Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Průhledné účetnictví státních podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Průhledné účetnictví státních podniků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Komise 2006/111/ES – průhledné účetnictví státních podniků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem této směrnice je zajistit průhlednost finančních vztahů mezi zeměmi Evropské unie (EU) a podniky v majetku státu, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž se soukromými podniky a nedocházelo k diskriminaci.

KLÍČOVÉ BODY

  • Konkrétně se požaduje, aby země EU zajistily průhlednost veřejných prostředků, které jsou poskytovány podnikům v majetku státu, a toho, jak jsou vynakládány, a aby náklady a výnosy těchto podniků byly zřetelně vedeny na oddělených účtech.
  • Směrnice se zabývá takovými druhy finančních vztahů, jako jsou poskytování kapitálu, nevratné příspěvky nebo půjčky za zvýhodněných podmínek a náhrada provozních ztrát*.
  • Země EU musí zajistit, aby byly vnitřní účty odpovídající různým činnostem oddělené a aby byly veškeré náklady a výnosy správně přičteny nebo rozděleny na základě řádných zásad analytického účetnictví.
  • Z působnosti směrnice jsou vyloučeny některé druhy finančních vztahů, např. vztahy mezi zeměmi EU a centrálními bankami nebo vztahy s veřejnými podniky, které se zabývají službami, jejichž poskytování nemůže podstatně ovlivnit obchod mezi zeměmi EU.
  • Země EU musí zajistit, aby příslušné finanční informace byly k dispozici Evropské komisi po dobu pěti let od doby, kdy byly veřejné prostředky poskytnuty danému podniku v majetku státu. Komise však nesmí šířit žádné informace, na které se vztahuje profesní tajemství.
  • Pokud jde o odvětví zpracovatelského průmyslu, musí být tyto údaje poskytovány Komisi každoročně a musí zahrnovat výroční zprávu a roční účetní závěrku.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice Komise 2006/111/ES je kodifikované znění původního aktu (směrnice 80/723/EHS) a jeho postupných změn. Používá se od 20. prosince 2006. Země EU musely původní směrnici 80/723/EHS provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1981.

KONTEXT

Více informací najdete:

* KLÍČOVÉ POJMY

náhrada provozních ztrát: pojem z účetnictví, kdy se zaznamenaná ztráta postaví proti ziskové položce, aby se její účinek vyrušil.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (kodifikované znění) (Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 17–25)

Poslední aktualizace 14.11.2016

Top