Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán Evropské unie pro lesnictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Akční plán Evropské unie pro lesnictví

Cílem tohoto akčního plánu je zavést soudržný rámec pro iniciativy pro lesnictví na úrovni Evropské unie. Také tvoří nástroj koordinace evropských činností a lesnických politik členských států. Tímto plánem se navrhuje osmnáct klíčových akcí, které budou prováděny v pětiletém období (2007–2011).

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 15. června 2006 o akčním plánu EU pro lesnictví (KOM(2006) 302 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Lesy jsou pro Evropskou unii (EU) důležitou oblastí: rozkládají se na 37,8 % území Evropy a poskytují zdroj obživy 3,4 milionu osob (lesnictví a průmyslová odvětví z něj vycházející). Navíc je EU po Spojených státech druhým největším producentem průmyslové kulatiny na světě a pokrývá kolem 80 % světové produkce korku. V kontextu klimatické změny lesy hrají důležitou úlohu nejenom při sekvestraci uhlíku, ale také při výrobě biomasy *, důležitý je i jejich potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Lesy jsou také důležité z hlediska sociálního a kulturního: přitahují obyvatele měst, umožňují rekreaci a pobyt v nich je zdraví prospěšný. Navíc představují nezanedbatelné kulturní dědictví.

Evropská komise proto definovala čtyři hlavní cíle, jejichž naplnění podpoří udržitelný rozvoj a multifunkční úlohu lesů v EU:

 • zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost;
 • zlepšovat a chránit životní prostředí;
 • přispět k lepší kvalitě života;
 • podporovat koordinaci a komunikaci pro posílení soudržnosti a spolupráce na různých úrovních.

Tyto cíle se promítají do souboru 18 klíčových akcí, které Evropská komise a členské státy společně provádějí. Akční plán také počítá s doplňkovými činnostmi, které mohou provádět členské státy podle svých specifických situací a priorit, někdy i s pomocí stávajících nástrojů Společenství.

Zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost

Konkurenceschopnost lesního hospodářství je nezbytná. Tento sektor má velký potenciál k dalšímu rozvoji produktů a služeb vysoké kvality a s přidanou hodnotou pro rostoucí poptávku po obnovitelných zdrojích surovin. Komise navrhuje pět klíčových akcí k naplnění tohoto cíle:

 • klíčová akce 1: Komise provede studii účinků globalizace na konkurenceschopnost lesního hospodářství EU s cílem určit hlavní faktory, které ovlivňují vývoj v odvětví lesnictví EU. Tento dokument podnítí diskuse o dalších akcích, které je třeba uskutečnit za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářské životaschopnosti odvětví;
 • klíčová akce 2: podnítit výzkum a technický rozvoj s cílem zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství (zejména prostřednictvím 7. rámcového programu pro výzkum);
 • klíčová akce 3: vyměňovat si a posuzovat zkušenosti týkající se zhodnocení a uvedení na trh nedřevěného lesního zboží a služeb: je třeba kvantifikovat celkovou hodnotu lesů a jejich funkcí a vytvořit a používat nástroje ke kompenzaci služeb a zboží, které nejsou předmětem komercializace;
 • klíčová akce 4: podporovat využití lesní biomasy k výrobě energie;
 • klíčová akce 5: podpořit spolupráci mezi vlastníky lesů a zlepšit vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti lesnictví.

Zlepšovat a chránit životní prostředí

Hlavním cílem je zachovat a vhodně obohatit biologickou rozmanitost, sekvestraci uhlíku, celistvost, zdraví a odolnost lesních ekosystémů v různých geografických dimenzích. V tomto ohledu navrhuje Komise tyto klíčové akce:

 • klíčová akce 6: usnadnit EU plnění závazků týkajících se zmírňování změny klimatu v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a Kjótského protokolu a podpořit přizpůsobení se vlivům změny klimatu;
 • klíčová akce 7: přispět k dosažení revidovaných cílů v oblasti biologické rozmanitosti na rok 2010 a po něm;
 • klíčová akce 8: pracovat na vytvoření systému monitorování lesů, který by nahradil ukončený monitorovací systém „Forest Focus;
 • klíčová akce 9: zvýšit ochranu lesů v EU.

Kromě toho a s podporou EZFRV a nástroje Life+ mohou členské státy podporovat opatření ve prospěch lesů (Natura 2000), zemědělsko-lesnické systémy, obnovení lesů zničených přírodními katastrofami a ohněm, studie příčin lesních požárů či kampaně na zvyšování povědomí.

Přispět k lepší kvalitě života

Komise soudí, že je důležité zachovat a zlepšit kulturní a sociální dimenze lesů. Proto přichází s těmito klíčovými akcemi:

 • klíčová akce 10: podporovat vzdělání a komunikaci v oblasti životního prostředí;
 • klíčová akce 11: zachovat a zvýšit ochranné funkce lesů;
 • klíčová akce 12: prozkoumat potenciál městských a příměstských lesů.

Členské státy navíc s podporou EFRR mohou zvýšit investice a zlepšit udržitelné lesní hospodářství v zájmu zajištění prevence přírodních nebezpečí.

Podporovat koordinaci a komunikaci

I když je politika v oblasti lesnictví v pravomoci členských států, řada politických iniciativ s dopadem na odvětví lesního hospodářství se vytváří na evropské úrovni. To vyžaduje zlepšení soudržnosti a spolupráce mezi odvětvími s cílem vytvořit rovnováhu mezi ekonomickými, environmentálními a sociálně-kulturními cíli na různých organizačních a institucionálních úrovních.

 • klíčová akce 13: posílit úlohu Stálého lesnického výboru *;
 • klíčová akce 14: posílit koordinaci mezi politikami v oblastech souvisejících s lesnictvím;
 • klíčová akce 15: uplatnit na národní programy pro lesy otevřenou metodu koordinace;
 • klíčová akce 16: posílit profil EU v mezinárodních procesech týkajících se lesů;
 • klíčová akce 17: podpořit používání dřeva a dalších lesních produktů z udržitelně spravovaných lesů;
 • klíčová akce 18: zlepšit výměnu informací a komunikaci. Komise na svém internetovém portálu Europa vytvoří stránku věnovanou správě lesů.

Kromě toho se členské státy vyzývají, aby organizovaly akce ke zviditelnění, jako např. „Týden lesů“ nebo „Den lesů“, čímž by zvýšily povědomí o výhodách udržitelného lesního hospodářství.

Komise bude hodnotit akční plán v polovině období v roce 2009 a v roce 2012 provede závěrečné zhodnocení.

Kontext

Evropská rada přijala na svém zasedání v prosinci 1998 usnesení o lesnické strategii pro Evropskou unii. Komise následně předložila zprávu o provádění této strategie v průběhu pěti let a mimo jiné navrhla zahájení akčního plánu EU pro udržitelné řízení lesů. V květnu 2005 požádala Rada pro zemědělství a rybolov Komisi, aby tento akční plán vypracovala.

Klíčové pojmy aktu

 • Biomasa: všechny organické produkty rostlinného a živočišného původu využívané k energetickým nebo zemědělským cílům.
 • Stálý lesnický výbor (SLV): byl vytvořen v roce 1989 a zastupuje správy lesů členských států EU. Má 27 členů (jmenovaných vládami členských států EU) a řídí ho Evropská komise. Jeho úloha je trojí: konzultace a řízení zvláštních lesnických opatření, konzultační fórum ad hoc poskytující odborné znalosti při vypracování opatření týkajících se lesů v rámci různých politik Společenství, místo pro výměnu informací mezi členskými státy a Komisí. SLV bude sloužit jako koordinační orgán mezi Komisí a členskými státy při provádění akčního plánu.

SOUVISEJÍCÍ AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. března 2005 podávající zprávu o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství (KOM(2005) 84 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

See also

 • Stránka Generálního ředitelství pro životní prostředí: lesy (EN)

Poslední aktualizace: 27.10.2011

Top