Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilladte tilsætningsstoffer til levnedsmidler: Generel ordning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tilladte tilsætningsstoffer til levnedsmidler: Generel ordning

Siden 1990 er der sket en harmonisering af tilladte tilsætningsstoffer og betingelserne for deres anvendelse med henblik på at beskytte forbrugernes sundhed og garantere fri bevægelighed for levnedsmidler inden for EU.

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktiv 89/107/EØF

Direktivets anvendelsesområde dækker tilsætningsstoffer til levnedsmidler, der anvendes som ingredienser ved fremstilling eller tilberedning af et levnedsmiddel, og som er til stede i det endelige produkt og tilhører en af de kategorier, der er anført i bilag I (et "tilsætningsstof" til levnedsmidler er ethvert stof, der normalt ikke indtages som levnedsmiddel i sig selv, men hvis tilsætning bevirker, at det bliver en bestanddel af levnedsmidlet).

Kun de stoffer, der er opført på de godkendte lister, må anvendes som tilsætningsstoffer, og kun på de betingelser, der er fastsat for disse lister (over f.eks. konserveringsmidler, emulgatorer, sødemidler og hævemidler).

Rådet fastsætter

  • en liste over tilladte tilsætningsstoffer, der udelukker alle andre tilsætningsstoffer
  • en liste over de levnedsmidler, tilsætningsstofferne må anvendes i, de for tilsætningen gældende betingelser og eventuelt en begrænsning med hensyn til deres teknologiske anvendelsesformål
  • regler for tilsætningsstoffer, der anvendes som opløsningsmidler, herunder eventuelt renhedskriterier herfor.

En særlig procedure, der gør det muligt for Kommissionen at vedtage foranstaltninger efter høring af Den Stående Levnedsmiddelkomité, anvendes på:

  • udarbejdelse af renhedskriterier
  • om nødvendigt de analysemetoder, der er nødvendige til kontrol af, at renhedskriterierne opfyldes
  • om nødvendigt fremgangsmåden for prøveudtagning samt metoderne for kvalitativ og kvantitativ analyse af tilsætningsstoffer i og på levnedsmidler
  • andre bestemmelser, der er nødvendige for at sikre overholdelse af reglen om, at kun tilsætningsstofferne på listen må anvendes.

Bestemmelser vedrørende medlemsstaternes interventionsret i tilfælde af, at en medlemsstat har bestemte grunde til at formode, at anvendelse af et tilsætningsstof i levnedsmidler udgør en sundhedsrisiko, selv om direktivet er overholdt.

Betingelserne for, at en medlemsstat på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling kan give foreløbig tilladelse til handel med og anvendelse af tilsætningsstoffer, der ikke findes på listen og tilhører de kategorier, der er angivet i bilag I til direktivet, hvis visse betingelser overholdes, f.eks. at tilladelsen højst gives for en periode på to år.

Krav om oplysninger på etiketter og emballage til tilsætningsstoffer, der sælges både til forbrugere og producenter af levnedsmidler.

Direktiv 94/34/EF

Ved direktiv 94/34/EF har medlemsstaterne tilladelse til at forbyde anvendelse af visse tilsætningsstoffer i levnedsmidler, som fremstilles efter traditionelle fremgangsmåder på deres område, forudsat at dette forbud allerede var trådt i kraft inden den 1. januar 1992, og forudsat, at varernes frie bevægelighed ikke berøres heraf.

Dog er den pågældende medlemsstat forpligtet til at tillade fremstilling på sit område af ikke-traditionelle produkter, som fremstilles i henhold til direktiverne om tilsætningsstoffer i levnedsmidler.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/107/EØF

28.12.1988

27.6.1990

EFT L 40 af 11.2.1989

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 94/34/EF

10.9.1994

-

EFT L 237 af 10.9.1994

Forordning 1882/2003 [vedtagelse: den fælles beslutningsprocedure COD/2004/0237]

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 28. juli 2006 om fødevaretilsætningsstoffer [Kom(2006) 428 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Den kommende forordning harmoniserer på en fællesskabsliste alle godkendte tilsætningsstoffer i fødevarer, herunder også søde- og farvestoffer. Den etablerer desuden en fælles procedure for godkendelse og evaluering. Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed vil undersøge alle de tilsætningsstoffer, der allerede er godkendt, og ligeledes de nye, og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet vil foretage en evaluering af risikoen ved disse produkter. For at et nyt tilsætningsstof skal kunne godkendes, eller en eksisterende tilladelse fornyes, skal evalueringen godtgøre, at produktet er sikkert, teknisk nødvendigt og til fordel for forbrugeren, og at der ikke kan opstå tvivl om den korrekte anvendelse. Den kommende forordning vil ophæve alle gældende bestemmelser om tilsætningsstoffer (se nedenfor).

Den samlede lovgivning om tilsætningsstoffer er baseret på:

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 292/97/EF af 19. december 1996 om opretholdelse af nationale bestemmelser vedrørende forbud mod anvendelse af visse tilsætningsstoffer under fremstillingen af en række specifikke levnedsmidler [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 48 af 19.2.1997]. Ved denne beslutning tillades det visse medlemsstater at anvende en lovgivning, der forbyder anvendelse af bestemte tilsætningsstoffer i visse specifikke levnedsmidler, som anses for at blive fremstillet efter traditionelle fremgangsmåder på deres område. Disse undtagelser er ikke i modstrid med bestemmelserne om beskyttede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og levnedsmidler (es de en fr).

Beretninger

Beretning [KOM(2001) 542 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Beretning fra Kommissionen, af 1. oktober 2001, om indtagelse af tilsætningsstoffer i levnedsmidler i Den Europæiske Union.

Seneste ajourføring: 25.04.2007

Top