Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gensidig bistand mellem medlemsstaterne inden for området direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gensidig bistand mellem medlemsstaterne inden for området direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmie

For at bekæmpe international skattesvindel og -unddragelse styrker Den Europæiske Union samarbejdet mellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Den letter udveksling af oplysninger, der kan gøre det muligt at foretage en korrekt ansættelse af indkomst- og formueskat.

DOKUMENT

Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier.

RESUMÉ

Medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler i overensstemmelse med dette direktiv alle oplysninger, der gør det muligt for dem at foretage en korrekt ansættelse af indkomst- og formueskat, samt alle oplysninger om ansættelse af indirekte skatter:

  • merværdiafgift
  • punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikke
  • punktafgifter på tobaksvarer.

Som indkomst- og formueskatter anses, uanset opkrævningsmetoden, alle skatter, der pålignes på grundlag af hele indkomsten, hele formuen eller dele af indkomsten eller formuen, herunder skatter på fortjeneste ved afhændelse af løsøre eller fast ejendom, skatter på gager eller lønninger udbetalt af foretagender, såvel som kapitalvindingsskat.

En medlemsstats kompetente myndighed kan anmode en anden medlemsstats kompetente myndighed om at meddele de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger.

Alle oplysninger, som en medlemsstat får kendskab til i medfør af disse direktiver, skal hemmeligholdes i den pågældende stat på samme måde som oplysninger indhentet i henhold til denne stats nationale lovgivning.

Disse direktiver forpligter ikke til at foranstalte undersøgelser eller videregive oplysninger, såfremt den stat, der skal afgive oplysningerne, i henhold til egen lovgivning eller administrativ praksis er forhindret i at udføre disse undersøgelser eller i at fremskaffe eller anvende disse oplysninger til egne formål.

Ved direktiv 79/1070/EØF indføres der visse formuleringsændringer i direktiv 77/799/EØF.

Ved direktiv 92/12/EØF ændres direktiv 77/799/EØF, således at det også kommer til at omfatte punktafgifter.

Ved direktiv 2003/93/EF udvides anvendelsesområdet for gensidig bistand som omhandlet i direktiv 77/799/EØF til også at omfatte forsikringspræmier som omhandlet i direktiv 76/308/EØF, således at medlemsstaternes finansielle interesser bedre kan beskyttes og det indre markeds neutralitet sikres.

Direktiv 2004/56/EF har til formål at fremme strømmen af oplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Det omhandler direkte beskatning (indkomstskat, selskabsskat og kapitalvindingsskat) og giver sammen med beskatningen af forsikringspræmier medlemsstaterne mulighed for at koordinere deres undersøgelser vedrørende grænseoverskridende skattesvindel og for i større omfang at gennemføre procedurer for hinanden. Direktivet ajourfører således direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaterne og afhjælper dettes mangler.

Rådets direktiv 2004/106/EF ændrer titlen og indholdet for så vidt angår direktiv 77/799/EØF. Eftersom bestemmelserne om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet (es de en fr) er samlet i Rådets forordning (EF) nr. 2073/2004, omhandler direktiv 77/799/EØF kun gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 77/799/EØF

23.12.1977

1.1.1979

EFT L 336 af 27.12.1977

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 79/1070/EØF

7.12.1979

1.1.1981

EFT L 331 af 27.12.1979

Direktiv 92/12/EØF

6.3.1992

1.1.1993

EFT L 76 af 23.3.1992

Direktiv 2003/93/EF

15.10.2003

31.12.2003

EUT L 264 af 15.10.2003

Direktiv 2004/56/EF

29.4.2004

1.1.2005

EUT L 127 af 29.4.2004

Direktiv 2004/106/EF

24.12.2004

30.6.2005

EUT L 359 af 4.12.2004

Direktiv 2006/98/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Seneste ajourføring: 21.02.2007

Top