Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Označení Evropské dědictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Označení Evropské dědictví

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí č. 1194/2011/EU, kterým se zavádí označení „Evropské dědictví“

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Zavádí označení „Evropské dědictví“, kterým se označují pamětihodnosti nacházející se na území EU, jež sehrály významnou úlohu v dějinách a kultuře Evropy nebo v evropské integraci.

KLÍČOVÉ BODY

Cílem označení „Evropské dědictví“ je:

 • zviditelnit společné evropské dědictví a posílt pocit sounáležitosti občanů s EU, a
 • upevnit mezikulturní dialog.

Zejména díky kulturnímu cestovnímu ruchu dědictví hraje významnou úlohu v hospodářském rozvoji evropských regionů, které těží z jeho zhodnocení.

Důraz kladený na symbolickou hodnotu pamětihodností pro Evropu a jejich vzdělávací rozměr odlišují označení „Evropské dědictví“ od iniciativ Unesca (např. seznam světového dědictví nebo reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva) a Rady Evropy v oblasti kulturního dědictví.

Kritéria udělování

O udělení se mohou ucházet:

 • památky,
 • přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské pamětihodnosti,
 • kulturní krajiny,
 • památná místa,
 • kulturní statky a objekty (tzn. památky, které mají uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu pro konkrétní zemi) a
 • nehmotné dědictví, které se váže k určitému místu (např. ústní tradice, rituály, divadelní umění), včetně soudobého dědictví.

Společné žádosti mohou podávat:

 • nadnárodní pamětihodnosti, které se nacházejí v různých zemích EU, ale zaměřují se na jedno konkrétní téma, a
 • národní tematicky vázané pamětihodnosti, které zahrnují několik pamětihodností nacházejících se v téže zemi EU, které se zaměřují na jedno konkrétní téma.

Pamětihodnosti ucházející se o označení musí prokázat, že splňují alespoň jednu z těchto skutečností:

 • mají nadnárodní nebo celoevropskou povahu, k čemuž musí prokázat, jakým způsobem jejich vliv a přitažlivost překračují národní hranice;
 • mají své místo a úlohu v dějinách a integraci Evropy, jakož i vztah k významným evropským událostem, osobnostem a hnutím;
 • mají své místo a úlohu v rozvoji a podpoře společných hodnot, na kterých je EU založena (např. Palác míru v nizozemském Haagu).

Kromě toho musí uchazeči předložit projekt, v němž se zavazují:

 • informovat občany o evropském rozměru pamětihodnosti,
 • organizovat vzdělávací aktivity,
 • podporovat mnohojazyčnost,
 • podílet se na aktivitách sítě pamětihodností, které obdržely označení „Evropské dědictví“, a
 • podporovat pamětihodnosti v evropském měřítku.

Předložen musí být také pracovní plán, v němž je uvedeno, jak uchazeči splní podmínky, jako je rozumná správa pamětihodnosti, zajištění jejího zachování a umožnění přístupu co nejširší veřejnosti.

Postup při výběru

Země EU provádějí jednou za dva roky předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností. Seznam předběžně vybraných pamětihodností se poté předloží evropskému panelu nezávislých odborníků, který vybere nejvýše jednu pamětihodnost z každé země EU. Na doporučení panelu Evropská komise určí pamětihodnosti, kterým se udělí označení „Evropské dědictví“.

Tyto pamětihodnosti jsou pravidelně monitorovány, aby se zaručilo, že budou nadále splňovat stanovená kritéria a provádět projekty a pracovní plány. Pokud tomu tak není, evropský panel ve spolupráci s příslušnou zemí může navrhnout změny k nápravě. Pokud tyto nezbytné změny nejsou provedeny, Komise může označení odejmout.

První označení byla udělena v roce 2013.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 23. listopadu 2011.

KONTEXT

Formální iniciativa EU a součást programu Tvůrčí Evropa (2014-2020), označení „Evropské dědictví“, byla zahájena v roce 2006 v rámci mezivládní iniciativy, jež sdružovala osmnáct zemí EU.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „Evropské dědictví“ (Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 1–9)

Poslední aktualizace 04.07.2016

Top