Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Exceptionelle handelsforanstaltninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Exceptionelle handelsforanstaltninger

Takket være de exceptionelle handelseforanstaltninger, som Den Europæiske Union (EU) har vedtaget til fordel for landene og territorierne i Vestbalkan, kan næsten alle produkter med oprindelse i disse lande importeres frit i EU uden told og afgifter og uden kvantitativ øvre grænse. Denne favorable handelsordning medvirker til Vestbalkans stabiliserings- og associeringsproces.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (kodificeret udgave).

RESUMÉ

De vestlige balkanlande kan benytte exceptionelle handelsforanstaltninger til deres indførsel i Den Europæiske Union (EU). Disse lande og territorier deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen.

De exceptionelle handelsforanstaltninger er gældende til den 31. december 2010.

Handelspræferencer

Produkter med oprindelse i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien eller Kosovo indføres i Den Europæiske Union uden told * eller afgifter med tilsvarende virkning og uden kvantitative restriktioner * eller foranstaltninger med tilsvarende virkning

Disse handelspræferencer gælder også for visse landbrugsprodukter.

Tildelingsbetingelser

For at udnytte de præferentielle foranstaltninger skal landene og territorierne:

 • respektere definitionen for oprindelsesprodukt som fastsat i forordning (EØF) nr. 2454/93; produkterne skal derfor helt igennem være fremstillet eller være forarbejdet i tilfredsstillende omfang i landet eller territoriet
 • forpligte sig til ikke at hæve skatter på eller begrænsninger for produkter, der importeres fra EU
 • kæmpe mod svig ved at samarbejde med EU på det administrative område.

De begunstigede lande skal endvidere forpligte sig til at gennemføre effektive økonomiske reformer og at samarbejde med de andre lande i stabiliserings- og associeringsprocessen, navnligt gennem oprettelsen af et regionalt frihandelsområde.

Kommissionen kan helt eller delvist suspendere handelspræferencerne, hvis et land ikke overholder sine forpligtelser.

Landbrugs- og fiskeriprodukter.

Toldafgifter, der gælder for visse fiskeriprodukter og visse vine suspenderes inden for grænser, der er defineret i bilag I.

Toldafgifterne, der er gældende for indførsel af kalv (spædekalve) med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, Serbien eller Kosovo er defineret i bilag II. Det årlige toldkontingent * er på 11 475 ton fordelt således:

 • 1 500 ton (slagtet vægt) for produkter med oprindelse i Bosnien-Hercegovina
 • 9 175 ton (slagtet vægt) for produkter med oprindelse i Serbiens eller Kosovos toldområde.

Indførsel af sukkerprodukter med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, Serbien eller Kosovo, er omfattet af årlige toldkontingenter:

 • 12 000 ton (nettovægt) for produkter med oprindelse i Bosnien-Hercegovina
 • 180 000 ton (nettovægt) for produkter med oprindelse i Serbiens eller Kosovos toldområde.

Fordning (EF) nr. 1234/2007 fastlægger, hvordan toldkontingerne vedrørende disse produkter skal anvendes.

Kommissionen kan tage beskyttelsesforanstaltninger, hvis indførselen af landbrugs- og fiskeriprodukter medfører alvorlig uro på EU's indre marked.

Nøglebegreber

 • Toldafgifter: En afgift, der ændrer prisen på et importeret produkt, uanset betegnelse eller teknik, og som følgelig begrænser varernes frie bevægelighed.
 • Kvantitativ restriktion: Enhver handelsmæssig bestemmelse, der kan have den virkning, at den begrænser indførselen af varer hvad angør mængde eller værdi (fx importkvota).
 • Toldkontingent: En kommerciel foranstaltning, der tillader helt eller delvist bortfald af afgifter, der normalt betales på en importeret vare, i en periode eller for en begrænset mængde.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1215/2009

4.1.2010 – 31.12.2010

-

EUT L 328 af 15.12.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om indførelse af exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces [COM(2010) 54 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende]. Dette forslag tager sigte mod en forlængelse af gyldighedsperioden for handelspræferencer tildelt Vestbalkan frem til 2015.

Procedure: 2010/0036/KOD

Seneste ajourføring: 21.04.2010

Top