ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 188

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
15 Iúil 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1214 ón gCoimisiún an 9 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 a mhéid a bhaineann le gníomhaíochtaí eacnamaíocha in earnálacha fuinnimh áirithe agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178 a mhéid a bhaineann le nochtadh poiblí maidir leis na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin ( 1 )

1

 

*

Rialachán (AE) 2022/1215 ón gCoimisiún an 7 Iúil 2022 lena mbunaítear iamh iascaigh le haghaidh haileabónna Graonlannacha in uiscí na hIorua i limistéir 1 agus 2 i gcás soithí faoi bhratach Ballstáit den Aontas Eorpach

46

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1216 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2022 lena maolaítear i leith na bliana 2022 ar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, (AE) Uimh. 180/2014, (AE) Uimh. 181/2014, (AE) 2017/892, (AE) 2016/1150, (AE) 2018/274, (AE) Uimh. 615/2014 agus (AE) 2015/1368 a mhéid a bhaineann le seiceálacha áirithe riaracháin agus seiceálacha áirithe ar an láthair is infheidhme laistigh den chomhbheartas talmhaíochta agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/725

49

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1217 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013 a mhéid a bhaineann le hasbhaintí ó chuótaí iascaireachta arna leithdháileadh ar an Spáinn le haghaidh 2021, 2022 agus 2023

62

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1218 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní áirithe a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 a mhéid a bhaineann le formheas an stádais saor ó ghalar atá ag Ballstáit áirithe nó criosanna díobh i ndáil le galair liostaithe áirithe agus le formheas na gclár díothaithe le haghaidh galair liostaithe áirithe ( 1 )

65

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1219 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 a mhéid a bhaineann le deimhnithe caighdeánacha le haghaidh coinsíneachtaí de tháirgí ilchodacha áirithe a theacht isteach san Aontas agus iad a chur ar idirthuras tríd ( 1 )

75

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1220 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2022 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an bhformáid nach mór do bhrainsí de ghnólachtaí tríú tír agus d’údaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 41(3) agus (4) den Treoir sin a thuairisciú ( 1 )

98

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1221 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2022 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála shealadach ar allmhairí rothaí bóthair alúmanaim áirithe de thionscnamh Mharacó

114

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1222 ón gComhairle an 12 Iúil 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i dTionól Aontas Speisialta Liospóin

142

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1223 ón gComhairle an 12 Iúil 2022 a bhaineann le leithdháileadh cistí saortha ó thionscadail faoin 10ú agus faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta chun críche gníomhaíochtaí maoinithe lena dtugtar aghaidh ar ghéarchéim na slándála bia agus ar an turraing eacnamaíoch i dtíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) tar éis chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine

147

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1224 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála an 13 Iúil 2022 maidir le ceapachán Cheannasaí Fórsa an Aontais Eorpaigh d’oibríocht mhíleata an Aontais Eorpaigh chun cuidiú le bac agus cosca chur le gníomhartha píoráideachta agus le robáil armtha amach ó chósta na Somáile agus iad a chur faoi chois (Atalanta), agus lena n-aisghairtear Cinneadh (CBES) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

150

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/913 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1793 maidir le méadú sealadach ar rialuithe oifigiúla agus ar bhearta éigeandála lena rialaítear earraí áirithe ó thríú tíortha áirithe teacht isteach san Aontas lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2017/625 agus (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( IO L 158, 13.6.2022 )

152

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/1214 ÓN gCOIMISIÚN

an 9 Márta 2022

lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 a mhéid a bhaineann le gníomhaíochtaí eacnamaíocha in earnálacha fuinnimh áirithe agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178 a mhéid a bhaineann le nochtadh poiblí maidir leis na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2020 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088 (1), agus go háirithe Airteagal 8(4), Airteagal 10(3) agus Airteagal 11(3) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 ón gCoimisiún (2), cumhdaítear roinnt earnálacha agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhfuil an acmhainneacht acu chun rannchuidiú le maolú an athraithe aeráide de chuid an Aontais agus cuspóirí oiriúnaithe an athraithe aeráide. Roghnaíodh na hearnálacha eacnamaíocha agus na gníomhaíochta eacnamaíocha sin de thoradh a scair de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa foriomlána, agus an acmhainneacht chruthaithe atá acu chun táirgeadh gás ceaptha teasa a sheachaint, na hastaíochtaí sin a laghdú, nó na hastaíochtaí sin a bhaint. Ina theannta sin, tá acmhainneacht chruthaithe sna hearnálacha agus na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin chun seachaint, laghdú agus baint den sórt sin a chumasú le haghaidh na n-earnálacha agus na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha, nó chun stóráil fhadtéarmach astaíochtaí den sórt sin a áirithiú le haghaidh na n-earnálacha agus na ngníomhaíochtaí eile.

(2)

Is í úsáid iomlán an fhuinnimh is cúis le thart ar 75 % de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas. Tá ról ríthábhachtach ag earnáil an fhuinnimh, dá bhrí sin, maidir le leanúint de bheith ag laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa. Leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139, dá bhrí sin, cumhdaítear raon leathan earnálacha agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann le slabhra an tsoláthair fuinnimh, ó ghiniúint leictreachais nó teasa ó fhoinsí éagsúla, trí líonraí tarchurtha agus dáilte go stóráil, chomh maith le teaschaidéil agus monarú bithgháis agus bithbhreoslaí. Mar sin féin, níl critéir scagtha theicniúla i Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha in earnálacha an gháis iontaise agus an fhuinnimh núicléach, d’ainneoin a n-acmhainneacht rannchuidiú le dícharbónú gheilleagar an Aontais.

(3)

Mar a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 21 Aibreán 2021 (“Tacsanomaíocht AE, Tuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach, Tosaíochtaí Inbhuanaitheachta agus Dualgais Mhuiníneacha: Maoiniú a stiúradh i dtreo Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip”) agus sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Iúil 2021 (“Straitéis maidir leis an Aistriú chuig Geilleagar Inbhuanaithe a Mhaoiniú”), cuireadh bunú critéar scagtha teicniúil maidir le gineadh fuinnimh ó ghás iontaise siar i bhfianaise an ghá atá ann maidir le measúnú teicniúil breise, go háirithe maidir le ról idirthréimhseach an gháis iontaise i ndícharbónú an gheilleagair (3). Cuireadh bunú critéar scagtha teicniúil maidir le gníomhaíochtaí ginte fuinnimh núicléach ar athló go dtí go mbeidh measúnú saineolais mionsonraithe, a seoladh in 2020, maidir le cibé acu an féidir an saolré núicléach, go háirithe dramhaíl núicléach, a mheas mar chomhoiriúnach leis an gceanglas, a leagtar síos in Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2020/852, nach féidir le gníomhaíocht dochar suntasach a dhéanamh do chuspóirí comhshaoil eile. I bhfianaise na measúnuithe sin, ní mór a aithint gur féidir leis na gníomhaíochtaí ginte gáis nádúrtha agus fuinnimh núicléach rannchuidiú le dícharbónú gheilleagar an Aontais.

(4)

I gcomhréir le hAirteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 lena gcumhdaítear gníomhaíochtaí eacnamaíocha idirthréimhseacha, ní mór critéir scagtha theicniúla a leagan síos maidir le gineadh leictreachais, comhghiniúint ardéifeachtúil cumhachta agus teasa/fuaraithe, agus táirgeadh teasa/fuaraithe i gcórais téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtacha ó ghás iontaise, i gcás ina mbeidh astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ghás iontaise faoi bhun tairseach iomchuí. Ina theannta sin, bhí gá le critéir scagtha theicniúla a leagan síos maidir le húsáid gáis iontaise i nginiúint leictreachais, comhghiniúint ardéifeachtúil cumhachta agus teasa/fuaraithe, agus táirgeadh teasa/fuaraithe i gcórais téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtacha, i gcás nach gcomhlíonann an ghiniúint leictreachais, comhghiniúint cumhachta agus teasa/fuaraithe, agus táirgeadh teasa/fuaraithe i gcórais téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtacha leis an tairseach iomchuí sin go fóill, ós rud é, chomh maith le húsáid fuinnimh atá aeráidneodrach agus tuilleadh infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí agus in earnálacha eacnamaíocha atá ísealcharbóin cheana, go bhfuil laghduithe substaintiúla in astaíochtaí gás ceaptha teasa ag teastáil ón aistriú i ngníomhaíochtaí agus earnálacha eacnamaíocha eile nach bhfuil roghanna malartacha ísealcharbóin ar bith atá indéanta ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de. Na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin go léir atá ar fáil, ba cheart iad a cháiliú mar ghníomhaíochtaí idirthréimhseacha faoi Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852, ós rud é go bhféadfadh sé nach mbeadh roghanna malartacha ísealcharbóin atá indéanta ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de ar fáil ó thaobh tráchtála de ar scála leordhóthanach chun an t-éileamh fuinnimh a chumhdach ar mhodh leanúnach iontaofa. Maidir le giniúint leictreachais, go háirithe, tá sé iomchuí foráil a dhéanamh maidir le cur chuige malartach maidir leis na hastaíochta gás ceaptha teasa a theorannú. Faoin gcur chuige malartach sin, ar cur chuige é ar cheart go dtabharfadh sé torthaí comhchosúla thar thréimhse 20 bliain, féadfaidh saoráidí na torthaí sin a bhaint amach tríd an líon uaireanta oibríochta a theorannú nó tríd an aistriú i dtreo gáis in-athnuaite nó ísealcharbóin a thabhairt chun tosaigh chuig dáta níos luaithe. Ba cheart do na critéir scagtha theicniúla céimniú amach luathaithe a éascú ó fhoinsí fuinnimh atá dian ó thaobh na n-astaíochtaí de, lena n-áirítear breoslaí iontaise sholadacha. Thairis sin, chun na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 10(2), an chéad fhomhír, pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2020/852 a chomhlíonadh, ba cheart a áirithiú leis na critéir scagtha theicniúla maidir le húsáid gáis iontaise go bhfuil fianaise láidir ar fáil chun a léiriú nach bhféadfaí an acmhainneacht fuinnimh chéanna a ghiniúint le foinsí in-athnuaite, agus go mbeadh pleananna éifeachtacha curtha ar bun le haghaidh gach saoráide, i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht is fearr san earnáil, chun an t-aistriú iomlán chuig gáis in-athnuaite nó ísealcharbóin a dhéanamh faoi dháta sonrach. Ar deireadh, ba cheart do na critéir scagtha theicniúla foráil a dhéanamh maidir le haithint laistigh de theorainn ama i leith rannchuidiú na ngníomhaíochtaí sin maidir le dícharbónú.

(5)

Beidh ról ríthábhachtach á imirt ag athnuaiteáin chun spriocanna aeráide agus comhshaoil an Aontais a bhaint amach. I bhfianaise an mhéid sin, ní mór infheistíochtaí maidir le hathnuaiteáin a mhéadú chun freastal ar riachtanais mhargadh an fhuinnimh de chuid an Aontais maidir le níos mó fuinnimh atá in-athnuaite agus glan.

(6)

Is gníomhaíochtaí ísealcharbóin gníomhaíochtaí a bhaineann le fuinneamh núicléach, ní bhunaíonn siad fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite mar a shainítear in Airteagal 2, an dara fomhír, pointe (1) de Threoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), agus dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (a) de Rialachán (AE) 2020/852 agus ní thagann siad faoi chatagóirí eile gníomhaíochtaí eacnamaíocha a liostaítear i bpointe (b) go (i) den fhoráil sin. Ba cheart na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin a bhaineann le fuinneamh núicléach a cháiliú faoi Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852, in éagmais roghanna malartacha ísealcharbóin atá indéanta ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de ar scála leordhóthanach chun an t-éileamh fuinnimh a chumhdach ar modh leanúnach iontaofa. Thairis sin, sa Tuarascáil Chríochnaitheach ó Shainghrúpa Teicniúil an Aontais um Maoiniú Inbhuanaithe ó mhí an Mhárta 2020 (5), luadh “go bhfuil giniúint fuinnimh núicléach nach mór neodrach ó thabhairt na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa i gcéim na giniúna fuinnimh” agus “go raibh fianaise maidir le rannchuidiú substaintiúil féideartha an fhuinnimh núicléach le cuspóirí maolaithe an athraithe aeráide cuimsitheach agus soiléir”. Ina theannta sin, i roinnt pleananna de chuid na mBallstát, áirítear fuinneamh núicléach mar aon le fuinneamh in-athnuaite sna foinsí fuinnimh atá le húsáid chun spriocanna aeráide a bhaint amach, lena n-áirítear cuspóir dícharbónaithe 2050 a leagtar amach i Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6). Ar deireadh, trí bhonnualach sholáthar fuinnimh seasmhach a chur ar fáil, éascaíonn fuinneamh núicléach foinsí in-athnuaite eadrannacha a úsáid agus ní chuireann sé isteach ar a bhforbairt, mar a cheanglaítear le hAirteagal 10(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/852. Ba cheart gníomhaíochtaí a bhaineann le fuinneamh núicléach a mheas mar ghníomhaíochtaí lena gcomhlíontar Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 dá bhrí sin.

(7)

Ba é conclúid an athbhreithnithe eolaíoch arna dhéanamh ag saineolaithe (7) gur cheart go n-áiritheofaí le critéir scagtha theicniúla maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann le fuinneamh núicléach nach ndéanfaí aon dochar suntasach do chuspóirí comhshaoil eile de dheasca na rioscaí féideartha a d’fhéadfadh teacht as stóráil fhadtéarmach agus diúscairt deiridh dramhaíola núicléiche. Ba cheart go léireofaí na caighdeáin is airde maidir le sábháilteacht núicléach, cosaint ar radaíocht agus bainistíocht dramhaíola radaighníomhaí sna critéir scagtha theicniúla sin, dá bhrí sin, lena dtógtar ar cheanglais a leagtar síos sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (“Conradh Euratom”) agus i reachtaíocht a ghlactar faoin gConradh sin, agus go háirithe i dTreoir 2009/71/Euratom ón gComhairle (8). Tá cuspóir sábháilteachta núicléach ardleibhéil sa Treoir sin lena gcumhdaítear gach staid de shaolré gach gléasra núicléach, lena n-áirítear lonnú, dearadh, tógáil, coimisiúnú, oibriú agus díchoimisiúnú na ngléasraí sin. Go sonrach, sa Treoir sin éilítear feabhsuithe móra sábháilteachta maidir le dearadh imoibreoirí nua, lena n-áirítear imoibreoirí dá ngairtear Glúin III+, ar cheart eolas agus teicneolaíocht úrscothach a úsáid ina leith, agus na ceanglais idirnáisiúnta sábháilteachta is déanaí á gcur san áireamh. Déantar foráil sna ceanglais sin maidir le cur chun feidhme éifeachtach an chuspóra sábháilteachta núicléach, lena n-áirítear prionsabal na domhainchosanta agus cultúr sábháilteachta éifeachtach a chur chun feidhme. Leis na ceanglais sin áirithítear go mbeidh tionchar guaiseacha fíordhona de dhéanamh an duine agus nádúrtha, lena n-áirítear creathanna talún agus tuilte, íoslaghdaithe agus go ndéantar timpistí, oibríochtaí neamhghnácha agus teipeanna nó caillteanas córas rialaithe a chosc, inter alia le déanmhais chosanta nó córais soláthair fuaraithe agus leictreachais chúltaca.

(8)

Tá breosla timpiste-fhulangach maidir le gléasraí cumhachta núicléiche a thugann cosaint bhreise i gcoinne timpistí ar timpistí iad a eascraíonn as damáistí struchtúrtha ar bhreosla nó ar chomhpháirteanna imoibrithe tagtha chun a bheith ar fáil ar an margadh. Chun na forbairtí teicneolaíocha nua sin a chur san áireamh, ba cheart úsáid an chineáil bhreosla sin a leagan amach mar cheanglas sna critéir scagtha theicniúla, agus a cheadúnú laistigh den Aontas á chur san áireamh.

(9)

Ar fud an domhain, tá iarrachtaí taighde agus forbartha á ndéanamh chun teicneolaíochtaí imoibreora núicléacha nua a fhorbairt lena n-úsáidtear, i measc nithe eile, timthriallta breosla iata nó coincheapa féinphóraithe breosla agus lena laghdaítear táirgeadh dramhaíl radaighníomhach ardleibhéil (“imoibreoirí Glúin IV”). Cé nach bhfuil na himoibritheoirí Glúin IV sin inmharthana ó thaobh tráchtála de go fóill, ba cheart critéir scagtha theicniúla a leagan síos le haghaidh imoibritheoirí den sórt i bhfianaise na hacmhainneachta féideartha atá acu maidir leis an gcuspóir dícharbónaithe agus íoslaghdú dramhaíola radaighníomhaí.

(10)

Cuid d’fhoinsí fuinnimh roinnt de na Ballstáit amach anseo ia ea fuinneamh núicléach, mar chuid dá n-iarrachtaí dícharbónaithe. Mar thoradh ar na cásanna a ndearna an Coimisiún measúnú orthu, tá córas fuinnimh dícharbónaithe bunaithe ar athnuaiteáin den chuid is mó agus bunaithe ar fhuinneamh núicléach le toilleadh suiteáilte seasmhach i gcomparáid leis na leibhéil atá ann faoi láthair. De réir mar atá na gléasraí núicléacha atá ann faoi láthair á saothrú, tá uasghráduithe sábháilteachta ag teastáil uathu chun an saolré oibríochtúil a leathnú chomh maith le gléasraí núicléacha nuathógtha chun gléasraí atá imithe i léig a ionadú. Is próiseas leanúnach é seo agus ba cheart go n-áiritheodh sé infhaighteacht na hacmhainneachta atá ag teastáil le haghaidh dícharbónú an chórais fuinnimh faoi 2050 agus tar éis an dáta sin de réir mar is gá. Dá réir sin, beidh gá le hinfheistíochtaí suntasacha san fhuinneamh núicléach ar feadh na tréimhse go dtí 2050 agus ina dhiaidh sin. Ní mór a áirithiú go n-úsáideann gléasraí cumhachta núicléiche nua na réitigh is forbartha a eascraíonn as dul chun cinn teicneolaíoch. Maidir leis na critéir scagtha theicniúla le haghaidh gléasraí cumhachta núicléiche nua den sórt sin, ba cheart go ndéanfadh siad foráil dá bhrí sin maidir le hathbhreithnithe rialta ar gach tionscadal infheistíochta, agus foráil maidir le paraiméadair theicniúla a chomhfhreagraíonn don teicneolaíocht is fearr atá ar fáil i bhfianaise na dtorthaí maidir le hiarrachtaí taighde agus forbartha leanúnacha agus maidir le feabhsuithe leanúnacha teicneolaíochtaí. Ba cheart dátaí sonracha a shainiú chun tabhairt isteach teicneolaíochtaí nua a áirithiú, ar teicneolaíochtaí iad a bheadh comhoiriúnach le dícharbónú inbhuanaithe a luaithe a bheidís ar fáil.

(11)

Le hIarscríbhinn II a ghabhann le Conradh Euratom agus Rialachán (Euratom) Uimh. 2587/1999 ón gComhairle (9) bunaítear tairsí agus ceanglais eile maidir le fógra a thabhairt don Choimisiún i dtaobh infheistíochtaí san fhuinneamh núicléach. Chun go n-áiritheofar go léireofar an meas is mó do phrionsabail agus ceanglais reachtaíocht Euratom, d’fhonn spriocanna na tacsanomaíochta a bhaint amach, lena n-áirítear cuspóir sábháilteachta núicléach ar bith, ba cheart infheistíochtaí den sórt a bheith faoi réir tuairim ón gCoimisiún, gan beann ar cibé acu an éilítear fógra ar bith le hIarscríbhinn II a ghabhann le Conradh Euratom agus Rialachán (Euratom) Uimh. 2587/1999. Ar an gcúis chéanna, ba cheart aghaidh a thabhairt go sásúil ar gach saincheist a bhaineann le cur i bhfeidhm Airteagal 10(2) agus Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2020/852 agus ar na critéir scagtha theicniúla arna n-aithint ag an gCoimisiún ina thuairim.

(12)

I bhfianaise na n-agaí fada tionscanta le haghaidh infheistíochtaí i dtoilleadh giniúna núicléiche nua, féadfar tacú le dícharbónú an chórais fuinnimh go gearrthéarmach agus go meántéarmach trí chreat ama gléasraí núicléacha áirithe atá ann faoi láthair a shíniú. Ba cheart go n-éileofaí modhnuithe agus uasghráduithe sábháilteachta leis na critéir scagtha theicniúla maidir le sínte den sórt, áfach, chun a áirithiú go gcomhlíonann na gléasraí núicléacha sin na caighdeáin sábháilteachta is fearr is féidir a bhaint amach agus le gach ceanglas oibiachtúil sábháilteachta a leagtar síos i reachtaíocht arna glacadh faoi Chonradh Euratom.

(13)

I bhfianaise forbairtí teicneolaíocha agus eolaíocha ionchasacha, maidir le hinfheistíochtaí i dtógáil agus oibriú sábháilte gléasraí núicléacha nua lena n-úsáidtear na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil agus arna gceadú faoi dháta iomchuí ag údaráis inniúla na mBallstát i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, ba cheart go mbeadh na hinfheistíochtaí sin faoi réir critéir scagtha theicniúla agus teorainneacha ama lena spreagfaí forbairt agus úsáid thodhchaíoch imoibritheoirí Glúin IV le timthriallta breosla iata nó coincheapa féinphóraithe breosla a luaithe a bheadh siad ar fáil. Ba cheart na teorainneacha ama sin a athbhreithniú go hiomchuí i bhfianaise dul chun cinn maidir le forbairt na dteicneolaíochtaí sin.

(14)

Ba cheart go n-áiritheofaí nach ndéanfadh gníomhaíochtaí eacnamaíocha dochar suntasach do cheann ar bith de na cuspóirí comhshaoil eile leis na critéir scagtha theicniúla a bhaineann le cuspóirí maolaithe an athraithe aeráide nó cuspóirí oiriúnaithe don athrú aeráide. Go sonrach maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann le fuinneamh núicléach, ní mór a áirithiú nach ndéanfaidh diúscairt dramhaíola fhadtéarmach dochar suntasach agus fadtéarmach don chomhshaol, dá dtagraítear in Airteagal 17(1), pointe (d)(iii), de Rialachán (AE) 2020/852. Dá bhrí sin, is iomchuí ceanglais shonracha a leagan amach sna critéir scagtha theicniúla maidir le ciste bainistíochta dramhaíola radaighníomhaí agus ciste díchoimisiúnaithe núicléach, ar cistí iad is féidir a chomhcheangal, i gcomhréir leis an bprionsabal gur cheart go mbeadh táirgeoirí dramhaíola freagrach as an gcostas an dramhaíl a bhainistiú, agus chun saoráidí oibríochtúla maidir le diúscairt deiridh a éileamh le haghaidh na dramhaíola radaighníomhaí go léir, rud lenar cheart cosc a chur ar dhramhaíl radaighníomhach a onnmhairiú le haghaidh diúscartha i dtríú tíortha. I roinnt de na Ballstáit, tá dramhaíl radaighníomhach ar leibhéal íseal agus idirmheánach á diúscairt faoi láthair i saoráidí diúscartha atá gar don dromchla cheana, agus tá taithí agus fios á mbailiú maidir le bainistiú dramhaíola le linn na mblianta fada de bheith ag oibriú na saoráidí diúscartha sin atá gar don dromchla. Maidir le dramhaíl radaighníomhach ardleibhéil agus breosla spíonta, is réiteach úrscothach é an diúscairt domhain gheolaíoch a bhfuil glacadh forleathan leis i bpobal na saineolaithe ar fud an domhain mar an rogha is sábháilte agus is inbhuanaithe mar phointe deiridh chun dramhaíl ardleibhéil agus breosla spíonta a mheastar gur dramhaíl é a bhainistiú. Ba cheart do na Ballstáit, le linn dóibh an fhreagracht a choinneáil maidir lena mbeartais i leith a mbreosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach ar leibhéal íseal agus idirmheánach nó ardleibhéil a bhainistiú, pleanáil agus cur chun feidhme roghanna diúscartha ina mbeartais náisiúnta a áireamh, go háirithe faoin gclár náisiúnta maidir le breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, lena gcumhdaítear gach cineál breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach agus gach céim de bhreosla spíonta agus bainistiú dramhaíola radaighníomhaí ón nginiúint go dtí an diúscairt. Sonraítear ábhar na gclár náisiúnta i dTreoir 2011/70/Euratom ón gComhairle (10) agus áirítear ann eochairtháscairí feidhmíochta chun faireachán trédhearcach a dhéanamh ar dhul chun cinn. Ní mór do na Ballstáit tuairisciú rialta a dhéanamh leis an gCoimisiún maidir le dul chun cinn chur chun feidhme na gclár náisiúnta. Léirítear i dtuairiscí ó na Ballstáit in 2021 go ndearnadh dul chun cinn mór maidir le cur i gcrích na chéad saoráidí diúscartha geolaíocha doimhne i gcríoch an Aontais. Tá réitigh réalaíocha á chur ar fáil do na Ballstáit chun saoráidí den sórt a fhorbairt agus a oibriú faoi 2050. Dá bhrí sin, áirítear le cuimsiú an cheanglais chomhfhreagraigh sna critéir scagtha theicniúla nach ndéantar dochar suntasach don chomhshaol.

(15)

Is gá do ghnóthais neamhairgeadais agus airgeadais ardleibhéal trédhearcachta a chur ar fáil d’infheisteoirí maidir lena n-infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí giniúna gáis iontaise agus giniúna fuinnimh núicléach ar cheart critéir scagtha theicniúla a leagan síos ina leith. Chun foráil a dhéanamh maidir leis an trédhearcacht sin, ba cheart ceanglais shonracha maidir le nochtadh a leagan síos do ghnóthais neamhairgeadais agus airgeadais. Chun inchomparáideacht maidir leis an fhaisnéis a nochtar le hinfheisteoirí a áirithiú, ba cheart an fhaisnéis sin a chur i láthair i bhfoirm teimpléid lena léirítear go soiléir an sciar de ghníomhaíochtaí gáis iontaise agus fuinnimh núicléach san ainmneoir agus, i gcás inarb iomchuí, uimhreoir eochairtháscairí feidhmíochta na ngnóthas sin. D’fhonn ardleibhéal trédhearcachta a thabhairt d’infheisteoirí i dtáirgí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 5 agus 6 de Rialachán (AE) 2020/852 maidir le neamhchosaintí ar ghás iontaise agus ar ghníomhaíochtaí fuinnimh núicléach, a bhfuil critéir scagtha theicniúla leagtha síos ina leith, leasóidh an Coimisiún nó breithneoidh sé leasú a dhéanamh ar an gcreat maidir le nochtadh a bhaineann leis na táirgí airgeadais sin de réir mar is iomchuí chun trédhearcacht iomlán a thabhairt ar feadh shaolré iomlán na dtáirgí airgeadais sin. Chun a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis sin sonraithe go soiléir ag infheisteoirí deiridh, breithneoidh an Coimisiún leasú a dhéanamh ar na ceanglais maidir leis an gcomhairle airgeadais agus árachais a thugann dáileoirí.

(16)

Chun muinín infheisteoirí a mhéadú, ba cheart do thríú páirtí neamhspleách comhlíontacht leis na critéir scagtha theicniúla a bhaineann le gníomhaíochtaí gáis iontaise a fhíorú. Chun fíorú neamhchlaonta dícheallach comhlíontachta a áirithiú, ba cheart go mbeadh na hacmhainní agus an saineolas ag an tríú páirtí neamhspleách chun an fíorú sin a dhéanamh, ba cheart go mbeadh sé neamhspleách chun aon coinbhleacht leasa leis an úinéir nó an cisteoir a sheachaint, agus níor cheart go mbeadh sé páirteach i bhforbairt nó oibriú gníomhaíochtaí gáis iontaise den sórt sin. I dteannta an tsásra fhíoraithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh gnóthais airgeadais agus neamhairgeadais faoi réir ceanglais fhíoraithe shonracha dá bhforáiltear i reachtaíocht eile de chuid an Aontais maidir le maoiniú inbhuanaithe lena gcumhdaítear comhlíontacht leis na critéir scagtha theicniúla. I gcomhréir le hAirteagal 26(1), pointe (c), de Rialachán (AE) 2020/852, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar na forálacha a cheanglaítear maidir le sásraí fíoraithe comhlíontachta a shocrú leis na critéir a leagtar amach sa Rialachán sin.

(17)

Tá forbairt thapa theicneolaíoch mar shaintréith de chuid na n-earnálacha gáis iontaise agus fuinnimh núicléach. Dá bhrí sin, ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir scagtha theicniúla lena gcumhdaítear gníomhaíochtaí giniúna fuinnimh sna hearnálacha sin go rialta, mar a cheanglaítear le hAirteagal 19(5) de Rialachán (AE) 2020/852. Thairis sin, bunaithe ar na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852, ba cheart don athbhreithniú sin oiriúnacht na dtréimhsí ama a leagtar síos sna critéir scagtha theicniúla a chuimsiú.

(18)

Ba cheart Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178 ón gCoimisiún (11) a leasú dá réir sin. Leis na leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178, ní éilítear aon infheistíochtaí, ach tá sé beartaithe go gcuideoidh siad le margaí airgeadais agus infheisteoirí, faoi réir coinníollacha dochta, gníomhaíochtaí gáis agus núicléacha ábhartha a aithint, ar gníomhaíochtaí iad atá ag teastáil maidir le haistriú chórais fuinnimh na mBallstát i dtreo na haeráidneodrachta i gcomhréir le spriocanna agus gealltanais aeráide an Aontais.

(19)

Tá dlúthnasc idir na leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178 a leagtar síos sa Rialachán Tarmligthe seo. Chun comhleanúnachas a áirithiú idir na forálacha sin, ar cheart dóibh teacht i bhfeidhm an tráth céanna, is gá na forálacha sin a chur san áireamh i Rialachán aonair, d’fhonn léargas cuimsitheach a éascú ar an gcreat dlíthiúil do pháirtithe leasmhara agus chun cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/852 a éascú.

(20)

Ní mór am leordhóthanach a thabhairt do ghnóthais neamhairgeadais agus airgeadais chun measúnú a dhéanamh ar cibé acu an gcomhlíonann a ngníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann le gás iontaise agus fuinneamh núicléach na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Rialachán seo, agus chun tuairisciú a dhéanamh ar bhonn an mheasúnaithe sin i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178. Ba cheart dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar go dtí an 1 Eanáir 2023 dá bhrí sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 mar a leanas:

(1)

cuirtear Airteagal 2a isteach mar a leanas:

“Airteagal 2a

Athbhreithniú

Le linn don Choimisiún an t-athbhreithniú dá dtagraítear in Airteagal 19(5) de Rialachán (AE) 2020/852 a dhéanamh, déanfaidh sé athbhreithniú agus measúnú ar an gá atá ann na dátaí dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, Roinn 4.27, Roinn 4.28, Roinn 4.29, pointe 1(b), Roinn 4.30, pointe 1(b) agus Roinn 4.31, pointe 1(b) a leasú.

Aon athbhreithniú ar an dáta dá dtagraítear i bpointe (2) de Roinn 4.27 agus Roinn 4.28 a ghabhann le hIarscríbhinn I, déanfaidh sé an dul chun cinn teicniúil maidir le tráchtálú breosla timpiste-fhulangach san Aontas agus ar fud an domhain a chur san áireamh.”

(2)

Leasaítear Iarscríbhinn I i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

(3)

leasaítear Iarscríbhinn II i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 8, cuirtear míreanna 6, 7 agus 8 mar a leanas isteach:

“6.   Déanfaidh gnóthais neamhairgeadais agus airgeadais méid agus cion na nithe seo a leanas a nochtadh:

(a)

na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.26, Roinn 4.27 agus Roinn 4.28 d’Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 in ainmneoir agus uimhreoir a n-eochairtháscairí feidhmíochta;

(b)

na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá incháilithe don tacsanomaíocht ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.26, Roinn 4.27 agus Roinn 4.28 d’Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 in ainmneoir a n-eochairtháscairí feidhmíochta;

(c)

na gníomhaíochtaí eacnamaíocha nach bhfuil incháilithe a bhaineann le fuinneamh núicléach in ainmneoir agus uimhreoir a n-eochairtháscairí feidhmíochta.

7.   Déanfaidh gnóthais neamhairgeadais agus airgeadais méid agus cion na nithe seo a leanas a nochtadh:

(a)

na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.29, Roinn 4.30 agus Roinn 4.31 d’Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 in ainmneoir agus uimhreoir a n-eochairtháscairí feidhmíochta;

(b)

na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá incháilithe don tacsanomaíocht ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.29, Roinn 4.30 agus Roinn 4.31 d’Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 in ainmneoir a n-eochairtháscairí feidhmíochta;

(c)

na gníomhaíochtaí eacnamaíocha nach bhfuil incháilithe a bhaineann le gás iontaise in ainmneoir a n-eochairtháscairí feidhmíochta.

8.   Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna 6 agus 7 i láthair i bhformáid tábla trí leas a bhaint as na teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn XII a ghabhann leis an Rialachán seo.”

(2)

cuirtear an téacs a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo leis mar Iarscríbhinn XII.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 9 Márta 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 198, 22.6.2020, lch. 13.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 ón gCoimisiún an 4 Meitheamh 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí na critéir scagtha theicniúla a bhunú chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile (IO L 442, 9.12.2021, lch. 1).

(3)  Teachtaireacht ón gCoimisiún an 21 Aibreán 2021 chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún, Tacsanomaíocht AE, Tuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach, Tosaíochta Inbhuanaitheachta agus Dualgais Mhuiníneacha: Maoiniú a stiúradh i dtreo an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip (COM/2021/188 final) agus Teachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Iúil 2021 chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún, Straitéis maidir leis an Aistriú chuig Geilleagar Inbhuanaithe a Mhaoiniú, (COM/2021/390 final).

(4)  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn (IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).

(5)  Tá tuarascáil TEG ar fáil ag: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

(6)  Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 401/2009 agus (AE) 2018/1999 (“An Dlí Aeráide Eorpach”) (IO L 243, 9.7.2021, lch. 1).

(7)  Tuarascáil an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde: Tá an measúnú teicniúil maidir le fuinneamh núicléach i leith na gcritéar “gan aon dochar suntasach a dhéanamh” de Rialachán (AE) 2020/852 (“Rialachán maidir le Tacsanomaíocht”) ar fáil ag: https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en

(8)  Treoir 2009/71/Euratom ón gComhairle an 25 Meitheamh 2009 lena mbunaítear creat Comhphobail maidir le sábháilteacht núicléach na suiteálacha núicléacha (IO L 172, 2.7.2009, lch. 18).

(9)  Rialachán (Euratom) Uimh. 2587/1999 ón gComhairle an 2 Nollaig 1999 lena sainítear na tionscadail infheistíochta atá le bheith curtha in iúl don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 41 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (IO L 315, 9.12.1999, lch. 1).

(10)  Treoir 2011/70/Euratom ón gComhairle an 19 Iúil 2011 lena mbunaítear creat Comhphobail maidir le bainistiú freagrach agus sábháilte breosla spíonta agus dramhaíola radaighníomhaí (IO L 199, 2.8.2011, lch. 48).

(11)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2178 ón gCoimisiún an 6 Iúil 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí ábhar agus cur i láthair na faisnéise atá le nochtadh ag gnóthais faoi réir Airteagail 19a agus Airteagal 29a de Threoir 2013/34/AE a bhaineann le gníomhaíochtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a shonrú, agus lena sonraítear an mhodheolaíocht chun an oibleagáid nochta sin a chomhlíonadh (IO L 443, 10.12.2021, lch. 9).


IARSCRÍBHINN I

In Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139, cuirtear na Ranna 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 4.30 agus 4.31 seo a leanas isteach:

‘4.26.   Céimeanna réamhthráchtála ardteicneolaíochtaí chun fuinneamh a tháirgeadh ó phróisis núicléacha le dramhaíl íosta ón timthriall breosla

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Taighde, forbairt, taisealbhadh agus úsáid saoráidí ginte leictreachais nuálacha, arna gceadúnú ag údaráis inniúla na mBallstát i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, a tháirgeann fuinneamh ó phróisis núicléacha le dramhaíl íosta ón timthriall breosla.

Aicmítear an ghníomhaíocht faoi chód NACE M72 agus M72.1 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha arna mbunú le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla go léir a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Critéir ghinearálta a bhaineann le rannchuidiú substaintiúil le maolú an athraithe aeráide agus Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

1.

Tá an tionscadal a bhaineann leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch (‘an tionscadal’) lonnaithe i mBallstát a chomhlíonann gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

rinne an Ballstát Treoir 2009/71/Euratom ón gComhairle (*1) agus Treoir 2011/70/Euratom ón gComhairle (*2) a thrasuí go hiomlán;

(b)

comhlíonann an Ballstát an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (‘Conradh Euratom’) agus an reachtaíocht arna glacadh ar a bhonn, go háirithe Treoir 2009/71/Euratom, Treoir 2011/70 Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle (*3), chomh maith le dlí comhshaoil an Aontais mar is infheidhme arna ghlacadh faoi Airteagal 192 CFAE, go háirithe Treoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*4) agus Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*5);

(c)

Ó dháta formheasta an tionscadail amach, tá ciste um bainistiú dramhaíola núicléiche agus ciste um dhíchoimisiúnú núicléach i bhfeidhm ag an mBallstát, cistí is féidir a chomhcheangal;

(d)

tá léirithe ag an mBallstát go mbeidh na hacmhainní ar fáil dó faoi dheireadh shaolré úsáide measta an ghléasra cumhachta núicléiche a comhfhreagraíonn do chostas measta bainistíochta dramhaíola radaighníomhaí agus díchoimisiúnaithe i gcomhréir le Moladh 2006/851/Euratom ón gCoimisiún (*6);

(e)

tá saoráidí diúscartha deiridh oibríochtúla ag an mBallstát maidir leis an dramhaíl radaighníomhach atá ar leibhéal an-íseal, íseal agus idirmheánach, a bhfuil fógra tugtha don Choimisiún ina leith faoi Airteagal 41 de Chonradh Euratom nó Airteagal 1(4) de Rialachán 2587/1999 ón gComhairle, agus a áirítear sa chlár náisiúnta arna nuashonrú faoi Threoir 2011/70/Euratom;

(f)

tá plean cláraithe ag an mBallstát ina leagtar amach céimeanna mionsonraithe chun go mbeidh, faoi 2050, saoráid diúscartha á hoibriú aige maidir le dramhaíl radaighníomhach ardleibhéil lena ndéantar cur síos ar gach ceann de na nithe seo a leanas:

(i)

coincheapa nó pleananna agus réitigh theicniúla le haghaidh bainistiú breosla spíonta agus dramhaíola radaighníomhaí ó ghiniúint go diúscairt;

(ii)

coincheapa nó pleananna do thréimhse iardhúnta shaolré saoráide diúscartha, lena n-áirítear an tréimhse ina gcoinnítear na rialuithe iomchuí agus na modhanna atá le húsáid chun eolas faoin tsaoráid sin a chaomhnú san fhadtéarma;

(iii)

na freagrachtaí maidir le cur chun feidhme an phlean agus na heochairtháscairí feidhmíochta chun faireachán a dhéanamh ar a dhul chun cinn;

(iv)

measúnuithe costais agus scéimeanna maoiniúcháin.

Chun críocha phointe (f), féadfaidh na Ballstáit pleananna arna dtarraingt suas mar chuid den chlár náisiúnta a iarrtar le hAirteagail 11 agus 12 de Threoir 2011/70/Euratom a úsáid.

2.

Tá an tionscadal ina chuid de chlár taighde arna mhaoiniú ag an Aontas nó tugadh fógra don Choimisiún maidir leis an tionscadal i gcomhréir le hAirteagal 41 de Chonradh Euratom nó Airteagal 1(4) de Rialachán 2587/1999 ón gComhairle, i gcás ina mbeidh ceachtar de na forálacha sin infheidhme, gur thug an Coimisiún a thuairim ina leith i gcomhréir le hAirteagal 43 de Chonradh Euratom, agus gur tugadh aghaidh go sásúil ar gach saincheist a ardaíodh sa tuairim, le hábharthacht maidir le cur chun feidhme Airteagal 10(2) agus Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2020/852, agus na critéir scagtha theicniúla a leagtar síos sa Roinn seo.

3.

Thug an Ballstát lena mbaineann gealltanas chun tuairisc a thabhairt don Choimisiún gach 5 bliana i leith gach tionscadail maidir le gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

leordhóthanacht na n-acmhainní carntha dá dtagraítear i bpointe 1(c);

(b)

dul chun cinn iarbhír maidir le cur chun feidhme an phlean dá dtagraítear i bpointe 1(f).

Ar bhonn na dtuarascálacha, athbhreithneoidh an Coimisiún leordhóthanacht acmhainní carntha an chiste um bainistiú dramhaíola radaighníomhaí agus an chiste um dhíchoimisiúnú núicléach dá dtagraítear i bpointe 1(c) agus an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme an phlean chláraithe dá dtagraítear i bpointe 1(f) agus féadfaidh sé aghaidh a thabhairt ar thuairim an Bhallstáit lena mbaineann.

4.

Comhlíonann an ghníomhaíocht reachtaíocht náisiúnta lena dtrasuitear an reachtaíocht dá dtagraítear i bpointe 1(a) agus (b), lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le meastóireacht, go háirithe trí thástálacha struis, ar athléimneacht na ngléasraí cumhachta núicléiche suite i gcrích an Aontais i gcoinne guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear creathanna talún. Dá réir sin, déantar an ghníomhaíocht i gcrích Ballstáit i gcás ina ndéanann oibreoir gléasra núicléach an méid a leanas:

(a)

taispeántas maidir le sábháilteacht núicléach a chur isteach, a bhfuil raon feidhme agus leibhéal sonraí ann de réir thromchúis agus nádúr féideartha na guaise ábhartha maidir leis an ngléasra núicléach agus a shuíomh (Airteagal 6, pointe (b), de Threoir 2009/71/Euratom);

(b)

go bhfuil bearta domhainchosanta déanta aige chun a áirithiú, inter alia, go bhfuil tionchar guaiseacha ainscianta seachtracha nádúrtha agus de dhéanamh an duine íoslaghdaithe (Airteagal 8b(1), pointe (a) de Threoir 2009/71/Euratom);

(c)

go ndearna sé measúnú iomchuí atá suíomh-shonrach agus gléasra-shonrach nuair a dhéanann an t-oibreoir lena mbaineann iarratas ar cheadúnas chun gléasra cumhachta núicléiche a thógáil agus a oibriú (Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom).

5.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceanglais Threoir 2009/71/Euratom, arna dtacú ag an gcomhairle idirnáisiúnta is déanaí ón nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (‘IAEA’) agus an Comhlachas Eorpach Rialaitheoirí um Shábháilteacht Núicléach (‘WENRA’), lena rannchuidítear le hathléimneacht acmhainneacht gléasraí cumhachta núicléiche nua agus gléasraí cumhachta núicléiche atá ann faoi láthair a mhéadú chun dul i ngleic le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus coinníollacha aimsire ainscianta.

6.

Go ndéantar dramhaíl radaighníomhach, dá dtagraítear i bpointe 1(e) agus (f), a dhiúscairt sa Bhallstát inar gineadh é, mura bhfuil comhaontú idir an Ballstát lena mbaineann agus an Ballstát cinn scríbe, mar a bhunaítear i dTreoir 2011/70/Euratom. Sa chás sin, tá cláir um bainistiú dramhaíola radaighníomhaí agus diúscartha agus saoráid diúscartha oiriúnach á n-oibriú ag an mBallstát cinn scríbe i gcomhréir le ceanglais Threoir 2011/70/Euratom.

Critéir bhreise a bhaineann le rannchuidiú substaintiúil le maolú an athraithe aeráide

Is é is aidhm don ghníomhaíocht leictreachas a ghineadh trí fhuinneamh núicléach a úsáid. Tá astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa (GCT) ó leictreachas a tháirgeadh as fuinneamh núicléach níos ísle ná an tairseach arb é atá ann 100 g CO2e/kWh.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018.

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Critéir bhreise a bhaineann le Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 6(b), 8b(1), pointe (a) agus Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceanglais Threoir 2009/71/Euratom arna gcur chun feidhme i gcomhréir le comhairle idirnáisiúnta IAEA agus WENRA a bhaineann le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus coinníollacha aimsire ainscianta.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Sainaithnítear rioscaí díghrádaithe comhshaoil a bhaineann le cáilíocht an uisce a chosaint agus strus uisce a sheachaint agus tugtar aghaidh ar na rioscaí sin, i gcomhréir le plean bainistíochta úsáide agus cosanta uisce, a fhorbraítear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann.

Chun aimhrialtachtaí teirmeacha a bhaineann le sceitheadh teas dramhaíola a theorannú, oibreoirí gléasraí cumhachta núicléiche intíre ag úsáid fuaraithe fhliuch aonuaire trí uisce a ghlacadh ó abhainn nó rialú locha:

(a)

teocht uasta an dobharlaigh glactha fionnuisce tar éis an mheasctha, agus

(b)

an difríocht teochta uasta idir an t-uisce fuarúcháin sceite agus an dobharlach glactha fionnuisce.

Déantar an rialú teochta a chur chun feidhme i gcomhréir leis na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí i gcomhréir le dlí an Aontais.

Comhlíonann an ghníomhaíocht caighdeáin Aicmí na Fondúireachta Tionscail (IFC).

Déantar gníomhaíochtaí núicléacha a fheidhmiú i gcomhréir leis na ceanglais maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de chuid Threoir 2000/60/CE agus Treoir 2013/51/Euratom lena leagtar síos ceanglais i leith sláinte an phobail i gcoitinne a chosaint maidir le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean maidir le bainistiú dramhaíola neamh-radaighníomhaí agus dramhaíola radaighníomhaí i bhfeidhm agus áirithíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta na dramhaíola sin ag deireadh na saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí chomhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, an léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

Le linn oibrithe agus díchoimisiúnaithe, íoslaghdaítear méid na dramhaíola radaighníomhaí agus uasmhéadaítear méid na n-ábhar saorscaoilte i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom, agus i gcomhréir leis na ceanglais maidir le cosaint ar radaíocht a leagtar síos i dTreoir 2013/59/Euratom.

Tá scéim maoiniúcháin i bhfeidhm chun cistiú leordhóthanach a áirithiú maidir le gach gníomhaíocht díchoimisiúnaithe agus maidir le breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Moladh 2006/851/Euratom.

Comhlánaítear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol roimh fhoirgniú an ghléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Déantar na bearta maolaithe agus cúiteacha atá riachtanach a chur i bhfeidhm.

Déantar na gnéithe ábhartha sa Roinn seo a chumhdach le tuarascálacha na mBallstát leis an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14(1) de Threoir 2011/70/Euratom.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí neamh-radaighníomhacha laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochta bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin. Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí cumhachta núicléiche níos mó ná ionchur teirmeach 1 MW ach atá níos ísle ná na tairseacha do chonclúidí BAT nach mór do ghléasraí dócháin móra a chomhlíonadh, tá astaíochtaí níos lú ná luachanna na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

Na sceite radaighníomhacha isteach san aer, sna dobharlaigh agus sa talamh (ithir), comhlíonann siad na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí náisiúnta i gcomhréir le Treoir 2013/51/Euratom (*7) agus Treoir 2013/59/Euratom.

Déantar breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú go freagrach i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Tá acmhainneacht leordhóthanach de stóráil eatramhach ar fáil don tionscadal, agus tá pleananna diúscartha náisiúnta i bhfeidhm chun fad tréimhse na stórála eatramhaí a íoslaghdú, i gcomhréir le foráil Threoir 2011/70/Euratom lena ndéantar stóráil dramhaíola radaighníomhaí a bhreithniú, lena n-áirítear stóráil fhadtéarmach, mar réiteach eatramhach, ach nach mbreithnítear é mar rogha mhalartach thar an diúscairt.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Comhlánaítear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol roimh thógáil an ghléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Déantar na bearta maolaithe agus cúiteacha atá riachtanach a chur i bhfeidhm.

Maidir le suíomhanna/oibríochtaí atá lonnaithe i limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de ar dócha go mbeadh tionchar mór acu ar limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de nó suíomhanna/oibríochtaí atá gar dóibh (lena n-áirítear líonra limistéir faoi chosaint Natura 2000, láithreáin Oidhreachta Domhanda Unesco agus Príomhlimistéir Bhithéagsúlachta, chomh maith le limistéir eile faoi chosaint), rinneadh measúnú iomchuí, i gcás inarb infheidhme, agus bunaithe ar a chonclúidí cuirtear na bearta maolaithe riachtanacha i bhfeidhm.

Ní dhéanfaidh na suíomhanna/oibríochtaí díobháil do stádas caomhantais aon cheann de na gnáthóga nó na speicis atá sna limistéir faoi chosaint.

4.27.   Foirgniú agus oibriú sábháilte gléasraí cumhachta núicléiche nua, le haghaidh leictreachas nó teas a tháirgeadh, lena n-áirítear maidir le táirgeadh hidrigine, trí na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil a úsáid

Chun críocha na Roinne seo, ciallaíonn na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil teicneolaíochtaí lena gcomhlíontar ceanglais Threoir 2009/71/Euratom go hiomlán agus lena n-urramófar go hiomlán na paraiméadair theicniúla is déanaí de chuid chaighdeáin IAEA agus cuspóirí Sábháilteachta WENRA agus Leibhéil Tagartha.

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Foirgniú agus oibriú sábháilte gléasraí núicléacha nua a n-eiseoidh údaráis inniúla na mBallstát ceadúnas foirgníochta lena n-aghaidh faoi 2045, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, chun leictreachas a tháirgeadh nó teas a phróiseáil, lena n-áirítear chun críoch téamh ceantair nó próisis thionsclaíocha amhail táirgeadh hidrigine (gléasraí núicléacha nua nó NNInna), chomh maith lena n-uasghráduithe sábháilteachta.

Aicmítear an ghníomhaíocht faoi chóid NACE D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 10(2) DE Rialachán (AE) 2020/852 í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla go léir a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Critéir ghinearálta a bhaineann le rannchuidiú substaintiúil le maolú an athraithe aeráide agus Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

1.

Tá an tionscadal a bhaineann leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch (‘an tionscadal’) lonnaithe i mBallstát a chomhlíonann gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

rinne an Ballstát Treoir 2009/71/Euratom ón gComhairle agus Treoir 2011/70/Euratom ón gComhairle a thrasuí go hiomlán;

(b)

comhlíonann an Ballstát Conradh Euratom agus reachtaíocht arna glacadh ar a bonn, go háirithe, Treoir 2009/71/Euratom, Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom, chomh maith le dlí comhshaoil an Aontais is infheidhme arna ghlacadh faoi Airteagal 192 CFAE, go háirithe Treoir 2011/92/AE agus Treoir 2000/60/CE;

(c)

Ó dháta formheasta an tionscadail amach, tá ciste um bainistiú dramhaíola núicléiche agus ciste um dhíchoimisiúnú núicléach i bhfeidhm ag an mBallstát, cistí is féidir a chomhcheangal;

(d)

tá sé léirithe ag an mBallstát go mbeidh na hacmhainní ar fáil dó faoi dheireadh shaolré úsáide measta an ghléasra cumhachta núicléiche a chomhfhreagraíonn do chostas measta bainistíochta dramhaíola radaighníomhaí agus díchoimisiúnaithe i gcomhréir le Moladh 2006/851/Euratom;

(e)

tá saoráidí diúscartha deiridh oibríochtúla ag an mBallstát maidir leis an dramhaíl radaighníomhach atá ar leibhéal an-íseal, íseal agus idirmheánach, a bhfuil fógra tugtha don Choimisiún ina leith faoi Airteagal 41 de Chonradh Euratom nó faoi Airteagal 1(4) de Rialachán 2587/1999 ón gComhairle, agus a áirítear sa chlár náisiúnta arna nuashonrú faoi Threoir 2011/70/Euratom ón gComhairle;

(f)

tá plean cláraithe ag an mBallstát ina leagtar amach céimeanna mionsonraithe chun go mbeidh, faoi 2050, saoráid diúscartha á hoibriú aige maidir le dramhaíl radaighníomhach ardleibhéil lena ndéantar cur síos ar gach ceann de na nithe seo a leanas:

(i)

coincheapa nó pleananna agus réitigh theicniúla le haghaidh bainistiú breosla spíonta agus dramhaíola radaighníomhaí ó ghiniúint go diúscairt;

(ii)

coincheapa nó pleananna do thréimhse iardhúnta shaolré saoráide diúscartha, lena n-áirítear an tréimhse ina gcoinnítear na rialuithe iomchuí agus na modhanna atá le húsáid chun eolas faoin tsaoráid sin a chaomhnú san fhadtéarma;

(iii)

na freagrachtaí maidir le cur chun feidhme an phlean agus na heochairtháscairí feidhmíochta chun faireachán a dhéanamh ar a dhul chun cinn;

(iv)

measúnuithe costais agus scéimeanna maoiniúcháin.

Chun críocha phointe (f), féadfaidh na Ballstáit na pleananna arna dtarraingt suas mar chuid den chlár náisiúnta a iarrtar le hAirteagail 11 agus 12 de Threoir 2011/70/Euratom a úsáid.

2.

Déanann an tionscadal an teicneolaíocht is fearr atá ar fáil a chur chun feidhme go hiomlán chomh maith le breosla tionóisc-fulangach faoi 2025. Déantar an teicneolaíocht a dheimhniú agus a fhormheas ag an rialtóir sábháilteachta náisiúnta.

3.

Tugadh fógra don Choimisiún maidir leis an tionscadal i gcomhréir le hAirteagal 41 de Chonradh Euratom nó Airteagal 1(4) de Rialachán 2587/1999 ón gComhairle, i gcás ina mbeidh ceachtar de na forálacha sin infheidhme, gur thug an Coimisiún a bharúil ina leith i gcomhréir le hAirteagal 43 de Chonradh Euratom, agus gur tugadh aghaidh go sásúil ar gach saincheist a ardaíodh sa bharúil, le hábharthacht maidir le cur chun feidhme Airteagal 10(2) agus Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2020/852, agus na critéir scagtha theicniúla a leagtar síos sa Roinn seo.

4.

Thug an Ballstát lena mbaineann gealltanas chun tuairisc a thabhairt don Choimisiún gach 5 bliana i leith gach tionscadail maidir le gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

leordhóthanacht na n-acmhainní carntha dá dtagraítear i bpointe 1(c);

(b)

dul chun cinn iarbhír maidir le cur chun feidhme an phlean dá dtagraítear i bpointe 1(f).

Ar bhonn na dtuarascálacha, athbhreithneoidh an Coimisiún leordhóthanacht acmhainní carntha an chiste um bainistiú dramhaíola radaighníomhaí agus an chiste um dhíchoimisiúnú núicléach dá dtagraítear i bpointe 1(c) agus an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme an phlean chláraithe dá dtagraítear i bpointe 1(f) agus féadfaidh sé aghaidh a thabhairt ar thuairim an Bhallstáit lena mbaineann.

5.

Athbhreithneoidh an Coimisiún, faoi 2025, agus gach 10 mbliana ar a laghad, na paraiméadair theicniúla a chomhfhreagraíonn don teicneolaíocht is fearr atá ar fáil bunaithe ar mheasúnú an Ghrúpa Eorpach Rialaitheoirí um Shábháilteacht Núicléach (‘ENSREG’).

6.

Comhlíonann an ghníomhaíocht reachtaíocht náisiúnta lena dtrasuitear an reachtaíocht dá dtagraítear i bpointe 1(a) agus (b), lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le meastóireacht, go háirithe trí thástálacha struis, ar athléimneacht na ngléasraí cumhachta núicléiche suite i gcrích an Aontais i gcoinne guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear creathanna talún. Dá réir sin, déantar an ghníomhaíocht i gcrích Ballstáit i gcás ina ndéanann oibreoir gléasra núicléach:

(a)

taispeántas maidir le sábháilteacht núicléach a chur isteach, a bhfuil raon feidhme agus leibhéal sonraí ann de réir thromchúis agus nádúr féideartha na guaise ábhartha maidir leis an ngléasra núicléach agus a shuíomh (Airteagal 6, pointe (b), de Threoir 2009/71/Euratom);

(b)

go bhfuil bearta domhainchosanta déanta aige chun a áirithiú inter alia, go bhfuil tionchar guaiseacha ainscianta seachtracha nádúrtha agus de dhéanamh an duine íoslaghdaithe (Airteagal 8b(1), pointe (a) de Threoir 2009/71/Euratom);

(c)

go ndearna sé measúnú iomchuí atá suíomh-shonrach agus gléasra-shonrach nuair a dhéanann an t-oibreoir lena mbaineann iarratas ar cheadúnas chun gléasra cumhachta núicléiche a thógáil agus a oibriú (Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom).

7.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceanglais Threoir 2009/71/Euratom, arna dtacú ag an gcomhairle idirnáisiúnta is déanaí ó IAEA agus WENRA, lena rannchuidítear le hathléimneacht acmhainneacht gléasraí cumhachta núicléiche nua agus gléasraí cumhachta núicléiche atá ann faoi láthair a mhéadú chun dul i ngleic le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus coinníollacha aimsire ainscianta.

8.

Go ndéantar dramhaíl radaighníomhach, dá dtagraítear i bpointe 1(e) agus (f), a dhiúscairt sa Bhallstát inar táirgeadh é, mura bhfuil comhaontú idir an Ballstát lena mbaineann agus an Ballstát cinn scríbe, mar a bhunaítear i dTreoir 2011/70/Euratom. Sa chás sin, tá cláir um bainistiú dramhaíola radaighníomhaí agus diúscartha agus saoráid diúscartha oiriúnach á n-oibriú ag an mBallstát cinn scríbe i gcomhréir le ceanglais Threoir 2011/70/Euratom.

Critéir bhreise a bhaineann le rannchuidiú substaintiúil le maolú an athraithe aeráide

Gineann an ghníomhaíocht leictreachas trí fhuinneamh núicléach a úsáid. Tá astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa (GCT) ó leictreachas a ghiniúint as fuinneamh núicléach níos ísle ná an tairseach arb é atá ann 100 g CO2e/kWh.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018.

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Critéir bhreise a bhaineann le Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 6(b), Airteagal 8b(1), pointe (a) agus Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceanglais Threoir 2009/71/Euratom arna gcur chun feidhme i gcomhréir le comhairle idirnáisiúnta IAEA agus WENRA maidir le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus coinníollacha aimsire ainscianta.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Sainaithnítear rioscaí díghrádaithe comhshaoil a bhaineann le cáilíocht an uisce a chosaint agus strus uisce a sheachaint agus tugtar aghaidh ar na rioscaí sin, i gcomhréir le plean bainistíochta úsáide agus cosanta uisce, a fhorbraítear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann.

Chun aimhrialtachtaí teirmeacha a bhaineann le sceitheadh teas dramhaíola a theorannú, oibreoirí gléasraí cumhachta núicléiche intíre ag úsáid fuaraithe fhliuch aonuaire trí uisce a ghlacadh ó abhainn nó rialú locha:

(a)

teocht uasta an dobharlaigh glactha fionnuisce tar éis an mheasctha, agus

(b)

an difríocht teochta uasta idir an t-uisce fuarúcháin sceite agus an dobharlach glactha fionnuisce.

Déantar an rialú teochta a chur chun feidhme i gcomhréir leis na coinníollacha ceadúnaithe aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí i gcomhréir le dlí an Aontais.

Comhlíonann an ghníomhaíocht le caighdeáin Aicmí na Fondúireachta Tionscail (IFC).

Déantar gníomhaíochtaí núicléacha a fheidhmiú i gcomhréir leis na ceanglais maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de chuid Threoir 2000/60/CE agus Treoir 2013/51/Euratom lena leagtar síos ceanglais i leith sláinte an phobail i gcoitinne a chosaint maidir le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean maidir le bainistiú dramhaíola neamh-radaighníomhaí agus dramhaíola radaighníomhaí i bhfeidhm agus áirithíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta na dramhaíola sin ag deireadh na saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí chomhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, an léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

Le linn oibrithe agus díchoimisiúnaithe, íoslaghdaítear méid na dramhaíola radaighníomhaí agus uasmhéadaítear méid na n-ábhar saorscaoilte i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom, agus i gcomhréir leis na ceanglais maidir le cosaint ar radaíocht a leagtar síos i dTreoir 2013/59/Euratom.

Tá scéim maoiniúcháin i bhfeidhm chun cistiú leordhóthanach a áirithiú maidir le gach gníomhaíocht díchoimisiúnaithe agus maidir le breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Moladh 2006/851/Euratom.

Comhlánaítear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol roimh thógáil an ghléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Déantar na bearta maolaithe agus cúiteacha atá riachtanach a chur i bhfeidhm.

Déantar na gnéithe ábhartha sa Roinn seo a chumhdach le tuarascálacha na mBallstát leis an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14(1) de Threoir 2011/70/Euratom.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí neamh-radaighníomhacha laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochta bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin. Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí cumhachta núicléiche níos mó ná ionchur teirmeach 1 MW ach atá níos ísle ná na tairseacha do chonclúidí BAT nach mór do ghléasraí dócháin móra a chomhlíonadh, tá astaíochtaí níos lú ná luachanna na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

Comhlíonann sceite radaighníomhacha leis an aer, dobharlaigh agus an talamh (ithir) leis na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí náisiúnta i gcomhréir le Treoir 2013/51/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Déantar breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú go freagrach i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Tá acmhainneacht leordhóthanach de stóráil eatramhach ar fáil don tionscadal, agus tá pleananna diúscartha náisiúnta i bhfeidhm chun fad tréimhse na stórála eatramhaí a íoslaghdú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom lena mbreithnítear ar stóráil dramhaíola radaighníomhaí, lena n-áirítear stóráil fhadtéarmach, mar réiteach eatramhach, ach nach mbreithnítear air mar rogha mhalartach thar an diúscairt.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Comhlánaítear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol roimh thógáil an ghléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Déantar na bearta maolaithe agus cúiteacha atá riachtanach a chur i bhfeidhm.

Maidir le suíomhanna/oibríochtaí atá lonnaithe i limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de ar dócha go mbeadh tionchar mór acu ar limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de nó suíomhanna/oibríochtaí atá gar dóibh (lena n-áirítear líonra limistéir faoi chosaint Natura 2000, láithreáin Oidhreachta Domhanda Unesco agus Príomhlimistéir Bhithéagsúlachta, chomh maith le limistéir eile faoi chosaint), rinneadh measúnú iomchuí, i gcás inarb infheidhme, agus bunaithe ar a chonclúidí cuirtear na bearta maolaithe riachtanacha i bhfeidhm.

Ní dhéanfaidh na suíomhanna/oibríochtaí díobháil do stádas caomhantais aon cheann de na gnáthóga nó na speicis atá sna limistéir faoi chosaint.

4.28.   Giniúint leictreachais ó fhuinneamh núicléach i ngléasraí atá ann faoi láthair

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Modhnú gléasraí núicléacha atá ann faoi láthair, arna údarú ag údaráis inniúla na mBallstát faoi 2040 i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, chun am seirbhíse oibriú sábháilte gléasraí núicléacha lena ngintear leictreachas nó teas ó fhuinneamh núicléach a shíneadh (‘gléasraí cumhachta núicléiche’).

Aicmítear an ghníomhaíocht faoi chóid NACE D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 10(2) DE Rialachán (AE) 2020/852 í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla go léir a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Critéir ghinearálta a bhaineann le rannchuidiú substaintiúil le maolú an athraithe aeráide agus Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

1.

Tá an tionscadal a bhaineann leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch (‘an tionscadal’) lonnaithe i mBallstát a chomhlíonann gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

rinne an Ballstát Treoir 2009/71/Euratom ón gComhairle agus Treoir 2011/70/Euratom ón gComhairle a thrasuí go hiomlán;

(b)

comhlíonann an Ballstát le Conradh Euratom agus le reachtaíocht arna glacadh ar a bonn, go háirithe, Treoir 2009/71/Euratom, Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom, agus le dlí comhshaoil an Aontais is infheidhme arna ghlacadh faoi Airteagal 192 CFAE, go háirithe Treoir 2011/92/AE agus Treoir 2000/60/CE;

(c)

Ó dháta formheasta an tionscadail amach, tá ciste um bainistiú dramhaíola núicléiche agus ciste um dhíchoimisiúnú núicléach i bhfeidhm ag an mBallstát, cistí is féidir a chomhcheangal;

(d)

tá sé léirithe ag an mBallstát go mbeidh na hacmhainní ar fáil dó faoi dheireadh shaolré úsáide measta an ghléasra cumhachta núicléiche a chomhfhreagraíonn do chostas measta bainistíochta dramhaíola radaighníomhaí agus díchoimisiúnaithe i gcomhréir le Moladh 2006/851/Euratom;

(e)

tá saoráidí diúscartha deiridh oibríochtúla ag an mBallstát maidir leis an dramhaíl radaighníomhach atá ar leibhéal an-íseal, íseal agus idirmheánach, a bhfuil fógra tugtha don Choimisiún ina leith faoi Airteagal 41 de Chonradh Euratom nó faoi Airteagal 1(4) de Rialachán 2587/1999 ón gComhairle, agus a áirítear sa chlár náisiúnta arna nuashonrú faoi Threoir 2011/70/Euratom ón gComhairle;

(f)

le haghaidh pleananna a údarófar i ndiaidh 2025, tá plean cláraithe ag an mBallstát ina leagtar amach céimeanna mionsonraithe chun go mbeidh, faoi 2050, saoráid diúscartha á hoibriú aige maidir le dramhaíl radaighníomhach ardleibhéil lena ndéantar cur síos ar gach ceann de na nithe seo a leanas:

(i)

coincheapa nó pleananna agus réitigh theicniúla le haghaidh bainistiú breosla spíonta agus dramhaíola radaighníomhaí ó ghiniúint go diúscairt;

(ii)

coincheapa nó pleananna do thréimhse iardhúnta shaolré saoráide diúscartha, lena n-áirítear an tréimhse ina gcoinnítear na rialuithe iomchuí agus na modhanna atá le húsáid chun eolas faoin tsaoráid sin a chaomhnú san fhadtéarma;

(iii)

na freagrachtaí maidir le cur chun feidhme an phlean agus na heochairtháscairí feidhmíochta chun faireachán a dhéanamh ar a dhul chun cinn;

(iv)

measúnuithe costais agus scéimeanna maoiniúcháin.

Chun críocha phointe (f), féadfaidh na Ballstáit na pleananna arna dtarraingt suas mar chuid den chlár náisiúnta a iarrtar le hAirteagail 11 agus 12 de Threoir 2011/70/Euratom a úsáid.

2.

Leis an tionscadal uasghrádaithe cuirtear feabhsú sábháilteachta infheidhmithe ar bith chun feidhme agus ó 2025 ar aghaidh bainfidh sé leas as breosla tionóisc-fulangach. Déantar an teicneolaíocht a dheimhniú agus a fhormheas ag an rialtóir sábháilteachta náisiúnta.

3.

Tugadh fógra don Choimisiún maidir leis an tionscadal i gcomhréir le hAirteagal 41 de Chonradh Euratom nó Airteagal 1(4) de Rialachán 2587/1999 ón gComhairle, i gcás ina mbeidh ceachtar de na forálacha sin infheidhme, gur thug an Coimisiún a bharúil ina leith i gcomhréir le hAirteagal 43 de Chonradh Euratom, agus gur tugadh aghaidh go sásúil ar gach saincheist a ardaíodh sa bharúil, le hábharthacht maidir le cur chun feidhme Airteagal 10(2) agus Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2020/852, agus na critéir scagtha theicniúla a leagtar síos sa Roinn seo.

4.

Thug an Ballstát lena mbaineann gealltanas chun tuairisc a thabhairt don Choimisiún gach 5 bliana i leith gach tionscadail maidir le gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

leordhóthanacht na n-acmhainní carntha dá dtagraítear i bpointe 1(c);

(b)

dul chun cinn iarbhír maidir le cur chun feidhme an phlean dá dtagraítear i bpointe 1(f).

Ar bhonn na dtuarascálacha, athbhreithneoidh an Coimisiún leordhóthanacht acmhainní carntha an chiste um bainistiú dramhaíola radaighníomhaí agus an chiste um dhíchoimisiúnú núicléach dá dtagraítear i bpointe 1(c) agus an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme an phlean chláraithe dá dtagraítear i bpointe 1(f) agus féadfaidh sé aghaidh a thabhairt ar bharúil an Bhallstáit lena mbaineann.

5.

Comhlíonann an ghníomhaíocht reachtaíocht náisiúnta lena dtrasuitear an reachtaíocht dá dtagraítear i bpointe 1(a) agus (b), lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le meastóireacht, go háirithe trí thástálacha struis, ar athléimneacht na ngléasraí cumhachta núicléiche de chuid an Aontais i gcoinne guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear creathanna talún. Dá réir sin, déantar an ghníomhaíocht i gcrích Ballstáit i gcás ina ndéanann oibreoir gléasra núicléach:

(a)

taispeántas maidir le sábháilteacht núicléach a chur isteach, a bhfuil raon feidhme agus leibhéal sonraí ann de réir thromchúis agus nádúr féideartha na guaise ábhartha maidir leis an ngléasra núicléach agus a shuíomh (Airteagal 6, pointe (b), de Threoir 2009/71/Euratom);

(b)

go bhfuil bearta domhainchosanta déanta aige chun a áirithiú inter alia, go bhfuil tionchar guaiseacha ainscianta seachtracha nádúrtha agus de dhéanamh an duine íoslaghdaithe (Airteagal 8b(1), pointe (a) de Threoir 2009/71/Euratom);

(c)

go ndearna sé measúnú iomchuí atá suíomh-shonrach agus gléasra-shonrach nuair a dhéanann an t-oibreoir lena mbaineann iarratas ar cheadúnas chun gléasra cumhachta núicléiche a thógáil agus a oibriú (Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom).

6.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceanglais Threoir 2009/71/Euratom, arna dtacú ag an gcomhairle idirnáisiúnta is déanaí ó IAEA agus WENRA, lena rannchuidítear le hathléimneacht acmhainneacht gléasraí cumhachta núicléiche nua agus gléasraí cumhachta núicléiche atá ann faoi láthair a mhéadú chun dul i ngleic le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus coinníollacha aimsire ainscianta.

7.

Go ndéantar dramhaíl radaighníomhach, dá dtagraítear i bpointe 1(e) agus (f), a dhiúscairt sa Bhallstát inar táirgeadh é, mura bhfuil comhaontú idir an Ballstát lena mbaineann agus an Ballstát cinn scríbe, mar a bhunaítear i dTreoir 2011/70/Euratom. Sa chás sin, tá cláir um bainistiú dramhaíola radaighníomhaí agus diúscartha agus saoráid diúscartha oiriúnach á n-oibriú ag an mBallstát cinn scríbe i gcomhréir le ceanglais Threoir 2011/70/Euratom.

Critéir bhreise a bhaineann le rannchuidiú substaintiúil le maolú an athraithe aeráide

Gineann an ghníomhaíocht leictreachas trí fhuinneamh núicléach a úsáid. Tá astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa (GCT) ó leictreachas a ghintear as fuinneamh núicléach níos ísle ná an tairseach arb é atá ann 100 g CO2e/kWh.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018.

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Critéir bhreise a bhaineann le Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 6(b), Airteagal 8b(1), pointe (a) agus Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceanglais Threoir 2009/71/Euratom arna gcur chun feidhme i gcomhréir le comhairle idirnáisiúnta IAEA agus WENRA a bhaineann le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus coinníollacha aimsire ainscianta.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Sainaithnítear rioscaí díghrádaithe comhshaoil a bhaineann le cáilíocht an uisce a chosaint agus strus uisce a sheachaint agus tugtar aghaidh ar na rioscaí sin, i gcomhréir le plean bainistíochta úsáide agus cosanta uisce, a fhorbraítear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann.

Chun aimhrialtachtaí teirmeacha a bhaineann le sceitheadh teas dramhaíola a theorannú, oibreoirí gléasraí cumhachta núicléiche intíre ag úsáid fuaraithe fhliuch aonuaire trí uisce a ghlacadh ó abhainn nó rialú locha:

(a)

teocht uasta an dobharlaigh glactha fionnuisce tar éis an mheasctha, agus

(b)

an difríocht teochta uasta idir an t-uisce fuarúcháin sceite agus an dobharlach glactha fionnuisce.

Déantar an rialú teochta a chur chun feidhme i gcomhréir leis na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí i gcomhréir le dlí an Aontais.

Comhlíonann an ghníomhaíocht caighdeáin Aicmí na Fondúireachta Tionscail (IFC).

Déantar gníomhaíochtaí núicléacha a fheidhmiú i gcomhréir leis na ceanglais maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de chuid Threoir 2000/60/CE agus Treoir 2013/51/Euratom lena leagtar síos ceanglais i leith sláinte an phobail i gcoitinne a chosaint maidir le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean maidir le bainistiú dramhaíola neamh-radaighníomhaí agus dramhaíola radaighníomhaí i bhfeidhm agus áirithíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta na dramhaíola sin ag deireadh na saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí chomhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, an léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

Le linn oibrithe agus díchoimisiúnaithe, íoslaghdaítear méid na dramhaíola radaighníomhaí agus uasmhéadaítear méid na n-ábhar saorscaoilte i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom, agus i gcomhréir leis na ceanglais maidir le cosaint ar radaíocht a leagtar síos i dTreoir 2013/59/Euratom.

Tá scéim maoiniúcháin i bhfeidhm chun cistiú leordhóthanach a áirithiú maidir le gach gníomhaíocht díchoimisiúnaithe agus maidir le breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Moladh 2006/851/Euratom.

Comhlánaítear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol roimh thógáil an ghléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Déantar na bearta maolaithe agus cúiteacha atá riachtanach a chur i bhfeidhm.

Déantar na gnéithe ábhartha sa Roinn seo a chumhdach le tuarascálacha na mBallstát leis an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14(1) de Threoir 2011/70/Euratom.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí neamh-radaighníomhacha laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochta bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin. Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí dócháin níos mó ná ionchur teirmeach 1 MW ach atá níos ísle ná na tairseacha do chonclúidí BAT nach mór do ghléasraí dócháin móra a chomhlíonadh, tá astaíochtaí níos lú ná na teorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

Comhlíonann sceite radaighníomhacha leis an aer, dobharlaigh agus an talamh (ithir) leis na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí náisiúnta i gcomhréir le Treoir 2013/51/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Déantar breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú go freagrach i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Tá acmhainneacht leordhóthanach de stóráil eatramhach ar fáil don tionscadal, agus tá pleananna diúscartha náisiúnta i bhfeidhm chun fad tréimhse na stórála eatramhaí a íoslaghdú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom lena mbreithnítear ar stóráil dramhaíola radaighníomhaí, lena n-áirítear stóráil fhadtéarmach, mar réiteach eatramhach, ach nach mbreithnítear air mar rogha mhalartach thar an diúscairt.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Comhlánaítear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol roimh thógáil an ghléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Déantar na bearta maolaithe agus cúiteacha atá riachtanach a chur i bhfeidhm.

Maidir le suíomhanna/oibríochtaí atá lonnaithe i limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de ar dócha go mbeadh tionchar mór acu ar limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de nó suíomhanna/oibríochtaí atá gar dóibh (lena n-áirítear líonra limistéir faoi chosaint Natura 2000, láithreáin Oidhreachta Domhanda Unesco agus Príomhlimistéir Bhithéagsúlachta, chomh maith le limistéir eile faoi chosaint), rinneadh measúnú iomchuí, i gcás inarb infheidhme, agus bunaithe ar a chonclúidí cuirtear na bearta maolaithe riachtanacha i bhfeidhm.

Ní dhéanfaidh na suíomhanna/oibríochtaí díobháil do stádas caomhantais aon cheann de na gnáthóga nó na speicis atá sna limistéir faoi chosaint.

4.29.   Giniúint leictreachais ó bhreoslaí gásacha iontaise

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú nó a oibriú ina ngintear leictreachas trí bhreoslaí gásacha iontaise a úsáid. Ní áirítear giniúint leictreachais ó úsáid eisiach breoslaí gásacha neamh-iontaise agus leachtacha dá dtagraítear i Roinn 4.7 den Iarscríbhinn seo agus breoslaí bithgháis agus bithleachta dá dtagraítear i Roinn 4.8 den Iarscríbhinn seo.

Féadfar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach dá dtagraítear in Airteagal 10 (2) de Rialachán (AE) 2020/852 í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceachtar de na critéir seo a leanas:

(a)

Tá astaíochtaí saolré GCT ó leictreachas a ghiniúint as breoslaí gásacha iontaise níos ísle ná 100 g CO2e/kWh.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh bunaithe ar shonraí a bhaineann go sonrach le tionscadal, i gcás ina bhfuil siad ar fáil, ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018.

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

I gcás ina gcuimsíonn saoráidí aon chineál laghdaithe, lena n-áirítear gabháil carbóin nó breoslaí in-athnuaite nó ísealcharbóin a úsáid, go gcomhlíonann an ghníomhaíocht laghdaithe sin na critéir a leagtar amach sa Roinn ábhartha den Iarscríbhinn seo, i gcás inarb infheidhme.

I gcás ina ndéantar CO2 a ghabháil lena stóráil faoi thalamh, ar CO2 é a d’astófaí ón bpróiseas giniúna leictreachais murach sin, iompraítear agus stóráiltear an CO2 faoi thalamh, i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 5.11 agus i Roinn 5.12 den Iarscríbhinn seo.

(b)

comhlíonfaidh saoráidí a ndeonófar ceadúnas foirgníochta ina leith faoin 31 Nollaig 2030 gach ceann de na nithe seo a leanas:

(i)

tá astaíochtaí gás ceaptha teasa díreacha na gníomhaíochtaí níos ísle ná 270g CO2e/kWh den aschur fuinnimh, nó ní mó astaíochtaí gás ceaptha teasa díreacha bliantúla na gníomhaíochta ná meánmhéid 550kgCO2e/kWh d’acmhainneacht na saoráide ar feadh tréimhse 20 bliain;

(ii)

ní féidir an chumhacht atá le hionadú a ghineadh ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, bunaithe ar mheastóireacht inchomparáide leis an rogha mhalartach is costéifeachtaí agus is indéanta go teicniúil le haghaidh na hacmhainneachta céanna a aithnítear; foilsítear toradh na meastóireachta inchomparáide sin agus tá sé faoi réir comhairliúchán le páirtithe leasmhara;

(iii)

déanann an ghníomhaíocht gníomhaíochta ginte leictreachais ardastaíochta atá ann faoi láthair a úsáideann breoslaí soladacha nó breoslaí iontaise leachtacha a ionadú;

(iv)

an acmhainneacht táirgeachta a suiteáladh le fíorghairid, ní bheidh sí níos mó ná 15 % os cionn acmhainneacht na saoráide a ionadaíodh;

(v)

déantar an tsaoráid a cheapadh agus a fhoirgniú chun breoslaí gásacha in-athnuaite agus/nó ísealcharbóin a úsáid agus déanfar an t-aistriú chuig úsáid iomlán breoslaí gásacha in-athnuaite agus/nó ísealcharbóin faoin 31 Nollaig 2035, le gealltanas agus plean infhíoraithe arna gceadú ag comhlacht bainistíochta an ghnóthais;

(vi)

laghdú astaíochtaí 55 % GCT ar a laghad a bheidh mar thoradh ar an ionadú thar shaolré na hacmhainneachta táirgeachta a suiteáladh le fíorghairid;

(vii)

i gcás ina ndéantar an ghníomhaíocht i gcrích Ballstáit ina n-úsáidtear gual chun fuinneamh a ghineadh, gur thug an Ballstát sin gealltanas chun úsáid giniúna fuinnimh ó ghual a chéimniú amach agus gur thug sé tuairisc maidir leis sin ina phlean fuinnimh agus aeráide náisiúnta comhtháite dá dtagraítear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*8) nó in ionstraim eile.’

Déanfaidh thríú páirtí comhlíontacht leis na critéir dá dtagraítear i bpointe 1(b) a fhíorú. Tá na hacmhainní agus an saineolas is gá ag an bhfíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách chun an fíorú sin a dhéanamh. Níl aon choinbhleacht leasa ag an bhfíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus níl baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta. Déanann an fíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách fíorú na comhlíontachta leis na critéir scagtha theicniúla go dícheallach. Gach bliain, go sonrach, foilsíonn an tríú páirtí neamhspleách tuarascáil agus tarchuireann sé é chuig an gCoimisiún, ar tuarascáil é:

(a)

lena ndeimhnítear leibhéal na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa díreacha dá dtagraítear i bpointe 1(b)(i);

(b)

i gcás inarb infheidhme, lena ndéantar measúnú ar cibé acu atá nó nach bhfuil astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta ar chonair inchreidte chun an meánluach tairsí thar 20 bliain dá dtagraítear i bpointe 1(b)(i) a chomhlíonadh;

(c)

lena ndéantar measúnú ar cibé acu atá nó nach bhfuil an ghníomhaíocht ar chonair inchreidte chun pointe 1(b)(v) a chomhlíonadh.

Le linn don fhíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách an mheastóireacht dá dtagraítear i bpointe 1(b) a dhéanamh, cuireann sé san áireamh go háirithe na hastaíochtaí GCT díreacha bliantúla beartaithe le haghaidh gach bliana de chuid na conaire, astaíochtaí GCT díreacha bliantúla réadaithe, uaireanta seirbhíse beartaithe agus réadaithe, agus úsáid bheartaithe agus réadaithe gáis in-athnuaite nó ísealcharbóin.

Ar bhonn na dtuarascálacha arna dtarchur chuig an gCoimisiún, féadfaidh sé barúil a chur chuig na hoibritheoirí ábhartha. Cuirfidh an Coimisiún na tuarascálacha sin san áireamh le linn dó an t-athbhreithniú dá dtagraítear in Airteagal 19(5) de Rialachán (AE) 2020/852 a dhéanamh.

2.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceachtar de na critéir seo a leanas:

(a)

suiteáiltear trealamh tomhais chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí fisiceacha, amhail iad siúd a thagann as sceitheadh meatáin, tráth na foirgníochta, nó tugtar isteach clár chun sceitheadh a bhrath agus a dheisiú;

(b)

tuairiscítear tomhas fisiceach astaíochtaí agus cuirtear deireadh le sceitheadh i rith an oibrithe.

3.

I gcás ina gcumascann an ghníomhaíocht breoslaí gásacha iontaise le bithghás gásacha nó le bithleachtaí, comhlíonann an bhithmhais talmhaíochta arna húsáid le haghaidh bithleachtaí a tháirgeadh na critéir a leagtar amach in Airteagal 29, míreanna 2 go mír 5, de Threoir (AE) 2018/2001 agus comhlíonann bithmhais foraoise na critéir a leagtar amach in Airteagal 29, míreanna 6 agus 7, den Treoir sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochta bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin.

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí dócháin a bhfuil ionchur teirmeach níos mó ná 1 MW acu ach atá faoi bhun na dtairseacha le haghaidh na gconclúidí BAT nach mór do mhórghléasraí dócháin a chur i bhfeidhm, tá astaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

4.30.   Comhghiniúint teasa/fuaraithe agus cumhachta ardfheidhmíochta ó bhreoslaí gásacha iontaise

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna cumhachta agus téimh/fuaraithe a fhoirgniú, a athchothromú, agus a oibriú lena n-úsáidtear breoslaí gásacha iontaise. Ní áirítear comhghiniúint téimh/fuaraithe agus cumhachta ardfheidhmíochta ó úsáid eisiach breoslaí gásacha neamh-iontaise agus leachtacha dá dtagraítear i Roinn 4.19 den Iarscríbhinn seo, agus breoslaí bithgháis agus bithleachta dá dtagraítear i Roinn 4.20 den Iarscríbhinn seo.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE D35.11 agus D35.30 i gcomhréir le haicmiú staitistiúil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach dá dtagraítear in Airteagal 10 (2) de Rialachán (AE) 2020/852 í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceachtar de na critéir seo a leanas:

(a)

Tá astaíochtaí saolré GCT ó théamh/fuarú agus cumhacht a chomhghiniúint as breoslaí gásacha níos ísle ná 100 g CO2e in aghaidh 1 kWh d’aschur fuinnimh ón gcomhghiniúint.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh bunaithe ar shonraí a bhaineann go sonrach le tionscadal, i gcás ina bhfuil siad ar fáil, ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018.

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

I gcás ina gcuimsíonn saoráidí aon chineál laghdaithe, lena n-áirítear gabháil carbóin nó breoslaí dícharbónaithe a úsáid, go gcomhlíonann an ghníomhaíocht laghdaithe sin na Ranna ábhartha den Iarscríbhinn seo, i gcás inarb infheidhme. I gcás ina ngabhtar an CO2 a astaítear ón nginiúint leictreachais, go mbainfidh an CO2 amach an teorainn astaíochta a leagtar amach i bpointe 1 den Roinn seo agus, go bhféadfar an CO2 a iompar agus a stóráil faoi thalamh ar bhealach lena mbaintear amach na critéir scagtha theicniúla maidir le CO2 a iompar agus a stóráil a leagtar amach i Ranna 5.11 agus 5.12 faoi seach den Iarscríbhinn seo.

(b)

comhlíonfaidh saoráidí a ndeonófar ceadúnas foirgníochta ina leith faoin 31 Nollaig 2030 gach ceann de na nithe seo a leanas:

(i)

baineann an ghníomhaíocht coigiltis fuinnimh phríomhúla de 10 % ar a laghad amach i gcomparáid leis na tagairtí do tháirgeadh scartha teasa agus leictreachais; déantar na coigiltis fuinnimh phríomhúla a ríomh ar bhonn na foirmle arna chur ar fáil i dTreoir 2012/27/AE;

(ii)

Tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 gCO2e/kWh den aschur fuinnimh;

(iii)

ní féidir an chumhacht agus/nó an teas/fuarú atá le hionadú a ghineadh ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, bunaithe ar mheastóireacht inchomparáide leis an rogha mhalartach is costéifeachtaí agus is indéanta go teicniúil le haghaidh na hacmhainneachta céanna a aithnítear; foilsítear toradh na meastóireachta inchomparáide sin agus tá sé faoi réir comhairliúchán le páirtithe leasmhara;

(iv)

déanann an ghníomhaíocht gníomhaíocht ardastaíochta giniúna cumhachta agus téimh/fuaraithe in éineacht, gníomhaíocht giniúna téimh/fuaraithe scartha, nó gníomhaíocht giniúna cumhachta scartha, atá ann faoi láthair lena n-úsáidtear breoslaí soladacha nó leachtacha iontaise, a ionadú;

(v)

an acmhainneacht táirgeachta a suiteáladh fíorghairid, ní bheidh sí os cionn acmhainneacht na saoráide a ionadaíodh;

(vi)

déantar an tsaoráid a dhearadh agus a fhoirgniú chun breoslaí gásacha in-athnuaite agus/nó ísealcharbóin a úsáid agus déanfar an t-aistriú chuig úsáid iomlán breoslaí gásacha in-athnuaite agus/nó ísealcharbóin faoin 31 Nollaig 2035, le gealltanas agus plean infhíoraithe arna gceadú ag comhlacht bainistíochta an ghnóthais;

(vii)

laghdú astaíochtaí 55 % GCT ar a laghad a bheidh mar thoradh ar an ionadú in aghaidh kWh aschur fuinnimh;

(viii)

ní mhéadaíonn athchóiriú na saoráide acmhainneacht táirgeachta na saoráide;

(ix)

i gcás ina ndéantar an ghníomhaíocht i gcrích Ballstáit ina n-úsáidtear gual chun fuinneamh a ghineadh, gur thug an Ballstát sin gealltanas chun úsáid giniúna fuinnimh ó ghual a chéimniú amach agus gur thug sé tuairisc maidir leis sin ina phlean fuinnimh agus aeráide náisiúnta comhtháite dá dtagraítear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2018/1999 nó in ionstraim eile.

Déanfaidh thríú páirtí comhlíontacht leis na critéir dá dtagraítear i bpointe 1(b) a fhíorú. Tá na acmhainní agus an saineolas riachtanach ag an bhfíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách chun an fíorú sin a dhéanamh. Níl aon choinbhleacht leasa ag an bhfíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus níl baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta. Déanann an fíoraitheoir, ar tríú páirtí neamhspleách é, fíorú na comhlíontachta leis na critéir scagtha theicniúla go dícheallach. Gach bliain, go sonrach, foilsíonn an tríú páirtí neamhspleách tuarascáil agus tarchuireann sé é chuig an gCoimisiún, ar tuarascáil é:

(a)

lena ndeimhnítear leibhéal na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa díreacha dá dtagraítear i bpointe 1(b)(ii);

(b)

lena ndéantar measúnú ar cibé acu atá nó nach bhfuil an ghníomhaíocht ar chonair inchreidte chun pointe 1(b)(vi) a chomhlíonadh.

Ar bhonn na dtuarascálacha arna dtarchur chuig an gCoimisiún, féadfaidh sé tuairim a chur chuig na hoibritheoirí lena mbaineann. Cuirfidh an Coimisiún na tuarascálacha sin san áireamh le linn dó an t-athbhreithniú dá dtagraítear in Airteagal 19(5) de Rialachán (AE) 2020/852 a dhéanamh.

2.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceachtar de na critéir seo a leanas:

(a)

suiteáiltear trealamh tomhais chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí fisiceacha, lena n-áirítear sceitheadh meatáin, tráth na foirgníochta, nó tugtar isteach clár chun sceitheadh a bhrath agus a dheisiú;

(b)

tuairiscítear tomhas fisiceach astaíochtaí agus cuirtear deireadh le sceitheadh ar bith i rith an oibrithe.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochta bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin.

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí dócháin a bhfuil ionchur teirmeach níos mó ná 1 MW acu ach atá faoi bhun na dtairseacha le haghaidh na gconclúidí BAT nach mór do mhórghléasraí dócháin a chur i bhfeidhm, tá astaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

4.31.   Téamh/fuarú a tháirgeadh as breoslaí gásacha iontaise i gcóras téamh agus fuarú ceantair éifeachtach

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna teasa a tháirgeann téamh/fuarú trí bhreoslaí gásacha iontaise atá bainteach le téamh agus fuarú ceantair éifeachtach de réir bhrí Airteagal 2, pointe (41) de Threoir 2012/27/AE a fhoirgniú, a athriochtú agus a oibriú. Ní áirítear táirgeadh téimh/fuaraithe i dtéamh ceantair éifeachtach ó úsáid eisiach breoslaí in-athnuaite neamh-iontaise agus breoslaí leachtacha dá dtagraítear i Roinn 4.23 den Iarscríbhinn seo, agus breoslaí bithgháis agus bithleachta dá dtagraítear i Roinn 4.24 den Iarscríbhinn seo.

Aicmítear an ghníomhaíocht aicmithe chód NACE D35.30 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceachtar de na critéir seo a leanas:

(a)

Tá astaíochtaí saolré GCT ó ghiniúint téimh/fuaraithe as breoslaí gásacha níos ísle ná 100 g CO2e/kWh. Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018.

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

I gcás ina gcuimsíonn saoráidí aon chineál laghdaithe, lena n-áirítear gabháil carbóin nó breoslaí dícharbónaithe a úsáid, go gcomhlíonann an ghníomhaíocht laghdaithe sin na Ranna ábhartha den Iarscríbhinn seo, i gcás inarb infheidhme. I gcás ina ngabhtar an CO2 a astaítear ón nginiúint leictreachais, go mbainfidh an CO2 amach an teorainn astaíochta a leagtar amach i bpointe 1 den Roinn seo agus go bhféadfar an CO2 a iompar agus a stóráil faoi thalamh ar bhealach lena mbaintear amach na critéir scagtha theicniúla maidir le CO2 a iompar agus a stóráil a leagtar amach i Ranna 5.11 agus 5.12 faoi seach den Iarscríbhinn seo.

(b)

comhlíonfaidh saoráidí a ndeonófar ceadúnas foirgníochta ina leith faoin 31 Nollaig 2030 gach ceann de na nithe seo a leanas:

(i)

úsáidtear an fuinneamh teirmeach a ghintear leis an ngníomhaíocht i gcóras téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtach mar a shainítear i dTreoir 2012/27/AE;

(ii)

tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 g CO2e/kWh den aschur fuinnimh;

(iii)

ní féidir an téamh/fuarú atá le hionadú a ghineadh ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, bunaithe ar mheastóireacht inchomparáide leis an rogha mhalartach is costéifeachtaí agus is indéanta go teicniúil le haghaidh na hacmhainneachta céanna a aithnítear; foilsítear toradh na meastóireachta inchomparáide sin agus tá sé faoi réir comhairliúchán le páirtithe leasmhara;

(iv)

déanann an ghníomhaíocht gníomhaíocht téimh/fuaraithe ardastaíochta atá ann faoi láthair a úsáideann breoslaí soladacha nó breoslaí iontaise leachtacha a ionadú;

(v)

an acmhainneacht táirgeachta a suiteáladh fíorghairid, ní bheidh sí os cionn acmhainneacht na saoráide a ionadaíodh;

(vi)

déantar an tsaoráid a dhearadh agus a fhoirgniú chun breoslaí gásacha in-athnuaite agus/nó ísealcharbóin a úsáid agus déanfar an t-aistriú chuig úsáid iomlán breoslaí gásacha in-athnuaite agus/nó ísealcharbóin faoin 31 Nollaig 2035, le gealltanas agus plean infhíoraithe arna gceadú ag comhlacht bainistíochta an ghnóthais;

(vii)

is é a bheidh mar thoradh ar an ionadú laghdú astaíochtaí ar a laghad 55 % GCT de réir kWh aschur fuinnimh;

(viii)

ní mhéadaíonn athriochtú na saoráide acmhainneacht táirgeachta na saoráide;

(ix)

i gcás ina ndéantar an ghníomhaíocht i gcrích Ballstáit ina n-úsáidtear gual chun fuinneamh a ghineadh, gur thug an Ballstát sin gealltanas chun úsáid giniúna fuinnimh ó ghual a chéimniú amach agus gur thug sé tuairisc maidir leis sin ina phlean fuinnimh agus aeráide náisiúnta comhtháite dá dtagraítear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2018/1999 nó in ionstraim eile.

Déanfaidh thríú páirtí comhlíontacht leis na critéir dá dtagraítear i bpointe 1(b) a fhíorú. Tá na acmhainní agus an saineolas riachtanach ag an bhfíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách chun an fíorú sin a dhéanamh. Ní bheidh aon choinbhleacht leasa ag an bhfíoraitheoir neamhspleách tríú páirtí leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus ní bheidh baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta. Déanann an fíoraitheoir tríú páirtí neamhspleách fíorú na comhlíontachta leis na critéir scagtha theicniúla go dícheallach. Gach bliain, go sonrach, foilsíonn an tríú páirtí neamhspleách tuarascáil agus tarchuireann sé é chuig an gCoimisiún, ar tuarascáil é:

(a)

lena ndeimhnítear leibhéal na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa díreacha dá dtagraítear i bpointe 1(b)(ii);

(b)

lena ndéantar measúnú ar cibé acu atá nó nach bhfuil an ghníomhaíocht ar chonair inchreidte chun pointe 1(b)(vi) a chomhlíonadh.

Ar bhonn na dtuarascálacha arna dtarchur chuig an gCoimisiún, féadfaidh sé barúil a chur chuig na hoibritheoirí lena mbaineann. Cuirfidh an Coimisiún na tuarascálacha sin san áireamh le linn dó an t-athbhreithniú dá dtagraítear in Airteagal 19(5) de Rialachán (AE) 2020/852 a dhéanamh.

2.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceachtar de na critéir seo a leanas:

(a)

suiteáiltear trealamh tomhais chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí fisiceacha, amhail sceitheadh meatáin, tráth na foirgníochta, nó tugtar isteach clár chun sceitheadh a bhrath agus a dheisiú;

(b)

tuairiscítear tomhas fisiceach astaíochtaí agus cuirtear deireadh le sceitheadh ar bith i rith an oibrithe.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochta bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin.

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí dócháin a bhfuil ionchur teirmeach níos mó ná 1 MW acu ach atá faoi bhun na dtairseacha le haghaidh na gconclúidí BAT nach mór do mhórghléasraí dócháin a chur i bhfeidhm, tá astaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.


(*1)  Treoir 2009/71/Euratom ón gComhairle an 25 Meitheamh 2009 lena mbunaítear creat Comhphobail maidir lesábháilteacht núicléach na suiteálacha núicléacha (IO L 172, 2.7.2009, lch. 18).

(*2)  Treoir 2011/70/Euratom ón gComhairle an 19 Iúil 2011 lena mbunaítear creat Comhphobail maidir le bainistiú freagrach agus sábháilte ar bhreosla spíonta agus ar dhramhaíl radaighníomhach (IO L 199, 2.8.2011, lch. 48).

(*3)  Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle an 5 Nollaig 2013 lena leagtar síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta don chosaint i gcoinne na contúirte a eascraíonn as nochtadh don radaíocht ianúcháin, agus lena n-aisghairtear Treoracha89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom agus 2003/122/Euratom (IO L 13,17.1.2014, lch. 1).

(*4)  Treoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí tionscadal poiblí agus príobháideach áirithe ar an gcomhshaol (IO L 26, 28.1.2012, lch. 1).

(*5)  Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1)

(*6)  Moladh 2006/851/Euratom ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2006 maidir le bainistiú na n-acmhainní airgeadais chun suiteálacha núicléacha, breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a dhíchoimisiúnú (IO L 330,28.11.2006, lch. 31).

(*7)  Treoir 2013/51/Euratom ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos ceanglais maidir le sláintean phobail i gcoitinne a chosaint i ndáil le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (IO L 296, 7.11.2013, lch. 12).

(*8)  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 663/2009 agus (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2009/119/CE agus (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 21.12.2018, lch. 1).


IARSCRÍBHINN II

In Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139, cuirtear isteach na Ranna 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, agus 4.31 seo a leanas:

‘4.26.   Céimeanna réamhthráchtála ardteicneolaíochtaí chun fuinneamh a tháirgeadh ó phróisis núicléacha agus an méid dramhaíola is lú is féidir ann ón timthriall breosla

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Taighde, forbairt, taisealbhadh agus cur chun úsáide saoráidí ginte leictreachais nuálacha, arna gceadúnú ag údaráis inniúla na mBallstát i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, a tháirgeann fuinneamh ó phróisis núicléacha agus an méid dramhaíola is lú is féidir ann ón timthriall breosla.

Aicmítear an ghníomhaíocht faoi na cóid NACE M72 agus M72.1 i gcomhréir leis an aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide

1.

Leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch, cuireadh réitigh fhisiceacha agus neamhfhisiceacha (‘réitigh oiriúnúcháin’) chun feidhme lena laghdaítear go substaintiúil na rioscaí fisiceacha aeráide is tábhachtaí atá ábhartha don ghníomhaíocht sin.

2.

Sainaithníodh na rioscaí fisiceacha aeráide atá ábhartha don ghníomhaíocht as na rioscaí sin a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo trí mheasúnú láidir riosca agus leochaileachta aeráide a dhéanamh a bhfuil na céimeanna seo a leanas ann:

(a)

scagadh ar an ngníomhaíocht chun a shainaithint cé na rioscaí fisiceacha aeráide ón liosta in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú na gníomhaíochta eacnamaíche le linn a saolré ionchasaí;

(b)

i gcás ina measúnaítear go bhfuil an ghníomhaíocht faoi riosca ó cheann amháin nó níos mó de na rioscaí fisiceacha aeráide a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo, measúnú riosca agus leochaileachta aeráide chun measúnú a dhéanamh ar ábharthacht na rioscaí fisiceacha aeráide ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch;

(c)

measúnú ar réitigh oiriúnúcháin lenar féidir an riosca fisiceach aeráide sainaitheanta a laghdú.

Tá an measúnú riosca agus leochaileachta aeráide i gcomhréir le scála na gníomhaíochta agus lena saolré ionchasach, ionas gur fíor an méid seo a leanas:

(a)

maidir le gníomhaíochtaí lena mbaineann saolré ionchasach níos lú ná 10 mbliana, déantar an measúnú, ar a laghad trí úsáid a bhaint as réamh-mheastacháin aeráide ar an scála is lú is iomchuí;

(b)

maidir leis na gníomhaíochtaí uile eile, déantar an measúnú agus úsáid á baint as réamh-mheastacháin aeráide úrscothacha ar an taifeach is airde atá ar fáil thar an raon reatha cásanna a bheidh ann amach anseo (1) atá comhsheasmhach le saolré ionchasach na gníomhaíochta, lena n-áirítear, ar a laghad, cásanna réamh-mheastacháin aeráide 10 mbliana go 30 bliain le haghaidh infheistíochtaí móra.

3.

Tá na réamh-mheastacháin aeráide agus an measúnú tionchair bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar an treoir atá ar fáil agus cuirtear san áireamh iontu sin an eolaíocht úrscothach maidir le hanailís leochaileachta agus riosca agus modheolaíochtaí gaolmhara i gcomhréir leis na tuarascálacha is déanaí ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (2), foilseacháin eolaíochta phiarmheasúnaithe agus samhlacha foinse oscailte (3) nó samhlacha íocaíochta.

4.

Maidir leis na réitigh oiriúnúcháin a cuireadh chun feidhme:

(a)

ní dhéanann siad dochar do na hiarrachtaí oiriúnúcháin ná don leibhéal athléimneachta in aghaidh rioscaí fisiceacha aeráide a bhaineann le daoine eile, an dúlra, an oidhreacht chultúrtha, sócmhainní agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile;

(b)

tugtar tús áite leo do réitigh dhúlrabhunaithe (4) nó bíonn siad ag brath ar an mbonneagar gorm nó glas (5) a mhéid is féidir;

(c)

tá siad comhsheasmhach le pleananna agus straitéisí oiriúnúcháin áitiúla, earnálacha, réigiúnacha nó náisiúnta;

(d)

déantar faireachán orthu agus déantar iad a thomhas in aghaidh táscairí réamhshainithe agus déantar breithniú ar ghníomhaíocht feabhais i gcás nach gcomhlíontar na táscairí sin;

(e)

i gcás inar réiteach fisiceach é an réiteach a chuirtear chun feidhme agus inar gníomhaíocht é ar sonraíodh critéir scagtha theicniúla ina leith san Iarscríbhinn seo, comhlíontar, leis an réiteach, na critéir scagtha theicniúla don ghníomhaíocht sin gan dochar suntasach a dhéanamh.

5.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na forálacha a leagtar síos i gConradh Euratom agus an reachtaíocht arna glacadh ar a bhonn, go háirithe, Treoir 2013/59/Euratom, Treoir 2009/71/Euratom agus Treoir 2011/70/Euratom, chomh maith le dlí comhshaoil an Aontais is infheidhme arna ghlacadh faoi Airteagal 192 CFAE, go háirithe Treoir 2011/92/AE agus Treoir 2000/60/CE.

6.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, reachtaíocht náisiúnta lena dtrasuitear Treoir 2009/71/Euratom, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le meastóireacht, trí thástálacha struis, ar athléimneacht ghléasraí cumhachta núicléiche an Aontais i gcoinne guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear creathanna talún. Dá réir sin, déantar an ghníomhaíocht i gcríoch Ballstáit i gcás ina ndearna oibreoir gléasra núicléach:

(a)

taispeántas maidir le sábháilteacht núicléach a chur isteach, a bhfuil a raon feidhme agus an leibhéal sonraí atá ann de réir mhéid fhéideartha agus chineál na guaise atá ábhartha maidir leis an ngléasra núicléach agus a shuíomh (Airteagal 6, pointe (b), de Threoir 2009/71/Euratom);

(b)

bearta domhainchosanta chun a áirithiú, inter alia, go n-íoslaghdaítear tionchar guaiseacha ainscianta seachtracha, idir ghuaiseacha nádúrtha agus ghuaiseacha neamhbheartaithe de dhéanamh an duine (Airteagal 8b(1), pointe (a), de Threoir 2009/71/Euratom);

(c)

measúnú iomchuí atá suíomhshonrach agus gléasrashonrach nuair a dhéanann an t-oibreoir lena mbaineann iarratas ar cheadúnas chun gléasra cumhachta núicléiche a thógáil nó a oibriú (Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom).

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, ceanglais Threoir 2009/71/Euratom, arna dtacú ag an gcomhairle idirnáisiúnta is déanaí tríd an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (IAEA) agus tríd an gComhlachas Eorpach Rialaitheoirí um Shábháilteacht Núicléach (WENRA), lena rannchuidítear le hathléimneacht agus le hacmhainneacht gléasraí cumhachta núicléiche nua agus gléasraí cumhachta núicléiche atá ann cheana a mhéadú chun dul i ngleic le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus adhaimsir.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(1)

Maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 g CO2e/kWh.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Sainaithnítear rioscaí díghrádaithe comhshaoil a bhaineann le cáilíocht an uisce a chosaint agus strus maidir le huisce a sheachaint agus tugtar aghaidh ar na rioscaí sin, i gcomhréir le plean bainistíochta úsáide agus cosanta uisce, a fhorbraítear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann.

Chun aimhrialtachtaí teirmeacha a bhaineann le sceitheadh dramhtheasa a theorannú, rialóidh oibreoirí gléasraí cumhachta núicléiche intíre a úsáideann fuarú fliuch aonuaire trí uisce a thógáil ó abhainn nó ó loch:

(a)

teocht uasta an dobharlaigh glactha fionnuisce tar éis an mheasctha, agus

(b)

an difríocht teochta uasta idir an t-uisce fuarúcháin sceite agus an dobharlach glactha fionnuisce.

Déantar an rialú teochta a chur chun feidhme i gcomhréir leis na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí i gcomhréir le creat rialála an Aontais.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, caighdeáin Aicmí na Fondúireachta Tionscail (IFC).

Oibrítear gníomhaíochtaí núicléacha i gcomhréir leis na ceanglais maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de Threoir 2000/60/CE agus de Threoir 2013/51/Euratom lena leagtar síos ceanglais i ndáil le sláinte an phobail i gcoitinne a chosaint maidir le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean maidir le bainistíocht dramhaíola neamh-radaighníomhaí agus dramhaíola radaighníomhaí i bhfeidhm agus áirithíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta na dramhaíola sin ag deireadh na saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí chomhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistithe dramhaíola, an léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó an doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

Le linn oibrithe agus díchoimisiúnaithe, íoslaghdaítear méid na dramhaíola radaighníomhaí agus uasmhéadaítear méid na n-ábhar saorscaoilte i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom, agus i gcomhréir leis na ceanglais maidir le cosaint ar radaíocht a leagtar síos i dTreoir 2013/59/Euratom.

Tá scéim maoiniúcháin i bhfeidhm chun cistiú leordhóthanach a áirithiú maidir le gach gníomhaíocht díchoimisiúnaithe agus maidir le breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Moladh 2006/851/Euratom.

Cuirtear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol i gcrích sula dtógtar gléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Cuirtear chun feidhme na bearta maolaithe agus cúiteacha is gá.

Cumhdaítear na gnéithe ábhartha sa Roinn seo le tuarascálacha na mBallstát chuig an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14(1) de Threoir 2011/70/Euratom.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo. Tá astaíochtaí neamh-radaighníomhacha laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí a bhaineann leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin. Níl aon éifeacht trasmheáin mhór ann.

Maidir le gléasraí cumhachta núicléiche ar mó a n-ionchur teirmeach ná 1 MW ach atá faoi bhun na dtairseacha chun go mbeadh feidhm ag conclúidí BAT maidir le mórghléasraí dócháin, tá na hastaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

Le sceitheadh radaighníomhach san aer, i ndobharlaigh agus sa talamh (ithir), comhlíontar na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, agus/nó luachanna tairsí náisiúnta i gcomhréir le Treoir 2013/51/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Déantar breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú go sábháilte agus go freagrach i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Tá toilleadh leordhóthanach stórála eatramhaí ar fáil don tionscadal, agus tá pleananna diúscartha náisiúnta i bhfeidhm chun fad na stórála eatramhaí a íoslaghdú, i gcomhréir leis an bhforáil i dTreoir 2011/70/Euratom lena bhféachtar ar stóráil dramhaíola radaighníomhaí, lena n-áirítear stóráil fhadtéarmach, mar réiteach eatramhach, seachas mar rogha mhalartach ar an diúscairt.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Cuirtear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol i gcrích sula dtógtar gléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Cuirtear chun feidhme na bearta maolaithe agus cúiteacha is gá.

Maidir le suíomhanna/oibríochtaí atá suite i limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de nó gar do limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de, ar dócha go mbeadh tionchar mór acu ar limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de (lena n-áirítear líonra Natura 2000 de limistéir faoi chosaint, láithreáin Oidhreachta Domhanda Unesco agus Príomhlimistéir Bhithéagsúlachta, chomh maith le limistéir eile faoi chosaint), rinneadh measúnú iomchuí, i gcás inarb infheidhme, agus cuirtear na bearta maolaithe is gá i bhfeidhm, ar bhonn chonclúidí an mheasúnaithe sin.

Ní dhéanfaidh na suíomhanna/oibríochtaí dochar do stádas caomhantais aon cheann de na gnáthóga ná de na speicis atá sna limistéir faoi chosaint.

4.27.   Tógáil agus oibriú sábháilte gléasraí cumhachta núicléiche nua, chun leictreachas agus/nó teas a ghiniúint, lena n-áirítear chun hidrigin a tháirgeadh, trí na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil a úsáid

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Tógáil agus oibriú sábháilte gléasraí núicléacha nua, ar eisigh údaráis inniúla na mBallstát ceadúnas tógála ina leith faoi 2045, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, chun leictreachas a tháirgeadh nó teas a phróiseáil, lena n-áirítear chun críoch téamh ceantair nó próisis thionsclaíocha mar shampla táirgeadh hidrigine (gléasraí núicléacha nua), chomh maith lena n-uasghráduithe sábháilteachta.

Aicmítear an ghníomhaíocht faoi na cóid NACE D35.11 agus F42.22 i gcomhréir leis an aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide

1.

Leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch, cuireadh réitigh fhisiceacha agus neamhfhisiceacha (‘réitigh oiriúnúcháin’) chun feidhme lena laghdaítear go substaintiúil na rioscaí fisiceacha aeráide is tábhachtaí atá ábhartha don ghníomhaíocht sin.

2.

Sainaithníodh na rioscaí fisiceacha aeráide atá ábhartha don ghníomhaíocht as na rioscaí sin a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo trí mheasúnú láidir riosca agus leochaileachta aeráide a dhéanamh a bhfuil na céimeanna seo a leanas ann:

(a)

scagadh ar an ngníomhaíocht chun a shainaithint cé na rioscaí fisiceacha aeráide ón liosta in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú na gníomhaíochta eacnamaíche le linn a saolré ionchasaí;

(b)

i gcás ina measúnaítear go bhfuil an ghníomhaíocht faoi riosca ó cheann amháin nó níos mó de na rioscaí fisiceacha aeráide a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo, measúnú riosca agus leochaileachta aeráide chun measúnú a dhéanamh ar ábharthacht na rioscaí fisiceacha aeráide ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch;

(c)

measúnú ar réitigh oiriúnúcháin lenar féidir an riosca fisiceach aeráide sainaitheanta a laghdú.

Tá an measúnú riosca agus leochaileachta aeráide i gcomhréir le scála na gníomhaíochta agus lena saolré ionchasach, ionas gur fíor an méid seo a leanas:

(a)

maidir le gníomhaíochtaí lena mbaineann saolré ionchasach níos lú ná 10 mbliana, déantar an measúnú, ar a laghad trí úsáid a bhaint as réamh-mheastacháin aeráide ar an scála is lú is iomchuí;

(b)

maidir leis na gníomhaíochtaí uile eile, déantar an measúnú agus úsáid á baint as réamh-mheastacháin aeráide úrscothacha ar an taifeach is airde atá ar fáil thar an raon reatha cásanna a bheidh ann amach anseo (6) atá comhsheasmhach le saolré ionchasach na gníomhaíochta, lena n-áirítear, ar a laghad, cásanna réamh-mheastacháin aeráide 10 mbliana go 30 bliain le haghaidh infheistíochtaí móra.

3.

Tá na réamh-mheastacháin aeráide agus an measúnú tionchair bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar an treoir atá ar fáil agus cuirtear san áireamh iontu sin an eolaíocht úrscothach maidir le hanailís leochaileachta agus riosca agus modheolaíochtaí gaolmhara i gcomhréir leis na tuarascálacha is déanaí ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (7), foilseacháin eolaíochta phiarmheasúnaithe agus samhlacha foinse oscailte (8) nó samhlacha íocaíochta.

4.

Maidir leis na réitigh oiriúnúcháin a cuireadh chun feidhme:

(a)

ní dhéanann siad dochar do na hiarrachtaí oiriúnúcháin ná don leibhéal athléimneachta in aghaidh rioscaí fisiceacha aeráide a bhaineann le daoine eile, an dúlra, an oidhreacht chultúrtha, sócmhainní agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile;

(b)

tugtar tús áite leo do réitigh dhúlrabhunaithe (9) nó bíonn siad ag brath ar an mbonneagar gorm nó glas (10) a mhéid is féidir;

(c)

tá siad comhsheasmhach le pleananna agus straitéisí oiriúnúcháin áitiúla, earnálacha, réigiúnacha nó náisiúnta;

(d)

déantar faireachán orthu agus déantar iad a thomhas in aghaidh táscairí réamhshainithe agus déantar breithniú ar ghníomhaíocht feabhais i gcás nach gcomhlíontar na táscairí sin;

(e)

i gcás inar réiteach fisiceach é an réiteach a chuirtear chun feidhme agus inar gníomhaíocht é ar sonraíodh critéir scagtha theicniúla ina leith san Iarscríbhinn seo, comhlíontar, leis an réiteach, na critéir scagtha theicniúla don ghníomhaíocht sin gan dochar suntasach a dhéanamh.

5.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na forálacha a leagtar síos i gConradh Euratom agus an reachtaíocht arna glacadh ar a bhonn, go háirithe, Treoir 2013/59/Euratom, Treoir 2009/71/Euratom agus Treoir 2011/70/Euratom, chomh maith le dlí comhshaoil an Aontais is infheidhme arna ghlacadh faoi Airteagal 192 CFAE, go háirithe Treoir 2011/92/AE agus Treoir 2000/60/CE.

6.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, reachtaíocht náisiúnta lena dtrasuitear Treoir 2009/71/Euratom, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le meastóireacht, trí thástálacha struis, ar athléimneacht ghléasraí cumhachta núicléiche an Aontais i gcoinne guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear creathanna talún. Dá réir sin, déantar an ghníomhaíocht i gcríoch Ballstáit i gcás ina ndearna oibreoir gléasra núicléach:

(a)

taispeántas maidir le sábháilteacht núicléach a chur isteach, a bhfuil a raon feidhme agus an leibhéal sonraí atá ann de réir mhéid fhéideartha agus chineál na guaise atá ábhartha maidir leis an ngléasra núicléach agus a shuíomh (Airteagal 6, pointe (b), de Threoir 2009/71/Euratom);

(b)

bearta domhainchosanta chun a áirithiú, inter alia, go n-íoslaghdaítear tionchar guaiseacha ainscianta seachtracha, idir ghuaiseacha nádúrtha agus ghuaiseacha neamhbheartaithe de dhéanamh an duine (Airteagal 8b(1), pointe (a), de Threoir 2009/71/Euratom);

(c)

measúnú iomchuí atá suíomhshonrach agus gléasrashonrach nuair a dhéanann an t-oibreoir lena mbaineann iarratas ar cheadúnas chun gléasra cumhachta núicléiche a thógáil nó a oibriú (Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom).

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, ceanglais Threoir 2009/71/Euratom, arna dtacú ag an gcomhairle idirnáisiúnta is déanaí tríd an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (IAEA) agus tríd an gComhlachas Eorpach Rialaitheoirí um Shábháilteacht Núicléach (WENRA), lena rannchuidítear le hathléimneacht agus le hacmhainneacht gléasraí cumhachta núicléiche nua agus gléasraí cumhachta núicléiche atá ann cheana a mhéadú chun dul i ngleic le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus adhaimsir.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(1)

Maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 g CO2e/kWh.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Sainaithnítear rioscaí díghrádaithe comhshaoil a bhaineann le cáilíocht an uisce a chosaint agus strus maidir le huisce a sheachaint agus tugtar aghaidh ar na rioscaí sin, i gcomhréir le plean bainistíochta úsáide agus cosanta uisce, a fhorbraítear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann.

Chun aimhrialtachtaí teirmeacha a bhaineann le sceitheadh dramhtheasa a theorannú, rialóidh oibreoirí gléasraí cumhachta núicléiche intíre a úsáideann fuarú fliuch aonuaire trí uisce a thógáil ó abhainn nó ó loch:

(a)

teocht uasta an dobharlaigh glactha fionnuisce tar éis an mheasctha, agus

(b)

an difríocht teochta uasta idir an t-uisce fuarúcháin sceite agus an dobharlach glactha fionnuisce.

Déantar an rialú teochta a chur chun feidhme i gcomhréir leis na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, agus/nó luachanna tairsí i gcomhréir le creat rialála an Aontais.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, caighdeáin Aicmí na Fondúireachta Tionscail (IFC).

Oibrítear gníomhaíochtaí núicléacha i gcomhréir leis na ceanglais maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de Threoir 2000/60/CE agus de Threoir 2013/51/Euratom lena leagtar síos ceanglais i ndáil le sláinte an phobail i gcoitinne a chosaint maidir le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean maidir le bainistíocht dramhaíola neamh-radaighníomhaí agus dramhaíola radaighníomhaí i bhfeidhm agus áirithíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta na dramhaíola sin ag deireadh na saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí chomhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistithe dramhaíola, an léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó an doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

Le linn oibrithe agus díchoimisiúnaithe, íoslaghdaítear méid na dramhaíola radaighníomhaí agus uasmhéadaítear méid na n-ábhar saorscaoilte i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom, agus i gcomhréir leis na ceanglais maidir le cosaint ar radaíocht a leagtar síos i dTreoir 2013/59/Euratom.

Tá scéim maoiniúcháin i bhfeidhm chun cistiú leordhóthanach a áirithiú maidir le gach gníomhaíocht díchoimisiúnaithe agus maidir le breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Moladh 2006/851/Euratom.

Cuirtear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol i gcrích sula dtógtar gléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Cuirtear chun feidhme na bearta maolaithe agus cúiteacha is gá.

Cumhdaítear na gnéithe ábhartha sa Roinn seo le tuarascálacha na mBallstát chuig an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14(1) de Threoir 2011/70/Euratom.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo. Tá astaíochtaí neamh-radaighníomhacha laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí a bhaineann leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin. Níl aon éifeacht trasmheáin mhór ann.

Maidir le gléasraí cumhachta núicléiche ar mó a n-ionchur teirmeach ná 1 MW ach atá faoi bhun na dtairseacha chun go mbeadh feidhm ag conclúidí BAT maidir le mórghléasraí dócháin, tá na hastaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

Le sceitheadh radaighníomhach san aer, i ndobharlaigh agus sa talamh (ithir), comhlíontar na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, agus/nó luachanna tairsí náisiúnta i gcomhréir le Treoir 2013/51/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Déantar breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú go sábháilte agus go freagrach i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Tá toilleadh leordhóthanach stórála eatramhaí ar fáil don tionscadal, agus tá pleananna diúscartha náisiúnta i bhfeidhm chun fad na stórála eatramhaí a íoslaghdú, i gcomhréir leis an bhforáil i dTreoir 2011/70/Euratom lena bhféachtar ar stóráil dramhaíola radaighníomhaí, lena n-áirítear stóráil fhadtéarmach, mar réiteach eatramhach, seachas mar rogha mhalartach ar an diúscairt.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Cuirtear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol i gcrích sula dtógtar gléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Cuirtear chun feidhme na bearta maolaithe agus cúiteacha is gá.

Maidir le suíomhanna/oibríochtaí atá suite i limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de nó gar do limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de, ar dócha go mbeadh tionchar mór acu ar limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de (lena n-áirítear líonra Natura 2000 de limistéir faoi chosaint, láithreáin Oidhreachta Domhanda Unesco agus Príomhlimistéir Bhithéagsúlachta, chomh maith le limistéir eile faoi chosaint), rinneadh measúnú iomchuí, i gcás inarb infheidhme, agus cuirtear na bearta maolaithe is gá i bhfeidhm, ar bhonn chonclúidí an mheasúnaithe sin.

Ní dhéanfaidh na suíomhanna/oibríochtaí dochar do stádas caomhantais aon cheann de na gnáthóga ná de na speicis atá sna limistéir faoi chosaint.

4.28.   Giniúint leictreachais ó fhuinneamh núicléach i ngléasraí atá ann cheana

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Modhnú gléasraí núicléacha atá ann cheana chun síneadh, arna údarú ag údaráis inniúla na mBallstát faoi 2040 i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, a chur le ham seirbhíse oibriú sábháilte gléasraí núicléacha lena ngintear leictreachas nó teas ó fhuinneamh núicléach (‘gléasraí cumhachta núicléiche’).

Aicmítear an ghníomhaíocht faoi na cóid NACE D35.11 agus F42.2 i gcomhréir leis an aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide

1.

Leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch, cuireadh réitigh fhisiceacha agus neamhfhisiceacha (‘réitigh oiriúnúcháin’) chun feidhme lena laghdaítear go substaintiúil na rioscaí fisiceacha aeráide is tábhachtaí atá ábhartha don ghníomhaíocht sin.

2.

Sainaithníodh na rioscaí fisiceacha aeráide atá ábhartha don ghníomhaíocht as na rioscaí sin a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo trí mheasúnú láidir riosca agus leochaileachta aeráide a dhéanamh a bhfuil na céimeanna seo a leanas ann:

(a)

scagadh ar an ngníomhaíocht chun a shainaithint cé na rioscaí fisiceacha aeráide ón liosta in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú na gníomhaíochta eacnamaíche le linn a saolré ionchasaí;

(b)

i gcás ina measúnaítear go bhfuil an ghníomhaíocht faoi riosca ó cheann amháin nó níos mó de na rioscaí fisiceacha aeráide a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo, measúnú riosca agus leochaileachta aeráide chun measúnú a dhéanamh ar ábharthacht na rioscaí fisiceacha aeráide ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch;

(c)

measúnú ar réitigh oiriúnúcháin lenar féidir an riosca fisiceach aeráide sainaitheanta a laghdú.

Tá an measúnú riosca agus leochaileachta aeráide i gcomhréir le scála na gníomhaíochta agus lena saolré ionchasach, ionas gur fíor an méid seo a leanas:

(a)

maidir le gníomhaíochtaí lena mbaineann saolré ionchasach níos lú ná 10 mbliana, déantar an measúnú, ar a laghad trí úsáid a bhaint as réamh-mheastacháin aeráide ar an scála is lú is iomchuí;

(b)

maidir leis na gníomhaíochtaí uile eile, déantar an measúnú agus úsáid á baint as réamh-mheastacháin aeráide úrscothacha ar an taifeach is airde atá ar fáil thar an raon reatha cásanna a bheidh ann amach anseo (11) atá comhsheasmhach le saolré ionchasach na gníomhaíochta, lena n-áirítear, ar a laghad, cásanna réamh-mheastacháin aeráide 10 mbliana go 30 bliain le haghaidh infheistíochtaí móra.

3.

Tá na réamh-mheastacháin aeráide agus an measúnú tionchair bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar an treoir atá ar fáil agus cuirtear san áireamh iontu sin an eolaíocht úrscothach maidir le hanailís leochaileachta agus riosca agus modheolaíochtaí gaolmhara i gcomhréir leis na tuarascálacha is déanaí ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (12), foilseacháin eolaíochta phiarmheasúnaithe agus samhlacha foinse oscailte (13) nó samhlacha íocaíochta.

4.

Maidir leis na réitigh oiriúnúcháin a cuireadh chun feidhme:

(a)

ní dhéanann siad dochar do na hiarrachtaí oiriúnúcháin ná don leibhéal athléimneachta in aghaidh rioscaí fisiceacha aeráide a bhaineann le daoine eile, an dúlra, an oidhreacht chultúrtha, sócmhainní agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile;

(b)

tugtar tús áite leo do réitigh dhúlrabhunaithe (14) nó bíonn siad ag brath ar an mbonneagar gorm nó glas (15) a mhéid is féidir;

(c)

tá siad comhsheasmhach le pleananna agus straitéisí oiriúnúcháin áitiúla, earnálacha, réigiúnacha nó náisiúnta;

(d)

déantar faireachán orthu agus déantar iad a thomhas in aghaidh táscairí réamhshainithe agus déantar breithniú ar ghníomhaíocht feabhais i gcás nach gcomhlíontar na táscairí sin;

(e)

i gcás inar réiteach fisiceach é an réiteach a chuirtear chun feidhme agus inar gníomhaíocht é ar sonraíodh critéir scagtha theicniúla ina leith san Iarscríbhinn seo, comhlíontar, leis an réiteach, na critéir scagtha theicniúla don ghníomhaíocht sin gan dochar suntasach a dhéanamh.

5.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na forálacha a leagtar síos i gConradh Euratom agus an reachtaíocht arna glacadh ar a bhonn, go háirithe, Treoir 2013/59/Euratom, Treoir 2009/71/Euratom agus Treoir 2011/70/Euratom, chomh maith le dlí comhshaoil an Aontais is infheidhme arna ghlacadh faoi Airteagal 192 CFAE, go háirithe Treoir 2011/92/AE agus Treoir 2000/60/CE.

6.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, reachtaíocht náisiúnta lena dtrasuitear Treoir 2009/71/Euratom, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le meastóireacht, trí thástálacha struis, ar athléimneacht ghléasraí cumhachta núicléiche an Aontais i gcoinne guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear creathanna talún. Dá réir sin, déantar an ghníomhaíocht i gcríoch Ballstáit i gcás ina ndearna oibreoir gléasra núicléach:

(a)

taispeántas maidir le sábháilteacht núicléach a chur isteach, a bhfuil a raon feidhme agus an leibhéal sonraí atá ann de réir mhéid fhéideartha agus chineál na guaise atá ábhartha maidir leis an ngléasra núicléach agus a shuíomh (Airteagal 6, pointe (b), de Threoir 2009/71/Euratom);

(b)

bearta domhainchosanta chun a áirithiú, inter alia, go n-íoslaghdaítear tionchar guaiseacha ainscianta seachtracha, idir ghuaiseacha nádúrtha agus ghuaiseacha neamhbheartaithe de dhéanamh an duine (Airteagal 8b(1), pointe (a), de Threoir 2009/71/Euratom);

(c)

measúnú iomchuí atá suíomhshonrach agus gléasrashonrach nuair a dhéanann an t-oibreoir lena mbaineann iarratas ar cheadúnas chun gléasra cumhachta núicléiche a thógáil nó a oibriú (Airteagal 8c(a) de Threoir 2009/71/Euratom).

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, ceanglais Threoir 2009/71/Euratom, arna dtacú ag an gcomhairle idirnáisiúnta is déanaí tríd an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (IAEA) agus tríd an gComhlachas Eorpach Rialaitheoirí um Shábháilteacht Núicléach (WENRA), lena rannchuidítear le hathléimneacht agus le hacmhainneacht gléasraí cumhachta núicléiche nua agus gléasraí cumhachta núicléiche atá ann cheana a mhéadú chun dul i ngleic le guaiseacha nádúrtha ainscianta, lena n-áirítear tuilte agus adhaimsir.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(1)

Maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 g CO2e/kWh.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Sainaithnítear rioscaí díghrádaithe comhshaoil a bhaineann le cáilíocht an uisce a chosaint agus strus maidir le huisce a sheachaint agus tugtar aghaidh ar na rioscaí sin, i gcomhréir le plean bainistíochta úsáide agus cosanta uisce, a fhorbraítear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann.

Chun aimhrialtachtaí teirmeacha a bhaineann le sceitheadh dramhtheasa a theorannú, rialóidh oibreoirí gléasraí cumhachta núicléiche intíre a úsáideann fuarú fliuch aonuaire trí uisce a thógáil ó abhainn nó ó loch:

(a)

teocht uasta an dobharlaigh glactha fionnuisce tar éis an mheasctha, agus

(b)

an difríocht teochta uasta idir an t-uisce fuarúcháin sceite agus an dobharlach glactha fionnuisce.

Déantar an rialú teochta a chur chun feidhme i gcomhréir leis na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, nó luachanna tairsí i gcomhréir le dlí an Aontais.

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, caighdeáin Aicmí na Fondúireachta Tionscail (IFC).

Oibrítear gníomhaíochtaí núicléacha i gcomhréir leis na ceanglais maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de Threoir 2000/60/CE agus de Threoir 2013/51/Euratom lena leagtar síos ceanglais i ndáil le sláinte an phobail i gcoitinne a chosaint maidir le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean maidir le bainistíocht dramhaíola neamh-radaighníomhaí agus dramhaíola radaighníomhaí i bhfeidhm agus áirithíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta na dramhaíola sin ag deireadh na saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí chomhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistithe dramhaíola, an léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó an doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

Le linn oibrithe agus díchoimisiúnaithe, íoslaghdaítear méid na dramhaíola radaighníomhaí agus uasmhéadaítear méid na n-ábhar saorscaoilte i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom, agus i gcomhréir leis na ceanglais maidir le cosaint ar radaíocht a leagtar síos i dTreoir 2013/59/Euratom.

Tá scéim maoiniúcháin i bhfeidhm chun cistiú leordhóthanach a áirithiú maidir le gach gníomhaíocht díchoimisiúnaithe agus maidir le breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Moladh 2006/851/Euratom.

Cuirtear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol i gcrích sula dtógtar gléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Cuirtear chun feidhme na bearta maolaithe agus cúiteacha is gá.

Cumhdaítear na gnéithe ábhartha sa Roinn seo le tuarascálacha na mBallstát chuig an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14(1) de Threoir 2011/70/Euratom.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo. Tá astaíochtaí neamh-radaighníomhacha laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí a bhaineann leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin. Níl aon éifeacht trasmheáin mhór ann.

Maidir le gléasraí cumhachta núicléiche ar mó a n-ionchur teirmeach ná 1 MW ach atá faoi bhun na dtairseacha chun go mbeadh feidhm ag conclúidí BAT maidir le mórghléasraí dócháin, tá na hastaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

Le sceitheadh radaighníomhach san aer, i ndobharlaigh agus sa talamh (ithir), comhlíontar na coinníollacha ceadúnais aonair maidir leis na hoibríochtaí sonracha, i gcás inarb infheidhme, agus/nó luachanna tairsí náisiúnta i gcomhréir le Treoir 2013/51/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Déantar breosla spíonta agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú go sábháilte agus go freagrach i gcomhréir le Treoir 2011/70/Euratom agus Treoir 2013/59/Euratom.

Tá toilleadh leordhóthanach stórála eatramhaí ar fáil don tionscadal, agus tá pleananna diúscartha náisiúnta i bhfeidhm chun fad na stórála eatramhaí a íoslaghdú, i gcomhréir leis an bhforáil i dTreoir 2011/70/Euratom lena bhféachtar ar stóráil dramhaíola radaighníomhaí, lena n-áirítear stóráil fhadtéarmach, mar réiteach eatramhach, seachas mar rogha mhalartach ar an diúscairt.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Cuirtear Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol i gcrích sula dtógtar gléasra cumhachta núicléiche, i gcomhréir le Treoir 2011/92/AE. Cuirtear chun feidhme na bearta maolaithe agus cúiteacha is gá.

Maidir le suíomhanna/oibríochtaí atá suite i limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de nó gar do limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de, ar dócha go mbeadh tionchar mór acu ar limistéir atá íogair ó thaobh na bithéagsúlachta de (lena n-áirítear líonra Natura 2000 de limistéir faoi chosaint, láithreáin Oidhreachta Domhanda Unesco agus Príomhlimistéir Bhithéagsúlachta, chomh maith le limistéir eile faoi chosaint), rinneadh measúnú iomchuí, i gcás inarb infheidhme, agus cuirtear na bearta maolaithe is gá i bhfeidhm, ar bhonn chonclúidí an mheasúnaithe sin.

Ní dhéanfaidh na suíomhanna/oibríochtaí dochar do stádas caomhantais aon cheann de na gnáthóga ná de na speicis atá sna limistéir faoi chosaint.

4.29.   Giniúint leictreachais ó bhreoslaí gásacha iontaise

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Tógáil nó oibriú saoráidí giniúna leictreachais lena dtáirgtear leictreachas trí úsáid a bhaint as breoslaí gásacha iontaise lena gcomhlíontar na critéir i bpointe 1(a) de Roinn 4.29 d’Iarscríbhinn I. Ní áirítear leis an ngníomhaíocht sin giniúint leictreachais ó úsáid eisiach breoslaí gásacha agus leachtacha inathnuaite neamhiontaise dá dtagraítear i Roinn 4.7 d’Iarscríbhinn I agus breoslaí bithgháis agus bithleachta dá dtagraítear i Roinn 4.8 d’Iarscríbhinn I.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir leis an aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide

1.

Leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch, cuireadh réitigh fhisiceacha agus neamhfhisiceacha (‘réitigh oiriúnúcháin’) chun feidhme lena laghdaítear go substaintiúil na rioscaí fisiceacha aeráide is tábhachtaí atá ábhartha don ghníomhaíocht sin.

2.

Sainaithníodh na rioscaí fisiceacha aeráide atá ábhartha don ghníomhaíocht as na rioscaí sin a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo trí mheasúnú láidir riosca agus leochaileachta aeráide a dhéanamh a bhfuil na céimeanna seo a leanas ann:

(a)

scagadh ar an ngníomhaíocht chun a shainaithint cé na rioscaí fisiceacha aeráide ón liosta in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú na gníomhaíochta eacnamaíche le linn a saolré ionchasaí;

(b)

i gcás ina measúnaítear go bhfuil an ghníomhaíocht faoi riosca ó cheann amháin nó níos mó de na rioscaí fisiceacha aeráide a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo, measúnú riosca agus leochaileachta aeráide chun measúnú a dhéanamh ar ábharthacht na rioscaí fisiceacha aeráide ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch;

(c)

measúnú ar réitigh oiriúnúcháin lenar féidir an riosca fisiceach aeráide sainaitheanta a laghdú.

Tá an measúnú riosca agus leochaileachta aeráide i gcomhréir le scála na gníomhaíochta agus lena saolré ionchasach, ionas gur fíor an méid seo a leanas:

(a)

maidir le gníomhaíochtaí lena mbaineann saolré ionchasach níos lú ná 10 mbliana, déantar an measúnú, ar a laghad trí úsáid a bhaint as réamh-mheastacháin aeráide ar an scála is lú is iomchuí;

(b)

maidir leis na gníomhaíochtaí uile eile, déantar an measúnú agus úsáid á baint as réamh-mheastacháin aeráide úrscothacha ar an taifeach is airde atá ar fáil thar an raon reatha cásanna a bheidh ann amach anseo (16) atá comhsheasmhach le saolré ionchasach na gníomhaíochta, lena n-áirítear, ar a laghad, cásanna réamh-mheastacháin aeráide 10 mbliana go 30 bliain le haghaidh infheistíochtaí móra.

3.

Tá na réamh-mheastacháin aeráide agus an measúnú tionchair bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar an treoir atá ar fáil agus cuirtear san áireamh iontu sin an eolaíocht úrscothach maidir le hanailís leochaileachta agus riosca agus modheolaíochtaí gaolmhara i gcomhréir leis na tuarascálacha is déanaí ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (17), foilseacháin eolaíochta phiarmheasúnaithe agus samhlacha foinse oscailte (18) nó samhlacha íocaíochta.

4.

Maidir leis na réitigh oiriúnúcháin a cuireadh chun feidhme:

(a)

ní dhéanann siad dochar do na hiarrachtaí oiriúnúcháin ná don leibhéal athléimneachta in aghaidh rioscaí fisiceacha aeráide a bhaineann le daoine eile, an dúlra, an oidhreacht chultúrtha, sócmhainní agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile;

(b)

tugtar tús áite leo do réitigh dhúlrabhunaithe (19) nó bíonn siad ag brath ar an mbonneagar gorm nó glas (20) a mhéid is féidir;

(c)

tá siad comhsheasmhach le pleananna agus straitéisí oiriúnúcháin áitiúla, earnálacha, réigiúnacha nó náisiúnta;

(d)

déantar faireachán orthu agus déantar iad a thomhas in aghaidh táscairí réamhshainithe agus déantar breithniú ar ghníomhaíocht feabhais i gcás nach gcomhlíontar na táscairí sin;

(e)

i gcás inar réiteach fisiceach é an réiteach a chuirtear chun feidhme agus inar gníomhaíocht é ar sonraíodh critéir scagtha theicniúla ina leith san Iarscríbhinn seo, comhlíontar, leis an réiteach, na critéir scagtha theicniúla don ghníomhaíocht sin gan dochar suntasach a dhéanamh.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(1)

Maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 g CO2e/kWh.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Neamhbhainteach

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí a bhaineann leis na raonta teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin.

Níl aon éifeacht trasmheáin mhór ann.

Maidir le gléasraí dócháin ar mó a n-ionchur teirmeach ná 1 MW ach atá faoi bhun na dtairseacha chun go mbeadh feidhm ag conclúidí BAT maidir le mórghléasraí dócháin, tá na hastaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

4.30.   Comhghiniúint ardéifeachtach téimh/fuaraithe agus cumhachta ó bhreoslaí gásacha iontaise

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Tógáil, athchóiriú agus oibriú saoráidí comhghiniúna téimh/fuaraithe agus cumhachta trí úsáid a bhaint as breoslaí gásacha iontaise lena gcomhlíontar na critéir i bpointe 1(a) de Roinn 4.30 d’Iarscríbhinn I. Ní áirítear leis an ngníomhaíocht sin comhghiniúint ardéifeachtach téimh/fuaraithe agus cumhacht ó úsáid eisiach breoslaí gásacha agus leachtacha inathnuaite neamhiontaise dá dtagraítear i Roinn 4.19 d’Iarscríbhinn I agus breoslaí bithgháis agus bithleachta dá dtagraítear i Roinn 4.20 d’Iarscríbhinn I.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach leis na cóid NACE D35.11 agus D35.30 i gcomhréir leis an aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide

1.

Leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch, cuireadh réitigh fhisiceacha agus neamhfhisiceacha (‘réitigh oiriúnúcháin’) chun feidhme lena laghdaítear go substaintiúil na rioscaí fisiceacha aeráide is tábhachtaí atá ábhartha don ghníomhaíocht sin.

2.

Sainaithníodh na rioscaí fisiceacha aeráide atá ábhartha don ghníomhaíocht as na rioscaí sin a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo trí mheasúnú láidir riosca agus leochaileachta aeráide a dhéanamh a bhfuil na céimeanna seo a leanas ann:

(a)

scagadh ar an ngníomhaíocht chun a shainaithint cé na rioscaí fisiceacha aeráide ón liosta in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú na gníomhaíochta eacnamaíche le linn a saolré ionchasaí;

(b)

i gcás ina measúnaítear go bhfuil an ghníomhaíocht faoi riosca ó cheann amháin nó níos mó de na rioscaí fisiceacha aeráide a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo, measúnú riosca agus leochaileachta aeráide chun measúnú a dhéanamh ar ábharthacht na rioscaí fisiceacha aeráide ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch;

(c)

measúnú ar réitigh oiriúnúcháin lenar féidir an riosca fisiceach aeráide sainaitheanta a laghdú.

Tá an measúnú riosca agus leochaileachta aeráide i gcomhréir le scála na gníomhaíochta agus lena saolré ionchasach, ionas gur fíor an méid seo a leanas:

(a)

maidir le gníomhaíochtaí lena mbaineann saolré ionchasach níos lú ná 10 mbliana, déantar an measúnú, ar a laghad trí úsáid a bhaint as réamh-mheastacháin aeráide ar an scála is lú is iomchuí;

(b)

maidir leis na gníomhaíochtaí uile eile, déantar an measúnú agus úsáid á baint as réamh-mheastacháin aeráide úrscothacha ar an taifeach is airde atá ar fáil thar an raon reatha cásanna a bheidh ann amach anseo (21) atá comhsheasmhach le saolré ionchasach na gníomhaíochta, lena n-áirítear, ar a laghad, cásanna réamh-mheastacháin aeráide 10 mbliana go 30 bliain le haghaidh infheistíochtaí móra.

3.

Tá na réamh-mheastacháin aeráide agus an measúnú tionchair bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar an treoir atá ar fáil agus cuirtear san áireamh iontu sin an eolaíocht úrscothach maidir le hanailís leochaileachta agus riosca agus modheolaíochtaí gaolmhara i gcomhréir leis na tuarascálacha is déanaí ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (22), foilseacháin eolaíochta phiarmheasúnaithe agus samhlacha foinse oscailte (23) nó samhlacha íocaíochta.

4.

Maidir leis na réitigh oiriúnúcháin a cuireadh chun feidhme:

(a)

ní dhéanann siad dochar do na hiarrachtaí oiriúnúcháin ná don leibhéal athléimneachta in aghaidh rioscaí fisiceacha aeráide a bhaineann le daoine eile, an dúlra, an oidhreacht chultúrtha, sócmhainní agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile;

(b)

tugtar tús áite leo do réitigh dhúlrabhunaithe (24) nó bíonn siad ag brath ar an mbonneagar gorm nó glas (25) a mhéid is féidir;

(c)

tá siad comhsheasmhach le pleananna agus straitéisí oiriúnúcháin áitiúla, earnálacha, réigiúnacha nó náisiúnta;

(d)

déantar faireachán orthu agus déantar iad a thomhas in aghaidh táscairí réamhshainithe agus déantar breithniú ar ghníomhaíocht feabhais i gcás nach gcomhlíontar na táscairí sin;

(e)

i gcás inar réiteach fisiceach é an réiteach a chuirtear chun feidhme agus inar gníomhaíocht é ar sonraíodh critéir scagtha theicniúla ina leith san Iarscríbhinn seo, comhlíontar, leis an réiteach, na critéir scagtha theicniúla don ghníomhaíocht sin gan dochar suntasach a dhéanamh.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(1)

Maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 g CO2e/kWh.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Neamhbhainteach

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí a bhaineann leis na raonta teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin.

Níl aon éifeacht trasmheáin mhór ann.

Maidir le gléasraí dócháin ar mó a n-ionchur teirmeach ná 1 MW ach atá faoi bhun na dtairseacha chun go mbeadh feidhm ag conclúidí BAT maidir le mórghléasraí dócháin, tá na hastaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

4.31.   Táirgeadh téimh/fuaraithe ó bhreoslaí gásacha iontaise i gcóras téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtúil

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Tógáil, athchóiriú agus oibriú saoráidí giniúna téimh lena dtáirgtear téamh/fuarú trí úsáid a bhaint as breoslaí gásacha iontaise atá nasctha le téamh agus fuarú ceantair éifeachtúil de réir bhrí Airteagal 2(41) de Threoir 2012/27/AE lena gcomhlíontar na critéir i bpointe 1(a) de Roinn 4.31 d’Iarscríbhinn I. Ní áirítear leis an ngníomhaíocht sin táirgeadh téimh/fuaraithe ó théamh ceantair éifeachtúil ó úsáid eisiach breoslaí gásacha agus leachtacha inathnuaite neamhiontaise dá dtagraítear i Roinn 4.23 d’Iarscríbhinn I agus breoslaí bithgháis agus bithleachta dá dtagraítear i Roinn 4.24 d’Iarscríbhinn I.

Aicmítear an ghníomhaíocht faoin gcód NACE D35.30 i gcomhréir leis an aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide

1.

Leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch, cuireadh réitigh fhisiceacha agus neamhfhisiceacha (‘réitigh oiriúnúcháin’) chun feidhme lena laghdaítear go substaintiúil na rioscaí fisiceacha aeráide is tábhachtaí atá ábhartha don ghníomhaíocht sin.

2.

Sainaithníodh na rioscaí fisiceacha aeráide atá ábhartha don ghníomhaíocht as na rioscaí sin a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo trí mheasúnú láidir riosca agus leochaileachta aeráide a dhéanamh a bhfuil na céimeanna seo a leanas ann:

(a)

scagadh ar an ngníomhaíocht chun a shainaithint cé na rioscaí fisiceacha aeráide ón liosta in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú na gníomhaíochta eacnamaíche le linn a saolré ionchasaí;

(b)

i gcás ina measúnaítear go bhfuil an ghníomhaíocht faoi riosca ó cheann amháin nó níos mó de na rioscaí fisiceacha aeráide a liostaítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo, measúnú riosca agus leochaileachta aeráide chun measúnú a dhéanamh ar ábharthacht na rioscaí fisiceacha aeráide ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch;

(c)

measúnú ar réitigh oiriúnúcháin lenar féidir an riosca fisiceach aeráide sainaitheanta a laghdú.

Tá an measúnú riosca agus leochaileachta aeráide i gcomhréir le scála na gníomhaíochta agus lena saolré ionchasach, ionas gur fíor an méid seo a leanas:

(a)

maidir le gníomhaíochtaí lena mbaineann saolré ionchasach níos lú ná 10 mbliana, déantar an measúnú, ar a laghad trí úsáid a bhaint as réamh-mheastacháin aeráide ar an scála is lú is iomchuí;

(b)

maidir leis na gníomhaíochtaí uile eile, déantar an measúnú agus úsáid á baint as réamh-mheastacháin aeráide úrscothacha ar an taifeach is airde atá ar fáil thar an raon reatha cásanna a bheidh ann amach anseo (26) atá comhsheasmhach le saolré ionchasach na gníomhaíochta, lena n-áirítear, ar a laghad, cásanna réamh-mheastacháin aeráide 10 mbliana go 30 bliain le haghaidh infheistíochtaí móra.

3.

Tá na réamh-mheastacháin aeráide agus an measúnú tionchair bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar an treoir atá ar fáil agus cuirtear san áireamh iontu sin an eolaíocht úrscothach maidir le hanailís leochaileachta agus riosca agus modheolaíochtaí gaolmhara i gcomhréir leis na tuarascálacha is déanaí ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (27), foilseacháin eolaíochta phiarmheasúnaithe agus samhlacha foinse oscailte (28) nó samhlacha íocaíochta.

4.

Maidir leis na réitigh oiriúnúcháin a cuireadh chun feidhme:

(a)

ní dhéanann siad dochar do na hiarrachtaí oiriúnúcháin ná don leibhéal athléimneachta in aghaidh rioscaí fisiceacha aeráide a bhaineann le daoine eile, an dúlra, an oidhreacht chultúrtha, sócmhainní agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile;

(b)

tugtar tús áite leo do réitigh dhúlrabhunaithe (29) nó bíonn siad ag brath ar an mbonneagar gorm nó glas (30) a mhéid is féidir;

(c)

tá siad comhsheasmhach le pleananna agus straitéisí oiriúnúcháin áitiúla, earnálacha, réigiúnacha nó náisiúnta;

(d)

déantar faireachán orthu agus déantar iad a thomhas in aghaidh táscairí réamhshainithe agus déantar breithniú ar ghníomhaíocht feabhais i gcás nach gcomhlíontar na táscairí sin;

(e)

i gcás inar réiteach fisiceach é an réiteach a chuirtear chun feidhme agus inar gníomhaíocht é ar sonraíodh critéir scagtha theicniúla ina leith san Iarscríbhinn seo, comhlíontar, leis an réiteach, na critéir scagtha theicniúla don ghníomhaíocht sin gan dochar suntasach a dhéanamh.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (‘DNSH’)

(1)

Maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT díreacha na gníomhaíochta níos ísle ná 270 g CO2e/kWh.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Neamhbhainteach

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí a bhaineann leis na raonta teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin.

Níl aon éifeacht trasmheáin mhór ann.

Maidir le gléasraí dócháin ar mó a n-ionchur teirmeach ná 1 MW ach atá faoi bhun na dtairseacha chun go mbeadh feidhm ag conclúidí BAT maidir le mórghléasraí dócháin, tá na hastaíochtaí faoi bhun na dteorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar, leis an ngníomhaíocht, na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.‘


(1)  Áirítear le cásanna a bheidh ann amach anseo conairí tiúchana ionadaíocha RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 agus RCP8.5 den Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(2)  Tuarascálacha Measúnachta ar an Athrú Aeráide: Impacts, Adaptation and Vulnerability a fhoilsíonn an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) go tréimhsiúil, comhlacht na Náisiún Aontaithe atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar an eolaíocht a bhaineann leis an athrú aeráide, https://www.ipcc.ch/reports/.

(3)  Mar shampla, seirbhísí Copernicus arna mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach.

(4)  Sainmhínítear réitigh dhúlrabhunaithe mar ‘réitigh a fhaigheann inspioráid agus tacaíocht ón dúlra, atá costéifeachtach, a sholáthraíonn, go comhuaineach, tairbhí comhshaoil, tairbhí sóisialta agus tairbhí eacnamaíocha, agus a chuidíonn le hathléimneacht a chothú. Tugann na réitigh sin níos mó gnéithe agus próisis de chuid an dúlra, níos mó gnéithe agus próisis nádúrtha, agus gnéithe agus próisis níos éagsúla isteach i gcathracha, i dtírdhreacha agus i muirdhreacha, trí idirghabhálacha sistéamacha a oiriúnaítear go háitiúil agus atá tíosach ar acmhainní’. Dá bhrí sin, is chun tairbhe na bithéagsúlachta na réitigh dhúlrabhunaithe agus is tacaíocht iad ó thaobh raon seirbhísí éiceachórais a sheachadadh (leagan an [dáta glactha]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(5)  Féach an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Bonneagar Glas (BG) — Caipiteal Nádúrtha na hEorpa a Neartú, COM/2013/249 final.

(6)  Áirítear le cásanna a bheidh ann amach anseo conairí tiúchana ionadaíocha RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 agus RCP8.5 den Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(7)  Tuarascálacha Measúnachta ar an Athrú Aeráide: Impacts, Adaptation and Vulnerability a fhoilsíonn an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) go tréimhsiúil, comhlacht na Náisiún Aontaithe atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar an eolaíocht a bhaineann leis an athrú aeráide, https://www.ipcc.ch/reports/.

(8)  Mar shampla, seirbhísí Copernicus arna mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach.

(9)  Sainmhínítear réitigh dhúlrabhunaithe mar ‘réitigh a fhaigheann inspioráid agus tacaíocht ón dúlra, atá costéifeachtach, a sholáthraíonn, go comhuaineach, tairbhí comhshaoil, tairbhí sóisialta agus tairbhí eacnamaíocha, agus a chuidíonn le hathléimneacht a chothú. Tugann na réitigh sin níos mó gnéithe agus próisis de chuid an dúlra, níos mó gnéithe agus próisis nádúrtha, agus gnéithe agus próisis níos éagsúla isteach i gcathracha, i dtírdhreacha agus i muirdhreacha, trí idirghabhálacha sistéamacha a oiriúnaítear go háitiúil agus atá tíosach ar acmhainní’. Dá bhrí sin, is chun tairbhe na bithéagsúlachta na réitigh dhúlrabhunaithe agus is tacaíocht iad ó thaobh raon seirbhísí éiceachórais a sheachadadh (leagan an [dáta glactha]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(10)  Féach an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Bonneagar Glas (BG) — Caipiteal Nádúrtha na hEorpa a Neartú, COM/2013/249 final.

(11)  Áirítear le cásanna a bheidh ann amach anseo conairí tiúchana ionadaíocha RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 agus RCP8.5 den Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(12)  Tuarascálacha Measúnachta ar an Athrú Aeráide: Impacts, Adaptation and Vulnerability a fhoilsíonn an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) go tréimhsiúil, comhlacht na Náisiún Aontaithe atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar an eolaíocht a bhaineann leis an athrú aeráide, https://www.ipcc.ch/reports/.

(13)  Mar shampla, seirbhísí Copernicus arna mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach.

(14)  Sainmhínítear réitigh dhúlrabhunaithe mar ‘réitigh a fhaigheann inspioráid agus tacaíocht ón dúlra, atá costéifeachtach, a sholáthraíonn, go comhuaineach, tairbhí comhshaoil, tairbhí sóisialta agus tairbhí eacnamaíocha, agus a chuidíonn le hathléimneacht a chothú. Tugann na réitigh sin níos mó gnéithe agus próisis de chuid an dúlra, níos mó gnéithe agus próisis nádúrtha, agus gnéithe agus próisis níos éagsúla isteach i gcathracha, i dtírdhreacha agus i muirdhreacha, trí idirghabhálacha sistéamacha a oiriúnaítear go háitiúil agus atá tíosach ar acmhainní’. Dá bhrí sin, is chun tairbhe na bithéagsúlachta na réitigh dhúlrabhunaithe agus is tacaíocht iad ó thaobh raon seirbhísí éiceachórais a sheachadadh (leagan an [dáta glactha]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(15)  Féach an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Bonneagar Glas (BG) — Caipiteal Nádúrtha na hEorpa a Neartú, COM/2013/249 final.

(16)  Áirítear le cásanna a bheidh ann amach anseo conairí tiúchana ionadaíocha RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 agus RCP8.5 den Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(17)  Tuarascálacha Measúnachta ar an Athrú Aeráide: Impacts, Adaptation and Vulnerability a fhoilsíonn an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) go tréimhsiúil, comhlacht na Náisiún Aontaithe atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar an eolaíocht a bhaineann leis an athrú aeráide, https://www.ipcc.ch/reports/.

(18)  Mar shampla, seirbhísí Copernicus arna mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach.

(19)  Sainmhínítear réitigh dhúlrabhunaithe mar ‘réitigh a fhaigheann inspioráid agus tacaíocht ón dúlra, atá costéifeachtach, a sholáthraíonn, go comhuaineach, tairbhí comhshaoil, tairbhí sóisialta agus tairbhí eacnamaíocha, agus a chuidíonn le hathléimneacht a chothú. Tugann na réitigh sin níos mó gnéithe agus próisis de chuid an dúlra, níos mó gnéithe agus próisis nádúrtha, agus gnéithe agus próisis níos éagsúla isteach i gcathracha, i dtírdhreacha agus i muirdhreacha, trí idirghabhálacha sistéamacha a oiriúnaítear go háitiúil agus atá tíosach ar acmhainní’. Dá bhrí sin, is chun tairbhe na bithéagsúlachta na réitigh dhúlrabhunaithe agus is tacaíocht iad ó thaobh raon seirbhísí éiceachórais a sheachadadh (leagan an [dáta glactha]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(20)  Féach an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Bonneagar Glas (BG) — Caipiteal Nádúrtha na hEorpa a Neartú, COM/2013/249 final.

(21)  Áirítear le cásanna a bheidh ann amach anseo conairí tiúchana ionadaíocha RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 agus RCP8.5 den Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(22)  Tuarascálacha Measúnachta ar an Athrú Aeráide: Impacts, Adaptation and Vulnerability a fhoilsíonn an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) go tréimhsiúil, comhlacht na Náisiún Aontaithe atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar an eolaíocht a bhaineann leis an athrú aeráide, https://www.ipcc.ch/reports/.

(23)  Mar shampla, seirbhísí Copernicus arna mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach.

(24)  Sainmhínítear réitigh dhúlrabhunaithe mar ‘réitigh a fhaigheann inspioráid agus tacaíocht ón dúlra, atá costéifeachtach, a sholáthraíonn, go comhuaineach, tairbhí comhshaoil, tairbhí sóisialta agus tairbhí eacnamaíocha, agus a chuidíonn le hathléimneacht a chothú. Tugann na réitigh sin níos mó gnéithe agus próisis de chuid an dúlra, níos mó gnéithe agus próisis nádúrtha, agus gnéithe agus próisis níos éagsúla isteach i gcathracha, i dtírdhreacha agus i muirdhreacha, trí idirghabhálacha sistéamacha a oiriúnaítear go háitiúil agus atá tíosach ar acmhainní’. Dá bhrí sin, is chun tairbhe na bithéagsúlachta na réitigh dhúlrabhunaithe agus is tacaíocht iad ó thaobh raon seirbhísí éiceachórais a sheachadadh (leagan an [dáta glactha]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(25)  Féach an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Bonneagar Glas (BG) — Caipiteal Nádúrtha na hEorpa a Neartú, COM/2013/249 final.

(26)  Áirítear le cásanna a bheidh ann amach anseo conairí tiúchana ionadaíocha RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 agus RCP8.5 den Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(27)  Tuarascálacha Measúnachta ar an Athrú Aeráide: Impacts, Adaptation and Vulnerability a fhoilsíonn an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) go tréimhsiúil, comhlacht na Náisiún Aontaithe atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar an eolaíocht a bhaineann leis an athrú aeráide, https://www.ipcc.ch/reports/.

(28)  Mar shampla, seirbhísí Copernicus arna mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach.

(29)  Sainmhínítear réitigh dhúlrabhunaithe mar ‘réitigh a fhaigheann inspioráid agus tacaíocht ón dúlra, atá costéifeachtach, a sholáthraíonn, go comhuaineach, tairbhí comhshaoil, tairbhí sóisialta agus tairbhí eacnamaíocha, agus a chuidíonn le hathléimneacht a chothú. Tugann na réitigh sin níos mó gnéithe agus próisis de chuid an dúlra, níos mó gnéithe agus próisis nádúrtha, agus gnéithe agus próisis níos éagsúla isteach i gcathracha, i dtírdhreacha agus i muirdhreacha, trí idirghabhálacha sistéamacha a oiriúnaítear go háitiúil agus atá tíosach ar acmhainní’. Dá bhrí sin, is chun tairbhe na bithéagsúlachta na réitigh dhúlrabhunaithe agus is tacaíocht iad ó thaobh raon seirbhísí éiceachórais a sheachadadh (leagan an [dáta glactha]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en/).

(30)  Féach an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Bonneagar Glas (BG) — Caipiteal Nádúrtha na hEorpa a Neartú, COM/2013/249 final.


IARSCRÍBHINN III

‘IARSCRÍBHINN XII

Teimpléid chaighdeánacha maidir le nochtadh dá dtagraítear in Airteagal 8(6) agus (7)

Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 8(6) agus (7) a thíolacadh mar a leanas, le haghaidh gach eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme (KPI).

Teimpléad 1 Gníomhaíochtaí a bhaineann le fuinneamh núicléach agus fuinneamh gáis iontaise

Gníomhaíochtaí a bhaineann le fuinneamh núicléach

1.

Tá taighde, forbairt, taisealbhadh agus úsáid saoráidí giniúna leictreachais nuálacha lena dtáirgtear fuinneamh ó phróisis núicléacha le dramhaíl íosta ón timthriall breosla á ndéanamh nó á gcistiú ag an ngnóthas, nó tá neamhchosaintí aige ina leith.

TÁ/NÍL

2.

Tá foirgniú agus oibriú sábháilte suiteálacha núicléacha nua á ndéanamh, á gcistiú nó tá neamhchosaintí aige ina leith, chun leictreachas a tháirgeadh nó teas a phróiseáil, lena n-áirítear chun críocha próiseas téimh ceantair nó tionsclaíoch amhail táirgeadh hidrigine, chomh maith lena n-uasghráduithe sábháilteachta, trí na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil a úsáid.

TÁ/NÍL

3.

Tá oibriú sábháilte suiteálacha núicléacha atá ann faoi láthair lena dtáirgtear leictreachas nó lena bpróiseáiltear teas, lena n-áirítear chun críocha téimh ceantair nó próiseas tionsclaíoch amhail táirgeadh hidrigine ó fhuinneamh núicléach, chomh maith lena n-uasghráduithe sábháilteachta á ndéanamh nó á gcistiú ag an ngnóthas, nó tá neamhchosaintí aige ina leith.

TÁ/NÍL

 

Gníomhaíochtaí a bhaineann le gás iontaise

4.

Tá foirgniú nó oibriú saoráidí ginte leictreachais lena dtáirgtear leictreachas trí bhreoslaí gásacha iontaise a úsáid á ndéanamh nó a gcistiú ag an ngnóthas, nó tá neamhchosaintí aige ina leith.

TÁ/NÍL

5.

Tá foirgniú, athchóiriú, agus oibriú saoráidí téimh/fuaraithe araon agus ginte cumhachta trí bhreoslaí gásacha breoslaí á ndéanamh nó a gcistiú ag an ngnóthas, nó tá neamhchosaintí aige ina leith.

TÁ/NÍL

6.

Tá foirgniú, athchóiriú agus oibriú saoráidí ginte téimh lena dtáirgtear téamh/fuarú trí bhreoslaí gásacha iontaise a úsáid á ndéanamh nó a gcistiú ag an ngnóthas, nó tá neamhchosaintí aige ina leith.

TÁ/NÍL

Teimpléad 2 Gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ailínithe le tacsanomaíocht (ainmneoir)

Gníomhaíochtaí eacnamaíocha

Méid agus cion (an fhaisnéis atá le léiriú i méideanna airgeadaíochta agus mar chéatadáin)

CCM + CCA

Maolú an athraithe aeráide (CCM)

Oiriúnú don athrú aeráide (CCA)

Méid

%

Méid

%

Méid

%

1.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.26 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

2.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.27 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

3.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.28 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

4.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.29 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

5.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.30 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

6.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.31 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

7.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht nach dtagraítear dó i rónna 1 go 6 thuas in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

8.

Eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme iomlán

 

 

 

Teimpléad 3 Gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ailínithe le tacsanomaíocht (uimhreoir)

Gníomhaíochtaí eacnamaíocha

Méid agus cion (an fhaisnéis atá le tíolacadh i méideanna airgeadaíochta agus mar chéatadáin)

(CCM+CCA)

Maolú an athraithe aeráide

Oiriúnú don athrú aeráide

Méid

%

Méid

%

Méid

%

1.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.26 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

2.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.27 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

3.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.28 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

4.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.29 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

5.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.30 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

6.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.31 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

7.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá ailínithe le tacsanomaíocht nach dtagraítear dó i rónna 1 go 6 thuas in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

8.

Méid agus cion iomlán na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ailínithe le tacsanomaíocht in uimhreoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

100  %

 

 

Teimpléad 4 Gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínigh le tacsanomaíocht

Gníomhaíochtaí eacnamaíocha

Cion (an fhaisnéis atá le tíolacadh i méideanna airgeadaíochta agus mar chéatadáin)

(CCM+CCA)

Maolú an athraithe aeráide

Oiriúnú don athrú aeráide

Méid

%

Méid

%

Méid

%

1.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.26 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

2.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.27 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

3.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.28 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

4.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.29 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

5.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.30 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

6.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht dá dtagraítear i Roinn 4.31 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

7.

Méid agus cion gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht nach dtagraítear dó i rónna 1 go 6 thuas in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

8.

Méid agus cion iomlán gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá incháilithe i leith tacsanomaíochta ach nach bhfuil ailínithe le tacsanomaíocht in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

 

Teimpléad 5 Gníomhaíochtaí eacnamaíocha nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta

Gníomhaíochtaí eacnamaíocha

Méid

Céatadán

1.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche dá dtagraítear i ró 1 de Theimpléad 1 nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta i gcomhréir le Roinn 4.26 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

2.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche dá dtagraítear i ró 2 de Theimpléad 1 nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta i gcomhréir le Roinn 4.27 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

3.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche dá dtagraítear i ró 3 de Theimpléad 1 nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta i gcomhréir le Roinn 4.28 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

4.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche dá dtagraítear i ró 4 de Theimpléad 1 nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta i gcomhréir le Roinn 4.29 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

5.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche dá dtagraítear i ró 5 de Theimpléad 1 nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta i gcomhréir le Roinn 4.30 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

6.

Méid agus cion na gníomhaíochta eacnamaíche dá dtagraítear i ró 6 de Theimpléad 1 nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta i gcomhréir le Roinn 4.31 de Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán Tarmligthe 2021/2139 in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

7.

Méid agus cion na gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta nach dtagraítear dó i rónna 1 go 6 thuas in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 

8.

Méid iomlán agus cion iomlán na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha nach bhfuil incháilithe i leith tacsanomaíochta in ainmneoir an eochairtháscaire feidhmíochta infheidhme

 

 


15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/46


RIALACHÁN (AE) 2022/1215 ÓN gCOIMISIÚN

an 7 Iúil 2022

lena mbunaítear iamh iascaigh le haghaidh haileabónna Graonlannacha in uiscí na hIorua i limistéir 1 agus 2 i gcás soithí faoi bhratach Ballstáit den Aontas Eorpach

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe de chuid an Aontais chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú (1), agus go háirithe Airteagal 36(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leagtar síos le Rialachán (AE) 2022/109 ón gComhairle (2) cuótaí le haghaidh 2022.

(2)

De réir na faisnéise a fuair an Coimisiún, tá an cuóta a cionroinneadh le haghaidh 2022 ídithe i gcás gabhálacha an stoic haileabónna Graonlannacha in uiscí na hIorua i limistéir 1 agus 2 ag soithí faoi bhratach Ballstáit den Aontas Eorpach nó soithí atá cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach.

(3)

Is gá, dá bhrí sin, toirmeasc a chur ar ghníomhaíochtaí áirithe iascaireachta a bhaineann leis an stoc sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ídiú cuótaí

Maidir leis an gcuóta iascaireachta a cionroinneadh le haghaidh 2022 ar Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i gcomhair an stoic haileabónna Graonlannacha in uiscí na hIorua i limistéir 1 agus 2, dá dtagraítear san Iarscríbhinn, measfar é a bheith ídithe ón dáta a leagtar amach san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 2

Toirmisc

Cuirfear toirmeasc, ón dáta a leagtar amach san Iarscríbhinn, ar iascaireacht an stoic sin dá dtagraítear in Airteagal 1 ag a bhfuil bratach Ballstáit den Aontas Eorpach ar foluain acu nó atá cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach. Go sonrach, beidh toirmeasc ar éisc ón stoc sin a ghabhann na soithí sin a choinneáil ar bord, a athlonnú, a thrasloingsiú, nó a thabhairt i dtír tar éis an dáta sin.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 7 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Virginijus SINKEVIČIUS

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 22.12.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) 2022/109 ón gComhairle an 27 Eanáir 2022 lena socraítear le haghaidh 2022 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad (IO L 21, 31.1.2022, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Uimh.

03/TQ109

Ballstát

An tAontas Eorpach (Na Ballstáit uile)

Stoc

GHL/1N2AB.

Speiceas

An haileabó Graonlannach (Reinhardtius hippoglossoides)

Limistéar

Uiscí na hIorua, limistéir 1 agus 2

Dáta deiridh

20 Meitheamh 2022


15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/49


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1216 ÓN gCOIMISIÚN

an 8 Iúil 2022

lena maolaítear i leith na bliana 2022 ar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, (AE) Uimh. 180/2014, (AE) Uimh. 181/2014, (AE) 2017/892, (AE) 2016/1150, (AE) 2018/274, (AE) Uimh. 615/2014 agus (AE) 2015/1368 a mhéid a bhaineann le seiceálacha áirithe riaracháin agus seiceálacha áirithe ar an láthair is infheidhme laistigh den chomhbheartas talmhaíochta agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/725

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 62(2) de,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle (2), agus go háirithe Airteagal 8 agus Airteagal 18(1), an dara fomhír, de,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán Aeigéach is lú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1405/2006 ón gComhairle (3), agus go háirithe Airteagal 7, Airteagal 11(3) agus Airteagal 14(1), an dara fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Mar gheall ar phaindéim COVID-19 agus na bearta a chuir na Ballstáit i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt uirthi, thángthas ar dheacrachtaí riaracháin sna Ballstáit ar fad maidir le pleanáil agus forghníomhú an líon seiceálacha tráthúla ar an láthair is gá. Bheadh an baol ann go gcuirfeadh na deacrachtaí sin moill ar fheidhmiú na seiceálacha agus ar íocaíocht na cabhrach a leanann astu. An tráth céanna, tá feirmeoirí neamhchosanta ar an suaitheadh eacnamaíoch a tharla i ngeall ar an bpaindéim agus bíonn deacrachtaí airgeadais agus fadhbanna maidir le sreabhadh airgid acu.

(2)

I bhfianaise chineál na gcúinsí sin nach bhfacthas a leithéid riamh, ghlac an Coimisiún Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2020/532 (4) agus (AE) 2021/725 (5) ón gCoimisiún chun na deacrachtaí sin a laghdú trí mhaolú ar Rialacháin Cur Chun Feidhme éagsúla is infheidhme i réimse an chomhbheartais talmhaíochta a mhéid a bhaineann le seiceálacha áirithe riaracháin agus seiceálacha áirithe ar an láthair i dtéarmaí uainiú agus líon na seiceálacha sin. I bhfianaise shíneadh na ndeacrachtaí toisc gur lean paindéim COVID-19 in 2022, is iomchuí foráil a dhéanamh freisin maidir le bearta comhchosúla sa bhliain 2022.

(3)

I Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 ón gCoimisiún (6) leagtar síos rialacha maidir, inter alia, le huainiú na seiceálacha ar an láthair agus rátaí rialaithe seiceálacha áirithe ar an láthair laistigh den chóras comhtháite, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le scéimeanna cabhrach d’ainmhithe. Ina theannta sin, tá rialacha maidir le seiceálacha ar an láthair sa Rialachán sin a bhaineann leis na critéir incháilitheachta, na gealltanais agus na hoibleagáidí eile i leith iarratais ar chabhair do bheostoc agus éilimh ar íocaíocht faoi bhearta tacaíochta a bhaineann le hainmhithe, rátaí rialaithe le haghaidh bearta forbartha tuaithe nach mbaineann le limistéir ná le hainmhithe, agus íosrátaí rialaithe a bhaineann le tras-chomhlíonadh.

(4)

Le hAirteagal 24(4), Airteagal 48(5), Airteagal 49(1), Airteagal 52(1), Airteagal 60(2) agus Airteagal 71(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, leagtar síos rialacha áirithe atá an t-údarás inniúil le comhlíonadh chun seiceálacha riaracháin nó seiceálacha ar an láthair a dhéanamh. I bhfianaise na n-imthosca a tharla i ngeall ar phaindéim COVID-19, is iomchuí feidhmiú na seiceálacha sin a spreagadh le cianbhraiteacht agus le húsáid teicneolaíochtaí nua amhail córais aerárthaí gan foireann, grianghraif gheochlibeáilte, glacadóirí córais dhomhanda um loingseoireacht satailíte (GNSS) mar aon le Breis-Seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht Gheochobhsaí (EGNOS) agus Galileo, sonraí arna gceapadh ag satailítí Sentinel de chuid chlár Copernicus agus fianaise dhoiciméadach ábhartha eile atá le húsáid chun seiceáil a dhéanamh ar chomhlíonadh critéar incháilitheachta, gealltanas nó oibleagáidí eile le haghaidh na scéime cabhrach nó an bhirt tacaíochta lena mbaineann, mar aon le comhlíonadh na gceanglas agus na gcaighdeán ábhartha le haghaidh tras-chomhlíonta.

(5)

In Airteagal 26(4) agus Airteagal 42(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, tá rialacha maidir le seiceálacha ar an láthair chun a fhíorú go gcomhlíontar na critéir incháilitheachta uile, na gealltanais agus na ceanglais eile agus go gcumhdaítear na hainmhithe ar fad ar cuireadh isteach iarratais ar chabhair nó éilimh ar íocaíocht ina leith faoi na scéimeanna cabhrach d’ainmhithe nó faoi na bearta tacaíochta a bhaineann le hainmhithe atá le seiceáil. I bhfianaise na staide atá ann faoi láthair, i gcás nach bhfuil na Ballstáit in ann na seiceálacha sin ar an láthair a dhéanamh mar a cheanglaítear leis na forálacha sin agus nach bhfuil an fhianaise mhalartach ar fáil, is iomchuí foráil a dhéanamh go bhféadfaidh na Ballstáit a chinneadh na seiceálacha sin a dhéanamh i leith na bliana éilimh 2022 nó na bliana féilire 2022 tráth ar bith den bhliain, a mhéid a cheadófar leo na coinníollacha incháilitheachta a sheiceáil go fóill.

(6)

Maidir le roinnt oibleagáidí de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 i ndáil le tras-chomhlíonadh agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7) i ndáil le scéimeanna cabhrach agus bearta tacaíochta a bhaineann le hainmhithe, braitheann siad ar thréimhsí ama sonracha difreáilte dá gcomhlíonadh agus mar iarmhairt air sin ceanglaítear leo na seiceálacha ar an láthair a dhéanamh laistigh de na creataí sin. Na bearta a chuireann na Ballstáit i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, déanann siad difear d’indéantacht na seiceálacha ar an láthair is gá a dhéanamh go cruinn agus laistigh den teorainn ama a chomhfhreagraíonn do na hoibleagáidí sin. Ní fhéadfar roinnt cineálacha seiceálacha a dhéanamh le húsáid nuatheicneolaíochta, a thagann in ionad na gcuairteanna ar an bhfeirm. Dá bhrí sin, is gá, i dtaca le seiceálacha áirithe a bheidh le déanamh in 2022, maolú ar Airteagail 30 go 33, Airteagal 40a, Airteagail 50 agus 52 agus Airteagal 68(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 agus íosráta na seiceálacha ar an láthair a laghdú i gcomparáid leis na gnáthrátaí rialaithe maidir le scéimeanna agus bearta tacaíochta a bhaineann le limistéir agus le hainmhithe, bearta forbartha tuaithe seachas iad sin faoin gcóras comhtháite riaracháin, agus rialaithe agus oibleagáidí tras-chomhlíonta, faoi seach.

(7)

Chun éifeacht choisctheach na seiceálacha a choinneáil ar bun, ní mór an oibleagáid dá bhforáiltear faoi Airteagal 35, Airteagal 50(5) agus Airteagal 68(4) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 chun na rátaí rialaithe a mhéadú i ngeall ar neamh-chomhlíonadh mór a braitheadh le linn na seiceálacha a rinneadh an bhliain roimhe sin a choinneáil ar bun le haghaidh na bliana éilimh 2022. Ba cheart gá a bheith le méadú ar leibhéal na seiceálacha ar an láthair le haghaidh na bliana 2022 mar gheall ar chásanna móra neamh-chomhlíonta a aimsíodh le linn na seiceálacha ar an láthair in 2021. Dá bhrí sin, na Ballstáit atá faoi oibleagáid, trí chur i bhfeidhm Airteagal 35 nó Airteagal 50(5) nó Airteagal 68(4) den Rialachán sin, an ráta rialaithe sa bhliain éilimh 2022 a mhéadú agus a chinneann na rátaí laghdaithe rialaithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm, ba cheart dóibh na méaduithe sin a chur i bhfeidhm sa bhreis ar na rátaí laghdaithe rialaithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

(8)

Foráiltear i Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014 (8) agus (AE) Uimh. 181/2014 (9) ón gCoimisiún maidir le rátaí rialaithe chun seiceálacha a dhéanamh ar bhearta sonracha le haghaidh na talmhaíochta sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus sna hoileáin Aeigéacha is lú. De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 a dhéanann difear freisin do na réigiúin is forimeallaí den Aontas agus do na hoileáin Aeigéacha is lú, is iomchuí maolú ar na Rialacháin sin trí shíneadh a chur leis an bhféidearthacht teicneolaíochtaí nua a úsáid mar fhoinsí malartacha fianaise i ndáil le seiceálacha agus rátaí rialaithe na seiceálacha ar an láthair a oiriúnú le haghaidh na bliana 2022. Mar sin féin, chun éifeacht choisctheach seiceálacha faoi Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014 agus (AE) Uimh. 181/2014 a choinneáil ar bun, ba cheart an oibleagáid an ráta rialaithe a mhéadú i gcomhréir le hAirteagal 59(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a choinneáil ar bun. Dá bhrí sin, na Ballstáit atá faoi oibleagáid, trí chur i bhfeidhm Airteagal 59(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, an ráta rialaithe sa bhliain éilimh 2022 a mhéadú agus a chinneann na rátaí laghdaithe rialaithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm, ba cheart dóibh na méaduithe sin a chur i bhfeidhm sa bhreis ar na rátaí laghdaithe rialaithe sin.

(9)

Foráiltear in Airteagal 24 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892 ón gCoimisiún (10) go seiceálfaidh na Ballstáit, lena n-áirítear é sin a dhéanamh trí bhíthin seiceálacha ar an láthair, critéir aitheantais na n-eagraíochtaí táirgeoirí nó na gcomhlachas eagraíochtaí táirgeoirí in earnáil na dtorthaí agus na nglasraí. De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, níor cheart feidhm a bheith ag seiceálacha ar an láthair maidir le critéir aitheantais sa bhliain 2022.

(10)

Le hAirteagal 27(2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892, socraítear an sampla le haghaidh seiceálacha bliantúla ar an láthair ag 30 % ar a laghad den chabhair iomlán a ndearnadh iarratas uirthi. De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na Ballstáit in ann na ceanglais sin a chomhlíonadh agus ba cheart cead a thabhairt dóibh dá bhrí sin céatadán níos ísle de na seiceálacha sin a dhéanamh sa bhliain 2022.

(11)

Foráiltear le hAirteagal 27(7) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892 go mbeidh gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme ar ghabháltais aonair bhaill na n-eagraíochtaí táirgeoirí a chumhdaítear leis an sampla dá dtagraítear in Airteagal 27(2) den Rialachán sin faoi réir cuairt amháin ar a laghad chun a fhíorú go gcuirtear i gcrích iad. De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na Ballstáit in ann na ceanglais sin a chomhlíonadh agus níor cheart, dá bhrí sin, iad a bheith faoi réir ceanglais maidir le minicíocht cuairteanna ar ghabháltais aonair de chuid eagraíochtaí táirgeoirí sa bhliain 2022.

(12)

Foráiltear le hAirteagal 29(2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892 go gcumhdóidh seiceálacha an chéad leibhéil ar oibríochtaí tarraingthe siar 100 % de líon na dtáirgí a tharraingeofar siar ón margadh, cé is moite de tháirgí a bhfuil sé beartaithe iad a leithdháileadh saor in aisce, dá bhféadfadh na Ballstáit de bhun Airteagal 29(3) den Rialachán sin céatadán níos lú, ach nach lú ná 10 % de na cainníochtaí lena mbaineann le linn bliain mhargaíochta aon eagraíochta táirgeoirí ar leith, a sheiceáil. De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na Ballstáit in ann an ceanglas sin a chomhlíonadh agus ba cheart cead a thabhairt dóibh sa bhliain 2022 céatadán níos lú a sheiceáil, ach céatadán nach lú ná 10 % de na cainníochtaí lena mbaineann le linn bliain mhargaíochta aon eagraíochta táirgeoirí ar leith freisin le haghaidh gach táirge eile a tharraingítear siar, gan beann ar an gceann scríbe a bhí beartaithe dóibh.

(13)

Foráiltear in Airteagal 30(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892 go mbeidh sampla ar áireamh i ngach seiceáil a léireoidh 5 % ar a laghad de na cainníochtaí a tharraing an eagraíocht táirgeoirí siar le linn na bliana margaíochta. De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na Ballstáit in ann an ceanglas sin a chomhlíonadh agus ba cheart cead a thabhairt dóibh sa bhliain 2022 samplaí a úsáid ina léireofar 3 % ar a laghad de na cainníochtaí a tharraing an eagraíocht táirgeoirí siar le linn na bliana margaíochta 2020.

(14)

De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, leanfaidh sé de bheith deacair ar bhonn ábhartha ar na Ballstáit seiceálacha ar an láthair a dhéanamh in 2022 le haghaidh iarratais bhliantúla ar chabhair, seiceálacha ar an gcéad agus ar an dara leibhéal ar oibríochtaí tarraingthe siar agus seiceálacha glasbhuainte agus neamhbhuainte mar a leagtar amach in Airteagal 27(2) agus (7), Airteagal 29(2), Airteagal 30(3) agus Airteagal 31(1) agus (2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892 faoi seach. Dá bhrí sin, ba cheart cead a thabhairt do na Ballstáit seiceálacha atá coibhéiseach le seiceálacha ar an láthair a shainiú, amhail grianghraif gheochlibeáilte, grianghraif a bhfuil dáta orthu, tuarascálacha faireachais ladrainn a bhfuil dáta orthu, seiceálacha riaracháin nó físchomhdhálacha leis na tairbhithe.

(15)

De thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, leanfaidh sé de bheith deacair ar bhonn ábhartha ar na Ballstáit seiceálacha ar an láthair córasacha agus sampla-bhunaithe a dhéanamh in 2022 maidir le hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi Airteagail 45 go 52 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11). Dá bhrí sin, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le maolú ar Airteagal 32(1) agus Airteagal 42(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1150 ón gCoimisiún (12), mar a tugadh isteach cheana le haghaidh na mblianta airgeadais 2020 agus 2021, i leith na bliana airgeadais 2022 freisin chun deis a thabhairt do na Ballstáit rialuithe atá coibhéiseach le seiceálacha córasacha ar an láthair a shainiú, amhail grianghraif a bhfuil dáta orthu, tuarascálacha faireachais ladrainn a bhfuil dáta orthu, seiceálacha riaracháin nó físchomhdhálacha leis na tairbhithe, agus a ráthú go ndéanfar rialacha na reachtaíochta a bhaineann leis na cláir thacaíochta in earnáil an fhíona a urramú sula ndéanfar íocaíochtaí.

(16)

Beidh sé deacair ar bhonn ábhartha freisin ar na Ballstáit seiceálacha córasacha ar an láthair a dhéanamh i leith na bliana airgeadais 2022, laistigh den sprioc-am a leagtar síos in Airteagal 43(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1150, le haghaidh oibríochtaí glasbhuainte a fuair tacaíocht faoi Airteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013. Ba cheart dá bhrí sin maolú a thabhairt isteach chun cur i gcrích na seiceálacha a chur ar athlá go dtí an 15 Meán Fómhair 2022.

(17)

Le hAirteagal 27(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274 ón gCoimisiún (13) socraítear an líon samplaí d’fhíonchaora úra a thógfar ó fhíonghoirt le linn na tréimhse nuair a bhuainfear an gabháltas talún i gceist chun banc sonraí anailíseach de na sonraí iseatópacha dá dtagraítear in Airteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/273 ón gCoimisiún (14) a bhunú. I gcásanna ina leanann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 de chosc ar na Ballstáit seiceálacha den sórt sin a dhéanamh, ba cheart cead a thabhairt do na Ballstáit maolú ar an íoslíon samplaí.

(18)

Foráiltear in Airteagal 31(2), pointe (b), de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274 go ndéanfaidh na Ballstáit seiceálacha bliantúla ar an láthair ar 5 % ar a laghad de na saothróirí fíniúna go léir a shainaithnítear i gclár na bhfíonghort. Ós rud é go bhfágann na bearta a cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 go bhfuil sé fós deacair go hábhartha seiceálacha den sórt sin a dhéanamh i roinnt Ballstát ina dtáirgtear fíon, ba cheart an céatadán sin a laghdú le haghaidh na bliana 2022. Ar an gcúis chéanna, ba cheart cead a thabhairt do na Ballstáit na seiceálacha córasacha ar an láthair dá dtagraítear in Airteagal 31(2), pointe (c), den Rialachán sin a chur ar fionraí go sealadach sa bhliain 2022, seiceálacha atá le déanamh i limistéir ina bhfuil fíniúnacha curtha nach gcuimsítear in aon chomhad saothróra fíniúna.

(19)

I Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 615/2014 ón gCoimisiún (15) maidir le cláir oibre chun tacú le hearnálacha na hola olóige agus na n-ológ boird, tá rialacha maidir leis na seiceálacha ar an láthair chun a fhíorú go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le maoiniú ón Aontas a dheonú. D’fhéadfadh deacrachtaí eascairt as na bearta a cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 ó thaobh na seiceálacha sin a dhéanamh mar a éilítear le hAirteagal 6 den Rialachán sin. Is iomchuí dá bhrí sin solúbthacht a sholáthar do na Ballstáit trí sheiceálacha malartacha a cheadú in ionad na seiceálacha ar an láthair sa bhliain féilire 2022.

(20)

I Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1368 ón gCoimisiún (16) maidir le cabhair in earnáil na beachaireachta, tá rialacha maidir leis an bhfaireachán agus na seiceálacha i ndáil le cur chun feidhme ceart na gclár náisiúnta beachaireachta, leis an gcaiteachas iarbhír arna thabhú agus le líon ceart na gcoirceog a thuairiscíonn na beachairí. De réir Airteagal 8(3) den Rialachán sin, tá na Ballstáit le háirithiú go mbeidh 5 % ar a laghad de na hiarratasóirí ar chabhair faoi réir seiceálacha ar an láthair faoi chuimsiú a gclár beachadóireachta. D’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag baint leis an líon seiceálacha ar an láthair is gá a dhéanamh chun an tairseach sin a chomhlíonadh de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19. Is iomchuí dá bhrí sin solúbthacht a sholáthar do na Ballstáit trí mhaolú ar an gceanglas sin a cheadú. Níor cheart méadú ar an riosca maidir le híocaíochtaí míchuí a bheith ann mar thoradh ar mhaolú den sórt sin, áfach. Dá bhrí sin, ba cheart a oiread agus is féidir rialuithe malartacha a chur in ionad aon ísliú a dhéantar ar líon na seiceálacha ar an láthair.

(21)

I ngeall ar na roghanna solúbthachta a tairgeadh do na Ballstáit le 2 bhliain anuas maidir leis an méadú ar na rátaí rialaithe, tá sé tábhachtach an riail bhunaidh a athbhunú, riail a bhfuil éifeacht nach beag dhíspreagthach aici, agus soiléiriú a dhéanamh ar an mbliain ar cheart a chur san áireamh chun an méadú ar an ráta rialaithe a chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 35, Airteagal 50(5) agus Airteagal 68(4) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 agus Airteagal 59(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013. I bhfianaise na n-athruithe a d’fhéadfadh a bheith curtha chun feidhme ag na Ballstáit ina nósanna imeachta rialaithe tar éis neamh-chomhlíonadh a bhrath, ní mheastar gurb iomchuí sásraí ceartaitheacha a bhaineann le neamh-chomhlíonadh a tháinig chun cinn le linn na rialuithe a bhaineann leis an mbliain éilimh 2019 a chur i bhfeidhm agus ba cheart an bhliain is déanaí a chur san áireamh. Dá bhrí sin, is gá Airteagail 3, 5 agus 6 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/725 a leasú.

(22)

Na maoluithe ar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, (AE) Uimh. 180/2014, (AE) Uimh. 181/2014, (AE) 2017/892, (AE) 2016/1150, (AE) 2018/274, (AE) Uimh. 615/2014 agus (AE) 2015/1368 dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart dóibh é a chur ar a gcumas do na Ballstáit moill sna bearta rialaithe agus i bpróiseáil na n-iarratas ar chabhair a sheachaint, agus moill ar íocaíochtaí le tairbhithe le haghaidh na bliana 2022 a sheachaint dá réir sin. Tá sé ríthábhachtach, áfach, nach gcuireann na maoluithe sin bac ar bhainistíocht fhónta airgeadais agus ar an gceanglas maidir le leibhéal leordhóthanach dearbhaithe. Dá réir sin, tá na Ballstáit a bhainfidh úsáid as na maoluithe sin freagrach as na bearta uile is gá a ghlacadh lena áirithiú go seachnaítear ró-íocaíochtaí agus go ndéantar aisghabháil méideanna neamhdhlite a thionscnamh. Thairis sin, ba cheart úsáid na maoluithe sin a bheith cumhdaithe ag an dearbhú bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 7(3), an chéad fhomhír, pointe (b), de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 le haghaidh na mblianta airgeadais 2022 agus 2023.

(23)

Chun cur chun feidhme rianúil na mbeart dá bhforáiltear sa Rialachán seo a áirithiú, ar bearta iad is gá le go n-eagróidh na Ballstáit feachtais rialaithe, agus na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 á n-urramú, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus feidhm chúlghabhálach a bheith aige chun é a chur ar a gcumas do na Ballstáit na modhnuithe atá beartaithe a chur chun feidhme ó thús na bhfeachtas rialaithe ar leith: ba cheart feidhm a bheith ag na bearta i gCaibidlí I agus II agus i gCaibidil III, Ranna 3 agus 4, ón 1 Eanáir 2022, ag comhfhreagairt don bhliain éilimh sa chóras comhtháite riaracháin agus rialúcháin nó don bhliain féilire le haghaidh bearta tacaíochta forbartha tuaithe nach mbaineann le limistéir agus nach mbaineann le hainmhithe agus le haghaidh bearta in earnáil an fhíona; ba cheart feidhm a bheith ag na bearta i gCaibidil III, Ranna 1 agus 2, ón 16 Deireadh Fómhair 2021, ag comhfhreagairt don bhliain airgeadais, agus ba cheart feidhm a bheith ag na bearta i gCaibidil III, Roinn 5, ón 1 Lúnasa 2021, ag comhfhreagairt don bhliain bheachadóireachta.

(24)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um na Cistí Talmhaíochta, ón gCoiste um Íocaíochtaí Díreacha, ón gCoiste um Fhorbairt Tuaithe agus ón gCoiste um Chomheagrú na Margaí Talmhaíochta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

MAOLUITHE AR RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) Uimh. 809/2014

Airteagal 1

De mhaolú ar Airteagal 24(4), Airteagal 48(5), Airteagal 49(1), Airteagal 52(1), Airteagal 60(2), an tríú fomhír, agus Airteagal 71(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, ionas go ndéanfar seiceálacha i leith na bliana éilimh 2022 nó na bliana féilire 2022 faoi seach, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh na cigireachtaí fisiceacha a bheidh le déanamh faoin Rialachán sin a ionadú go hiomlán, go háirithe cuairteanna allamuigh agus seiceálacha ar an láthair, trí úsáid a bhaint as léirmhíniú grianghraif ar orta-íomhánna satailíte nó aeir nó as teicneolaíochtaí nua amhail grianghraif gheochlibeáilte nó fianaise ábhartha eile lena n-áirítear fianaise dhoiciméadach a chuireann an tairbhí ar fáil ar iarraidh ón údarás inniúil, lena bhféadfaí a cheadú go dtiocfaí ar chonclúidí deifnídeacha chun sástacht an údaráis inniúil.

Mura féidir na cuairteanna ar an oibríocht a dtugtar tacaíocht di nó ar an suíomh infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 48(5) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 a ionadú le fianaise dhoiciméadach ábhartha, déanfaidh na Ballstáit na cuairteanna sin tar éis na híocaíochta deiridh.

Airteagal 2

De mhaolú ar Airteagal 26(4) agus Airteagal 42(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, i gcás ina dtarlaíonn sé de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 nach bhfuil na Ballstáit in ann seiceálacha ar an láthair a dhéanamh laistigh den tréimhse ama a éilítear leis na forálacha sin, agus nach féidir leis na modhanna malartacha lena n-áirítear an úsáid a bhaintear as teicneolaíochtaí nua an fhianaise is gá a sholáthar, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh na seiceálacha sin a dhéanamh i leith na bliana éilimh 2022 nó na bliana féilire 2022 faoi seach tráth ar bith den bhliain, a mhéid a cheadófar leo na coinníollacha incháilitheachta a sheiceáil fós.

Airteagal 3

1.   I gcás ina dtarlaíonn sé de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 nach bhfuil na Ballstáit in ann na seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sa bhliain éilimh 2022 ná sa bhliain féilire 2022 faoi seach, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 30 go 33, Airteagal 40a(1), an chéad fhomhír, pointe (c), Airteagal 40a(2), pointe (b), Airteagal 50(1), an chéad fhomhír, Airteagal 52(2), Airteagal 60(2), an tríú fomhír, agus Airteagal 68(1), an chéad fhomhír, de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh na rialacha a leagtar amach i míreanna 2 go 10 faoi seach den Airteagal seo a chur i bhfeidhm.

2.   De mhaolú ar Airteagal 30 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, sa bhliain éilimh 2022 is é a bheidh sa ráta rialaithe, ar a laghad:

(a)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar scéim na híocaíochta bunúsaí nó ar an scéim íocaíochta aonair limistéir;

(b)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar an íocaíocht athdháilte;

(c)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar an íocaíocht le haghaidh limistéir lena mbaineann srianta nádúrtha;

(d)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar an íocaíocht le haghaidh feirmeoirí óga;

(e)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar íocaíochtaí a bhaineann le limistéar faoi thacaíocht chúpláilte dheonach;

(f)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar an íocaíocht faoi scéim na bhfeirmeoirí beaga;

(g)

10 % de na limistéir arna ndearbhú um tháirgeadh cnáibe;

(h)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar an íocaíocht bharrshonrach le haghaidh cadáis.

Na Ballstáit a bhfuil cinneadh déanta acu cheana na rátaí rialaithe a laghdú le haghaidh scéimeanna áirithe go dtí 3 % i gcomhréir le hAirteagal 36 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, féadfaidh siad na céatadáin a leagtar amach le haghaidh na scéimeanna sin sa mhír seo a laghdú a thuilleadh go dtí 1 %. Na Ballstáit a bhfuil córas formheasta roimh ré acu chun cnáib a shaothrú i gcomhréir le hAirteagal 36(6) den Rialachán sin, ní dhéanfaidh siad an ráta rialaithe a laghdú a thuilleadh faoi bhun an 10 %.

3.   De mhaolú ar Airteagal 31 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, sa bhliain éilimh 2022 is é a bheidh sa ráta rialaithe, ar a laghad:

(a)

3 % de na tairbhithe go léir is gá chun na cleachtais talmhaíochta atá tairbhiúil don aeráid agus don chomhshaol a urramú;

(b)

1 %:

(i)

de na tairbhithe go léir a cháilíonn don íocaíocht ghlasaithe atá díolmhaithe ó na hoibleagáidí maidir le héagsúlú barr agus maidir leis an gceantar ina ndírítear ar an éiceolaíocht mar nach mbaineann siad amach na tairseacha dá dtagraítear in Airteagail 44 agus 46 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 agus nach mbaineann na hoibleagáidí leo dá dtagraítear in Airteagal 45 den Rialachán sin;

(ii)

nó, sna blianta nach mbíonn feidhm ag Airteagal 44 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 639/2014 ón gCoimisiún (17) i mBallstát, de na tairbhithe a cháilíonn don íocaíocht ghlasaithe atá díolmhaithe ó na hoibleagáidí maidir le héagsúlú barr agus maidir leis an gceantar ina ndírítear ar an éiceolaíocht araon mar nach mbaineann siad amach na tairseacha dá dtagraítear in Airteagail 44 agus 46 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 agus nach mbaineann an oibleagáid leo dá dtagraítear in Airteagal 45(1) den Rialachán sin;

(c)

3 % de na tairbhithe go léir a gceanglaítear orthu na ceanglais ghlasaithe a urramú agus a úsáideann na scéimeanna náisiúnta nó réigiúnacha um dheimhniú comhshaoil dá dtagraítear in Airteagal 43(3), pointe (b), de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013.

Cumhdóidh an ráta rialaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír, pointe (a), an tráth céanna, 3 % ar a laghad de na tairbhithe go léir ag a bhfuil limistéir atá cumhdaithe le féaraigh bhuana atá íogair ó thaobh an chomhshaoil de i limistéir a chumhdaítear le Treoir 92/43/CEE ón gComhairle (18) nó Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (19) agus limistéir íogaire eile dá dtagraítear in Airteagal 45(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013.

4.   De mhaolú ar Airteagal 32 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, sa bhliain éilimh 2022 is é a bheidh sa ráta rialaithe, ar a laghad:

(a)

3 % de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar bhearta forbartha tuaithe;

(b)

3 % de na comhfheirmeacha go léir a gcuirtear éileamh comhchoiteann isteach ina leith.

Maidir leis an ráta rialaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír, pointe (a), le haghaidh na mbeart dá bhforáiltear in Airteagail 28 agus 29 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20), déanfar an ráta rialaithe 3 % a bhaint amach ar leibhéal an bhirt aonair.

5.   De mhaolú ar Airteagal 33 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, sa bhliain éilimh 2022 is é a bheidh sa ráta rialaithe 3 % ar a laghad de na tairbhithe go léir a dhéanann iarratas ar scéimeanna cabhrach d’ainmhithe ina gcumhdaítear 3 % d’ainmhithe ar a laghad.

6.   De mhaolú ar Airteagal 40a(1), an chéad fhomhír, pointe (c), an chéad abairt, de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, déanfar na seiceálacha ábhartha a bhaineann leis na critéir incháilitheachta, na gealltanais agus na hoibleagáidí eile le haghaidh 3 % ar a laghad de na tairbhithe lena mbaineann.

7.   De mhaolú ar Airteagal 40a(2), pointe (b), de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, déanfar fíoruithe an chion teitrihidreacannaibionóil i gcnáib i gcás 10 % ar a laghad den limistéar.

8.   De mhaolú ar Airteagal 50(1), an chéad fhomhír, agus Airteagal 60(2), an tríú fomhír, de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, sa bhliain féilire 2022 is é 3 % ar a laghad a bheidh sa ráta seiceálacha.

9.   De mhaolú ar Airteagal 52(2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, sa bhliain féilire 2022 is é a bheidh sa ráta rialaithe, i gcás seiceálacha ex post, 0,6 % ar a laghad.

10.   De mhaolú ar Airteagal 68(1), an chéad fhomhír, de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, sa bhliain éilimh 2022 is é a bheidh san íosráta rialaithe le haghaidh tras-chomhlíonta 0,5 %.

CAIBIDIL II

MAOLUITHE AR NA BEARTA SONRACHA I bhFABHAR NA RÉIGIÚN IS FORIMEALLAÍ DEN AONTAS AGUS NA nOILEÁN AEIGÉACH IS LÚ

ROINN 1

Maoluithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014

Airteagal 4

1.   De mhaolú ar Airteagal 16(2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014, i gcás nach bhfuil na Ballstáit in ann, de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, seiceálacha fisiceacha a dhéanamh sna réigiúin is forimeallaí i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach san fhoráil sin, sa bhliain 2022 féadfaidh na Ballstáit a chinneadh seiceálacha fisiceacha a eagrú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo.

2.   Na seiceálacha fisiceacha a dhéanfar sa réigiún is forimeallaí lena mbaineann maidir le hallmhairiú, tabhairt isteach, onnmhairiú agus seoladh táirgí talmhaíochta, is é a bheidh i gceist iontu sampla ionadaíoch 3 % ar a laghad de na ceadúnais agus na deimhnithe arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014.

3.   De mhaolú ar Airteagal 22 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014, i gcás nach bhfuil na Ballstáit in ann, de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sna réigiúin is forimeallaí i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach san Airteagal sin, sa bhliain 2022 féadfaidh na Ballstáit a chinneadh seiceálacha ar an láthair a eagrú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach i mír 4 den Airteagal seo.

4.   Ar bhonn anailís riosca a dhéantar i gcomhréir le hAirteagal 24(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014, déanfaidh na húdaráis inniúla seiceálacha ar an láthair trí 3 % ar a laghad de na hiarratais ar chabhair a shampláil. Is é a bheidh sa sampla freisin 3 % ar a laghad de na méideanna a chumhdaítear leis an gcabhair le haghaidh gach gníomhaíochta.

5.   De mhaolú ar Airteagal 16(2) agus Airteagal 22 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014, i gcás nach bhfuil na Ballstáit in ann, de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh i leith na mbeart sonrach i bhfabhar na réigiún is forimeallaí i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach sna forálacha sin le haghaidh na bliana 2022, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh:

(a)

úsáid teicneolaíochtaí nua a chur in ionad seiceálacha ar an láthair, lena n-áirítear grianghraif gheochlibeáilte, grianghraif a bhfuil dáta orthu, tuarascálacha faireachais ladrainn a bhfuil dáta orthu, físchomhdhálacha leis na tairbhithe nó aon fhianaise dhoiciméadach ábhartha a d’fhéadfadh a bheith ina chuidiú agus cur chun feidhme ceart na mbeart á fhíorú;

(b)

na seiceálacha sin a dhéanamh tráth ar bith den bhliain, a mhéid a cheadófar leo go fóill na coinníollacha incháilitheachta a sheiceáil, lena n-áirítear é sin a dhéanamh tar éis na híocaíochta deiridh.

ROINN 2

Maoluithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 181/2014

Airteagal 5

1.   De mhaolú ar Airteagal 13(2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 181/2014, i gcás nach bhfuil an Ghréig, de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, in ann seiceálacha fisiceacha a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach san fhoráil sin, sa bhliain 2022 féadfaidh an Ghréig a chinneadh seiceálacha fisiceacha a eagrú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo.

2.   Na seiceálacha fisiceacha a dhéanfar sna hoileáin Aeigéacha is lú ar thabhairt isteach táirgí talmhaíochta, beidh sampla ionadaíoch i gceist leo ina mbeidh 3 % ar a laghad de na deimhnithe arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 181/2014. Na seiceálacha fisiceacha a dhéanfar sna hoileáin Aeigéacha is lú ar an onnmhairiú nó ar an seoladh dá bhforáiltear i Roinn 3 den Rialachán sin, beidh sampla ionadaíoch i gceist leo de 3 % ar a laghad de na hoibríochtaí, bunaithe ar na próifílí riosca arna mbunú ag an nGréig.

3.   De mhaolú ar Airteagal 20 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 181/2014, i gcás nach bhfuil an Ghréig in ann, de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach san Airteagal sin, sa bhliain 2022 féadfaidh an Ghréig a chinneadh seiceálacha ar an láthair a eagrú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach i mír 4 den Airteagal seo.

4.   Ar bhonn anailís riosca i gcomhréir le hAirteagal 22(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 181/2014, déanfaidh na húdaráis inniúla seiceálacha ar an láthair trí shampláil a dhéanamh, maidir le gach gníomhaíocht, ar 3 % ar a laghad de na hiarratais ar chabhair. Is é a bheidh sa sampla freisin 3 % ar a laghad de na méideanna a chumhdaítear leis an gcabhair le haghaidh gach gníomhaíochta.

5.   De mhaolú ar Airteagal 13(2) agus Airteagal 20 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 181/2014, i gcás nach bhfuil an Ghréig in ann, de thoradh na mbeart a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh i leith na mbeart sonrach i bhfabhar na n-oileán Áigéach is lú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach sna forálacha sin le haghaidh na bliana 2022, féadfaidh an Ghréig a chinneadh:

(a)

úsáid teicneolaíochtaí nua a chur in ionad seiceálacha ar an láthair, lena n-áirítear grianghraif gheochlibeáilte, grianghraif a bhfuil dáta orthu, tuarascálacha faireachais ladrainn a bhfuil dáta orthu, físchomhdhálacha leis na tairbhithe nó aon fhianaise dhoiciméadach ábhartha a d’fhéadfadh a bheith ina chuidiú agus cur chun feidhme ceart na mbeart á fhíorú;

(b)

na seiceálacha sin a dhéanamh tráth ar bith den bhliain, a mhéid a cheadófar leo go fóill na coinníollacha incháilitheachta a sheiceáil, lena n-áirítear é sin a dhéanamh tar éis na híocaíochta deiridh.

CAIBIDIL III

MAOLUITHE AR RIALACHA LENA gCUIRTEAR COMHEAGRAÍOCHT NA MARGAÍ CHUN FEIDHME

ROINN 1

Maoluithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892

Airteagal 6

1.   De mhaolú ar Airteagal 24 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892, ní bheidh feidhm ag seiceálacha ar an láthair maidir le critéir aitheantais le haghaidh na bliana 2022.

2.   De mhaolú ar Airteagal 27(2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892, sa bhliain 2022 bainfidh na seiceálacha ar an láthair dá dtagraítear in Airteagal 27 den Rialachán sin le sampla arb é a bheidh ann 10 % ar a laghad den chabhair iomlán ar a ndearnadh iarratas le haghaidh na bliana 2021.

3.   De mhaolú ar Airteagal 27(7) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892, maidir leis an riail go mbeidh gníomhaíochtaí ar ghabháltais aonair bhaill na n-eagraíochtaí táirgeoirí a chumhdaítear leis an sampla dá dtagraítear in Airteagal 27(2) den Rialachán sin faoi réir cuairt amháin ar a laghad ar an áit ina gcuirtear an ghníomhaíocht chun feidhme chun a fhíorú gur cuireadh an ghníomhaíocht i gcrích, ní bheidh feidhm aici i gcás na seiceálacha ar an láthair a dhéanfar sa bhliain 2022.

4.   De mhaolú ar Airteagal 29(2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892, sa bhliain 2022 féadfaidh na Ballstáit seiceáil a dhéanamh, maidir le gach táirge a tharraingítear siar, gan beann ar an gceann scríbe atá beartaithe dóibh, ar chéatadán níos lú ná an céatadán sin a leagtar síos san fhoráil sin, ar choinníoll nach lú ná 10 % é de na cainníochtaí lena mbaineann le linn bliain mhargaíochta aon eagraíochta táirgeoirí ar leith.

5.   De mhaolú ar Airteagal 30(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892, sa bhliain 2022 beidh sampla ar áireamh i ngach seiceáil arb é a bheidh ann 3 % ar a laghad de na cainníochtaí a tharraing an eagraíocht táirgeoirí siar le linn na bliana margaíochta 2021.

6.   De mhaolú ar Airteagal 27(2) agus (7), Airteagal 29(2), Airteagal 30(3) agus Airteagal 31(1) agus (2) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892, le linn na bliana 2022, i gcás ina gcuireann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 cosc ar na Ballstáit seiceálacha ar an láthair a dhéanamh i gcomhréir leis na forálacha sin, féadfar cineálacha eile seiceálacha a shaineoidh na Ballstáit a chur in ionad na seiceálacha sin, amhail grianghraif gheochlibeáilte, grianghraif a bhfuil dáta orthu, tuarascálacha faireachais ladrainn a bhfuil dáta orthu, seiceálacha riaracháin nó físchomhdhálacha leis na tairbhithe.

ROINN 2

Maoluithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1150

Airteagal 7

1.   De mhaolú ar Airteagal 32(1) agus Airteagal 42(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1150, le linn na bliana airgeadais 2022, i gcás ina gcuireann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 cosc ar na Ballstáit seiceálacha ar an láthair a dhéanamh i gcomhréir leis na forálacha sin, féadfar cineálacha eile rialuithe a shaineoidh na Ballstáit a chur in ionad na seiceálacha sin, amhail grianghraif a bhfuil dáta orthu, tuarascálacha faireachais ladrainn a bhfuil dáta orthu, seiceálacha riaracháin nó físchomhdhálacha leis na tairbhithe, lena ráthaítear go ndéantar na rialacha a bhaineann leis na cláir thacaíochta in earnáil an fhíona a urramú.

2.   De mhaolú ar Airteagal 43(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1150, le linn na bliana airgeadais 2022, i gcás ina gcuireann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 cosc ar na Ballstáit seiceálacha ar an láthair a dhéanamh i gcomhréir leis an bhforáil sin, déanfar na seiceálacha sin ar oibríochtaí glasbhuainte faoin 15 Meán Fómhair 2022.

ROINN 3

Maoluithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274

Airteagal 8

1.   De mhaolú ar Airteagal 27(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274, i gcás ina gcuireann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 cosc ar na Ballstáit le linn thréimhse an fhómhair fíonchaor sa bhliain 2022 fíonchaora úra a bhailiú agus a phróiseáil a mhéad is gá le haghaidh líon na samplaí a leagtar amach i gCuid II d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin, féadfaidh na Ballstáit maolú ar an líon samplaí sin.

2.   De mhaolú ar Airteagal 31(2), pointe (b), de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274, i gcás ina gcuireann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 cosc ar na Ballstáit seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sa bhliain 2022 i gcomhréir leis an bhforáil sin, déanfaidh na Ballstáit na seiceálacha sin ar 3 % ar a laghad de na saothróirí fíniúna go léir a shainaithnítear i gclár na bhfíonghort.

3.   De mhaolú ar Airteagal 31(2), pointe (c), de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274, féadfaidh na Ballstáit sa bhliain 2022 seiceálacha córasacha ar an láthair a chur ar fionraí go sealadach i limistéir ina bhfuil fíniúnacha curtha nach n-áirítear in aon chomhad saothróra fíniúna, i gcásanna ina gcuireann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 cosc ar na Ballstáit seiceálacha den sórt sin a dhéanamh.

ROINN 4

Maoluithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 615/2014

Airteagal 9

De mhaolú ar Airteagal 6 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 615/2014, i gcás ina gcuireann na bearta a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19 cosc ar na Ballstáit na seiceálacha ar an láthair a dhéanamh in am trátha sa bhliain féilire 2022, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh na seiceálacha ar an láthair a ionadú i bpáirt nó go hiomlán le seiceálacha riaracháin nó trí úsáid a bhaint as fianaise ábhartha, lena n-áirítear grianghraif gheochlibeáilte, físchomhráite nó fianaise eile i bhformáid leictreonach.

ROINN 5

Maoluithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1368

Airteagal 10

De mhaolú ar Airteagal 8(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1368, le linn na bliana beachadóireachta 2022 féadfaidh na Ballstáit a chinneadh imeacht ón tairseach 5 % maidir le seiceálacha ar an láthair ar iarratasóirí ar chabhair faoi chuimsiú a gclár beachadóireachta ar choinníoll go ndéanann siad na seiceálacha ar an láthair a bhí beartaithe a ionadú le seiceálacha malartacha trí ghrianghraif a iarraidh, trí fhíschomhráite nó trí aon mhodh eile a d’fhéadfadh a bheith ina thacaíocht agus cur chun feidhme ceart na mbeart a áirítear sa chlár beachadóireachta á fhíorú.

CAIBIDIL IV

LEASUITHE AR RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/725

Airteagal 11

Leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/725 mar a leanas:

1.

Leasaítear Airteagal 3 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

“6.   De mhaolú ar Airteagal 35 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an méadú a chur i bhfeidhm ar an ráta rialaithe ar cheart a bheith curtha i bhfeidhm sa bhliain éilimh 2021 i gcás na scéimeanna cabhrach agus na mbeart tacaíochta dá dtagraítear i míreanna 2 go 5 den Airteagal seo.”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 10:

“10.   De mhaolú ar Airteagal 50(5) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an méadú a chur i bhfeidhm ar an ráta rialaithe ar cheart a bheith curtha i bhfeidhm sa bhliain féilire 2021 i gcás na scéimeanna cabhrach agus na mbeart tacaíochta dá dtagraítear i míreanna 2 go 5 den Airteagal seo.”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 13:

“13.   De mhaolú ar Airteagal 68(4) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an méadú a chur i bhfeidhm ar rátaí rialaithe ar cheart a bheith curtha i bhfeidhm sa bhliain éilimh 2021.”;

2.

in Airteagal 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

“6.   De mhaolú ar Airteagal 59(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an méadú a chur i bhfeidhm ar an ráta rialaithe ar cheart a bheith curtha i bhfeidhm sa bhliain éilimh 2021 i gcás na scéimeanna cabhrach agus na mbeart tacaíochta dá dtagraítear i míreanna 1 go 5 den Airteagal seo.”;

3.

in Airteagal 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

“6.   De mhaolú ar Airteagal 59(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, féadfaidh an Ghréig a chinneadh gan an méadú a chur i bhfeidhm ar an ráta rialaithe ar cheart a bheith curtha i bhfeidhm sa bhliain éilimh 2021 i gcás na scéimeanna cabhrach agus na mbeart tacaíochta dá dtagraítear i míreanna 1 go 5 den Airteagal seo.”.

CAIBIDIL V

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 12

I gcás na mBallstát a chuireann na forálacha faoi Chaibidlí I, II agus III i bhfeidhm, áireofar sa dearbhú bainistíochta a bheidh le tarraingt suas de bhun Airteagal 7(3), an chéad fhomhír, pointe (b), de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 i gcás na mblianta airgeadais 2022 agus 2023 deimhniú gur cuireadh cosc ar ró-íocaíochtaí le tairbhithe agus gur tionscnaíodh aisghabháil méideanna neamhdhlite bunaithe ar fhíorú na faisnéise go léir is gá.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 13

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm ag Caibidlí I agus II, Caibidil III, Ranna 3 agus 4, agus Caibidil IV ón 1 Eanáir 2022.

Beidh feidhm ag Caibidil III, Ranna 1 agus 2, ón 16 Deireadh Fómhair 2021.

Beidh feidhm ag Caibidil III, Roinn 5, ón 1 Lúnasa 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 8 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.12.2013, lch. 549.

(2)  IO L 78, 20.3.2013, lch. 23.

(3)  IO L 78, 20.3.2013, lch. 41.

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/532 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2020 lena maolaítear i leith na bliana 2020 ar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, (AE) Uimh. 180/2014, (AE) Uimh. 181/2014, (AE) 2017/892, (AE) 2016/1150, (AE) 2018/274, (AE) 2017/39, (AE) 2015/1368 agus (AE) 2016/1240 a mhéid a bhaineann le seiceálacha áirithe riaracháin agus seiceálacha ar an láthair is infheidhme laistigh den chomhbheartas talmhaíochta (IO L 119, 17.4.2020, lch. 3).

(5)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/725 ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2021 lena maolaítear i leith na bliana 2021 ar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014, (AE) Uimh. 180/2014, (AE) Uimh. 181/2014, (AE) 2017/892, (AE) 2016/1150, (AE) 2018/274, (AE) Uimh. 615/2014 agus (AE) 2015/1368 a mhéid a bhaineann le seiceálacha áirithe riaracháin agus seiceálacha ar an láthair is infheidhme laistigh den chomhbheartas talmhaíochta (IO L 155, 5.5.2021, lch. 8).

(6)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, bearta forbartha tuaithe agus tras-chomhlíonadh (IO L 227, 31.7.2014, lch. 69).

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 608).

(8)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 180/2014 ón gCoimisiún an 20 Feabhra 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas (IO L 63, 4.3.2014, lch. 13).

(9)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 181/2014 ón gCoimisiún an 20 Feabhra 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna hoileáin Aeigéacha is lú (IO L 63, 4.3.2014, lch. 53).

(10)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892 ón gCoimisiún an 13 Márta 2017 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearnáil na dtorthaí agus na nglasraí agus earnáil na dtorthaí agus na nglasraí próiseáilte (IO L 138, 25.5.2017, lch. 57).

(11)  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).

(12)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1150 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2016 lena leagtar síos rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na cláir náisiúnta thacaíochta in earnáil an fhíona (IO L 190, 15.7.2016, lch. 23).

(13)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274 ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2017 lena leagtar síos rialacha le haghaidh chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le scéim na n-údaruithe le haghaidh planduithe fíniúnacha, deimhniú, an clár isteach agus amach, dearbhuithe agus fógraí éigeantacha, agus le haghaidh chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na seiceálacha ábhartha agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/561 ón gCoimisiún (IO L 58, 28.2.2018, lch. 60).

(14)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/273 ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2017 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le scéim na n-údaruithe le haghaidh planduithe fíniúnacha, clár na bhfíonghort, doiciméid tionlacain agus deimhniú, an clár isteach agus amach, dearbhuithe éigeantacha, fógraí agus foilsiú faisnéise ar tugadh fógra fúithi, agus lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na seiceálacha agus na pionóis ábhartha, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 555/2008, (CE) Uimh. 606/2009 agus (CE) Uimh. 607/2009 ón gCoimisiún agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 436/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/560 ón gCoimisiún (IO L 58, 28.2.2018, lch. 1).

(15)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 615/2014 ón gCoimisiún an 6 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe chun Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm i leith cláir oibre chun tacú le hearnálacha na hola olóige agus na n-ológ boird (IO L 168, 7.6.2014, lch. 95).

(16)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1368 ón gCoimisiún an 6 Lúnasa 2015 lena leagtar síos rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le cabhair in earnáil na beachadóireachta (IO L 211, 8.8.2015, lch. 9).

(17)  Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 639/2014 ón gCoimisiún an 11 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena leasaítear Iarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán sin (IO L 181, 20.6.2014, lch. 1).

(18)  Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flóra fiáine a chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lch. 7).

(19)  Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a chaomhnú (IO L 20, 26.1.2010, lch. 7).

(20)  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 487).


15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/62


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1217 ÓN gCOIMISIÚN

an 14 Iúil 2022

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013 a mhéid a bhaineann le hasbhaintí ó chuótaí iascaireachta arna leithdháileadh ar an Spáinn le haghaidh 2021, 2022 agus 2023

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006 (1), agus go háirithe Airteagal 105(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

In 2013, ghlac an Coimisiún Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013 (2) lena bhforáiltear maidir le hasbhaintí ón gcuóta ronnach arna leithdháileadh ar an Spáinn in 2013 i roinn 8c ICES, i bhfolimistéir 9 agus 10 ICES agus in uiscí an Aontais i 34.1.1 CECAF agus ón gcuóta ainseabhaithe i bhfolimistéar 8 ICES de dheasca ró-iascaireacht ar an gcuóta ronnach in 2009.

(2)

Ní dhearna an Spáinn 3 400 tona den chuóta ábhartha ronnach a iascach in 2021, rud a fhágann gur lú an brú iascaireachta ar an stoc sin i gcomparáid leis an uasmhéid a ceadaíodh de réir na ndeiseanna iascaireachta arna leithdháileadh le haghaidh na bliana sin. D’iarr an Spáinn go gcuirfí na cainníochtaí sin nach ndearnadh a iascach san áireamh i gcomhair asbhaintí le haghaidh 2021 agus na hasbhaintí dá bhforáiltear le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013 le haghaidh na mblianta 2022 agus 2023 a laghdú dá réir. Ba cheart na cainníochtaí i gcomhair asbhaintí le haghaidh 2021, 2022 agus 2023 atá bunaithe i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013 a oiriúnú dá réir sin.

(3)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013 a leasú dá réir.

(4)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Choiste um Iascach agus Dobharshaothrú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, cuirtear í in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 14 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 343, 22.12.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 185/2013 ón gCoimisiún an 5 Márta 2013 lena bhforáiltear maidir le hasbhaintí ó chuótaí áirithe iascaireachta arna leithdháileadh ar an Spáinn in 2013 agus sna blianta ina dhiaidh sin de dheasca ró-iascaireacht ar chuóta áirithe ronnach in 2009 (IO L 62, 6.3.2013, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Stoc

Cuóta tosaigh 2009

Cuóta oiriúnaithe 2009

Gabhálacha deimhnithe 2009

An difríocht idir an cuóta agus na gabhálacha (ró-iascaireacht)

Asbhaint 2013

Asbhaint 2014

Asbhaint 2015

Asbhaint 2016

Asbhaint 2017

Asbhaint 2018

Asbhaint 2019

Asbhaint 2020

Asbhaint 2021

Asbhaint 2022

Asbhaint 2023

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

7 762

3 328

8 944

2 411

0

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Le haghaidh ainseabhaithe, is é atá i gceist le “bliain” an séasúr iascaireachta a gcuirtear tús leis an bhliain sin.


15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/65


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1218 ÓN gCOIMISIÚN

an 14 Iúil 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní áirithe a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 a mhéid a bhaineann le formheas an stádais saor ó ghalar atá ag Ballstáit áirithe nó criosanna díobh i ndáil le galair liostaithe áirithe agus le formheas na gclár díothaithe le haghaidh galair liostaithe áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (1), agus go háirithe Airteagail 31(3) agus 36(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leagtar síos le Rialachán (AE) 2016/429 rialacha sonracha ó thaobh galair de maidir leis na galair a liostaítear i gcomhréir le hAirteagal 5(1) de agus leagtar síos an chaoi a gcuirfear na rialacha sin i bhfeidhm maidir le catagóirí éagsúla galar liostaithe. Déantar foráil i Rialachán (AE) 2016/429 go mbunóidh na Ballstáit cláir dhíothaithe éigeantacha le haghaidh na ngalar liostaithe dá dtagraítear in Airteagal 9(1), pointe (b), de, agus déantar foráil ann maidir le cláir dhíothaithe roghnacha le haghaidh na ngalar liostaithe dá dtagraítear in Airteagal 9(1), pointe (c), de agus maidir le formheas na gclár sin ag an gCoimisiún. Foráiltear leis an Rialachán freisin maidir leis an bhformheas nó an tarraingt siar a dhéanfaidh an Coimisiún ar stádas saor ó ghalar Ballstát nó criosanna nó deighleoga díobh maidir le galair liostaithe áirithe dá dtagraítear in Airteagal 9(1), pointí (b) agus (c), de.

(2)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 ón gCoimisiún (2), déantar forlíonadh ar Rialachán (AE) 2016/429 agus leagtar síos na critéir maidir le stádas saor ó ghalar a dheonú, a choinneáil, a chur ar fionraí agus a tharraingt siar i gcás Ballstát nó criosanna nó deighleoga díobh, agus na ceanglais maidir le formheas clár díothaithe éigeantach nó roghnach le haghaidh Ballstát nó criosanna nó deighleog díobh.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 ón gCoimisiún (3), leagtar síos rialacha cur chun feidhme do na galair liostaithe dá dtagraítear in Airteagal 9(1) pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2016/429, maidir le hainmhithe, a mhéid a bhaineann le stádas saor ó ghalar agus neamh-vacsaínithe Ballstát áirithe nó criosanna nó deighleoga díobh, agus formheas na gclár díothaithe le haghaidh na ngalar liostaithe sin. Go háirithe, liostaítear ann sna hIarscríbhinní a ghabhann leis, na Ballstáit nó na criosanna nó deighleoga díobh a bhfuil stádas saor ó ghalar acu agus liostaítear ann freisin na cláir dhíothaithe fhormheasta atá ann cheana. Mar gheall ar an athrú atá ag teacht ar an staid eipidéimeolaíoch i gcás galair áirithe, is gá Ballstáit nua atá saor ó ghalar nó criosanna díobh a liostú agus cláir dhíothaithe áirithe arna gcur faoi bhráid an Choimisiúin a fhormheas.

(4)

I gcás ionfhabhtú Brucella abortus, B. melitensis agus B. suis, ionfhabhtú coimpléasc Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae agus M. tuberculosis) (MTBC), liúcóis bhólachta eansótach (LBE), ionfhabhtú na buinní víreasaí bólachta (BVB) agus ionfhabhtú leis an víreas gormtheanga (séiritíopaí 1-24) (BTV), tá roinnt Ballstát tar éis iarratas a dhéanamh don Choimisiún stádas saor ó ghalar nó cláir dhíothaithe a fhormheas le haghaidh a gcríche iomláine nó le haghaidh cuid dá gcríoch.

(5)

Maidir le hionfhabhtú Brucella abortus, B. melitensis agus B. suis i mbó-ainmhithe, chuir an Iodáil faisnéis faoi bhráid an Choimisiúin lena léirítear go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le stádas saor ó ghalar a aithint, coinníollacha a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 i gCúige Vibo Valentia i Réigiún Calabria agus i gCúige Teramo i Réigiún Abruzzo. Dá bhrí sin, ba cheart na criosanna sin a liostú mar chriosanna saor ó ionfhabhtú le Brucella abortus, B. melitensis agus B. suis i mbó-ainmhithe i gCuid I, Caibidil 1, d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620.

(6)

Maidir le hionfhabhtú Brucella abortus, B. melitensis agus B. suis in ainmhithe den chineál caorach agus den chineál gabhair, chuir an Iodáil faisnéis faoi bhráid an Choimisiúin lena léirítear go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le stádas saor ó ghalar a aithint, coinníollacha a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 i gCúige Lecce i Réigiún Puglia. Dá bhrí sin, ba cheart an crios sin a liostú mar chrios saor ó ionfhabhtú le Brucella abortus, B. melitensis agus B. suis in ainmhithe den chineál caorach agus den chineál gabhair i gCuid I, Caibidil 2, d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620.

(7)

Maidir le hionfhabhtú le MTBC, chuir an Iodáil faisnéis faoi bhráid an Choimisiúin lena léirítear go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le stádas saor ó MTBC a aithint, coinníollacha a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 i gCúigí Aquila, Chieti agus Teramo i Réigiún Abruzzo, i gCúige Latina i Réigiún Lazio, i gCúigí Bari agus Taranto i Réigiún Puglia agus i gCúige Nuoro i Réigiún na Sairdíne. Dá bhrí sin, ba cheart na criosanna sin a liostú mar chriosanna saor ó ionfhabhtú le MTBC i gCuid I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620.

(8)

Maidir le hionfhabhtú le LBE, tá iarratas curtha faoi bhráid an Choimisiúin ag an gCróit ar chlár díothaithe a bheith formheasta dá críoch. Tar éis don Choimisiún measúnú a dhéanamh, léiríodh go gcomhlíonann an iarratas sin na critéir a leagtar síos i gCuid II, Caibidil 2, de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 maidir le cláir dhíothaithe le haghaidh LBE a fhormheas. Dá bhrí sin, ba cheart an Ballstát sin a liostú dá réir sin i gCuid II d’Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620, mar Bhallstáit ag a bhfuil clár díothaithe formheasta le haghaidh LBE.

(9)

Maidir le hionfhabhtú BVB, tá faisnéis curtha faoi bhráid an Choimisiúin ag an Danmhairg agus ag an nGearmáin lena léirítear go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le stádas saor ó BVB a aithint, coinníollacha a leagtar síos le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 i gcríoch iomláin na Danmhairge agus in Landkreis Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu agus Fulda sa Ghearmáin, faoi seach. Dá bhrí sin, ba cheart an Ballstát sin agus na criosanna sin a liostú dá réir sin i gCuid I d’Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620, mar Bhallstát nó criosanna ag a bhfuil stádas saor ó ghalar le haghaidh BVB.

(10)

Maidir le hionfhabhtú le BVB, tá iarratas curtha faoi bhráid an Choimisiúin ag Éirinn ar chlár díothaithe a bheith formheasta dá críoch. Tar éis don Choimisiún measúnú a dhéanamh, léiríodh go gcomhlíonann an t-iarratas sin na critéir a leagtar síos i gCuid II, Caibidil 2, de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 maidir le cláir dhíothaithe le haghaidh BVB a fhormheas. Dá bhrí sin, ba cheart an Ballstát sin a liostú dá réir sin i gCuid II d’Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620, mar Bhallstáit ag a bhfuil clár díothaithe formheasta le haghaidh BVB.

(11)

A mhéid a bhaineann le hionfhabhtú le BTV, tá faisnéis curtha faoi bhráid an Choimisiúin ag an nGearmáin lena léirítear go bhfuil na coinníollacha maidir le stádas saor ó ghalar le haghaidh BTV a aithint comhlíonta i gcás chríoch iomlán Baden-Württemberg, Hessen agus Nordrhein-Westfalen. Tar éis don Choimisiún measúnú a dhéanamh, léiríodh go gcomhlíonann na hiarratais sin na critéir a leagtar síos i gCuid II, Caibidil 2, de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 maidir le stádas saor ó ghalar a dheonú le haghaidh BTV. Dá bhrí sin, ba cheart na criosanna sin a liostú i gCuid I d’Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620, mar chriosanna ag a bhfuil stádas saor ó ghalar le haghaidh BTV.

(12)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinní I, II, IV, VII agus VIII a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 a leasú dá réir.

(13)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní I, II, IV, VII agus VIII a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 14 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689 ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha d’fhaireachas, cláir dhíothaithe agus stádas saor ó ghalair do ghalair áirithe atá liostaithe agus ag teacht chun cinn (IO L 174, 3.6.2020, lch. 211).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le formheas an stádais saor ó ghalar agus an stádais neamh-vacsaínithe atá ag Ballstát áirithe nó ag criosanna nó deighleoga díobh i ndáil le galair liostaithe áirithe agus formheas na gclár díothaithe le haghaidh na ngalar liostaithe sin (IO L 131, 16.4.2021, lch. 78).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní I, II, IV, VII agus VIII a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 mar a leanas:

(1)

leasaítear Iarscríbhinn I mar a leanas:

(a)

leasaítear Cuid I mar a leanas:

(i)

i gCaibidil 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann leis an Iodáil:

Ballstát

Críoch

“An Iodáil

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto”

(ii)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chaibidil 2:

CAIBIDIL 2

Ballstáit nó criosanna díobh ag a bhfuil stádas saor ó ghalar maidir le Brucella abortus, B. melitensis agus B. suis i bpobail ainmhithe caorach agus gabhair

Ballstát  ((*))

Críoch

An Bheilg

Críoch iomlán

An tSeicia

Críoch iomlán

An Danmhairg

Críoch iomlán

An Ghearmáin

Críoch iomlán

An Eastóin

Críoch iomlán

Éire

Críoch iomlán

An Spáinn

Críoch iomlán

An Fhrainc

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

An Iodáil

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

An Chipir

Críoch iomlán

An Laitvia

Críoch iomlán

An Liotuáin

Críoch iomlán

Lucsamburg

Críoch iomlán

An Ungáir

Críoch iomlán

An Ísiltír

Críoch iomlán

An Ostair

Críoch iomlán

An Pholainn

Críoch iomlán

An Phortaingéil

Região Autónoma dos Açores

An Rómáin

Críoch iomlán

An tSlóivéin

Críoch iomlán

An tSlóvaic

Críoch iomlán

An Fhionlainn

Críoch iomlán

An tSualainn

Críoch iomlán

An Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann)

Tuaisceart Éireann

(b)

leasaítear Cuid II mar a leanas:

(i)

i gCaibidil 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann leis an Iodáil:

Ballstát

Críoch

“An Iodáil

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia”

(ii)

i gCaibidil 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann leis an Iodáil:

Ballstát

Críoch

“An Iodáil

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia”

(2)

leasaítear Iarscríbhinn II mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid a leanas in ionad Chuid I:

“CUID I

Ballstáit nó criosanna díobh ag a bhfuil stádas saor ó ghalar maidir le hionfhabhtú le MTBC

Ballstát

Críoch

An Bheilg

Críoch iomlán

An tSeicia

Críoch iomlán

An Danmhairg

Críoch iomlán

An Ghearmáin

Críoch iomlán

An Eastóin

Críoch iomlán

An Spáinn

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

An Fhrainc

Críoch iomlán

An Iodáil

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Taranto

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Nuoro, Oristano, Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

An Laitvia

Críoch iomlán

An Liotuáin

Críoch iomlán

Lucsamburg

Críoch iomlán

An Ungáir

Críoch iomlán

An Ísiltír

Críoch iomlán

An Ostair

Críoch iomlán

An Pholainn

Críoch iomlán

An Phortaingéil

Região Algarve: all distritos

Região Autónoma dos Açores seachas Ilha de São Miguel

An tSlóivéin

Críoch iomlán

An tSlóvaic

Críoch iomlán

An Fhionlainn

Críoch iomlán

An tSualainn

Críoch iomlán”

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chuid II:

“CUID II

Ballstáit nó criosanna díobh ag a bhfuil clár díothaithe formheasta maidir le hionfhabhtú le MTBC

Ballstát ((*))

Críoch

An Bhulgáir

Críoch iomlán

An Chróit

Críoch iomlán

An Chipir

Críoch iomlán

An Ghréig

Críoch iomlán

Éire

Críoch iomlán

An Iodáil

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Barletta-Adria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce

Regione Sardegna: Provincia di Sassari

Regione Sicilia

Málta

Críoch iomlán

An Phortaingéil

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Autónoma da Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

An Rómáin

Críoch iomlán

An Spáinn

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra,

Comunidad Autónoma de Valencia

An Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann)

Tuaisceart Éireann

(3)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IV, Cuid II:

“CUID II

Ballstáit nó criosanna díobh ag a bhfuil clár díothaithe formheasta maidir le LBE

Ballstát

Críoch

Dáta an fhormheasa tosaigh dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689

An Chróit

Críoch iomlán

An 18 Iúil 2022”

(4)

in Iarscríbhinn VII, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chodanna I agus II:

“CUID I

Ballstáit nó criosanna díobh ag a bhfuil stádas saor ó ghalar maidir le BVB

Ballstát

Críoch

An Ostair

Críoch iomlán

An Danmhairg

Críoch iomlán

An Fhionlainn

Críoch iomlán

An Ghearmáin

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Oberbayern: Ingolstadt, Stadt München, Stadt Rosenheim, Altötting, Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, Mühldorf am Inn, Lkr. München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Lkr. Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

An tSualainn

Críoch iomlán

CUID II

Ballstáit nó criosanna díobh ag a bhfuil clár díothaithe formheasta maidir le BVB

Ballstát

Críoch

Dáta an fhormheasa tosaigh dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/689

An Ghearmáin

Bundesland Bayern:

 

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Oberbayern: Dachau

 

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Lkr. Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau

 

Na cathracha seo a leanas agus Landkreis in Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Günzburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

An 21 Feabhra 2022

Éire

Críoch iomlán

An 18 Iúil 2022”

(5)

in Iarscríbhinn VIII, i gCuid 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad a bhaineann leis an nGearmáin:

Ballstát

Críoch

“An Ghearmáin

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen”


((*))  I gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 5(4) den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann i gcomhréir le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal sin, chun críocha na hIarscríbhinne seo, baineann tagairtí do Bhallstáit leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.”

((*))  I gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 5(4) den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann i gcomhréir le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal sin, chun críocha na hIarscríbhinne seo, baineann tagairtí do Bhallstáit leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann”


15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/75


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1219 ÓN gCOIMISIÚN

an 14 Iúil 2022

lena leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 a mhéid a bhaineann le deimhnithe caighdeánacha le haghaidh coinsíneachtaí de tháirgí ilchodacha áirithe a theacht isteach san Aontas agus iad a chur ar idirthuras tríd

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le rialacha sonracha sláinteachais a leagadh síos i dtaca le bia de bhunadh ainmhíoch (1), agus go háirithe Airteagal 7(2), pointe (a), de,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (2), agus go háirithe Airteagail 238(3) agus 239(3) de,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile a dhéantar lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (3), agus go háirithe Airteagal 90, an chéad mhír, pointí (a) agus (b), agus Airteagal 126(3) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 ón gCoimisiún (4), leagtar síos rialacha maidir le deimhnithe sláinte ainmhithe dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2016/429, deimhnithe oifigiúla dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2017/625, agus deimhnithe sláinte ainmhithe/oifigiúla bunaithe ar na Rialacháin sin, a bhfuil gá leo i dtaca le teacht isteach san Aontas coinsíneachtaí áirithe ainmhithe agus earraí (dá ngairtear le chéile “na deimhnithe” anseo feasta). Go háirithe, leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235, i measc nithe eile, deimhnithe caighdeánacha maidir le coinsíneachtaí de tháirgí ilchodacha áirithe a theacht isteach san Aontas agus iad a chur ar idirthuras tríd.

(2)

I gCaibidil 50 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235, leagtar amach an deimhniú sláinte/oifigiúil caighdeánach chun táirgí ilchodacha nach mbaineann fadré leo agus táirgí fadré ilchodacha a theacht isteach san Aontas, ar táirgí iad ina bhfuil aon chainníocht de tháirgí feola seachas geilitín, collaigin agus táirgí an-mhínphróiseáilte, agus atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine (samhail COMP). Leagtar amach i gCaibidil 52 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 deimhniú sláinte ainmhithe caighdeánach chun táirgí ilchodacha nach mbaineann fadré leo agus táirgí fadré ilchodacha a a chur ar idirthuras tríd an Aontas chuig tríú tír, ar táirgí iad ina bhfuil aon chainníocht de tháirgí feola, agus atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine (samhail TRANSIT-COMP). I ngach ceann den dá dheimhniú caighdeánach sin tá fianú sláinte ainmhithe sonrach le haghaidh táirgí déiríochta atá mar chuid de na táirgí ilchodacha. Ba cheart na ceanglais maidir le cóireálacha teasa sna fianuithe sin a ailíniú leis na cóireálacha a leagtar síos in Iarscríbhinn XXVII a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún (5). Ina theannta sin, an ceanglas dátaí táirgthe na dtáirgí déiríochta agus na dtáirgí bunaithe ar ghruth buí atá sna táirgí ilchodacha a shonrú, ba cheart é a scriosadh mar cheanglas iomarcach i bhfianaise na tuairisce dá bhforáiltear i bhfonóta (2) a chumhdaíonn na comhábhair uile de bhunadh ainmhíoch. Thairis sin, ba cheart fonótaí áirithe sna Nótaí a ghabhann le Cuid II a ghabhann leis na deimhnithe caighdeánacha sin a fhorlíonadh agus a shoiléiriú. Dá bhrí sin, is gá Caibidlí 50 agus 52 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 a leasú dá réir sin.

(3)

Ina theannta sin, i gCaibidil 52 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235, ba cheart an ceanglas maidir le huimhir fhormheasa bhunaíocht tionscnaimh na dtáirgí déiríochta atá sna táirgí ilchodacha atá ar idirthuras tríd an Aontas a scriosadh mar nach ceann scríbe deiridh de na táirgí ilchodacha sin é an tAontas. Dá bhrí sin, is gá Caibidil 52 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 a leasú dá réir sin.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 a leasú dá réir.

(5)

Chun aon chur isteach ar thrádáil a sheachaint a mhéid a bhaineann le coinsíneachtaí de tháirgí ilchodacha áirithe a theacht isteach san Aontas agus iad a chur ar idirthuras tríd an Aontas, ba cheart leanúint le húsáid deimhnithe a eisítear i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235, mar ab infheidhme roimh na leasuithe a dhéantar sa Rialachán seo, ba cheart leanúint leis an úsáid sin a údarú ar feadh idirthréimhse faoi réir coinníollacha áirithe.

(6)

Ós rud é go bhfuil feidhm ag Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 ón 21 Aibreán 2021, ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil agus chun trádáil a éascú, is práinneach éifeacht a bheith ag na leasuithe atá le déanamh leis an Rialachán seo ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235.

(7)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Ar feadh idirthréimhse go dtí an 15 Aibreán 2023, maidir le coinsíneachtaí de tháirgí ilchodacha áirithe, a bhfuil na deimhnithe sláinte ainmhithe/oifigiúla cuí ag gabháil leo, deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir leis na deimhnithe caighdeánacha a leagtar amach i gCaibidlí 50 agus 52 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 mar ab infheidhme roimh na leasuithe a rinneadh ar an Rialachán Cur Chun Feidhme sin leis an Rialachán Cur Chun Feidhme seo, leanfaidh siad d’údarú a bheith acu i dtaca le teacht isteach san Aontas agus idirthuras tríd an Aontas ar choinníoll gur eisíodh an deimhniú an 15 Eanáir 2023 ar a dhéanaí.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 14 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 139, 30.4.2004, lch. 55.

(2)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(3)  IO L 95, 7.4.2017, lch. 1.

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2020 lena leagtar síos rialacha maidir le Rialacháin (AE) 2016/429 agus (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm a mhéid a bhaineann le deimhnithe sláinte ainmhithe caighdeánacha, deimhnithe oifigiúla caighdeánacha agus deimhnithe sláinte ainmhithe/oifigiúla caighdeánacha, i dtaca le coinsíneachtaí catagóirí áirithe ainmhithe agus earraí a theacht isteach san Aontas agus lena ngluaiseacht laistigh den Aontas, deimhniúchán oifigiúil maidir leis na deimhnithe sin agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 599/2004, Rialacháin Chur Chun Feidhme (AE) Uimh. 636/2014 agus (AE) 2019/628, Treoir 98/68/CE agus Cinntí 2000/572/CE, 2003/779/CE agus 2007/240/CE (IO L 442, 30.12.2020, lch. 1).

(5)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún an 30 Eanáir 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le coinsíneachtaí ainmhithe áirithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis dóibh a theacht isteach (IO L 174, 3.6.2020, lch. 379).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 mar a leanas:

(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chaibidil 50:

‘CAIBIDIL 50

DEIMHNIÚ SLÁINTE AINMHITHE/OIFIGIÚIL CAIGHDEÁNACH LE hAGHAIDH TEACHT ISTEACH TÁIRGÍ ILCHODACHA NACH mBAINEANN FADRÉ LEO AGUS TÁIRGÍ ILCHODACHA FADRÉ SAN AONTAS, A bhFUIL AON CHAINNÍOCHT DE THÁIRGÍ FEOLA IONTU SEACHAS GEILITÍN, COLLAIGIN AGUS TÁIRGÍ AN-MHÍNPHRÓISEÁILTE, AGUS LENA gCAITHEAMH AG AN DUINE (DEIMHNIÚ CAIGHDEÁNACH COMP)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13
’;

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chaibidil 52:

‘CAIBIDIL 52

DEIMHNIÚ SLÁINTE AINMHITHE CAIGHDEÁNACH LE HAGHAIDH IOMPAR TRÍD AN AONTAS CHUIG TRÍÚ TÍR Á N-IOMPAR LÁITHREACH NÓ TAR ÉIS STÓRÁLA SAN AONTAS I GCÁS TÁIRGÍ ILCHODACHA NACH mBAINEANN FADRÉ LEO AGUS TÁIRGÍ ILCHODACHA FADRÉ, INA bhFUIL AON CHAINNÍOCHT DE THÁIRGÍ FEOLA AGUS ATÁ LENA gCAITHEAMH AG AN DUINE (DEIMHNIÚ CAIGHDEÁNACH TRANSIT-COMP)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21
’.


15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/98


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1220 ÓN gCOIMISIÚN

an 14 Iúil 2022

lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an bhformáid nach mór do bhrainsí de ghnólachtaí tríú tír agus d’údaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 41(3) agus (4) den Treoir sin a thuairisciú

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (1), agus go háirithe Airteagal 41(6) di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is gá a áirithiú go bhfaighidh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) agus na húdaráis inniúla lena mbaineann gach faisnéis is gá chun maoirseacht a dhéanamh ar bhrainsí gnólachtaí tríú tír, agus is gá a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis sin a phróiseáil ar bhealach éifeachtúil agus tapa. Ba cheart, dá bhrí sin, an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 41(3) agus (4) de Threoir 2014/65/AE a chur isteach i dteanga is gnách a úsáid i réimse an airgeadais idirnáisiúnta.

(2)

Ceanglaítear le hAirteagal 39(2) de Threoir 2014/65/AE go bhfaighidh brainsí de ghnólachtaí tríú tír ar mian leo seirbhísí infheistíochta a sholáthar nó gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanamh i gcríoch Bhallstáit údarú roimh ré ó údarás inniúil an Bhallstáit sin. Ní cheadaítear do bhrainsí den sórt sin seirbhísí infheistíochta a sholáthar ná gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanamh i mBallstáit eile seachas an Ballstát ina bhfuair na brainsí sin a n-údarú. Is féidir leis an gCoimisiún Eorpach, áfach, cinneadh coibhéise a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 47(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) ina luaitear go bhfuil socruithe dlíthiúla agus maoirseachta an tríú tír sin maidir le gnólachtaí infheistíochta coibhéiseach leis na socruithe sin atá i bhfeidhm san Aontas. I gcás den sórt sin, leanfadh brainsí údaraithe na ngnólachtaí infheistíochta a thagann faoi raon feidhme an chinnidh coibhéise sin de bheith faoi mhaoirseacht údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil na brainsí sin bunaithe, gan beann ar cé acu atá nó nach bhfuil seirbhísí trasteorann á soláthar acu nó cé acu atá nó nach bhfuil gníomhaíochtaí trasteorann á ndéanamh acu. Is gá, dá bhrí sin, a áirithiú go bhfuil an fhormáid le haghaidh thuairisciú na faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 41(3) de Threoir 2014/65/AE oiriúnach freisin chun tuairisciú a dhéanamh ar sheirbhísí trasteorann agus ar ghníomhaíochtaí trasteorann den sórt sin de chuid na mbrainsí sin.

(3)

De réir Airteagal 41(3) de Threoir 2014/65/AE, tá brainsí de ghnólachtaí tríú tír atá údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 41(1) den Treoir sin leis an bhfaisnéis a leagtar síos san Airteagal 41(3) sin a thuairisciú, ar bhonn bliantúil, d’údarás inniúil an Bhallstáit inar deonaíodh an t-údarú sin. Chun comhchuibhiú a dhéanamh ní hamháin ar an bhformáid, ach ar uainiú an tuairiscithe freisin, is gá tráthchlár a áireamh cathain a bheidh an fhaisnéis sin le soláthar d’údaráis inniúla.

(4)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a chuir ESMA faoi bhráid an Choimisiúin.

(5)

Reáchtáil ESMA comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí gaolmhara féideartha, agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Formáid na faisnéise atá le tuairisciú go bliantúil ag brainsí de ghnólachtaí tríú tír d’údaráis inniúla

1.   Úsáidfidh an brainse de ghnólacht tríú tír atá údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 41(1) de Threoir 2014/65/AE an fhormáid a leagtar amach in Iarscríbhinn I chun an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 41(3) den Treoir sin a thuairisciú. Mar sin féin, i gcás ina mbeidh an gnólacht tríú tír faoi réir cinneadh coibhéise dá dtagraítear in Airteagal 47(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014, úsáidfidh brainse an ghnólachta tríú tír sin an fhormáid a leagtar amach in Iarscríbhinn II le haghaidh na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí sin a chumhdaítear leis an gcinneadh coibhéise sin.

2.   Cuirfear isteach an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 i dteanga is gnách a úsáid i réimse an airgeadais idirnáisiúnta.

3.   Cuirfear isteach an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 faoin 30 Aibreán gach bliain agus cumhdófar léi an tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig den bhliain féilire roimhe sin. Beidh an fhaisnéis a sholáthrófar cruinn ón 31 Nollaig den bhliain roimhe sin.

Airteagal 2

Formáid na faisnéise atá le tuairisciú ag údaráis inniúla don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) arna iarraidh sin

Chun críoch Airteagal 41(4) de Threoir 2014/65/AE, tuairisceoidh na húdaráis inniúla na réimsí seo a leanas ó Iarscríbhinní I agus II do ESMA:

1.

Tréimhse Tuairiscithe: 1a agus 1b agus, i gcás inarb infheidhme, 19a agus 19b;

2.

Ainm an ghnólachta tríú tír agus an bhrainse: 2a agus 2d agus, i gcás inarb infheidhme, 20a agus 20d;

3.

Seirbhísí infheistíochta, gníomhaíochtaí infheistíochta agus seirbhísí coimhdeacha arna soláthar ag an mbrainse: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g agus 3h agus, i gcás inarb infheidhme, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g agus 21h;

4.

An líon cliant agus contrapháirtithe agus líon foirne an bhrainse: 4a, 4b, 4c, 4d agus, i gcás inarb infheidhme, 22a, 22b agus 22c;

5.

Láimhdeachas agus luach comhiomlánaithe shócmhainní an bhrainse: 5a, 5b, 5c agus, i gcás inarb infheidhme, 23a, 23b agus 23c.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 14 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 173, 12.6.2014, lch. 349.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 173, 12.6.2014, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).


IARSCRÍBHINN I

An fhormáid chun an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 41(3) agus 41(4) de Threoir 2014/65/AE (1) a chur isteach

#

Réimse

Foréimsí

1a

Tréimhse tuairiscithe

Dáta tosaigh tuairiscithe na bliana féilire

(BBBB-MM-LL)

1b

Dáta deiridh tuairiscithe na bliana féilire

(BBBB-MM-LL)

2a

Ainm agus sonraí teagmhála an ghnólachta tríú tír, lena n-áirítear sonraí an bhrainse, sonraí an duine atá i gceannas ar an bhfaisnéis a chur isteach, agus sonraí údaráis an tríú tír atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an ngnólacht tríú tír

Ainm corparáideach iomlán an bhrainse agus an cód Aitheantóra Eintitis Dhlítheanaigh (LEI)

2b

Seoladh an bhrainse

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

2c

Sonraí teagmhála an bhrainse, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin agus sonraí suímh gréasáin

2d

Ainm dlíthiúil iomlán an ghnólachta tríú tír agus, i gcás ina mbeidh fáil air, an tAitheantóir Eintitis Dhlítheanaigh (LEI)

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

2e

Seoladh cláraithe le haghaidh cheannoifig an ghnólachta tríú tír

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

2f

Sonraí teagmhála an ghnólachta tríú tír, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin agus sonraí suímh gréasáin

2g

An tír ina bhfuil ceannoifig an ghnólachta tríú tír

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

2h

Ainm, seoladh agus tír an údaráis atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an ngnólacht tríú tír sa tríú tír. I gcás ina bhfuil níos mó ná údarás amháin freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an ngnólacht tríú tír, soláthrófar sonraí agus réimsí inniúlachta gach údaráis faoi seach

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

2i

Ainm iomlán an teagmhálaí

2j

Seoladh an teagmhálaí

2k

Uimhir ghutháin an teagmhálaí

2l

R-phost an teagmhálaí

2m

Feidhm/teideal an teagmhálaí

3a

Seirbhísí infheistíochta, gníomhaíochtaí infheistíochta agus seirbhísí coimhdeacha a sholáthraíonn an brainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe, le linn na tréimhse tuairiscithe

Liosta na seirbhísí infheistíochta, na ngníomhaíochtaí infheistíochta agus na seirbhísí coimhdeacha (mar a shonraítear i Ranna A agus B d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE) arna soláthar ag an mbrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe

3b

Liosta na gcatagóirí ionstraimí airgeadais (mar a shonraítear i Roinn C d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE) a ndearnadh na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí sin ina leith

3c

I gcás ina soláthraíonn an brainse bainistiú punainne, luach iomlán na sócmhainní faoi bhainistíocht do chliaint sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe ag deireadh na tréimhse tuairiscithe

3d

I gcás ina soláthraíonn an brainse bainistiú punainne, meánluach na sócmhainní faoi bhainistíocht do chliaint sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe i gcaitheamh na tréimhse tuairiscithe

3e

I gcás ina soláthraíonn an brainse comhairle infheistíochta, luach iomlán na sócmhainní ar cuireadh comhairle infheistíochta ar chliaint ina leith sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe ag deireadh na tréimhse tuairiscithe

3f

I gcás ina soláthraíonn an brainse comhairle infheistíochta, meánluach na sócmhainní ar cuireadh comhairle infheistíochta ar chliaint ina leith sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe le linn na tréimhse tuairiscithe

3g

I gcás ina soláthraíonn an brainse an tseirbhís choimhdeach cumhdaigh agus riaracháin i leith ionstraimí airgeadais do chuntas cliant nó i gcás ina bhfuil cistí cliant ina seilbh aige, luach iomlán na sócmhainní (lena n-áirítear airgead tirim) atá i seilbh an bhrainse do chliaint sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe ag deireadh na tréimhse tuairiscithe

3h

I gcás ina soláthraíonn an brainse an tseirbhís choimhdeach cumhdaigh agus riaracháin i leith ionstraimí airgeadais do chuntas cliant nó i gcás ina bhfuil cistí cliant ina seilbh aige, meánluach na sócmhainní (lena n-áirítear airgead tirim) atá i seilbh an bhrainse do chliaint sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe le linn na tréimhse tuairiscithe

4a

Líon cliant agus contrapháirtithe an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus líon foirne an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe, le linn na tréimhse tuairiscithe

Líon iomlán cliant agus contrapháirtithe an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe

4b

An miondealú ar líon iomlán cliant agus contrapháirtithe an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe in aghaidh na seirbhíse infheistíochta, na gníomhaíochta infheistíochta nó na seirbhíse coimhdí a sholáthraítear sa Bhallstát sin

4c

An líon cliant miondíola, an líon cliant gairmiúil agus an líon contrapháirtithe incháilithe (mar a leagtar amach i dTreoir 2014/65/AE) a bhfuil an brainse ag soláthar seirbhísí infheistíochta, gníomhaíochtaí infheistíochta nó seirbhísí coimhdeacha dóibh sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe.

4d

An miondealú ar líon foirne an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe in aghaidh na seirbhíse infheistíochta, na gníomhaíochta infheistíochta nó na seirbhíse coimhdí a sholáthraítear sa Bhallstát.

5a

Láimhdeachas agus luach comhiomlán shócmhainní an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe, le linn na tréimhse tuairiscithe

An láimhdeachas arna ghiniúint ag an mbrainse agus luach comhiomlán na sócmhainní a chomhfhreagraíonn do na seirbhísí infheistíochta, do na gníomhaíochtaí infheistíochta agus do na seirbhísí coimhdeacha a sholáthraítear sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

5b

An miondealú ar láimhdeachas an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe in aghaidh na seirbhíse infheistíochta, na gníomhaíochta infheistíochta agus na seirbhíse coimhdí a sholáthraítear sa Bhallstát sin

5c

An miondealú ar láimhdeachas an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe de réir chatagóir an chliaint mar a leagtar amach i dTreoir 2014/65/AE

6

I gcás ina ndéileálann an brainse ar a chuntas féin, faisnéis faoi neamhchosaint an ghnólachta tríú tír le linn na tréimhse tuairiscithe ar chontrapháirtithe sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

An neamhchosaint mhíosúil íosta, mheánach agus uasta ar chontrapháirtithe sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

7

I gcás ina bhfrithgheallann an brainse ionstraimí airgeadais agus/nó ina gcuireann sé ionstraimí airgeadais ar bhonn gealltanas daingean, faisnéis faoi luach na n-ionstraimí airgeadais de thionscnamh contrapháirtithe sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus a dhéantar a fhrithghealladh nó a chur ar bhonn ceangaltas daingean, le linn na tréimhse tuairiscithe

Luach iomlán agus líon iomlán na n-ionstraimí airgeadais de thionscnamh contrapháirtithe sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus atá frithgheallta nó curtha ar bhonn ceangaltas daingean ag an mbrainse\

8a

Comhdhéanamh chomhlacht bainistíochta an ghnólachta tríú tír

Liosta comhaltaí chomhlacht bainistíochta an ghnólachta tríú tír

8b

I gcás gach comhalta den chomhlacht bainistíochta, ainm iomlán, tír shainchónaithe agus sonraí teagmhála an chomhalta

8c

An post ina gceaptar gach comhalta den chomhlacht bainistíochta

9a

Sealbhóirí príomhfheidhme i gcás ghníomhaíochtaí an bhrainse

An liosta sealbhóirí príomhfheidhme i gcás ghníomhaíochtaí an bhrainse

9b

I gcás gach sealbhóra príomhfheidhme, ainm iomlán an duine, tír shainchónaithe agus sonraí teagmhála

9c

An post ina gceaptar gach sealbhóir príomhfheidhme

9d

Na línte tuairiscithe idir na sealbhóirí príomhfheidhme agus comhlacht bainistíochta an ghnólachta tríú tír

10

Faisnéis faoi ghearáin a fuair an brainse nó an gnólacht tríú tír i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus le linn na tréimhse tuairiscithe

An líon gearán a fuair an brainse nó an gnólacht tríú tír i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe, maille leis na nithe seo a leanas:

miondealú le haghaidh na gcúig ionstraim airgeadais a ghineann an líon is mó gearán;

miondealú le haghaidh na gcúig ábhar gearáin is coitianta;

an líon gearán a láimhseáladh i gcaitheamh na tréimhse tuairiscithe

na socruithe atá i bhfeidhm chun déileáil go dícheallach leis na gearáin

11a

Tuairisc ar ghníomhaíochtaí margaíochta an bhrainse nó an ghnólachta tríú tír i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus le linn na tréimhse tuairiscithe

Tuairisc ar straitéis mhargaíochta an bhrainse nó an ghnólachta tríú tír a úsáidtear sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse, lena n-áirítear mionsonraí faoina raon feidhme geografach agus faoi na modhanna margaíochta a d’úsáid an gnólacht tríú tír (amhail gníomhairí, seónna bóthair, glaonna gutháin, suíomhanna gréasáin)

11b

An liosta ainmneacha trádála a úsáideann brainse an ghnólachta tríú tír sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe, maille leis na nithe seo a leanas i gcás gach ainm trádála:

na catagóirí ionstraimí airgeadais a n-úsáidtear an t-ainm trádála ina leith; agus

na catagóirí cliant a n-úsáidtear an t-ainm trádála ina leith

11c

I gcás aon ghníomhaire nó eintiteas comhchosúil a úsáideann brainse an ghnólachta tríú tír sa Bhallstát sin, ainm an duine aonair nó an eintitis maille leis an seoladh agus sonraí teagmhála

11d

An liosta suíomhanna gréasáin a úsáideann an brainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe, maille leis an URL, i gcás gach suímh gréasáin

12a

Tuairisc ar shocruithe cosanta infheisteoirí an ghnólachta tríú tír atá ar fáil do chliaint an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe, lena n-áirítear cearta na gcliant sin mar thoradh ar an scéim cúitimh d’infheisteoirí dá dtagraítear in Airteagal 39(2), pointe (f), de Threoir 2014/65/AE

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

Faisnéis agus tuairisciú do chliaint

Tuairisc ar na socruithe a chuir an gnólacht tríú tír ar bun a mhéid a bhaineann lena oibleagáidí faisnéise agus tuairiscithe do chliaint agus a bhearta cur chun feidhme le haghaidh oibríochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe

12b

An teanga/na teangacha a úsáidfidh an brainse lena chliaint sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

12c

Oiriúnacht agus iomchuibheas

Tuairisc ar shocruithe an ghnólachta tríú tír chun measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht nó iomchuibheas, de réir mar a bheidh, i gcás ina soláthraíonn an brainse seirbhísí do chliaint sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe

12d

An forghníomhú is fearr

I gcás ina bhforghníomhaíonn an brainse orduithe dá chliaint sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe, tuairisc ar na socruithe a cuireadh ar bun chun orduithe cliant a fhorghníomhú ar na téarmaí is fabhraí do na cliaint

12e

Rialacha maidir le horduithe cliant a láimhseáil

I gcás ina láimhseálann an brainse orduithe cliant, tuairisc ar na socruithe a chuir an brainse ar bun chun orduithe cliant a fhorghníomhú go pras, go cothrom agus go gasta, agus béim á cur ar oibríochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

12f

Socruithe maidir le rialachas táirgí

I gcás ina ndéanann an gnólacht tríú tír monarú agus/nó dáileadh, trína bhrainse, ar ionstraimí airgeadais, tuairisc ar na socruithe maidir le rialachas táirgí a chuir an gnólacht tríú tír ar bun le haghaidh oibríochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

12g

Socruithe an ghnólachta tríú tír chun coinbhleachtaí leasa a shainaithint, a chosc agus a bhainistiú

Tuairisc ar na bearta a chuir an gnólacht tríú tír ar bun, agus é ag gníomhú trína bhrainse, chun coinbhleachtaí leasa a shainaithint agus a chosc nó a bhainistiú, ar coinbhleachtaí leasa iad a thagann chun cinn le linn dó seirbhísí infheistíochta agus seirbhísí coimhdeacha a sholáthar, lena n-áirítear iad siúd a eascraíonn as beartas luacha saothair na ndaoine atá rannpháirteach sa soláthar seirbhísí infheistíochta, gníomhaíochtaí infheistíochta agus seirbhísí coimhdeacha a sholáthraítear sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

12h

Socruithe an ghnólachta tríú tír chun gearáin a láimhseáil

Tuairisc ar an nós imeachta a chuir an gnólacht tríú tír ar bun, agus é ag gníomhú trína bhrainse, agus a bheidh le leanúint ag cliaint an bhrainse chun gearán a thaisceadh

12i

An roinn atá freagrach as gearáin chliaint an bhrainse a láimhseáil

12j

An teanga nach mór do chliaint a ngearáin a thaisceadh inti/Na teangacha nach mór do chliaint a ngearáin a thaisceadh iontu

12k

Na cúirteanna ábhartha (i gcás dlíthíochta) dá dtagraítear in aon socrú conarthach idir an gnólacht tríú tír atá ag gníomhú trína bhrainse agus a chliaint sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

12l

An t-eintiteas/na heintitis um réiteach malartach díospóidí atá inniúil chun déileáil le díospóidí a bhaineann le cliaint sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus leis an ngnólacht tríú tír

12m

Ballraíocht an ghnólachta tríú tír i scéim cúitimh d’infheisteoirí

An tuairisc ar bhallraíocht an ghnólachta tríú tír i scéim cúitimh d’infheisteoirí, lena n-áirítear cé acu a bheidh nó nach mbeidh cliaint agus contrapháirtithe an bhrainse incháilithe do scéim den sórt sin, a raon feidhme, tuairisc ar na coinníollacha incháilitheachta agus na méideanna agus na hionstraimí airgeadais a chumhdaítear leis an scéim

12n

Socruithe an ghnólachta tríú tír maidir le cistí agus sócmhainní cliant a chosaint agus a bhainistiú

Tuairisc ar aon chiste cliaint nó ar aon socrú cosanta sócmhainní cliant (go háirithe, i gcás ina bhfuil ionstraimí airgeadais agus cistí i seilbh coimeádaí, ainm an choimeádaí, agus conarthaí gaolmhara) a cuireadh i bhfeidhm sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe

12o

Socruithe eile

Tuairisc ar aon socrú eile a mheasfadh an gnólacht tríú tír a bheith ábhartha maidir le soláthar seirbhísí agus feidhmiú ghníomhaíochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe ar bhealach macánta, cothrom agus gairmiúil a chuireann leasanna na gcliant chun cinn

13a

Faisnéis faoi shocruithe seachfhoinsithe an ghnólachta tríú tír is infheidhme maidir le hoibríochtaí an bhrainse

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

Liosta de na feidhmeanna seachfhoinsithe (nó de na feidhmeanna a bheartaítear a sheachfhoinsiú) agus tuairisc orthu

13b

Tuairisc ar na hacmhainní (go háirithe na hacmhainní daonna agus na hacmhainní teicniúla, agus an córas rialaithe inmheánaigh) a leithdháiltear ar rialú na bhfeidhmeanna, na seirbhísí nó na ngníomhaíochtaí seachfhoinsithe a mhéid a bhaineann siad le hoibríochtaí an bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe

14

Faisnéis maidir leis na socruithe (lena n-áirítear socruithe TF) arna gcur ar bun ag an ngnólacht tríú tír is infheidhme maidir le gníomhaíochtaí an bhrainse le haghaidh trádáil algartamach, le haghaidh trádáil ardmhinicíochta agus le haghaidh rochtain leictreonach dhíreach

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

Tuairisc ar aon socrú agus ar aon acmhainn (go háirithe acmhainní daonna agus acmhainní TF) a d’fhéadfadh a bheith curtha ar bun ag an ngnólacht tríú tír agus/nó a d’fhéadfadh a bheith leithdháilte aige do ghníomhaíochtaí a bhrainse sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe le haghaidh trádáil algartamach, le haghaidh trádáil ardmhinicíochta agus le haghaidh rochtain leictreonach dhíreach agus chun gníomhaíochtaí den sórt sin a rialú

15a

Faisnéis faoi ghníomhaíochtaí na feidhme comhlíonta (nó a coibhéis)

Athruithe rialála

Tuairisc ar bhainistiú agus ar chur chun feidhme athruithe agus forbairtí ábhartha i gceanglais rialála le linn na tréimhse tuairiscithe a mbíonn tionchar acu ar shocruithe cosanta infheisteoirí le haghaidh ghníomhaíochtaí bhrainse an ghnólachta tríú tír

15b

Torthaí

An líon rialuithe a dhéantar ar an láthair agus a sheachfhoinsítear agus achoimre ar mhórthorthaí na feidhme comhlíonta ar oibríochtaí an ghnólachta tríú tír a mhéid a bhaineann siad le hoibríochtaí an bhrainse

15c

Gníomhaíochtaí a rinneadh nó atá le déanamh (lena n-áirítear tar éis gearán nó tar éis claonadh ó mholtaí na feidhme comhlíontachta atá dírithe ar an mbainistíocht shinsearach) chun aghaidh a thabhairt ar theipeanna sainaitheanta nó ar rioscaí teipeanna den ghnólacht tríú tír a mhéid a bhaineann siad le hoibríochtaí an bhrainse

15d

Eile

Aon fhaisnéis eile a mheasfadh an brainse gurbh ábhartha í a lua

16a

Faisnéis faoi ghníomhaíochtaí na feidhme iniúchóireachta inmheánaí (nó a coibhéis)

Torthaí

Achoimre ar mhórthorthaí na feidhme iniúchóireachta inmheánaí ar oibríochtaí an ghnólachta tríú tír a mhéid a bhaineann siad le hoibríochtaí an bhrainse

16b

Gníomhaíochtaí a rinneadh nó atá le déanamh ar fud an domhain (lena n-áirítear amlíne agus aonaid eagraíochtúla an ghnólachta tríú tír lena mbaineann) chun aghaidh a thabhairt ar theipeanna sainaitheanta nó ar rioscaí teipeanna den ghnólacht tríú tír a mhéid a bhaineann siad le hoibríochtaí an bhrainse

17a

Faisnéis faoi ghníomhaíochtaí na feidhme bainistithe riosca (nó a coibhéis) agus faoi bheartas bainistithe riosca an ghnólachta tríú tír

Beartas bainistithe riosca

Achoimre ar bheartas bainistithe riosca an ghnólachta tríú tír a mhéid a bhaineann sé le hoibríochtaí an bhrainse agus na socruithe a chuireann an brainse i bhfeidhm maidir leis na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí a dhéanann an brainse

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

17b

Torthaí

Achoimre ar mhórthorthaí na feidhme bainistithe riosca ar oibríochtaí an ghnólachta tríú tír ar fud an domhain agus na gníomhaíochtaí a dhéantar nó atá le déanamh chun aghaidh a thabhairt ar na torthaí sin

18

Aon fhaisnéis eile a mheasfadh an brainse de ghnólacht tríú tír gurbh ábhartha í a chur in iúl d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil sé bunaithe.


(1)  Cumhdaítear le hIarscríbhinn II aon fhaisnéis maidir le soláthar seirbhísí trasteorann ag brainsí de ghnólachtaí tríú tír.


IARSCRÍBHINN II

An fhormáid chun an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 41(3) agus 41(4) de Threoir 2014/65/AE a chur isteach i gcás ina bhfuil cinneadh coibhéise glactha ag an gCoimisiún dá dtagraítear in Airteagal 47(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014

I dteannta na faisnéise a éilítear faoi Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Cur Chun Feidhme reatha, i gcás gnólachtaí tríú tír a sholáthraíonn seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta freisin san Aontas Eorpach, i gcomhréir le hAirteagal 47(3) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 tríd an gcóras coibhéise tríú tír (má aithnítear amhlaidh go héifeachtach faoi Airteagal 47(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014, déanfaidh siad na réimsí seo a leanas a áireamh freisin ina dtuarascáil don údarás inniúil, mar a éilítear faoi Airteagal 41(3) de Threoir 2014/65/AE:

#

Réimse

Foréimsí

19a

Tréimhse tuairiscithe

Dáta tosaigh tuairiscithe na bliana féilire

(BBBB-MM-LL)

19b

Dáta deiridh tuairiscithe na bliana féilire

(BBBB-MM-LL)

20a

Ainm agus sonraí teagmhála an ghnólachta tríú tír, lena n-áirítear sonraí an bhrainse, sonraí an duine atá i gceannas ar an bhfaisnéis a chur isteach, sonraí údaráis an tríú tír atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an ngnólacht tríú tír

Ainm corparáideach iomlán an bhrainse agus an cód Aitheantóra Eintitis Dhlítheanaigh (LEI) i gcás ina mbeidh fáil air

20b

Seoladh an bhrainse

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

20c

Sonraí teagmhála an bhrainse, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin agus sonraí suímh gréasáin

20d

Ainm dlíthiúil iomlán an ghnólachta tríú tír agus an tAitheantóir Eintitis Dhlítheanaigh (LEI) i gcás ina mbeidh fáil air

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

20e

Seoladh cláraithe le haghaidh cheannoifig an ghnólachta tríú tír

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

20f

Sonraí teagmhála an ghnólachta tríú tír, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin agus sonraí suímh gréasáin

20g

An tír ina bhfuil ceannoifig an ghnólachta tríú tír

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

20h

Ainm, seoladh agus tír an údaráis atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an ngnólacht tríú tír sa tríú tír. I gcás ina bhfuil níos mó ná údarás amháin freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an ngnólacht tríú tír, soláthrófar sonraí agus réimsí inniúlachta gach údaráis faoi seach

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

20i

Ainm iomlán an teagmhálaí

20j

Seoladh an teagmhálaí

20k

Uimhir ghutháin an teagmhálaí

20l

Seoladh ríomhphoist an teagmhálaí

20m

Feidhm/teideal an teagmhálaí

21a

Seirbhísí infheistíochta, gníomhaíochtaí infheistíochta agus seirbhísí coimhdeacha a sholáthraíonn an brainse i ngach Ballstát seachas an Ballstát ina bhfuil sé bunaithe, le linn na tréimhse tuairiscithe

Liosta na seirbhísí infheistíochta, na ngníomhaíochtaí infheistíochta agus na seirbhísí coimhdeacha (mar a shonraítear i Ranna A agus B d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE) a sholáthraítear do chontrapháirtithe incháilithe agus do chliaint ghairmiúla de réir bhrí Roinn I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, i ngach Ballstát seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe

21b

Liosta na gcatagóirí ionstraimí airgeadais (mar a shonraítear i Roinn C d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE) a ndearnadh na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí sin ina leith

21c

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina soláthraíonn an brainse bainistiú punainne, luach iomlán na sócmhainní faoi bhainistíocht le haghaidh cliant sa Bhallstát ag deireadh na tréimhse tuairiscithe

21d

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina soláthraíonn an brainse bainistiú punainne, meánluach na sócmhainní faoi bhainistíocht le haghaidh cliant sa Bhallstát i gcaitheamh na tréimhse tuairiscithe

21e

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina soláthraíonn an brainse comhairle infheistíochta, luach iomlán na sócmhainní a ndearnadh an tseirbhís sin a sholáthar ina leith le haghaidh cliant sa Bhallstát ag deireadh na tréimhse tuairiscithe

21f

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina soláthraíonn an brainse comhairle infheistíochta, meánluach na sócmhainní a ndearnadh an tseirbhís sin a sholáthar ina leith le haghaidh cliant sa Bhallstát i gcaitheamh na tréimhse tuairiscithe

21g

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina soláthraíonn an brainse an tseirbhís choimhdeach cumhdaigh agus riaracháin i leith ionstraimí airgeadais do chuntas cliant nó i gcás ina bhfuil cistí cliant ina seilbh aige, luach iomlán na sócmhainní (lena n-áirítear airgead tirim) atá i seilbh an bhrainse do chliaint sa Bhallstát ag deireadh na tréimhse tuairiscithe

21h

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina soláthraíonn an brainse an tseirbhís choimhdeach cumhdaigh agus riaracháin i leith ionstraimí airgeadais do chuntas cliant nó i gcás ina bhfuil cistí cliant ina seilbh aige, meánluach na sócmhainní (lena n-áirítear airgead tirim) atá i seilbh an bhrainse do chliaint sa Bhallstát i gcaitheamh na tréimhse tuairiscithe

22a

An líon cliant agus contrapháirtithe atá ag an mbrainse i mBallstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ar fud an domhain, le linn na tréimhse tuairiscithe

An líon iomlán cliant agus contrapháirtithe atá ag an mbrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe).

22b

An líon iomlán cliant agus contrapháirtithe atá ag an ngnólacht tríú tír ar fud an domhain

22c

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus inar sholáthair an brainse aon seirbhís infheistíochta, aon ghníomhaíocht infheistíochta nó aon seirbhís choimhdeach, an líon iomlán cliant agus contrapháirtithe atá ag an mbrainse sa Bhallstát eile sin, maille leis na nithe seo a leanas:

miondealú ar an uimhir sin in aghaidh na seirbhíse infheistíochta, na gníomhaíochta infheistíochta nó na seirbhíse coimhdí a sholáthraítear i ngach Ballstát; agus

miondealú de réir na catagóire cliaint mar a leagtar amach i dTreoir 2014/65/AE

23a

Láimhdeachas agus luach comhiomlán shócmhainní an bhrainse i mBallstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus láimhdeachas agus luach comhiomlán shócmhainní an ghnólachta tríú tír ar fud an domhain, le linn na tréimhse tuairiscithe

Láimhdeachas an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe) agus luach comhiomlán na sócmhainní a chomhfhreagraíonn do na seirbhísí agus do na gníomhaíochtaí arna soláthar ag an ngnólacht tríú tír san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe)

23b

Láimhdeachas domhanda an ghnólachta tríú tír

23c

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus inar sholáthair an brainse aon seirbhís infheistíochta, aon ghníomhaíocht infheistíochta nó aon seirbhís choimhdeach, láimhdeachas agus luach comhiomlán na sócmhainní a chomhfhreagraíonn do na seirbhísí infheistíochta, do na gníomhaíochtaí infheistíochta agus do na seirbhísí coimhdeacha sin, maille leis na nithe seo a leanas:

miondealú in aghaidh na seirbhíse infheistíochta, na gníomhaíochta infheistíochta nó na seirbhísí coimhdeacha a sholáthraítear sa Bhallstát; agus

miondealú de réir na catagóire cliaint mar a leagtar amach i dTreoir 2014/65/AE

24a

I gcás ina ndéileálann an brainse ar a chuntas féin, faisnéis faoi neamhchosaint an ghnólachta tríú tír ar chontrapháirtithe san Aontas (seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe), le linn na tréimhse tuairiscithe

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina ndéileálann an brainse ar a chuntas féin, an neamhchosaint mhíosúil íosta, mheánach agus uasta ar chontrapháirtithe sa Bhallstát sin

24b

An neamhchosaint mhíosúil íosta, mheánach agus uasta ar chontrapháirtithe san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

25a

I gcás ina bhfrithgheallann an brainse ionstraimí airgeadais agus/nó ina gcuireann sé ionstraimí airgeadais ar bhonn gealltanas daingean, faisnéis faoi luach na n-ionstraimí airgeadais de thionscnamh contrapháirtithe san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) agus a dhéantar a fhrithghealladh nó a chur ar bhonn ceangaltas daingean le linn na tréimhse tuairiscithe

I gcás gach Ballstáit seachas an Ballstát ina bhfuil an brainse bunaithe agus ina bhfrithgheallann an brainse ionstraimí airgeadais agus/nó ina gcuireann sé ionstraimí airgeadais ar bhonn gealltanas daingean, luach iomlán na n-ionstraimí airgeadais de thionscnamh contrapháirtithe sa Bhallstát agus a frithghealladh nó a cuireadh ar bhonn ceangaltas daingean ag an mbrainse

25b

Luach iomlán na n-ionstraimí airgeadais de thionscnamh contrapháirtithe san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) agus atá frithgheallta nó curtha ar bhonn ceangaltas daingean ag an mbrainse

26

Faisnéis faoi ghearáin a fuair an brainse agus/nó an gnólacht tríú tír i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), le linn na tréimhse tuairiscithe

An líon gearán a fuair an brainse agus/nó an gnólacht tríú tír i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse i mBallstáit seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe, maille leis na nithe seo a leanas:

miondealú in aghaidh an Bhallstáit;

miondealú le haghaidh na gcúig ionstraim airgeadais a ghineann an líon is mó gearán;

miondealú le haghaidh na gcúig ábhar gearáin is coitianta;

an líon gearán a láimhseáladh sa tréimhse tuairiscithe

na socruithe atá i bhfeidhm chun déileáil go dícheallach leis na gearáin

27a

Tuairisc ar ghníomhaíochtaí margaíochta an bhrainse nó an ghnólachta tríú tír i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), le linn na tréimhse tuairiscithe

Tuairisc ar straitéis mhargaíochta an ghnólachta tríú tír a úsáidtear san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) i ndáil le gníomhaíochtaí an bhrainse, lena n-áirítear mionsonraí faoina raon feidhme geografach agus faoi na modhanna margaíochta a d’úsáid an gnólacht tríú tír (amhail gníomhairí, seónna bóthair, glaonna gutháin, suíomhanna gréasáin)

27b

An liosta ainmneacha trádála a úsáideann an gnólacht tríú tír san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), maille leis na nithe seo a leanas i gcás gach ainm trádála:

an liosta Ballstát ina n-úsáidtear é;

na catagóirí ionstraimí airgeadais a n-úsáidtear an t-ainm trádála ina leith; agus

na catagóirí cliant a n-úsáidtear an t-ainm trádála ina leith

27c

I gcás aon ghníomhaire nó eintiteas comhchosúil a úsáideann an gnólacht tríú tír san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), ainm an duine aonair nó an eintitis maille leis an seoladh agus sonraí teagmhála

27d

An liosta suíomhanna gréasáin a úsáideann an gnólacht tríú tír san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), maille leis an URL, i gcás gach suímh gréasáin

28a

Tuairisc ar shocruithe cosanta infheisteoirí an ghnólachta tríú tír atá ar fáil do chliaint an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), lena n-áirítear cearta na gcliant sin mar thoradh ar an scéim cúitimh d’infheisteoirí dá dtagraítear in Airteagal 39(2), pointe (f), de Threoir 2014/65/AE

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

Faisnéis agus tuairisciú do chliaint

An tuairisc ar shocruithe an ghnólachta tríú tír chun a áirithiú go gcomhlíonann sé a oibleagáidí faisnéise agus tuairiscithe do chliaint faoi Airteagail 24 agus 25 de Threoir 2014/65/AE agus a bhearta cur chun feidhme le haghaidh oibríochtaí an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

28b

An teanga/na teangacha a úsáidfidh an brainse lena chliaint san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

28c

Oiriúnacht agus iomchuibheas

An tuairisc ar shocruithe an ghnólachta tríú tír chun a áirithiú go gcomhlíonann sé a oibleagáidí measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht nó iomchuibheas, de réir mar a bheidh, i gcás ina soláthraíonn an brainse seirbhísí do chliaint san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

28d

An forghníomhú is fearr

I gcás ina bhforghníomhaíonn an brainse orduithe dá chliaint san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), an tuairisc ar na socruithe chun a áirithiú go bhforghníomhaíonn sé orduithe cliant ar na téarmaí is fabhraí do na cliaint

28e

Rialacha maidir le horduithe cliant a láimhseáil

An tuairisc ar shocruithe an ghnólachta tríú tír lena ndéantar foráil maidir le horduithe cliant a fhorghníomhú go pras, go cothrom agus go gasta, agus béim á cur ar oibríochtaí an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

28f

Socruithe maidir le rialachas táirgí

I gcás ina ndéanann an gnólacht tríú tír ionstraimí airgeadais a mhonarú agus/nó a dháileadh san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe), tuairisc ar na socruithe maidir le rialachas táirgí a chuir an gnólacht tríú tír ar bun le haghaidh a oibríochtaí san Aontas.

28g

Socruithe an ghnólachta tríú tír chun coinbhleachtaí leasa a shainaithint, a chosc agus a bhainistiú

An tuairisc ar na bearta a chuir an gnólacht tríú tír i bhfeidhm chun coinbhleachtaí leasa a shainaithint agus a chosc nó a bhainistiú, ar coinbhleachtaí leasa iad a thagann chun cinn le linn dó seirbhísí infheistíochta agus seirbhísí coimhdeacha a sholáthar, lena n-áirítear iad siúd a eascraíonn as beartas luacha saothair na ndaoine atá rannpháirteach sa soláthar seirbhísí infheistíochta, gníomhaíochtaí infheistíochta agus seirbhísí coimhdeacha a sholáthraítear san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

28h

Socruithe an ghnólachta tríú tír chun gearáin a láimhseáil

Tuairisc ar an nós imeachta nach mór do chliaint an ghnólachta tríú tír san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) cloí leis chun gearán a thaisceadh

28j

An roinn atá freagrach as gearáin chliaint an bhrainse a láimhseáil

28k

An teanga nach mór do chliaint a ngearáin a thaisceadh inti/Na teangacha nach mór do chliaint a ngearáin a thaisceadh iontu

28l

Na cúirteanna ábhartha (i gcás dlíthíochta) dá dtagraítear in aon socrú conarthach idir an gnólacht tríú tír agus a chliaint san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

28m

An t-eintiteas/na heintitis um réiteach malartach díospóidí atá inniúil chun déileáil le díospóidí trasteorann a bhaineann le cliaint san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

28n

Ballraíocht an ghnólachta tríú tír i scéim cúitimh d’infheisteoirí

Tuairisc ar bhallraíocht an ghnólachta tríú tír i scéim cúitimh d’infheisteoirí, lena n-áirítear cé acu a bheidh nó nach mbeidh cliaint agus contrapháirtithe an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) incháilithe do scéim den sórt sin, a raon feidhme, tuairisc ar na coinníollacha incháilitheachta agus na méideanna agus na hionstraimí airgeadais a chumhdaítear leis an scéim

28o

Socruithe an ghnólachta tríú tír maidir le cistí agus sócmhainní cliant a chosaint agus a bhainistiú

Tuairisc ar shocruithe cosanta d’aon chiste cliaint nó d’aon sócmhainn chliaint san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) (go háirithe, i gcás ina bhfuil ionstraimí airgeadais agus cistí i seilbh coimeádaí, ainm an choimeádaí, agus conarthaí gaolmhara)

28p

Socruithe eile

Tuairisc ar aon socrú eile a mheasfadh an gnólacht tríú tír a bheith ábhartha maidir le soláthar seirbhísí agus feidhmiú ghníomhaíochtaí an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) ar bhealach macánta, cothrom agus gairmiúil a chuireann leasanna na gcliant chun cinn

29a

Faisnéis faoi shocruithe seachfhoinsithe an ghnólachta tríú tír is infheidhme maidir le hoibríochtaí an bhrainse

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

Liosta de na feidhmeanna seachfhoinsithe (nó de na feidhmeanna a bheartaítear a sheachfhoinsiú) agus tuairisc orthu chun seirbhísí infheistíochta an bhrainse a sholáthar agus chun a chuid gníomhaíochtaí a dhéanamh san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

29b

Tuairisc ar na hacmhainní (go háirithe na hacmhainní daonna agus na hacmhainní teicniúla, agus an córas rialaithe inmheánaigh) a leithdháiltear ar rialú na bhfeidhmeanna, na seirbhísí nó na ngníomhaíochtaí seachfhoinsithe a mhéid a bhaineann siad le hoibríochtaí an bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe)

30

Faisnéis maidir leis na socruithe (lena n-áirítear socruithe TF) arna gcur ar bun ag an ngnólacht tríú tír is infheidhme maidir le gníomhaíochtaí an bhrainse le haghaidh trádáil algartamach, le haghaidh trádáil ardmhinicíochta agus le haghaidh rochtain leictreonach dhíreach

(le soláthar i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh roimhe sin don údarás inniúil)

Tuairisc ar aon socrú agus ar aon acmhainn (go háirithe acmhainní daonna agus acmhainní TF) a d’fhéadfadh a bheith curtha ar bun ag an ngnólacht tríú tír agus/nó a d’fhéadfadh a bheith leithdháilte aige do ghníomhaíochtaí a bhrainse san Aontas (seachas sa Bhallstát ina bhfuil an brainse bunaithe) le haghaidh trádáil algartamach, le haghaidh trádáil ardmhinicíochta agus le haghaidh rochtain leictreonach dhíreach agus chun gníomhaíochtaí den sórt sin a rialú

31

Aon fhaisnéis eile a bhfuil gá léi dar leis an údarás inniúil chun gur féidir faireachán cuimsitheach a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an bhrainse san Aontas


15.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 188/114


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1221 ÓN gCOIMISIÚN

an 14 Iúil 2022

lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála shealadach ar allmhairí rothaí bóthair alúmanaim áirithe de thionscnamh Mharacó

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (1) (“an bun-Rialachán”), agus go háirithe Airteagal 7 de,

Tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit,

De bharr an mhéid seo a leanas:

1.   NÓS IMEACHTA

1.1.   Tionscnamh

(1)

An 17 Samhain 2021, thionscain an Coimisiún Eorpach (“an Coimisiún”) imscrúdú frithdhumpála i ndáil le hallmhairí rothar bóthair alúmanaim (“ARW”) áirithe de thionscnamh Mharacó (“an tír lena mbaineann”) ar bhonn Airteagal 5 den bhun-Rialachán. D’fhoilsigh sé Fógra Tionscnaimh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2) (“an Fógra Tionscnaimh”).

(2)

Thionscain an Coimisiún an t-imscrúdú tar éis gearán a chuir Comhlachas Mhonaróirí Rothar na hEorpa (“an gearánach” nó “EUWA”) isteach an 4 Deireadh Fómhair 2021. Rinneadh an gearán thar ceann thionscal an Aontais de réir bhrí Airteagal 5(4) den bhun-Rialachán. An fhianaise a bhí sa ghearán maidir leis an dumpáil agus leis an díobháil ábhartha ba thoradh uirthi, ba leor an fhianaise í chun an t-imscrúdú a thionscnamh.

1.2.   Clárú

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/934 ón gCoimisiún (3), chuir an Coimisiún allmhairí an táirge lena mbaineann faoi réir a gcláraithe (“an Rialachán maidir le clárú”).

1.3.   Páirtithe leasmhara agus iarraidh ar anaithnideacht

(4)

San Fhógra Tionscnaimh, d’iarr an Coimisiún ar pháirtithe leasmhara dul i dteagmháil leis chun bheith rannpháirteach san imscrúdú. Ina theannta sin, chuir an Coimisiún in iúl go sonrach don ghearánaí, do tháirgeoirí aitheanta de chuid an Aontais agus d’údaráis Mharacó, agus d’allmhaireoirí, úsáideoirí agus comhlachais arb eol iad a bheith bainteach, gur tionscnaíodh an t-imscrúdú, agus d’iarr sé orthu a bheith páirteach ann.

(5)

D’iarr na gearánaigh agus dhá úsáideoir chomhoibríocha go gcoimeádfaí a n-ainm faoi rún ar eagla go bhféadfadh custaiméirí frithbhearta a dhéanamh orthu. Bhí an Coimisiún den tuairim gurbh amhlaidh go raibh riosca tromchúiseach ann go ndéanfaí frithbhearta agus ghlac sé nár cheart ainmneacha na ngearánach agus an dá úsáideoir chomhoibríocha a nochtadh. Chun go mbeadh an anaithnideacht éifeachtúil, coimeádadh ainmneacha na dtáirgeoirí eile de chuid an Aontais faoi rún freisin ionas nach mbeifí ainmneacha na ngearánach a dhéanamh amach.

1.4.   Barúlacha maidir leis an Tionscnamh

(6)

Bhí deis ag na páirtithe leasmhara barúil a thabhairt maidir le tionscnamh an imscrúdaithe agus éisteacht os comhair an Choimisiúin agus/nó os comhair an Oifigigh Éisteachta in imeachtaí trádála a iarraidh.

(7)

D’iarr ceithre pháirtí éisteacht le seirbhísí an Choimisiúin, rud a tugadh dóibh: Comhlachas Mhonaróirí Gluaisteán na hEorpa (“ACEA”), EUWA, Dika Morocco Africa S.A.R.L (“Dika”) agus Hands 8 S.A. (“Hands”).

(8)

Mhaígh Dika agus údaráis Mharacó go raibh na figiúirí a tuairiscíodh sa ghearán as dáta toisc go raibh bearta 8 mí nach mór idir a thréimhse imscrúdúcháin agus dáta tionscnaimh an imscrúdaithe. Ina theannta sin, an tréimhse imscrúdúcháin a roghnaigh an gearánach, tháinig sí le chéile go beacht le buaicphointe phaindéim COVID-19. Thairis sin, an tréimhse faoi bhreathnú a bhí ag an gearánach, bhí sé bliain níos faide ná mar a bheadh an tréimhse a bhreathnódh an Coimisiún uirthi de ghnáth, mar a shonraítear sa Treoir ábhartha (4). Mheas Dika go bhféadfaí a mheas gur cinneadh éagóir agus claonta a bhí sa chinneadh sin, agus nach féidir fianaise prima facie maidir le dumpáil, díobháil ná cúisíocht mar a cheanglaítear faoi Airteagal 5(4) den bhun-Rialachán a bheith i gceist le figiúirí as dáta.

(9)

Luaigh an Coimisiún ar dtús go dtugtar le fios go sainráite sa Treoir a luaigh Dika, nach bhfuil sé ceaptha ach amháin chun treoir ghinearálta chur ar fáil agus nach doiciméad é atá ceangailteach ó thaobh an dlí de agus nach éigeantach iad na hábhair atá ann (5). Thairis sin, níl aon foráil sonrach in Airteagal 5 den bhun-Rialachán maidir leis an mbearna ama idir an gearán agus na sonraí a cuireadh ar fáil. In aon chás, bhí deireadh le tréimhse imscrúdúcháin an ghearáin an 31 Márta 2021 agus taisceadh an gearán an 4 Deireadh Fómhair 2021. Thairis sin, chuir an gearánach sonraí díobhála breise isteach go dtí an 30 Meitheamh 2021 (6). Dá bhrí sin, bhí na sonraí a sholáthair an gearánach cothrom le dáta agus chomh gar agus ab fhéidir don dáta a taisceadh an gearán. Maidir leis an maíomh faoin tréimhse faoi bhreathnú agus faoin tréimhse imscrúdúcháin, bíonn sé de nós ag an gCoimisiún tréimhse imscrúdúcháin bliana amháin a roghnú mar aon le 3 bliana féilire roimhe seo chun gur féidir scrúdú a dhéanamh ar na treochtaí atá ábhartha le haghaidh mheasúnú na díobhála a chumhdaítear. Cé gur sholáthair an gearánach faisnéis le haghaidh bliain bhreise amháin, ní chiallaíonn sé sin gur baineadh úsáid as sonraí as dáta a d’fhágadh go mbeadh an measúnú éagóir nó claonta. Os a choinne sin, sholáthair sé an fhaisnéis a bhí ar fáil le haghaidh na tréimhse is deireanaí, is é sin go dtí an 31 Márta 2021. Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh.

(10)

Mhaígh Dika nach raibh fianaise ar fáil sa ghearán a thabharfadh údar le gnáthluach ríofa a úsáid mar a iarrtar le hAirteagal 5(2) den bhun-Rialachán. Thairis sin, mhaígh an páirtí go raibh ríomh an ghnáthluacha ríofa lochtach. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún teacht ar an gconclúid nár leor an fhianaise maidir le dumpáil sa ghearán agus ba cheart é a dhiúltú i gcomhréir le hAirteagal 5 den bhun-Rialachán.

(11)

Shonraigh Dika nár úsáid an gearánach praghas díola intíre ARW i Maracó, cé go mbeadh na praghsanna sin ar eolas aige ó tharla go n-onnmhairíonn tionscal an Aontais ARW chuig Maracó é féin. Sa bhreis air sin, líomhain Dika gur úsáid an gearánach cuntais airgeadais na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin ó 2018 agus 2019 chun teacht ar an gconclúid nach raibh aon díolacháin ann sa ghnáthchúrsa trádála, cé gur bhain na cuntais sin le tréimhse a bhí roimh an tréimhse imscrúdúcháin a roghnaíodh sa ghearán.

(12)

Níor aontaigh an Coimisiún leis sin. Is é EUWA an gearánach san imscrúdú seo agus ní a gcomhaltaí aonair. Ó tharla nach táirgeoir ná onnmhaireoir é an gearánach, ní raibh aon rochtain aige ar na sonraí sin. Sa bhreis air sin, meastar de ghnáth gur sonraí faoi rún gnó iad sonraisc. Dá bhrí sin, bhí ar an ngearánach brath ar fhaisnéis a bhí ar fáil go poiblí maidir le praghsanna díola intíre i Maracó, rud nach raibh ar fáil tráth an ghearánaigh. Maidir le húsáid na gcuntais airgeadais ó 2018 agus 2019 le haghaidh na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin de chuid Mharacó, ní raibh ach na cuntais sin ar fáil don ghearánach tráth a taisceadh an gearán. Dá bhrí sin, ní raibh an gearánach in ann ach conclúid a dhéanamh gur ar bhonn na faisnéise a bhí ar fáil go réasúnta, nach raibh na táirgeoirí onnmhairiúcháin aitheanta de chuid Mharacó i mbun díolacháin intíre le linn an ghnáthchúrsa trádála. Dá bhrí sin, bhí údar leis an ngnáthluach a ríomh Dá réir sin, diúltaíodh don mhaíomh.

(13)

Rinne Dika argóintí freisin maidir le lochtanna bunúsacha líomhnaithe i leith ríomh an ghnáthluacha. Baineann na hargóintí sin maidir le rogha mhéid an rotha, úsáid na bpraghsanna le haghaidh uingí alúmanaim ar bhonn allmhairí ón tSín, úsáid struchtúr costais an táirgeora de chuid an Aontais, tosca costais áirithe a chur as an áireamh sa ríomh, agus ráta brabúis 6 % a chur leis.

(14)

Níor chomhaontaigh an Coimisiún leis na hargóintí sin. Na tátail a rinne an gearánach chun an gnáthluach a ríomh, bhí siad bunaithe ar thaithí mhargaidh agus ar eolas an ghearánaigh agus ar fhaisnéis a bhí ar fáil go poiblí freisin. Cé nach n-aontaíonn an páirtí leasmhar leis na tátail sin, ní chiallaíonn sé sin nach tátail bhailí iad chun an gnáthluach a ríomh sa ghearán. Ba leor an fhianaise a chuir treise leis na figiúirí ar ar bunaíodh an gnáthluach, rud a deimhníodh le hanailís an Choimisiúin ar an bhfianaise sin. Fiú agus coigeartuithe áirithe á ndéanamh mar a mhol an páirtí leasmhar, rud a rinne an Coimisiún agus an gearán á mheas aige, ba leor fós an fhianaise maidir le dumpáil.

(15)

Mhaígh Dika agus údaráis Mharacó nár chuir an gearánach san áireamh ina anailís díobhála go bhfuil an margadh deighilte idir Monaróirí Buntrealaimh (“OEM”) agus margaí iardhíola (“AM”), agus tá rothaí de chineálacha éagsúla i ngach margadh, i.e. deighleoga íseal-leibhéil agus ardleibhéil.

(16)

Thug an Coimisiún faoi deara gur cé go bhfuil cainéil dáileacháin díola éagsúla ag rothaí alúmanaim OEM agus AM, is ionann na saintréithe fisiceacha agus teicniúla atá acu agus tá siad inmhalartaithe. Dá bhrí sin ba cheart a mheas gur cainéil díola éagsúla iad OEM agus AM seachas deighleoga éagsúla.

(17)

A mhéid a bhaineann leis an dá chainéal díola, mheas an gearánach go bhfuil seans maith ann gur chuig cliaint OEM amháin a sheachadtar beagnach na hallmhairí go léir ó Mharacó. Deimhníodh é sin leis an anailís a rinne an Coimisiún ina dhiaidh sin ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil dó. Ba amhlaidh an cás freisin maidir le táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais a dhíol beagnach go heisiach le cliaint OEM (thart ar 99,6 %).

(18)

Maidir leis na cineálacha éagsúla rothaí, thug an Coimisiún faoi deara gur cé nach raibh anailís díobhála iomlán sa ghearán de réir chineálacha éagsúla ARW, tugadh ríomhanna sladghearrtha agus tearcdhíola le haghaidh deich gcineál rothaí ionadaíocha.

(19)

Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh.

(20)

Mhaígh Dika, Hands agus údaráis Mharacó nach féidir le héabhlóid na n-allmhairí ó Mharacó a bheith ina cúis díobhála ná ina bagairt díobhála do thionscal an Aontais, toisc nach raibh ach 2,8 % de mhargadh an Aontais acu le linn na tréimhse ón 1 Aibreán 2020 go dtí an 31 Márta 2021, agus ní raibh siad ina gcúis le hísliú praghsanna ná le srianadh praghsanna.

(21)

Léirigh anailís shonrach díobhála an ghearáin gur leor an fhianaise a chuir i bhfios go raibh níos mó allmhairí ó Mharacó ag teacht ar an bhfód ar mhargadh an Aontais (i ndearbhthéarmaí agus i dtéarmaí coibhneasta), ar phraghsanna a ghearr faoi phraghsanna thionscal an Aontais féin agus a dhíol fúthu go suntasach freisin. Is cosúil gur bhain díobháil ábhartha do staid thionscal an Aontais i ngeall air sin, mar a léiríonn, mar shampla, an t-ísliú ar a dhíolacháin agus ar a sciar den mhargadh, meath ar thorthaí airgeadais nó leibhéal na bpraghsanna a ghearr tionscal an Aontais. Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh.

(22)

Maidir le táscairí díobhála áirithe a bhí sa ghearán, amhail acmhainneacht táirgeachta, praghsanna an Aontais agus tomhaltas an Aontais, mhaígh Dika nár thacaigh na táscairí sin leis an gcinneadh go ndearnadh díobháil le linn na tréimhse imscrúdúcháin. Thairis sin, ní rogha ag táirgeoir ARW an lánúsáid acmhainneachta, mar gheall ar na samhlacha slabhra soláthair “díreach-in-am” a chuireann monaróirí gluaisteán san Aontas Eorpach chun feidhme, rud a éilíonn go bhfuil táirgeoirí ARW solúbtha agus go bhfuil acmhainneachtaí ar fáil acu chun freastal ar riachtanais an nóiméid deiridh.

(23)

Toradh maidir le díobháil ábhartha, rud is gá chun imscrúdú a thionscnamh, meabhraíonn an Coimisiún go gceanglaítear leis an méid sin scrúdú a dhéanamh, inter alia, ar na fachtóirí ábhartha a shonraítear sa bhun-Rialachán. Mar sin féin, le hAirteagal 5 den bhun-Rialachán, ní cheanglaítear go sonrach go léireodh na fachtóirí díobhála uile a liostaítear in Airteagal 3(5) meathlú le go ndéanfaí díobháil ábhartha a chruthú go leordhóthanach chun imscrúdú a thionscnamh. Go deimhin sonraítear i bhfoclaíocht Airteagal 5(2) den bhun-Rialachán go gcuimseoidh an gearán fianaise faoi na hathruithe ar mhéid na n-allmhairí a líomhnaítear gur dumpáladh iad, éifeacht na n-allmhairí sin ar phraghsanna an táirge chomhchosúil ar mhargadh an Aontais agus tionchar iarmhartach na n-allmhairí ar thionscal an Aontais, faoi mar atá léirithe ag tosca ábhartha (ach ní acu uile, murar gá sin). Bhí an fhaisnéis sin sa ghearán, rud a léirigh go raibh díobháil ann. Dá réir sin, mheas an Coimisiún gur leor an fhianaise maidir le dumpáil a bhí sa ghearán agus dhiúltaigh sé don mhaíomh.

(24)

D’áitigh Dika agus Hands nach féidir le forchur na mbeart frithdhumpála a bheith chun leas an Aontais.

(25)

Maidir le leas an Aontais, ní critéar ábhartha é chun measúnú a dhéanamh féachaint an bhfuil údar maith le himeacht frithdhumpála a thionscnamh faoi Airteagal 5 den bhun-Rialachán mar gheall ar ghearán. Dá bhrí sin, níor breithníodh na barúlacha sin maidir le maímh a bhaineann le tionscnamh na n-imeachtaí.

(26)

Mhaígh Dika, Hands agus údaráis Mharacó nár mheas an gearánach toscairí eile amhail an easpa iomaíochta a líomhnaítear idir ARW an Aontais agus ARW Mharacó mar gheall ar dheighilt an mhargaidh. allmhairí ó thríú tíortha iarmhairtí ó phaindéim COVID-19.

(27)

Deimhníodh le hanailís an Choimisiúin ar an ngéarán nach raibh bunús leis na heilimintí a luadh, sin nó bhí siad mícheart ó thaobh fíoras de, nó nár leor iad chun amhras a chaitheamh ar an gconclúid go raibh fianaise leordhóthanach sa ghéarán a léirigh ar an iomlán go raibh allmhairí an táirge lena mbaineann ag teacht isteach san Aontas ar phraghsanna dumpáilte agus gur cosúil go raibh díobháil ábhartha á déanamh do tháirgeoirí an Aontais dá bharr. Suíodh na gnéithe sin ar bhonn na fianaise ab fhearr a bhí ar fáil don ghearánach an tráth sin, agus bhí siad ionadaíoch agus iontaofa go leor. Thairis sin, maidir leis na maíomh eile arna gcur chun cinn ag Dika, údaráis Mharacó agus ACEA, rinneadh grinnscrúdú orthu le linn an imscrúdaithe, agus pléitear a thuilleadh iad thíos.

(28)

Ar bhonn an mhéid thuas, dheimhnigh an Coimisiún gur leor an fhianaise a chuir an gearánach ar fáil faoi dhumpáil, díobháil agus nasc cúisíochta sa chaoi gur comhlíonadh na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 5(2) den bhun-Rialachán.

1.5.   Sampláil

(29)

San Fhógra Tionscnaimh, shonraigh an Coimisiún go bhféadfadh sé na páirtithe leasmhara a shampláil i gcomhréir le hAirteagal 17 den bhun-Rialachán.

1.5.1.   Sampláil na dtáirgeoirí de chuid an Aontais

(30)

Ina Fhógra Tionscnaimh, luaigh an Coimisiún go raibh sampla de tháirgeoirí de chuid an Aontais roghnaithe go sealadach aige. Roghnaigh an Coimisiún sampla cinntitheach de thrí thairgeoir de chuid an Aontais. De bhun Airteagal 17 den bhun-Rialachán, an critéar a úsáideadh le haghaidh roghnú an tsampla, ba iad na cainníochtaí ionadaíocha is mó de tháirgeacht an táirge chomhchosúil san Aontas le linn na tréimhse imscrúdúcháin, i.e. 1 Deireadh Fómhair 2020-30 Meán Fómhair 2021. Bhí trí tháirgeoir de chuid an Aontais sa sampla sealadach sin, agus iad lonnaithe i dtrí Bhallstát éagsúla. Bhí beagnach 20 % de chainníocht táirgeachta iomlán den táirge comhchosúil san Aontas i gceist leis an sampla, agus áirithíonn sé raon maith geografach. D’iarr an Coimisiún ar na páirtithe leasmhara a mbarúil a thabhairt maidir leis an sampla sealadach agus ní bhfuair sé aon bharúil uathu.

1.5.2.   Sampláil na n-allmhaireoirí

(31)

Chun a chinneadh an raibh gá le sampláil agus, más amhlaidh a bhí, chun sampla a roghnú, d’iarr an Coimisiún ar allmhaireoirí neamhghaolmhara an fhaisnéis a shonraítear san Fhógra Tionscnaimh a sholáthar.

(32)

Níor sholáthair aon cheann de na hallmhaireoirí neamhghaolmhara amháin an fhaisnéis a iarradh ná níor thoiligh siad a bheith san áireamh sa sampla.

1.5.3.   Sampláil na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin i Maracó

(33)

Chun a chinneadh an bhfuil gá le sampláil agus, más amhlaidh atá, chun sampla a roghnú, d’iarr an Coimisiún ar gach táirgeoir onnmhairiúcháin i Maracó an fhaisnéis a shonraítear san Fhógra Tionscnaimh a sholáthar. Ina theannta sin, d’iarr an Coimisiún ar Misean Ríocht Mharacó táirgeoirí onnmhairiúcháin eile a shainaithint agus/nó teagmháil a dhéanamh leo, dá mba ann dóibh, ar táirgeoirí iad a bhféadfadh suim a bheith acu a bheith rannpháirteach san imscrúdú.

(34)

Níor sholáthair ach dhá tháirgeoir onnmhairiúcháin sa tír lena mbaineann, a dhéanann beagnach na hallmhairí ARW go léir ó Mharacó, an fhaisnéis a iarradh. Chinn an Coimisiún, dá bhrí sin, nach raibh gá le sampláil.

1.6.   Freagraí ar an gceistneoir agus cuairteanna fíorúcháin

(35)

Sheol an Coimisiún ceistneoirí chuig trí tháirgeoir de chuid an Aontais, chuig an ngearánach, chuig dhá úsáideoir aitheanta, agus chuig dhá tháirgeoir onnmhairiúcháin sa tír lena mbaineann. Cuireadh na ceistneoirí céanna ar fáil ar líne (7) an lá a tionscnaíodh iad.

(36)

Lorg agus d’fhíoraigh an Coimisiún an fhaisnéis uile a measadh ba ghá chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an dumpáil, leis an díobháil agus maidir le leas an Aontais. I bhfianaise ráig phaindéim COVID-19 agus na mbeart gaibhniúcháin arna gcur i bhfeidhm ag tíortha éagsúla, níor fhéad an Coimisiún na cuairteanna fíorúcháin go léir a dhéanamh de bhun Airteagal 16 den bhun-Rialachán.

Rinneadh cuairteanna fíorúcháin de bhun Airteagal 16 den bhun-Rialachán ag áitribh dhá tháirgeoirí shampláilte de chuid an Aontais, aon úsáideoir amháin (8), agus ag áitreabh na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin seo a leanas i Maracó: HANDS 8 S.A. (“Hands”)

DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L (“Dika”)

(37)

Sa bhreis air sin, i gcomhréir lena bhFógra faoi iarmhairtí ráig COVID-19 ar imscrúduithe frithdhumpála agus frith-fhóirdheontais (9), rinne an Coimisiún cros-seiceálacha cianda i ndáil le cuideachta ghaolmhar Dika CITIC Dicastal Co., Ltd (“CITIC”) agus táirgeoir amháin de chuid an Aontais.

1.7.   An tréimhse imscrúdúcháin agus an tréimhse faoi bhreathnú

(38)

Cumhdaigh an t-imscrúdú ar dhumpáil agus ar dhíobháil an tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair 2020 go dtí an 30 Meán Fómhair 2021 (“an tréimhse imscrúdúcháin”). An t-imscrúdú ar threochtaí atá ábhartha maidir leis an measúnú ar an díobháil, chumhdaigh sé an tréimhse ón 1 Eanáir 2018 go dtí deireadh na tréimhse imscrúdúcháin (“an tréimhse faoi bhreathnú”).

2.   AN TÁIRGE LENA mBAINEANN AGUS AN TÁIRGE COMHCHOSÚIL

2.1.   An táirge lena mbaineann

(39)

Is éard atá sa táirge lena mbaineann rothaí bóthair alúmanaim de chuid mótarfheithiclí faoi cheannteidil HS 8701 go 8705, bíodh siad lena n-oiriúintí nó ná bíodh, agus bíodh boinn feistithe orthu nó ná bíodh, de thionscnamh Mharacó, atá faoi láthair faoi chóid AC ex 8708 70 10 agus ex 8708 70 50 (cóid TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 agus 8708705050) (“an táirge lena mbaineann”).

(40)

Go hiondúil díoltar rothaí bóthair alúmanaim san Aontas trí dhá chainéal dáileacháin díola: chuig OEM, ar monaróirí gluaisteán iad go príomha, agus chuig an margadh iardhíola, a bhfuil dáileoirí, miondíoltóirí, siopaí deisithe etc. i gceist leis. Díoladh an táirge lena mbaineann ó Mharacó trí chainéal OEM amháin le linn na tréimhse faoi bhreathnú. Sa chainéal dáileachán OEM, eagraíonn monaróirí gluaisteán nósanna imeachta tairisceana le haghaidh ARW agus is minic a bhíonn baint acu leis an bpróiseas chun roth nua a fhorbairt, rud a bhaineann lena mbranda. Is féidir le táirgeoirí de chuid an Aontais agus táirgeoirí de chuid Mharacó araon dul san iomaíocht le haghaidh na dtairiscintí céanna.

2.2.   An táirge comhchosúil

(41)

Léirigh an t-imscrúdú gurb ionann na saintréithe bunúsacha fisiceacha, ceimiceacha agus teicniúla mar aon leis na úsáidí bunúsacha céanna atá ag na táirgí seo a leanas:

an táirge i dtrácht,

an táirge a tháirgtear agus a dhíoltar ar mhargaí intíre Mharacó, agus

an táirge a dhéanann tionscal an Aontais a tháirgeadh agus a dhíol san Aontas.

(42)

Chinn an Coimisiún ag an gcéim sin gur táirgí comhchosúla iad na táirgí sin de réir bhrí Airteagal 1(4) den bhun-Rialachán.

3.   DUMPÁIL

3.1.   Maracó

3.1.1.   Comhoibriú na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin

(43)

Mar a leagtar amach in aithris (34) thuas, tháinig dhá tháirgeoir onnmhairiúchán ó Mharacó, Dika agus Hands, chun cinn agus thug siad freagraí ar an gceistneoir. Tá cuideachta ghaolmhar ag Dika, CITIC, ar táirgeoir ARW Síneach é. Ceannaíonn CITIC ARW ó Dika agus díolann sé é leis an Aontas, le Maracó agus le tríú tíortha. Le linn na cros-seiceálacha cianda le CITIC, aimsíodh roinnt earráidí a chaith amhras ar iontaofacht na liostuithe díolachán AE agus intíre. Bhain na hearráidí go príomha leis na difríochtaí idir na praghsanna a taifeadadh sna liostuithe díolachán, na praghsanna ar na sonraisc agus na méideanna iarbhír a íocadh.

(44)

An 1 Aibreán 2022, le linn an fhíorúcháin ar an láthair ag Dika, tar éis na cros-seiceálacha cianda le CITIC a thabhairt i gcrích, sholáthair an chuideachta leagan athbhreithnithe de na liostuithe díolachán, lena n-áirítear míniú ar na neamhréireachtaí a aimsíodh. An tráth sin, níor fágadh aon deis na liostuithe díolachán athbhreithnithe a fhíorú ná a chros-seiceáil. Sa bhreis air sin, léirigh réamhsheiceáil ar na sonraí nua a cuireadh isteach nár réitigh na hathbhreithnithe a rinne an chuideachta na neamhréireachtaí uile a luadh le linn na cros-seiceálacha cianda, agus go raibh an líon iomlán athbhreithnithe i bhfad ní b’airde ná mar a raibh coinne leis ar bhonn na cros-seiceálacha cianda. I ngeall ar chineál agus líon na mbotún, a raibh cuid acu fós ann tar éis an athbhreithnithe, ní raibh an Coimisiún in ann brath ar iontaofacht na liostuithe díolachán. Dá bhrí sin, an fhaisnéis ba ghá le corrlach dumpála a shocrú le haghaidh na cuideachta, ní raibh an Coimisiún in ann í a fhíorú.

(45)

I gcomhréir le hAirteagal 18(4) den bhun-Rialachán, le litir an 5 Bealtaine 2022, cuireadh in iúl do Dika agus a chuideachta ghaolmhar go raibh sé beartaithe ag an gCoimisiún neamhaird a dhéanamh ar an bhfaisnéis a cuireadh ar fáil agus tugadh deis dóibh mínithe breise a thabhairt (“litir Airteagal 18”).

(46)

Thug an chuideachta freagra ar an litir ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2022. Sa fhreagra uaidh, mhínigh an chuideachta gur thaifead sé a dhíolacháin sna liostaithe díolachán i gcomhréir lena phrionsabail chuntasaíochta. Dá bhrí sin, mhaígh an chuideachta gur, i gcontrárthacht leis na ráitis a rinneadh le linn na cros-seiceálacha cianda agus na cuairte fíorúcháin ar an láthair, ba iomlán agus ba chruinn iad na liostuithe díolachán bunaidh, d’fhéadfaí iad a réiteach le córas cuntasaíochta SAP na cuideachta, ní raibh aon earráid iontu agus ní raibh aon athbhreithniú ag teastáil ina leith. Mar a tharlaíonn sé, na hathbhreithnithe a rinne an chuideachta tar éis na seiceálacha cros-seiceálacha, líomhnaíodh nár cuireadh iad ar fáil don Choimisiún ach amháin chun comhoibriú iomlán CITIC leis an imscrúdú a léiriú. Dá bhrí sin, shonraigh an chuideachta gur cheart don Choimisiún an leagan bunaidh neamh-athbhreithnithe de na liostuithe díolachán a úsáid. De rogha air sin, shonraigh an chuideachta go bhféadfadh an Coimisiún na liostuithe díolachán athbhreithnithe arna soláthar leis an litir a úsáid, ó tharla gur líomhnaíodh nach raibh na heasnaimh chomh mór sin go gcruthódh siad deacracht mhíchuí ó thaobh toradh réasúnta cruinn a shuí. Bhí na liostuithe díolachán sin cosúil leis na liostuithe a soláthraíodh le linn an fhíorúcháin ar an láthair, ach bhí sonraí a bhí in easnamh roimhe seo curtha leo, ceartaíodh roinnt earráidí a bhí iontu agus soláthraíodh mínithe breise ina leith. Mar sin féin, bhí roinnt earráidí fós ann, i gcás roinnt idirbheart, níor soláthraíodh fós an méid iarbhír a fuarthas agus ní raibh sé d’acmhainn ag an gCoimisiún na liostuithe díolachán athbhreithnithe arna soláthar le freagra na cuideachta ar litir Airteagal 18 a chros-seiceáil ná a fhíorú. Shonraigh an chuideachta freisin gur i gcás ina n-éileodh an gCoimisiún go gcuirfí Airteagal 18 den bhun-Rialachán i bhfeidhm, ba cheart dó ráitis airgeadais CITIC a úsáid mar fíorais pháirteacha atá ar fáil.

(47)

Níor aontaigh an Coimisiún leis na hargóintí a thug an chuideachta ina freagra ar a litir Airteagal 18. Ba shoiléir sa cheistneoir frithdhumpála le haghaidh táirgeoirí onnmhairiúchán gur iarradh na liostuithe díolachán a chur ar fáil de réir idirbhearta ar leith. Léiríonn teimpléid na dtáblaí a soláthraíodh leis an gceistneoir go bhfuil sé lánsoiléir go n-iarrtar na sonraí faoi mar a taifeadadh ar an sonrasc iad (cainníocht sonrasc, luach sonrasc, nótaí creidmheasa gaolmhara etc.). D’admháil an chuideachta féin nár chomhlán siad na liostuithe díolachán de réir na sonrasc. Os a choinne sin, chomhlán siad é ar bhonn a gcuid nósanna imeachta cuntasaíochta féin. Sa bhreis air sin, mhaígh an chuideachta go ndéantar aon difríocht idir an luach sonraisc agus an praghas iarbhír a fuarthas a thaifead go hiondúil mar lascaine, lacáiste, nóta creidmheasa nó ar bhealach eile sna liostuithe díolacháin. Mar sin féin, suíodh nach raibh na difríochtaí sin léirithe go córasach i liostuithe díolacháin na cuideachta.

(48)

Mar a luaitear thuas in aithris (44), níorbh fhéidir na liostuithe díolacháin athbhreithnithe a chros-seiceáil nó a fhíorú ar bhealach tráthúil. Mar a mhínítear don chuideachta sa litir a seoladh roimh na cros-seiceálacha cianda agus roimh an litir fíorúcháin a seoladh an 11 Márta 2022 agus i gcomhréir leis an bhFógra ar iarmhairtí ráig COVID-19 ar imscrúduithe frithdhumpála agus frith-fhóirdheontais, (10) ba é cuspóir na cros-seiceálacha cianda dearbhuithe a fháil maidir leis an bhfaisnéis a sholáthair an chuideachta ina freagra ar an gceistneoir. Ní bhfuarthas na dearbhuithe sin le linn na cros-seiceálacha cianda maidir leis na liostuithe díolacháin. Cros-seiceáil chianda bhreise le CITIC, mar a mhol an chuideachta ina fhreagra ar litir Airteagal 18, níor cheart é sin a úsáid mar bhealach chun an easpa tráthúlachta nó na hearráidí a suíodh le linn na cros-seiceálacha cianda a tharla le linn na teorainneacha ama socraithe a leigheas.

(49)

Sa bhreis air sin, roinnt athruithe a pléadh le linn na cros-seiceálacha cianda, níor cuireadh san áireamh iad sna táblaí athbhreithnithe. Ina freagra ar litir Airteagal 18, sholáthair an chuideachta liostú díolachán athbhreithnithe nua ina ndearnadh athruithe breise nach bhféadfaí a chros-seiceáil nó a fhíorú ach oiread. Dá bhrí sin, mheas an Coimisiún nár sholáthair an chuideachta an fhaisnéis a iarraidh le linn teorainneacha ama an imscrúdaithe. An rogha mhalartach a mhol an chuideachta, chuid ráitis airgeadais CITIC a úsáid mar fhíorais pháirteacha atá ar fáil, ní raibh sí inghlactha. Úsáid na ráiteas airgeadais, ní rud é sin a chuirfeadh ar a chumas don Choimisiún an gnáthluach agus an praghas onnmhairiúcháin a shuí de réir an leibhéil mhionsonraithe agus an chruinnis a cheanglaítear leis an mbun-Rialachán, toisc nach ligfidís anailís a dhéanamh ar bhonn táirge ná idirbhirt.

(50)

Ó tharla nár sholáthair Dika agus a chuideachta ghaolmhar CITIC an fhaisnéis a chuirfeadh ar a chumas don Choimisiún teacht ar thoradh réasúnta cruinn, sin agus nár cuireadh isteach an fhaisnéis infhíoraithe a d’fhéadfadh an toradh sin a chumasú, chinn an Coimisiún neamhaird a dhéanamh ar an bhfaisnéis a chuir an chuideachta isteach i ndáil leis na liostuithe díolacháin AE agus intíre. Ós rud e go bhfuil an fhaisnéis sin ríthábhachtach ó thaobh gnáthluach agus praghas onnmhairiúcháin a chinneadh, ní raibh sé d’acmhainn ag an gCoimisiún corrlach dumpála aonair a ríomh le haghaidh na cuideachta.

(51)

Dá réir sin, rinne an Coimisiún neamhaird go sealadach ar an bhfaisnéis a sholáthair an táirgeoir onnmhairiúcháin sin agus dheimhnigh sé úsáid na bhfíoras atá ar fáil i ndáil leis an táirgeoir onnmhairiúcháin sin ar bhonn Airteagal 18(1) den bhun-Rialachán.

3.1.2.   Gnáthluach

(52)

Mar gheall ar chur i bhfeidhm Airteagal 18(1) den bhun-Rialachán mar a shonraítear i Roinn 3.1.1 thuas, níor bhain an tuairisc ar ríomh an chorrlaigh dumpála thíos ach amháin leis an táirgeoir onnmhairiúcháin de chuid Mharacó a bhí fágtha, is é sin Hands.

(53)

in Airteagal 2(1) den bhun-Rialachán, sonraítear go mbeidh an gnáthluach bunaithe de ghnáth ar an bpraghas a íocadh nó atá le híoc, i ngnáthchúrsa trádála, ag custaiméirí neamhspleácha sa tír is onnmhaireoir. Mar sin féin, chinn an Coimisiún nach raibh aon díolacháin intíre ag an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch. An líon beag de dhíolacháin ARW le custaiméirí i Maracó le linn na tréimhse imscrúdúcháin, rinneadh iad le monaróir gluaisteán amháin atá suite i gcrios eacnamaíoch atá saor ó dhleacht (“zone d’accélération industrielle”, ar a dtugadh “zone franche” nó “zone franche d’exportation” roimhe seo), atá cosúil leis an crios eacnamaíoch ina raibh an táirgeoir comhoibríoch lonnaithe. Cheannaigh an monaróir gluaisteán sin ARW lena úsáid chun gluaisteán a chóimeáil. Ina dhiaidh sin, ba é an gluaisteán seachas an ARW a seoladh ón limistéar saor ó dhleacht lena dhíol go hintíre, sin nó lena n-onnmhairiú. Is dóichí nach é an margadh intíre ceann scríbe deiridh an ghluaisteáin áfach. Léirigh staidéar in 2020 go bhfuil an margadh onnmhairiúcháin i ndán do 90 % de na gluaisteáin a mhonaraítear i Maracó (11), rud a bhí comhthacaithe freisin le faisnéis ó mhonaróirí gluaisteán de chuid Mharacó (12). Sa bhreis air sin, faoi Dhlí 19-94 lena rialaítear criosanna saorthrádála, ní mór do chuideachtaí atá lonnaithe sna criosanna sin ar a laghad 70 % de láimhdeachas a fháil ó onnmhairí (13).

(54)

Mar a mhínítear thuas, an ARW a dhíol an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch leis an gcustaiméir sin in Maracó, ba dhíol é ó chrios eacnamaíoch amháin go crios eacnamaíoch eile. Tá na cuideachtaí atá lonnaithe sna criosanna sin i Maracó díolmhaithe ó na dleachtanna agus rialacháin chustaim a mbíonn feidhm acu de ghnáth ar chríoch Mharacó, agus meastar gur onnmhairí iad na hearraí a thagann isteach sa chrios eacnamaíoch (14). Ós rud é go dtáirgtear an ARW i gcrios eacnamaíoch, agus go ndéantar é a dhíol agus a sheoladh in