ja Šveitsis) kõigi võimalustega eCalli teenuse kasutusele võtta 2015. aastaks.

Viimati muudetud: 24.01.2014

Top