Idrottens europeiska dimension

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2011) 12 slutlig) – Utveckling av idrottens europeiska dimension

Artikel 6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET OCH FÖRDRAGSARTIKELN?

Utifrån vitboken om idrott från 2007 fastställs i meddelandet en lista över initiativ som kan vidtas på EU-nivå för att ytterligare stärka idrottens roll i samhället, dess ekonomiska dimension och dess organisation.

Artikel 6 i EUF-fördraget ger EU befogenheter att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera EU-ländernas insatser inom områden såsom idrott, utbildning och kultur.

Viktiga punkter

I meddelandet presenteras de frågor som ska behandlas på EU-nivå under tre breda teman. De initiativ som ska vidtas är avsedda att skapa mervärde genom att stödja och komplettera EU-ländernas egna åtgärder på idrottsområdet.

Idrottens roll i samhället

Idrottens ekonomiska dimension

Idrottsorganisationer

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Icke-formellt lärande: Organiserat lärande, som bygger på individens färdigheter och kompetens och ofta leds av en lärare, men som inte leder till ett formellt examensbevis.
Informellt lärande: Lärande utan någon formell läroplan eller högskolepoäng, och som ofta involverar en familjemedlem eller vän.

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Första delen – Principerna – Avdelning I – Unionens befogenhetskategorier och befogenhetsområden – Artikel 6 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 52).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Utveckling av idrottens europeiska dimension (KOM(2011) 12 slutlig, 18.1.2011).

Senast ändrat 11.06.2018