Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den regionale strategi for Latinamerika 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Den regionale strategi for Latinamerika 2007-2013

I dokumentet om den regionale strategi for Latinamerika indkredses prioriteterne for samarbejde mellem Den Europæiske Union og Latinamerika i perioden 2007-2013, blandt hvilke kan nævnes social samhørighed, regional integration og større gensidig forståelse. Det indeholder tillige det vejledende regionale program for perioden 2007-2010.

DOKUMENT

Europa-Kommissionen - Det regionale programmeringsdokument 2007-2013 (DE) (EN) (FR) for Latinamerika.

RESUMÉ

Det regionale strategidokument 2007-2013 fastlægger målene og de vigtigste indsatsområder for det regionale samarbejde med Latinamerika. Regionen består af: Mexico, Mellemamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Det Andinske Fællesskab (Colombia, Ecuador, Bolivia, Peru), Chile og Mercosur (Argentina, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Venezuela).

Formålet er at styrke den strategiske associering mellem de to regioner på det politiske, økonomiske og sociale område.

Fælles udfordringer for Latinamerika og EU

Fremme af social samhørighed er en forudsætning for bekæmpelse af fattigdom og uligheder. I den latinamerikanske region er der en større ubalance i rigdoms- og indkomstfordelingen. Det giver anledning til social udelukkelse og politisk ustabilitet. En effektiv indsats mod arbejdsløshed forudsætter øget jobskabelse. Endelig er en befæstelse af demokratiet og menneskerettighederne, herunder fremme af kvinders rettigheder, mindretals og oprindelige folks rettigheder, nødvendig gennem en yderligere inddragelse af civilsamfundet i den politiske debat.

En anden udfordring er at stimulere de økonomiske forbindelser ved hjælp af investeringer til at styrke innovationskapaciteten om konkurrenceevnen inden for infrastruktur, forskning, teknologisk udvikling, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, miljø og forvaltning af naturressourcerne. En udvikling i samhandelen og investeringerne mellem de to regioner er en forudsætning for støtte af væksten og jobskabelsen og bekæmpelse af fattigdom.

Et bedre samarbejde er vigtigt for at kunne løse regionale problemer og støtte en bæredygtig udvikling. I dette politiske, økonomiske og handelsmæssige samarbejde skal den sociale og miljømæssige dimension (klimaændring, vand, beskyttelse af biodiversiteten og bekæmpelse af afskovning) integreres. EU og den latinamerikanske region slutter op om multilateralisme og skal bidrage til gennemsigtige og retfærdige regler, som skal gælde på verdensplan, til global styring, til at imødegå globale udfordringer som f.eks. klimaændring, og de skal samarbejde om menneskerettighedsspørgsmål.

Prioriterede indsatsområder for den regionale programmering 2007-2013

Førsteprioriteten for den regionale programmering gælder social samhørighed (fattigdomsreduktion, mindskelse af uligheder og social udelukkelse). Det drejer sig specifikt om at fremme en udvikling af offentlige politikker inden for de sociale sektorer, at øge de offentlige udgifter og investeringer på det sociale område, at forbedre finanspolitikken og indkomstfordelingspolitikken gennem EUROsociAL (som er et program for EU/Latinamerika for teknisk samarbejde inden for social samhørighed), at stimulere dialogen, at udveksle bedste praksis, at føre fælles kontrol og sætte kraftigere ind på bekæmpelse af narkotika.

Regional integration udgør sammen med det subregionale aspekt den anden prioritet for strategien. Formålet er at fremme:

  • netværksvirksomhed inden for handel og investering
  • dialog og styrkelse af den institutionelle kapacitet inden for makroøkonomi, politik, standarder, menneskerettigheder, infrastruktur, miljø osv. for at stimulere varige investeringer og bæredygtig udvikling
  • samarbejde, regional dialog og udveksling af erfaringer og bedste praksis om miljøaspektet af bæredygtig udvikling (klimaændring, vand, biodiversitet og skove)
  • driftskompatibilitet og dialogen om forskrifter
  • regionale prioriteter gennem undersøgelser og konferencer.

Den tredje prioritet vedrører investeringer i uddannelse af menneskelige ressourcer og gensidig forståelse. Samarbejdet koncentreres om en forbedring af de videregående uddannelser og konkurrenceevnen i regionen (navnlig på basis af uddannelsesprogrammer) og om tiltag til at fremme og uddybe den gensidige forståelse mellem de to regioner.

Der skal afholdes konsultationer og møder om, hvordan de regionale programmer skal sammensættes og gennemføres. For at gøre dem så effektive som muligt, skal de gøres mere synlige og genkendelige, og de opnåede resultater skal udnyttes på bedste måde. Det forudsætter komplementaritet og synergier, og det kræver egnede virkemidler og en asymmetrisk opgavefordeling med inddragelse af offentlige og private interessenter, samtidig med at der tages højde for horisontale anliggender og sikres en ordentlig forvaltning.

Nærmere vilkår

Det nugældende regionale strategidokument indeholder et vejledende regional program for perioden 2007-2010. Der vil blive udarbejdet et andet vejledende regionalt program for 2011-2013. Finansieringsmidlerne til de to vejledende regionale programmer (2007-2013) udgør 556 mio. EUR, heraf 35 % til social samhørighed, 25 % til regional integration og 40 % til uddannelse og regionale anliggender.

Modtagerne er de nationale, regionale og lokale forvaltninger, civilsamfundsorganisationer, virksomhedsorganisationer, lærerkorpset inden for de videregående uddannelser, ikkestatslige organisationer osv.

Der støttes følgende aktiviteter: evalueringer, undersøgelser, rapporter, publikationer, formidlingsaktiviteter, møder, uddannelsestiltag, udveksling af akademikere, studiestipendier, fælles projekter mellem institutionsnetværk, mobilitet, kvalitetskontrol og informationsudveksling. Der ydes også støtte til udvikling af statistikker, databanker og politikværktøjer. Der vil blive opstillet resultatindikatorer til at måle projekternes nyttevirkning.

Kontekst

Samarbejdet mellem EU og Latinamerika indgår i det udvidede partnerskab og er omfattet af de mål, der blev fastlagt på topmødet i Guadalajara og i Wien (DE) (EN) (FR). Det regionale strategidokument for 2007-2013 beskriver, hvilke prioriteter der kan støttes med instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde. Det supplerer med denne type programmer strategierne for de enkelte underregioner og lande.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Midtvejsevaluering og regionalt indikativt program 2011-2013 for Latinamerika (EN).

See also

  • For flere oplysninger henvises til website for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 02.02.2011

Top