ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.314.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 314

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
1. prosince 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1158/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1159/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2009

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1160/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1161/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o informace o potravinovém řetězci, které musí být poskytnuty provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 ( 1 )

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1163/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1164/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 18 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) ( 1 )

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1165/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 a IFRS 7 ( 1 )

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1166/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1167/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí ( 1 )

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1168/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí ( 1 )

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1169/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 353/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ( 1 )

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy ( 1 )

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1171/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 9 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) a mezinárodní účetní standard (IAS) 39 ( 1 )

43

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1172/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se pro hospodářský rok 2009/10 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko

47

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1173/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o určení intervenčních center pro pšenici tvrdou a rýži

48

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1174/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 34a a 37 nařízení Rady (ES) č. 1798/2003, pokud jde o vrácení daně z přidané hodnoty podle směrnice Rady 2008/9/ES

50

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1175/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Aglio Bianco Polesano (CHOP)]

60

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1176/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Redykołka (CHOP)]

62

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek ( 1 )

64

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/152/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I ( 1 )

66

 

*

Směrnice Komise 2009/153/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o obecný název a čistotu účinné látky hydrolyzované bílkoviny ( 1 )

67

 

*

Směrnice Komise 2009/154/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyflufenamidu ( 1 )

69

 

*

Směrnice Komise 2009/155/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o úroveň čistoty požadovanou pro účinnou látku metazachlor ( 1 )

72

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/857/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2007, kterým se provádí čl. 9c odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jednak mezi 1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017 a jednak od 1. dubna 2017

73

 

 

Komise

 

 

2009/858/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2009, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím 2009/560/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9262)  ( 1 )

79

 

 

2009/860/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o nezařazení triazoxidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9271)  ( 1 )

81

 

 

2009/861/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 9282)  ( 1 )

83

 

 

2009/862/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 9326)  ( 1 )

90

 

 

2009/863/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 ohledně finančního příspěvku Společenství na rok 2010 pro některé referenční laboratoře Společenství pro oblast kontroly potravin a krmiv (oznámeno pod číslem K(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz sušeného masa biltong z některých částí Jižní Afriky a Uruguaye (oznámeno pod číslem K(2009) 9362)  ( 1 )

97

 

 

2009/865/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky metaflumizon a gama-cyhalothrin (oznámeno pod číslem K(2009) 9366)  ( 1 )

100

 

 

2009/866/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2009) 9399)  ( 1 )

102

 

 

2009/867/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1158/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. prosince 2009 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje ode dne 1. prosince 2009 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. prosince 2009

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

14,17

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

37,85

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

17,53

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

17,53

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

37,85


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

13.11.2009-27.11.2009

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

152,42

103,68

Cena FOB USA

128,00

118,00

98,00

75,75

Prémie – Záliv

14,49

Prémie – Velká jezera

13,89

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

22,76 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

44,86 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1160/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1146/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 40.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 1. prosince 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1161/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o informace o potravinovém řetězci, které musí být poskytnuty provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní pravidla týkající se hygieny potravin živočišného původu. Zejména oddíl III přílohy II uvedeného nařízení ukládá provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky povinnost požadovat, obdržet a zkontrolovat informace o potravinovém řetězci, pokud jde o jakákoli zvířata, kromě volně žijící zvěře, která byla odeslána nebo mají být odeslána na jatky, a jednat podle nich.

(2)

Bod 2 uvedeného oddílu stanoví, že uvedení provozovatelé musí obdržet informace o potravinovém řetězci nejpozději 24 hodin před přepravením zvířat na jatky, s výjimkou případů uvedených v bodě 7 uvedeného oddílu. Bod 7 stanoví, že pokud to příslušný orgán povolí, nemusí být zvířata uvedená v uvedeném bodě opatřena těmito informacemi nejméně 24 hodin předem, ale stačí, aby tomu tak bylo až při přepravě na jatky.

(3)

Jelikož je poskytnutí informací o potravinovém řetězci nový požadavek pro provozovatele potravinářských podniků zavedený nařízením (ES) č. 853/2004, stanoví nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (2), přechodné období pro úplné provedení tohoto požadavku.

(4)

Hladký tok informací ze zemědělského podniku do jatek usnadňuje zejména čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2076/2005, který stanoví výjimku z požadavku poskytnout informace o potravinovém řetězci provozovatelům jatek 24 hodin před přepravením zvířat na jatky uvedeného v příloze II oddílu III bodu 2 nařízení (ES) č. 853/2004, pokud to příslušný orgán povolí a pokud to neohrozí cíle uvedeného nařízení.

(5)

Zkušenosti ukazují, že poskytnutí možnosti, aby příslušné orgány v jednotlivých případech rozšířily množství situací, v nichž lze informace o potravinovém řetězci předat do jatek společně se zvířaty, kterých se týkají, a nikoli nejméně 24 hodin předem, vede k hladkému provádění požadavků týkajících se informací o potravinovém řetězci. Z tohoto důvodu je vhodné z přechodného opatření učinit opatření trvalé.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 853/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.


PŘÍLOHA

V příloze II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004 se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

Pokud to příslušný orgán povolí a pokud to neohrozí cíle tohoto nařízení, mohou být informace o potravinovém řetězci doručeny méně než 24 hodin před přepravením zvířat jakéhokoli druhu, kterých se informace týkají, na jatky nebo až při přepravě těchto zvířat na jatky.

Každá informace o potravinovém řetězci, jejíž znalost může vést k vážnému narušení činnosti jatek, se však poskytne provozovateli potravinářského podniku provozujícímu jatky v dostatečném předstihu před přepravením zvířat na jatky, aby si tento provozovatel potravinářského podniku mohl odpovídajícím způsobem naplánovat činnost jatek.

Provozovatel potravinářského podniku provozující jatky musí zhodnotit příslušné informace a musí předat přijaté informace o potravinovém řetězci úřednímu veterinárnímu lékaři. Zvíře nesmí být poraženo nebo následně připraveno, dokud to nepovolí úřední veterinární lékař.“


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1162/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3), a zejména na čl. 63 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (4), (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 stanoví významné změny pravidel a postupů, které mají dodržovat provozovatelé potravinářských podniků a příslušné orgány členských států. Tato nařízení platí od 1. ledna 2006. Používání některých těchto opatření s okamžitou účinností od uvedeného data by však v některých případech působilo praktické potíže.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (5), stanoví některá přechodná opatření pro přechodné období končící dne 31. prosince 2009 s cílem umožnit bezproblémový přechod na plné uplatňování nových pravidel a postupů. Doba trvání přechodného období byla stanovena s ohledem na revizi tohoto rámce právních předpisů o hygieně.

(3)

Nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví, že Komise předloží do 20. května 2009 Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž podá přehled zkušeností získaných při provádění nového rámce právních předpisů o hygieně.

(4)

Zpráva byla předložena v červenci 2009. Tato zpráva však nenabízí žádná podrobná řešení zjištěných potíží, a proto neobsahuje žádné průvodní návrhy. Na základě zjištěných potíží Komise uváží, zda je třeba vytvořit návrhy na zlepšení nařízení o hygieně potravin.

(5)

Na základě informací obdržených od Potravinového a veterinárního úřadu, odpovědných orgánů členských států a příslušných evropských potravinářských odvětví by mezitím měla být zachována některá přechodná ustanovení nařízení (ES) č. 2076/2005 až do ukončení přezkumu.

(6)

Měla by proto být přijata opatření pro další přechodné období, během něhož budou nadále platit některá přechodná opatření nařízení (ES) č. 2076/2005. Ve snaze o harmonizovaný přístup by toto přechodné období mělo v zásadě trvat čtyři roky, v odůvodněných případech by však mohlo být kratší.

(7)

Nařízení (ES) č. 853/2004 vylučuje ze své oblasti působnosti případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso. Omezit toto ustanovení před ukončením přezkumu pouze na čerstvé maso by však znamenalo další zátěž malých výrobců. Nařízení (ES) č. 2076/2005 proto stanoví odchylku od obecných požadavků nařízení (ES) č. 853/2004 pro přímé dodávky takových komodit za určitých podmínek, aniž by byla tato odchylka omezena na čerstvé maso. Tato možnost by měla zůstat zachována během dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením.

(8)

Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví určitá pravidla pro dovoz do Společenství produktů živočišného původu a potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu. Nařízení (ES) č. 2076/2005 stanoví přechodná opatření odchylující se od některých těchto pravidel pro určitý dovoz do Společenství, pro nějž nebyly hygienické podmínky na úrovni Společenství dosud harmonizovány. Tyto podmínky nebudou do 31. prosince 2009 úplně harmonizovány. Dokud tedy nebudou právní předpisy Společenství harmonizovány, je nezbytné stanovit odchylky po dobu dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením.

(9)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví určité požadavky ohledně surovin používaných k přípravě mletého masa a ohledně označování. Nařízení (ES) č. 2076/2005 však stanoví přechodná opatření odchylná od některých těchto požadavků na přechodné období, během něhož by měla být posouzena kritéria složení mletého masa, zejména pokud jde o obsah tuku a poměr pojivové tkáně a masných bílkovin. Na základě posouzení byla tato kritéria zařazena do návrhu Komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (6). Uvedený návrh přijala Komise dne 30. ledna 2008 a předložila ho Evropskému parlamentu a Radě. Než budou známy výsledky návrhu, je vhodné zachovat tyto odchylky od určitých požadavků ohledně mletého masa po dobu dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením.

(10)

Nařízení (ES) č. 882/2004 vyžaduje, aby byly laboratoře provádějící analýzy vzorků odebraných při úředních kontrolách akreditovány. Nařízení (ES) č. 2076/2005 stanoví přechodná opatření odchylující se od tohoto požadavku pro určité laboratoře, které podle dřívějších právních předpisů Společenství nemusely být akreditovány. Ze zkušeností vyplývá, že laboratoře provádějící úřední testy na trichinely a umístěné na jatkách nebo v zařízeních na zpracování zvěře potřebují k získání úplné akreditace více času, vzhledem k tomu, že se jedná o složitý a pracný proces. Toto nařízení by proto mělo stanovit další přechodná opatření pro uvedené laboratoře s výhradou určitých podmínek.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÉ USTANOVENÍ

Článek 1

Přechodné období

Toto nařízení stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 během přechodného období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013 (dále jen „přechodné období“).

KAPITOLA II

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ PRO PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 853/2004

Článek 2

Přímé dodávání malých množství masa z drůbeže a zajícovců

Odchylně od čl. 1 odst. 3 písm. d), aniž je dotčen čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004, by se ustanovení podle uvedeného nařízení neměla vztahovat na případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených přímo na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli.

Článek 3

Hygienické podmínky pro dovoz

1.   Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004 se nevztahují na dovoz potravin živočišného původu, pro které nebyly stanoveny harmonizované hygienické podmínky pro dovoz, včetně seznamů třetích zemí a částí třetích zemí a zařízení, z nichž je povolen dovoz.

Dovoz těchto produktů je v souladu s hygienickými podmínkami pro dovoz dotčeného členského státu.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou provozovatelé potravinářských podniků dovážející potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu, osvobozeni od povinnosti stanovené v uvedeném článku.

Dovoz takových produktů je v souladu s harmonizovanými pravidly Společenství, jsou-li použitelná, a s vnitrostátními pravidly uplatňovanými členskými státy v jiných případech.

Článek 4

Kritéria složení a požadavky na označování mletého masa

1.   Odchylně od požadavků podle přílohy III oddílu V kapitoly II bodu 1 nařízení (ES) č. 853/2004 musí provozovatelé potravinářských podniků kontrolovat suroviny přicházející do zařízení, aby s ohledem na konečný výrobek zajistili soulad s názvem produktu v níže uvedené tabulce.

Tabulka

Kritéria složení kontrolovaná na základě denního průměru

 

Obsah tuku

Poměr pojivové tkáně a masných bílkovin

mleté maso libové

≤ 7 %

≤ 12

mleté maso čistě hovězí

≤ 20 %

≤ 15

mleté maso obsahující vepřové maso

≤ 30 %

≤ 18

mleté maso ostatních druhů

≤ 25 %

≤ 15

2.   Odchylně od požadavků podle přílohy III oddílu V kapitoly IV nařízení (ES) č. 853/2004 musí být na označení uvedena rovněž tato slova:

„procento tuku nižší než …“,

„poměr pojivové tkáně a masných bílkovin nižší než …“.

3.   Členské státy mohou povolit, aby se na jejich vnitrostátní trh uvádělo mleté maso, které nesplňuje tato kritéria, podle vnitrostátního označení, jež nelze zaměnit s označeními podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004.

KAPITOLA III

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ PRO PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 854/2004

Článek 5

Hygienické podmínky pro dovoz

Kapitola III nařízení (ES) č. 854/2004 se nevztahuje na dovoz potravin živočišného původu, pro které nebyly stanoveny harmonizované hygienické podmínky pro dovoz, včetně seznamů třetích zemí a částí třetích zemí a zařízení, z nichž je povolen dovoz.

Dovoz takových produktů je v souladu s hygienickými podmínkami pro dovoz dotčeného členského státu.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ PRO PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 882/2004

Článek 6

Akreditace úředních laboratoří provádějících testy na trichinely

Odchylně od čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 může odpovědný orgán určit laboratoř provádějící úřední testy na trichinely, umístěnou na jatkách nebo v zařízení na zpracování zvěře, pod podmínkou, že laboratoř, ačkoli není akreditovaná,

a)

prokáže, že dala podnět k zahájení potřebných akreditačních řízení a pokračuje v nich ve smyslu nařízení (ES) č. 882/2004;

b)

poskytne příslušnému orgánu uspokojivé záruky, že jsou zavedeny systémy kontroly jakosti při analýzách, jež provádí pro účely úředních kontrol.

Členské státy uplatňující toto přechodné opatření podávají Komisi vždy na konci roku zprávu o pokroku v oblasti akreditace takových určených laboratoří.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Nařízení (ES) č. 2076/2005 se zrušuje.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010 do dne 31. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83.

(3)  Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.

(6)  KOM(2008) 40 v konečném znění.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1163/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V nařízení (ES) č. 417/2002 se odkazuje na definice a normy uvedené v příloze I Mezinárodní úmluvy o zabránění znečištění z lodí (dále jen „úmluva MARPOL“).

(2)

Dne 15. října 2004 provedl Výbor pro ochranu mořského prostředí (MEPC) Mezinárodní námořní organizace celkovou revizi přílohy I úmluvy MARPOL, aniž by došlo k podstatné změně. Uvedená revidovaná příloha vstoupila v platnost dne 1. ledna 2007.

(3)

Dne 24. března 2006 změnil Výbor pro ochranu mořského prostředí (MEPC) Mezinárodní námořní organizace rovněž definici těžkých ropných produktů uvedených v pravidle 21.2 přílohy I úmluvy MARPOL. Uvedená změna vstoupila v platnost dne 1. srpna 2007.

(4)

Nařízení (ES) č. 417/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu mořského prostředí a zabránění znečišťování z lodí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 417/2002 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení platí následující definice:

1)

„úmluvou MARPOL 73/78“ se rozumí Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973, pozměněná protokolem z roku 1978 k uvedené úmluvě, v platném znění;

2)

„ropným tankerem“ se rozumí ropný tanker definovaný v pravidle 1.5 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;

3)

„nosností“ se rozumí nosnost podle definice v pravidle 1.23 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;

4)

„ropným tankerem kategorie 1“ se rozumí ropný tanker o nosnosti nejméně 20 000 tun přepravující jako náklad surovou ropu, topný olej, těžkou motorovou naftu nebo mazací olej nebo ropný tanker o nosnosti nejméně 30 000 tun přepravující jiné než výše uvedené uhlovodíky, který nesplňuje požadavky uvedené v pravidlech 18.1 až 18.9, 18.12 až 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 a 35.3 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;

5)

„ropným tankerem kategorie 2“ se rozumí ropný tanker o nosnosti nejméně 20 000 tun přepravující jako náklad surovou ropu, topný olej, těžkou motorovou naftu nebo mazací olej nebo ropný tanker o nosnosti nejméně 30 000 tun přepravující jiné než výše uvedené uhlovodíky, který splňuje požadavky uvedené v pravidlech 18.1 až 18.9, 18.12 až 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 a 35.3 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78 a je vybaven oddělenými bezpečně umístěnými zátěžovými nádržemi (SBT/PL);

6)

„ropným tankerem kategorie 3“ se rozumí ropný tanker o nosnosti nejméně 5 000 tun, avšak nižší, než je uvedeno v definicích 4 a 5;

7)

„ropným tankerem s jednoduchým trupem“ se rozumí ropný tanker nesplňující požadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce podle pravidel 19 a 28.6 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;

8)

„ropným tankerem s dvojitým trupem“ se rozumí:

a)

ropný tanker o nosnosti nejméně 5 000 tun, který splňuje požadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce podle pravidel 19 a 28.6 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78 nebo požadavky pravidla 20.1.3 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78, nebo

b)

ropný tanker o nosnosti nejméně 600 tun, ale nižší než 5 000 tun, vybavený nádržemi či prostorem s dvojitým dnem v souladu s pravidlem 19.6.1 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78 a křídlovými nádržemi nebo prostory umístěnými v souladu s pravidlem 19.3.1 a v souladu s požadavkem vzdálenosti w, jak je uvedena v pravidle 19.6.2 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;

9)

„stářím“ se rozumí stáří lodě vyjádřené v počtu roků po dni jejího dodání;

10)

„těžkou motorovou naftou“ se rozumí motorová nafta podle definice v pravidle 20 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;

11)

„topným olejem“ se rozumí těžké destiláty nebo zbytky ze surové ropy nebo směsi těchto produktů podle definice v pravidle 20 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78;

12)

„těžkými ropnými produkty“ se rozumí:

a)

surové ropné produkty o hustotě vyšší než 900 kg/m3  (2) při teplotě 15 °C;

b)

ropné produkty jiné než surové ropné produkty, o hustotě vyšší než 900 kg/m3 při teplotě 15 °C nebo o kinematické viskositě vyšší než 180 mm2/s (3) při teplorě 50° C;

c)

asfalt a dehet a jejich emulze.

2)

V čl. 4 odst. 2 se odkaz na „odst. 1 písm. c) revidovaného pravidla 13G přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“ nahrazuje odkazem na „pravidlo 20.1.3 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“.

3)

V článku 7 se odkazy na „odstavec 5 revidovaného pravidla 13G přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“ nahrazují odkazy na „pravidlo 20.5 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“.

4)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

odkaz na „odstavec 5 revidovaného pravidla 13G přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“ se nahrazuje odkazem na „pravidlo 20.5 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“,

ii)

odkaz na „odst. 8 písm. b) revidovaného pravidla 13G přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“ se nahrazuje odkazem na „pravidlo 20.8.2 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“;

b)

v odstavci 3 se odkaz na „odst. 8 písm. a) revidovaného pravidla 13G přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“ nahrazuje odkazem na „pravidlo 20.8.1 přílohy I úmluvy MARPOL 73/78“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 1.

(2)  Odpovídá stupni API nižšímu než 25,7.

(3)  Odpovídá kinematické viskositě vyšší než 180 cSt.“;


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1164/2009

ze dne 27. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 18 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 29. ledna 2009 zveřejnil Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) výklad IFRIC 18 s názvem Převody aktiv od zákazníků, dále jen „IFRIC 18“. IFRIC 18 je výkladem, kterým se stanoví obecné zásady pro účtování o převodech položek pozemků, budov a zařízení od zákazníků, popřípadě peněžních prostředků k nabytí nebo zhotovení položky pozemků, budov a zařízení, a kterým se tyto obecné zásady objasňují.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že výklad IFRIC 18 splňuje technická kritéria pro přijímání mezinárodních účetních standardů stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), posoudila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů stanovisko EFRAG týkající se schválení a sdělila Komisi, že je vyvážené a objektivní.

(4)

Přijetí IFRIC 18 v důsledku znamená změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 1, aby se usnadnilo první přijetí IFRS.

(5)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

1)

Vkládá se výklad 18 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Převody aktiv od zákazníků, jak je uveden v příloze tohoto nařízení.

2)

Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Jednotlivé společnosti začnou IFRIC 18 a změny IFRS 1 uvedené v příloze tohoto nařízení uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. října 2009.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

IFRIC 18

Výklad IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníků

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org

INTERPRETACE IFRIC 18

Převody aktiv od zákazníků

ODKAZY

Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky

IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (po novelizaci z r. 2008)

IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení

IAS 18 Výnosy

IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb

VÝCHODISKA

1

V odvětví síťových služeb může účetní jednotka od svých zákazníků obdržet položky pozemků, budov a zařízení, které se musí použít k připojení těchto zákazníků k síti a k poskytnutí trvalého přístupu k dodávkám komodit jako je elektřina, plyn nebo voda. Je také možné, aby účetní jednotka obdržela od zákazníka hotovost, za níž položky pozemků, budov a zařízení pořídí nebo postaví. Obvykle se po zákaznících požaduje, aby platili další částky za nákup zboží nebo služeb na základě spotřeby.

2

K převodům aktiv od zákazníků může docházet i v jiných odvětvích než v odvětví síťových služeb. Například účetní jednotka, která si zajišťuje funkce v oblasti informačních technologií externě, může převést své položky pozemků, budov a zařízení na externího poskytovatele daných funkcí.

3

Někdy se může stát, že ten, kdo aktiva převádí, není nakonec tím, kdo bude nakonec mít trvalý přístup k dodávkám zboží nebo služeb a kdo bude příjemcem tohoto zboží nebo služeb. Avšak pro potřeby této interpretace hovoříme o účetní jednotce převádějící aktivum jako o zákazníkovi.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

4

Tato interpretace se týká účtování o převodech položek pozemků, budov a zařízení účetními jednotkami, na něž tyto položky převedou jejich zákazníci.

5

Dohody v rámci působnosti této interpretace jsou takovými dohodami, na jejichž základě obdrží účetní jednotka od zákazníka položku pozemků, budov a zařízení, kterou musí poté použít k připojení zákazníka k síti nebo k poskytování trvalého přístupu k dodávkám zboží nebo služeb nebo k oběma uvedeným krokům.

6

Tato interpretace se také týká dohod, na jejichž základě účetní jednotka obdrží od zákazníka hotovost, přičemž tuto hotovost musí použít pouze na stavbu nebo pořízení položky pozemků, budov a zařízení, kterou musí poté použít k připojení zákazníka k síti nebo k poskytování trvalého přístupu k dodávkám zboží nebo služeb nebo k oběma uvedeným krokům.

7

Tato interpretace se nepoužije v případě dohod, u nichž je převod aktiv buď státní dotací, jak ji definuje IAS 20, nebo infrastrukturou používanou v dohodách o poskytování licenčních služeb, které spadají do působnosti IFRIC 12.

ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA

8

Tato interpretace řeší níže uvedené problémy:

(a)

Je splněna definice aktiva?

(b)

Pokud je definice aktiva splněna, jak má být převedená položka pozemků, budov a zařízení oceněna při výchozím zachycení v účetnictví?

(c)

Pokud je položka pozemků, budov a zařízení oceněna při výchozím zachycení v účetnictví reálnou hodnotou, jak má být zaúčtována výsledná položka na straně „dal“?

(d)

Jak má účetní jednotka zaúčtovat převod hotovosti od zákazníka?

ŘEŠENÍ

Je splněna definice aktiva?

9

Převede-li zákazník účetní jednotce položku pozemků, budov a zařízení, má účetní jednotka povinnost zjistit, zdali převedené aktivum splňuje definici uvedenou v Koncepčním rámci. Odstavec 49(a) Koncepčního rámce uvádí, že „aktivum je zdroj ovládaný účetní jednotkou v důsledku minulých událostí, od něhož se očekává, že přinese účetní jednotce budoucí ekonomický prospěch.“ Ve většině případů získá účetní jednotka k převedené položce pozemků, budov a zařízení vlastnické právo. Avšak při stanovování, zda aktivum existuje, není vlastnické právo rozhodující. Platí tedy, že pokud zákazník i nadále převedenou položku kontroluje, nebude definice aktiva splněna navzdory skutečnosti, že vlastnické právo převedeno bylo.

10

Účetní jednotka, která aktivum kontroluje, s ním může v zásadě nakládat tak, jak si přeje. Účetní jednotka může aktivum například směnit za jiná aktiva, využít ho k výrobě zboží nebo k poskytnutí služeb, určovat cenu za užití aktiva jinými subjekty, použít ho k uhrazení závazků, ponechat si ho nebo rozdělit mezi vlastníky. Účetní jednotka, na kterou zákazník převede položku pozemků, budov a zařízení, musí při stanovování míry kontroly nad převedeným aktivem zvážit veškeré relevantní skutečnosti a okolnosti. Například platí, že navzdory skutečnosti, že účetní jednotka musí použít převedenou položku pozemků, budov a zařízení k poskytnutí jedné či více služeb zákazníkovi, má možnost rozhodnout se, jak se bude převedená položka pozemků, budov a zařízení provozovat a udržovat a kdy bude nahrazena. Je obvyklé, že v tomto případě by účetní jednotka učinila závěr, že převedenou položku pozemků, budov a zařízení kontroluje.

Jak má být převedená položka pozemků, budov a zařízení oceněna při výchozím zachycení v účetnictví?

11

Pokud účetní jednotka učiní závěr, že definice aktiva byla splněna, vykáže převedené aktivum jako položku pozemků, budov a zařízení v souladu s odstavcem 7 standardu IAS 16 a v souladu odstavcem 24 uvedeného standardu stanoví jeho pořizovací cenu při výchozím zachycení v účetnictví jako jeho reálnou hodnotu.

Jak má být zaúčtována položka na straně „dal“?

12

Níže uvedená diskuze předpokládá, že účetní jednotka, na níž byla převedena položka pozemků, budov a zařízení, učinila závěr, že převedená položka má být oceněna a vykázána v souladu s odstavci 9–11.

13

Odstavec 12 standardu IAS 18 uvádí: „Pokud je zboží prodáno nebo jsou poskytnuty služby výměnou za rozdílné zboží nebo služby, považuje se tato směna za transakci, při níž vznikají výnosy.“ V souladu s podmínkami dohod v rámci působnosti této interpretace by převod položky pozemků, budov a zařízení byl směnou za odlišné zboží nebo služby. Účetní jednotka proto vykáže výnos v souladu se standardem IAS 18.

Identifikace samostatně identifikovatelných služeb

14

Účetní jednotka může souhlasit s tím, že výměnou za převedenou položku pozemků, budov a zařízení poskytne jednu nebo více služeb, jako je například připojení zákazníka k síti, poskytnutí trvalého přístupu k dodávkám zboží nebo služeb nebo obě uvedené služby. V souladu s odstavcem 13 standardu IAS 18 musí účetní jednotka identifikovat samostatně identifikovatelné služby obsažené v dohodě.

15

Skutečnosti naznačující, že připojení zákazníka k síti je samostatně identifikovatelnou službou:

(a)

zákazník byl připojen k síti a toto připojení pro něj představuje samostatnou hodnotu;

(b)

reálná hodnota připojení může být spolehlivě určena.

16

Skutečností naznačující, že poskytnutí trvalého přístupu k dodávkám zboží nebo služeb je samostatně identifikovatelnou službou, je to, že zákazník, který převádí aktivum, obdrží v budoucnosti trvalý přístup k síti, zboží nebo služby nebo obojí za cenu nižší, než by byla cena účtovaná zákazníkovi, který položku pozemků, budov a zařízení nepřevedl.

17

Naopak skutečností naznačující, že závazek poskytnout zákazníkovi trvalý přístup k dodávkám zboží a služeb vzniká na základě podmínek obsažených v provozní licenci zákazníka nebo jiného předpisu, a nikoli na základě dohody vztahující se k převodu položky pozemků, budov a zařízení, je to, že zákazník, který převádí aktivum, platí za trvalý přístup k síti nebo za zboží nebo služby nebo za obojí stejnou cenu jako ti, kteří aktivum nepřevádí.

Vykázání výnosů

18

Pokud je identifikována pouze jedna služba, účetní jednotka v souladu s odstavcem 20 standardu IAS 18 vykáže výnos ve chvíli, kdy byla služba poskytnuta.

19

V případě, že dojde k identifikaci více než jedné služby, vyžaduje odstavec 13 standardu IAS 18, aby se reálná hodnota celkové obdržené protihodnoty nebo pohledávky za dohodu rozdělila mezi jednotlivé služby a poté, aby se u každé služby použila kritéria pro vykázání obsažená ve standardu IAS 18.

20

Pokud je součástí dohody nepřetržitá služba, obecně platí, že doba, po kterou se budou výnosy z takové služby vykazovat, se stanovuje na základě podmínek uvedených v dohodě se zákazníkem. Nestanovuje-li dohoda období, budou se výnosy vykazovat po dobu, která nepřekročí dobu životnosti převedeného aktiva, které se používá k poskytování nepřetržité služby.

Jak bude účetní jednotka účtovat převod hotovosti od zákazníka?

21

Obdrží-li účetní jednotka převod hotovosti od zákazníka, v souladu s odstavcem 6 stanoví, zdali dohoda spadá do rozsahu působnosti této interpretace. Pokud ano, účetní jednotka stanoví, zda postavená nebo pořízená položka pozemků, budov a zařízení splňuje definici aktiva v souladu s odstavci 9 a 10. Pokud je splněna definice aktiva, účetní jednotka vykáže v souladu se standardem IAS 16 položku pozemků, budov a zařízení v účetnictví v pořizovací ceně a vykáže výnos v souladu s odstavci 13–20 ve výši rovnající se částce obdržené od zákazníka.

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

22

Účetní jednotka použije tuto interpretaci prospektivně na převody aktiv od zákazníků, které se uskuteční 1. července 2009 nebo později. Dřívější použití této interpretace je povoleno za předpokladu, že ocenění a další informace potřebné k jejímu použití měla účetní jednotka k dispozici ve chvíli, kdy k převodům došlo. Účetní jednotka zveřejní datum, odkdy tuto interpretaci používá.

Dodatek

Změna Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 1

První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (ve znění revize z roku 2008)

A1

V Dodatku D se odstavec D1 mění takto:

„D1

Účetní jednotka se může rozhodnout využít jednu nebo více následujících výjimek týkajících se:

(a)

transakcí spočívajících v úhradách vázaných na akcie (odstavce D2 a D3);

(m)

finančních aktiv nebo nehmotných aktiv vykazovaných v souladu s IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb (odstavec D22);

(n)

výpůjčních nákladů (odstavec D23) a

(o)

převodů aktiv od zákazníků (odstavec D24).“

A2

Za odstavec D23 se vkládá nadpis a nový odstavec D24.

Převody aktiv od zákazníků

D24

Účetní jednotka, která aplikuje mezinárodní standardy poprvé, může použít přechodná ustanovení uvedená v odstavci 22 interpretace IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníků. Ve zmíněném odstavci se odkaz na datum účinnosti vykládá jako 1. červenec 2009 nebo, pokud je pozdější, den přechodu na mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Kromě toho si účetní jednotka, která aplikuje mezinárodní standardy poprvé, může stanovit kterýkoliv den před dnem přechodu na mezinárodní standardy a použít interpretaci IFRIC 18 na všechny převody aktiv od zákazníků, k nimž došlo k danému dni nebo po něm.“


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1165/2009

ze dne 27. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 a IFRS 7

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 5. března 2009 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 4 Pojistné smlouvy a IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování, dále jen „změny IFRS 4 a 7“. Cílem změn IFRS 4 a IFRS 7 je požadavek na rozšířené zveřejňování oceňování reálnou hodnotou a rizika likvidity v souvislosti s finančními nástroji.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že změny IFRS 4 a IFRS 7 splňují technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), posoudila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů stanovisko EFRAG týkající se schválení a sdělila Komisi, že je vyvážené a objektivní.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

1)

Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

2)

Standard IFRS 7 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Jednotlivé společnosti začnou uplatňovat změny IFRS 4 a IFRS 7 uvedené v příloze tohoto nařízení nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. prosince 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

IFRS 4

Změna mezinárodního standardu účetního výkaznictví 4 Pojistné smlouvy

IFRS 7

Změna mezinárodního standardu účetního výkaznictví 7 Finanční nástroje: zveřejňování

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití (‚fair dealing‘). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org

Změny Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 7

Finanční nástroje: zveřejňování

Mění se odstavec 27. Vkládají se nové odstavce 27A a 27B.

VÝZNAM FINANČNÍCH NÁSTROJŮ PRO FINANČNÍ POZICI A FINANČNÍ VÝKONNOST

Další zveřejnění

Reálná hodnota

27

Účetní jednotka zveřejní u každé skupiny finančních nástrojů metody, a pokud byly použity oceňovací techniky, rovněž předpoklady, z nichž se vycházelo při určení reálných hodnot jednotlivých skupin finančních aktiv nebo finančních závazků. Bude-li to například přicházet v úvahu, účetní jednotka zveřejní informace o předpokladech týkajících se rozsahu předčasného splácení, míry odhadovaných ztrát z úvěrů, úrokových sazeb nebo diskontních sazeb. V případě, že došlo ke změně oceňovací techniky, účetní jednotka tuto změnu zveřejní spolu s důvody, které k této změně vedly.

27A

Aby bylo možné zveřejnit informace požadované v odstavci 27B, provede účetní jednotka klasifikaci určení reálné hodnoty za použití hierarchie reálné hodnoty, která odráží význam vstupních údajů použitých při oceňování. Hierarchie reálné hodnoty má tyto úrovně:

(a)

kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky (úroveň 1);

(b)

vstupní údaje jiné než kótované ceny obsažené v úrovni 1, které je možné zjistit u aktiva nebo závazku, a to buď přímo (např. jako ceny), nebo nepřímo (např. odvozením od cen) (úroveň 2); a

(c)

vstupní údaje pro aktivum nebo závazek, které nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích (nezjistitelné údaje) (úroveň 3).

Úroveň hierarchie reálné hodnoty, do níž je celkové ocenění reálnou hodnotou zařazeno, se stanovuje na základě vstupních údajů s nejnižší úrovní, které jsou významné pro celkové ocenění reálnou hodnotou. K tomuto účelu se význam vstupních údajů stanovuje v porovnání s celkovým oceněním reálnou hodnotou. Pokud ocenění reálnou hodnotou používá zjistitelné vstupní údaje, které vyžadují významnou úpravu založenou na nezjistitelných údajích, jedná se o ocenění úrovně 3. Stanovení významu konkrétního vstupního údaje ve vztahu k celkovému ocenění reálnou hodnotou vyžaduje úsudek a zvážení faktorů specifických pro dané aktivum nebo závazek.

27B

V případě ocenění reálnou hodnotou, které bude vykázáno ve výkazu o finanční pozici, zveřejní účetní závěrka u každé skupiny finančních nástrojů:

(a)

úroveň v hierarchii ocenění reálnou hodnotou, do níž je celkové ocenění reálnou hodnotou zařazeno, přičemž ocenění reálnou hodnotou bude rozděleno v souladu s úrovněmi definovanými v odstavci 27A;

(b)

veškeré významné převody mezi úrovní 1 a úrovní 2 hierarchie reálné hodnoty a důvody, které k nim vedly. Převody do každé úrovně se musí zveřejnit a vysvětlit odděleně od převodů směrem ven z jednotlivých úrovní. Pro tento účel se význam posuzuje s ohledem na výsledek a celková aktiva nebo celkové závazky;

(c)

u ocenění reálnou hodnotou na úrovni 3 hierarchie reálné hodnoty se zveřejní sesouhlasení počátečních zůstatků s konečnými zůstatky, přičemž zvlášť se zveřejní změny nastalé v průběhu období, které se týkají:

(i)

celkových zisků nebo ztrát za dané období, které jsou vykázány ve výsledku, a vysvětlení, kde jsou ve výkazu o úplném výsledku nebo v samostatné výsledovce uvedeny (za předpokladu, že tam uvedeny jsou);

(ii)

celkových zisků nebo ztrát vykázaných v ostatním úplném výsledku;

(iii)

nákupů, prodejů, emisí a úhrad (každý druh pohybu se zveřejňuje zvlášť); a

(iv)

převodů do úrovně 3 a ven z této úrovně (např. převody vzniklé v důsledku změn ve zjistitelnosti tržních údajů) a důvody vedoucí k těmto převodům. U významných převodů budou převody do úrovně 3 zveřejněny a vysvětleny odděleně od převodů z úrovně 3 ven;

(d)

celkovou výši zisků nebo ztrát za dané období uvedenou v (c)(i) výše, která je obsažena ve výsledku a která vznikla v důsledku zisků nebo ztrát týkajících se těch aktiv a závazků, které má účetní jednotka v držení na konci účetního období a vysvětlení, kde jsou tyto zisky a ztráty uvedeny ve výkazu o úplném výsledku nebo v samostatné výsledovce (za předpokladu, že tam uvedeny jsou);

(e)

v případě ocenění reálnou hodnotou na úrovni 3 se stanovuje, že pokud by změna jednoho nebo více vstupních údajů použitých u přiměřeně možných alternativních předpokladů významně změnila reálnou hodnotu, zveřejní účetní jednotka tuto skutečnost společně s informací o vlivu těchto změn. Účetní jednotka zveřejní, jak vliv změny na přiměřeně možné alternativní předpoklady vypočítala. Pro tento účel se význam posuzuje s ohledem na výsledek a celková aktiva nebo celkové závazky nebo, jsou-li změny reálné hodnoty vykázány v ostatním úplném výsledku, s ohledem na celkový vlastní kapitál.

Účetní jednotka zveřejní kvantitativní zveřejňované informace požadované v tomto odstavci v tabulce, nebo v jiném formátu, bude-li jiný formát vhodnější.

Mění se odstavec 39. Vkládá se nový odstavec 44G.

Riziko likvidity

39

Účetní jednotka zveřejní:

(a)

analýzu splatnosti nederivátových finančních závazků (včetně smluv o vydaných finančních zárukách), včetně informace o zbytkové smluvní splatnosti;

(b)

analýzu splatnosti derivátových finančních závazků. Analýza splatnosti má obsahovat informace o zbytkové smluvní splatnosti u těch derivátových finančních závazků, u nichž je smluvní splatnost důležitá pro pochopení načasování peněžních toků (viz odstavec B11B);

(c)

popis řízení rizika likvidity obsaženého v bodě (a) a (b).

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

44G

Zdokonalení zveřejňovaných údajů o finančních nástrojích (úpravy IFRS 7), vydané v březnu 2009, změnilo odstavce 27, 39 a B11 a vložilo nové odstavce 27A, 27B, B10A a B11A–B11F. Účetní jednotka použije tyto změny pro roční období počínající 1. lednem 2009 nebo později. V prvním roce používání nemusí účetní jednotka poskytovat srovnatelné údaje požadované těmito změnami. Dřívější použití je povoleno. V případě, že účetní jednotka použije změny pro dřívější období, zveřejní tuto skutečnost.

Dodatek A

Definice pojmů

Mění se níže uvedený pojem.

Riziko likvidity

Riziko, že účetní jednotka bude mít problémy splnit své povinnosti související s finančními závazky, které se hradí poskytnutím hotovosti nebo jiného finančního aktiva.

Dodatek B

Aplikační příručka

Měni se nadpis a odstavec B11. Vkládají se nové odstavce B10A a B11A–B11F a zrušují se odstavce B12–B16. Odstavce B12 a B13 se nahrazují odstavcem B11C(a) a (b). Odstavce B14 a B16 se nahrazují odstavcem B11D.

Povaha a míra rizik vyplývajících z finančních nástrojů (odstavce 31–42)

Kvantitativní zveřejňované údaje u rizika likvidity (odstavce 34(a) a 39(a) a (b))

B10A

Podle odstavce 34(a) se vyžaduje zveřejnění souhrnných kvantitativních údajů o angažovanosti vůči riziku likvidity na základě informací, jež interně dostávají klíčoví řídící pracovníci. Účetní jednotka vysvětlí, jak se tyto údaje stanovují. V případě, že úbytky peněžních prostředků (nebo jiného finančního aktiva) obsažené v těchto údajích:

a)

se buď mohou vyskytnout výrazně dříve, než je uvedeno v těchto údajích, nebo

b)

se mohou týkat výrazně jiných částek, než jaké jsou v těchto údajích uvedeny (např. u derivátu, který je obsažený v těchto údajích na základě čistého vypořádání, ale u kterého má protistrana možnost vyžádat si hrubé plnění),

účetní jednotka tuto skutečnost zveřejní spolu s kvantitativními informacemi, které umožní uživatelům účetní závěrky vyhodnotit rozsah tohoto rizika, za předpokladu, že tyto informace nejsou obsaženy v analýze smluvních splatností, kterou vyžaduje odstavec 39(a) nebo (b).

B11

Při zpracování analýzy splatnosti, kterou vyžaduje odstavec 39(a) a (b), použije účetní jednotka pro určení vhodného počtu časových pásem vlastní úsudek. Účetní jednotka může například stanovit, že tato časová pásma jsou vhodná:

a)

do jednoho měsíce;

b)

od jednoho do tří měsíců;

c)

od tří měsíců do jednoho roku a

d)

od jednoho roku do pěti let.

B11A

Při plnění požadavků uvedených v odstavci 39(a) a (b), nebude účetní jednotka oddělovat vložený derivát od hybridního (kombinovaného) nástroje. V případě tohoto nástroje uplatní účetní jednotka odstavec 39(a).

B11B

Odstavec 39(b) vyžaduje, aby účetní jednotka zveřejnila u derivátových finančních závazků kvantitativní analýzu splatnosti, která obsahuje zbývající smluvní splatnosti za předpokladu, že smluvní splatnosti jsou důležité pro pochopení načasování peněžních toků. Například by se jednalo o:

a)

úrokový swap se zbývající splatností pět let v rámci zajištění peněžních toků finančního aktiva nebo závazku s variabilní sazbou;

b)

veškeré úvěrové přísliby.

B11C

Odstavec 39(a) a (b) vyžaduje, aby účetní jednotka zveřejnila u finančních závazků analýzu splatnosti, která obsahuje zbývající smluvní splatnosti pro některé finanční závazky. U tohoto zveřejnění platí, že:

a)

pokud si protistrana může vybrat, kdy se má částka uhradit, závazek se alokuje do nejčasnějšího termínu, kdy může účetní jednotce vzniknout povinnost plnění. Finanční závazky, které musí účetní jednotka uhradit na požádání (např. netermínové vklady), se zahrnují do nejčasnějšího časového pásma.

b)

pokud se účetní jednotka zavázala splácet závazek ve splátkách, alokují se jednotlivé splátky do nejčasnějšího období, v němž může účetní jednotce nastat povinnost jejich plnění. Nevyčerpaný úvěrový příslib se např. alokuje do časového pásma, v němž se nachází nejčasnější datum, kdy lze úvěr čerpat.

c)

u smluv o vydaných finančních zárukách se nejvyšší možná částka záruky alokuje do nejčasnějšího termínu, v němž může být záruka uplatněna.

B11D

Částky, které jsou předmětem smluv zveřejněných v analýze splatnosti podle odstavce 39(a) a (b), představují smluvní nediskontované peněžní toky, jako např.:

a)

hrubé závazky z finančního leasingu (před odečtením finančních poplatků);

b)

ceny uvedené v dohodách o forwardové koupi finančních aktiv za hotovost;

c)

čisté částky za úrokové swapy typu „platba proměnlivé míry a přijetí pevné míry“, za něž se směňují čisté peněžní toky;

d)

smluvní částky, jež se mají směnit za derivátový finanční nástroj (např. měnový swap), za který se směňují hrubé peněžní toky; a

e)

hrubé úvěrové přísliby.

Takové nediskontované peněžní toky se liší od částky zahrnuté do výkazu o finanční pozici, protože částka vykazovaná v tomto výkazu vychází z diskontovaných peněžních toků. Pokud dlužná částka není pevná, zveřejněná částka se stanoví odvolávkou na podmínky existující ke konci účetního období. Pokud např. dlužná částka kolísá tak, jak se mění některý index, zveřejněná částka může vycházet z hodnoty tohoto indexu ke konci účetního období.

B11E

Odstavec 39(c) vyžaduje, aby účetní jednotka vysvětlila, jak řídí riziko likvidity obsažené v položce zveřejněné v rámci kvantitativních zveřejňovaných údajů v odstavci 39(a) a (b). Účetní jednotka zveřejní analýzu splatnosti finančních aktiv, která má v držení, pro účely řízení rizika likvidity (např. finanční aktiva, která jsou ihned prodejná, nebo finanční aktiva, u nichž se očekává, že vytvoří hotovost, která bude schopna vyrovnat úbytky hotovosti vyplývající z finančních závazků), za předpokladu, že tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby umožnily uživatelům účetní závěrky vyhodnotit povahu a rozsah rizika likvidity.

B11F

Níže jsou uvedeny další faktory, které účetní jednotka může zvážit při poskytování zveřejňovaných údajů v souladu s odstavcem 39(c), přičemž se nemusí omezovat pouze na tyto faktory. Mezi tyto faktory patří, zda účetní jednotka má:

a)

závazné úvěrové rámce (např. obchodní cenné papíry) nebo jiné úvěrové linky (např. pohotovostní úvěrové rámce), k nimž má přístup za účelem plnění potřeb týkajících se likvidity;

b)

vklady v centrální bance za účelem plnění potřeb týkajících se likvidity;

c)

diverzifikované zdroje financování;

d)

významně soustředěné riziko likvidity buď v aktivech, nebo ve zdrojích financování;

e)

zavedeny vnitřní kontrolní postupy a nouzové plány pro účely řízení rizika likvidity;

f)

nástroje, které obsahují zrychlené podmínky splácení (např. na spodní hranici úvěrového hodnocení účetní jednotky);

g)

nástroj, který by mohl vyžadovat složení jistoty (např. výzva k dodatkové úhradě u derivátů);

h)

nástroje, které umožňují účetní jednotce, aby si zvolila, zda uhradí své finanční závazky poskytnutím hotovosti (nebo jiného finančního aktiva) nebo poskytnutím vlastních akcií; nebo

i)

nástroje, které podléhají smlouvám o celkovém zápočtu.

B12-B16

[zrušují se]

Změna Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 4

Pojistné smlouvy

Mění se odstavec 39(d).

ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povaha a rozsah rizik vzniklých z pojistných smluv

39

(d)

informace o úvěrovém riziku, riziku likvidity a tržním riziku, které by odstavce 31–42 standardu IFRS 7 požadovaly, pokud by pojistné smlouvy spadaly pod standard IFRS 7. Platí však, že:

(i)

pojistitel nemusí poskytovat analýzy splatnosti požadované v odstavci 39(a) a (b) standardu IFRS 7 za předpokladu, že místo toho zveřejní informace o odhadovaném načasování čistých peněžních úbytků vzniklých na základě vykázaných pojistných závazků. Tyto informace mohou mít formu analýzy částek vykázaných ve výkazu o finanční pozici, která byla zpracována pomocí odhadovaného načasování.

(ii)


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1166/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění a opravuje nařízení Komise (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 113d odst. 2 a na článek 121 třetí a čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Chráněná označení původu „Prosecco di Conegliano Valdobbiadene“ a „Montello e Colli Asolani“ jsou uvedena v nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (2). Podle italské vyhlášky ze dne 17. července 2009, která byla zveřejněna v italském úředním věstníku Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana č. 173 ze dne 28. července 2009, byla tato označení nahrazena chráněnými označeními původu „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ a „Asolo – Prosecco“.

(2)

Ve stejné vyhlášce se také přejmenovává odrůda révy „Prosecco“ na „Glera“. Aby nedocházelo k záměně chráněného označení původu „Prosecco“ a označení odrůdy révy, je vhodné v nařízení (ES) č. 606/2009 nahradit výraz „Prosecco“ výrazem „Glera“ v případech, kdy označuje odrůdu révy.

(3)

Italské orgány oficiálně oznámily, že odrůda „Prosecco/Glera“ se nesmí pěstovat v regionu „Trentino-Alto Adige“; je proto vhodné, aby se v nařízení (ES) č. 606/2009 tento region neuváděl jako produkční region výše uvedené odrůdy.

(4)

V příloze I A dodatku 7 nařízení (ES) č. 606/2009 se objevila typografická chyba v předpisech pro ošetření elektrodialýzou. Jednotky pro maximální množství v simulátoru musí být vyjádřeny v μg/l a ne v g/l.

(5)

Nařízení (ES) č. 606/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(6)

Nařízení (ES) č. 606/2009 se používá ode dne 1. srpna 2009. V zájmu souladu s vnitrostátními právními předpisy Itálie a v zájmu zajištění jednotných enologických postupů pro sklizeň 2009 je vhodné, aby se tyto změny a opravy používaly zpětně ode dne 1. srpna 2009.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru zřízeného na základě čl. 195 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 606/2009

Příloha II nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:

1)

v části B odst. 4 písm. a) se druhá věta nahrazuje tímto:

„Jakostní aromatické šumivé víno však může být vyrobeno tradičním způsobem z kupáže složené z vín získaných z hroznů odrůdy „Glera“ sklizených v regionech Veneto a Friuli-Venezia Giulia;“;

2)

část C se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Přesto mohou kupáže určené k výrobě jakostních šumivých vín s chráněným označením původu „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“ a „Colli Asolani – Prosecco“ nebo „Asolo – Prosecco“, které byly získány z jediné odrůdy révy, vykazovat celkový obsah alkoholu nejméně 8,5 % objemových.“;

b)

v odstavci 9 písm. a) se druhá věta nahrazuje tímto:

„odchylně může být získáno aromatické jakostní šumivé víno s chráněným označením původu tím, že pro vytvoření kupáže se použijí vína z hroznů odrůdy „Glera“, které byly sklizeny v pěstitelských oblastech s označením původu „Prosecco“, „Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ a „Asolo – Prosecco“;“;

3)

v dodatku 1 se za výraz „Girò N“ doplňuje výraz „Glera“ a výraz „Prosecco“ zrušuje.

Článek 2

Opravy nařízení (ES) č. 606/2009

V příloze I A dodatku 7 nařízení (ES) č. 606/2009 se bod 1.4 šestá odrážka třetí věta nahrazuje tímto:

„Obsah stanovovaných sloučenin v simulátoru musí být nižší než 50 μg/l.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1167/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí do seznamu schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad obdrží žádost, neprodleně o ní uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k danému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

Dne 13. února 2009 obdržela Komise a členské státy čtyři stanoviska úřadu k žádostem o schválení zdravotního tvrzení. Dne 16. března 2009 obdržela Komise a členské státy jedno stanovisko úřadu k žádosti o schválení zdravotního tvrzení.

(6)

Dvě stanoviska se týkala žádostí o schválení tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 a tři stanoviska žádostí o schválení tvrzení, která odkazují na vývoj a zdraví dětí podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006. Jedna žádost o schválení zdravotního tvrzení bude teprve předmětem následujícího rozhodnutí.

(7)

V návaznosti na žádost společnosti UNICER Bebidas de Portugal SGPS předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků minerální vody Melgaço® na snížení glykémie (otázka č. EFSA-Q-2008-219) (2). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Pravidelná konzumace minerální vody Melgaço snižuje hladinu tělesné hyperglykemie“.

(8)

Na základě předložených údajů dospěl úřad k závěru, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací minerální vody Melgaço® a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(9)

V návaznosti na žádost společnosti Ocean Spray International Services (UK) Ltd. předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků Ocean Spray Cranberry Products® na infekci močových cest u žen (otázka č. EFSA-Q-2008-117) (3). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Pravidelná spotřeba dvou porcí výrobku Ocean Spray obsahujícího obvyklé množství 80 mg proanthokyanidinů z brusinek pomáhá snižovat riziko infekce močových cest u žen tím, že potlačuje schopnost určitých bakterií ulpívat v močovém traktu“.

(10)

Na základě předložených údajů dospěl úřad k závěru, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi spotřebou Ocean Spray Cranberry Products® a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(11)

V návaznosti na žádost společnosti Soremartec Italia S.R.L. předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků Kinder Chocolate® na růst (otázka č. EFSA-Q-2008-283) (4). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Kinder Chocolate, čokoláda, která pomáhá růst“.

(12)

Na základě předložených údajů dospěl úřad k závěru, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací Kinder Chocolate® a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(13)

V návaznosti na žádost společnosti Plada Industriale S.R.L. předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků pokračovací kojenecké výživy (follow-on formula) s bioaktivními látkami při střevních potížích (otázka č. EFSA-Q-2008-270) (5). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Pomáhá při lehčích formách střevních potíží (např. při kolice, zácpě, zažívacích potížích)“.

(14)

Na základě předložených údajů dospěl úřad k závěru, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi příjmem pokračovací kojenecké výživy (follow-on formula) s fixní kombinací galaktooligosacharidů s krátkým řetězcem, acidifikovaného mléka, nukleotidů a beta-palmitátu a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(15)

Připomínky, které Komise obdržela od žadatelů a veřejnosti v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.

(16)

V souladu s čl. 28 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006 mohou být zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, která nejsou schválena rozhodnutím podle čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006, používána ještě šest měsíců po přijetí tohoto nařízení. Protože však dotčené žádosti nebyly podány před 19. lednem 2008, nesplňují požadavek stanovený v čl. 28 odst. 6 písm. b) a přechodné období stanovené v uvedeném článku se na ně nevztahuje. Proto by mělo být stanoveno šestiměsíční přechodné období, aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit požadavkům tohoto nařízení.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedená v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Společenství podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006 uvedená v příloze tohoto nařízení však smějí být nadále používána po dobu šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, 1–9.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, 1–16.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, 1–8.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, 1–10.


PŘÍLOHA

ZAMÍTNUTÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. a) o snížení rizika onemocnění

Minerální voda Melgaço®

Pravidelná konzumace minerální vody Melgaço snižuje hladinu tělesné hyperglykemie

Q-2008-219

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. a) o snížení rizika onemocnění

Ocean Spray Cranberry Products®

Pravidelná spotřeba dvou porcí výrobku Ocean Spray obsahujícího obvyklé množství 80 mg proanthokyanidinů z brusinek pomáhá snižovat riziko infekce močových cest u žen tím, že potlačuje schopnost určitých bakterií ulpívat v močovém traktu

Q-2008-117

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. b) týkající se vývoje a zdraví dětí

Kinder Chocolate®

Kinder Chocolate, čokoláda, která pomáhá růst

Q-2008-283

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. b) týkající se vývoje a zdraví dětí

Pokračovací kojenecká výživa (follow-on formula) s fixní kombinací galaktooligosacharidů s krátkým řetězcem, acidifikovaného mléka, nukleotidů a beta-palmitátu.

Pomáhá při lehčích formách střevních potíží (např. při kolice, zácpě, zažívacích potížích)

Q-2008-270


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1168/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí do seznamu schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad obdrží žádost, neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k danému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti Brudy Technology S.L předloženou dne 9. října 2008 podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků látky Algatrium® na antioxidační odezvu (Otázka č. EFSA-Q-2008-705) (2). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Algatrium® podporuje vaši antioxidační odezvu: jedinečná výživná látka, u které byla u člověka vědecky prokázána stimulace vlastní antioxidační ochrany buněk.“

(6)

Dne 16. března 2009 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním látky Algatrium® a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(7)

Připomínky, které Komise obdržela od žadatelů a veřejnosti v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.

(8)

Na zdravotní tvrzení uvedená v čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 se vztahují přechodná opatření stanovená v čl. 28 odst. 5 uvedeného nařízení. Avšak v případě zdravotního tvrzení „Algatrium® podporuje vaši antioxidační odezvu: jedinečná výživná látka, u které byla u člověka vědecky prokázána stimulace vlastní antioxidační ochrany buněk“ úřad dospěl k závěru, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním látky Algatrium® a uváděným účinkem. Proto není dané tvrzení v souladu s nařízením (ES) č. 1924/2006, a z toho důvodu se nepoužije přechodné období stanovené v čl. 28 odst. 5 uvedeného nařízení. Mělo by být stanoveno šestiměsíční přechodné období, aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit požadavkům stanoveným v tomto nařízení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Společenství podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Smí však být používáno ještě po dobu šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, 1-9.


PŘÍLOHA

ZAMÍTNUTÉ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Algatrium®

Algatrium® podporuje vaši antioxidační odezvu: jedinečná výživná látka, u které byla u člověka vědecky prokázána stimulace vlastní antioxidační ochrany buněk

Q-2008-705


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1169/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 353/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo zajištěno, že u všech kategorií zdravotních tvrzení při označování potravin budou Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) podána, a tedy schvalovacímu řízení podrobena pouze zdravotní tvrzení, která jsou v souladu s obecnými zásadami a podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1924/2006, je třeba stanovit podmínky, na jejichž základě mohou být žádosti o schválení zdravotních tvrzení považovány za platné, a ujasnit v této souvislosti odpovědnost členských států podle čl. 15 odst. 2 a čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.

(2)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 1924/2006 a z důvodu transparentnosti musí být seznam schválených i zamítnutých tvrzení zveřejněn v rejstříku. Jak je vysvětleno v 31. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1924/2006, cílem je zabránit mnohonásobným žádostem týkajícím se tvrzení, která již byla posouzena a podrobena schvalovacímu řízení. Pokud jde o způsoby předkládání žádosti, je třeba rovněž objasnit pravidla týkající se stažení žádostí a lhůt k podání žádostí o stažení.

(3)

Stažení žádosti by žadateli mělo být povoleno pouze do okamžiku, než úřad v souladu s čl. 16 odst. 1 nebo čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 vydá své stanovisko. Tato lhůta je nezbytná k tomu, aby si hodnocení tvrzení, která provádí úřad, zachovala svoji účelnost a řízení pro schvalování a zamítání tvrzení svoji účinnost a aby se zabránilo podávání žádostí týkajících se tvrzení, která již byla posouzena. Schvalovací řízení, které jinak pokračuje po vydání stanoviska úřadu, může být ukončeno jedině tehdy, je-li žádost stažena v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 353/2008 (2) se mění takto:

1)

Za článek 7 se vkládá článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Ověření platnosti žádostí členskými státy

1.   V souladu s čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 ověří členský stát platnost žádostí před jejich postoupením úřadu.

2.   Pro účely odstavce 1 příslušný vnitrostátní orgán ověří, že žádosti podané podle článku 15 nebo 18 nařízení (ES) č. 1924/2006 obsahují údaje podle čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení.

3.   Příslušný vnitrostátní úřad také ověří, že:

i)

žádosti podané podle článku 15 nařízení (ES) č. 1924/2006 se vztahují na zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění nebo týkající se vývoje a zdraví dětí,

ii)

žádosti podané podle článku 18 nařízení (ES) č. 1924/2006 se vztahují na jakékoli zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení s výjimkou zdravotních tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí.“

2)

Za článek 7a se vkládá článek 7b, který zní:

„Článek 7b

Stažení žádostí

1.   Žádost podanou podle článku 15 nebo 18 nařízení (ES) č. 1924/2006 může žadatel stáhnout do okamžiku, než úřad v souladu s čl. 16 odst. 1 nebo čl. 18 odst. 3 uvedeného nařízení (ES) č. 1924/2006 vydá své stanovisko.

2.   Žádost o stažení žádosti se podává příslušnému orgánu členského státu, kterému byla v souladu s čl. 15 odst. 2 nebo čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006 podána žádost o schválení.

3.   O stažení žádosti příslušný orgán členského státu neprodleně uvědomí úřad, Komisi a ostatní členské státy. K ukončení řízení vede pouze žádost stažená podle podmínek uvedených odstavci 1 a v tomto odstavci.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 11.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy I a II směrnice 2002/46/ES stanoví seznamy vitaminů a minerálních látek, jakož i jejich formy, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy. Změny těchto seznamů se přijímají v souladu s požadavky uvedenými v článku 4 uvedené směrnice a v souladu s postupem stanoveným v čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice.

(2)

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1925/2006 stanoví seznamy vitaminů a minerálních látek, jakož i jejich formy, které mohou být přidávány do potravin. Změny těchto seznamů se přijímají v souladu s požadavky uvedenými v článku 3 uvedeného nařízení a v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Nové formy vitaminů a minerálních látek byly vyhodnoceny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Látky, které získaly příznivé vědecké hodnocení a které splňují požadavky uvedené ve směrnici 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006, by měly být doplněny do příslušných seznamů v uvedených předpisech.

(4)

Zúčastněné strany byly konzultovány a předložené připomínky byly vzaty v úvahu.

(5)

V návaznosti na vědecké hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je vhodné zavést požadavky na některé vitaminy a minerální látky k jejich identifikaci.

(6)

Směrnice 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2002/46/ES se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění takto:

1)

V příloze I se do seznamu v bodě 2 doplňuje slovo „BÓR“.

2)

Příloha II se nahrazuje zněním v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Vitaminy a minerální látky, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy

1.   Vitaminy

Vitamin A (μg RE)

Vitamin D (μg)

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin K (μg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Kyselina pantotenová (mg)

Vitamin B6 (mg)

Kyselina listová (μg) (1)

Vitamin B12 (μg)

Biotin (μg)

Vitamin C (mg)

2.   Minerální látky

Vápník (mg)

Hořčík (mg)

Železo (mg)

Měď (μg)

Jód (μg)

Zinek (mg)

Mangan (mg)

Sodík (mg)

Draslík (mg)

Selen (μg)

Chróm (μg)

Molybden (μg)

Fluoridy (mg)

Chloridy (mg)

Fosfor (mg)

Bór (mg)

Křemík (mg)


(1)  Pro účely nutričního označování je kyselina listová název zařazený do přílohy I směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice, a týká se všech forem folátů.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy

A.   Vitaminy

1.   VITAMIN A

a)

retinol

b)

retinyl-acetát

c)

retinyl-palmitát

d)

β-karoten

2.   VITAMIN D

a)

cholekalciferol

b)

ergokalciferol

3.   VITAMIN E

a)

D-α-tokoferol

b)

DL-α-tokoferol

c)

D-α-tokoferyl-acetát

d)

DL-α-tokoferyl-acetát

e)

D-α-tokoferyl-sukcinát

f)

směsi tokoferolů (1)

g)

tokotrienoly a tokoferoly (2)

4.   VITAMIN K

a)

fyllochinon (fytomenadion)

b)

menachinon (3)

5.   VITAMIN B1

a)

thiamin-hydrochlorid

b)

thiamin-mononitrát

c)

thiamin-monofosfát-chlorid

d)

thiamin-difosfát-chlorid

6.   VITAMIN B2

a)

riboflavin

b)

riboflavin-5′-fosfát, sodná sůl

7.   NIACIN

a)

kyselina nikotinová

b)

nikotinamid

c)

inositol hexanikotinát (inositol nikotinát)

8.   KYSELINA PANTOTHENOVÁ

a)

D-pantothenát vápenatý

b)

D-pantothenát sodný

c)

dexpanthenol

d)

panthetin

9.   VITAMIN B6

a)

pyridoxin-hydrochlorid

b)

pyridoxin-5′-fosfát

c)

pyridoxal-5′-fosfát

10.   FOLÁTY

a)

kyselina pteroylmonoglutamová

b)

L-methylfolát vápenatý

11.   VITAMIN B12

a)

kyanokobalamin

b)

hydroxokobalamin

c)

5′-deoxyadenosylkobalamin

d)

methylkobalamin

12.   BIOTIN

a)

D-biotin

13.   VITAMIN C

a)

L-askorbová kyselina

b)

L-askorbát sodný

c)

L-askorbát vápenatý (4)

d)

L-askorbát draselný

e)

L-askorbyl-6-palmitát

f)

L-askorbát hořečnatý

g)

L-askorbát zinečnatý

B.   Minerální látky

octan vápenatý

L-askorbát vápenatý

bisglycinát vápenatý

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

citrát-malát vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónové

glukonan vápenatý

glycerofosfát vápenatý

mléčnan vápenatý

pyruvát vápenatý (2-oxopropanoát vápenatý)

vápenaté soli kyseliny fosforečné

sukcinát vápenatý

hydroxid vápenatý

L-lysinát vápenatý

jablečnan vápenatý

oxid vápenatý

L-pyroglutaman (pidolát) vápenatý

L-threonát vápenatý

síran vápenatý

octan hořečnatý

L-askorbát hořečnatý

bisglycinát hořečnatý

uhličitan hořečnatý

chlorid hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny citrónové

glukonan hořečnatý

glycerofosfát hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

mléčnan hořečnatý

L-lysinát hořečnatý

hydroxid hořečnatý

jablečnan hořečnatý

oxid hořečnatý

L-pyroglutaman (pidolát) hořečnatý

citrát vápenato-hořečnatý

pyruvát hořečnatý (2-oxopropanoát hořečnatý)

sukcinát hořečnatý

síran hořečnatý

taurát hořečnatý

acetyl taurát hořečnatý

uhličitan železnatý

citrát železnatý

citrát amono-železitý

glukonan železnatý

fumarát železnatý

difosforečnan sodno-železitý

mléčnan železnatý

síran železnatý

difosforečnan železitý

sacharát železitý

elementární železo (karbonylové železo a elektrolyticky nebo vodíkem redukované železo)

bisglycinát železnatý

L-pyroglutaman (pidolát) železnatý

fosforečnan železnatý

taurát železnatý

uhličitan měďnatý

citrát měďnatý

glukonan měďnatý

síran měďnatý

L-aspartát měďnatý

bisglycinát měďnatý

komplex mědi s lysinem

oxid měďnatý (II)

jodid sodný

jodičnan sodný

jodid draselný

jodičnan draselný

octan zinečnatý

L-askorbát zinečnatý

L-aspartát zinečnatý

bisglycinát zinečnatý

chlorid zinečnatý

citrát zinečnatý

glukonan zinečnatý

mléčnan zinečnatý

L-lysinát zinečnatý

jablečnan zinečnatý

mono-L-methionin sulfát zinečnatý

oxid zinečnatý

uhličitan zinečnatý

L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý

pikolinát zinečnatý

síran zinečnatý

askorbát manganatý

L-aspartát manganatý

bisglycinát manganatý

uhličitan manganatý

chlorid manganatý

citrát manganatý

glukonan manganatý

glycerofosfát manganatý

pyroglutaman (pidolát) manganatý

síran manganatý

hydrogenuhličitan sodný

uhličitan sodný

chlorid sodný

citrát sodný

glukonan sodný

mléčnan sodný

hydroxid sodný

sodné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

hydrogenuhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

citrát draselný

glukonan draselný

glycerofosfát draselný

mléčnan draselný

hydroxid draselný

L-pyroglutaman (pidolát) draselný

jablečnan draselný

draselné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

L-seleno-methionin

kvasnice obohacené selenem (5)

kyselina seleničitá

selenan sodný

hydrogenseleničitan sodný

seleničitan sodný

chlorid chromitý

mléčnan chromitý

dusičnan chromitý

pikolinát chromitý

síran chromitý

molybdenan amonný

molybdenan draselný

molybdenan sodný

fluorid vápenatý

fluorid draselný

fluorid sodný

monofluorfosfát sodný

kyselina boritá

boritan sodný

cholinem stabilizovaná kyselina tetrahydrogenkřemičitá

oxid křemičitý

kyselina křemičitá (6)


(1)  α-tokoferol < 20 %, β-tokoferol < 10 %, γ-tokoferol 50–70 % a δ-tokoferol 10–30 %

(2)  Typické úrovně jednotlivých tokoferolů a tokotrienolů:

115 mg/g α-tokoferol (101 mg/g minimálně)

5 mg/g β-tokoferol (< 1 mg/g minimálně)

45 mg/g γ-tokoferol (25 mg/g minimálně)

12 mg/g δ-tokoferol (3 mg/g minimálně)

67 mg/g α-tokotrienol (30 mg/g minimálně)

< 1 mg/g β-tokotrienol (< 1 mg/g minimálně)

82 mg/g γ-tokotrienol (45 mg/g minimálně)

5 mg/g δ-tokotrienol (< 1 mg/g minimálně)

(3)  Menachinon vyskytující se zejména jako menachinon-7 a v menší míře jako menachinon-6.

(4)  Může obsahovat do 2 % threonátu.

(5)  Kvasnice obohacené selenem vyprodukované v kultuře za přítomnosti seleničitanu sodného jako zdroje selenu a obsahující v sušené formě, která je uváděna na trh, ne více než 2,5 mg Se/g. Převládajícím organickým typem selenu v kvasnicích je selenomethionin (mezi 60 a 85 % celkového obsahu extrahovaného selenu ve výrobku). Obsah ostatních organických sloučenin selenu včetně selenocysteinu nepřesahuje 10 % celkového obsahu extrahovaného selenu. Obsah anorganického selenu obvykle nepřesahuje 1 % celkového obsahu extrahovaného selenu.

(6)  Ve formě gelu.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA II

Formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin

1.   Formy vitaminů

VITAMIN A

retinol

retinyl-acetát

retinyl-palmitát

β-karoten

VITAMIN D

cholekalciferol

ergokalciferol

VITAMIN E

D-α-tokoferol

DL-α-tokoferol

D-α-tokoferyl-acetát

DL-α-tokoferyl-acetát

D-α-tokoferyl-sukcinát

VITAMIN K

fyllochinon (fytomenadion)

menachinon (1)

VITAMIN B1

thiamin-hydrochlorid

thiamin-mononitrát

VITAMIN B2

riboflavin

riboflavin-5′-fosfát, sodná sůl

NIACIN

kyselina nikotinová

nikotinamid

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

D-pantothenát vápenatý

D-pantothenát sodný

dexpanthenol

VITAMIN B6

pyridoxin-hydrochlorid

pyridoxin-5′-fosfát

pyridoxin-dipalmitát

KYSELINA LISTOVÁ

kyselina pteroylmonoglutamová

L-methylfolát vápenatý

VITAMIN B12

kyanokobalamin

hydroxokobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN C

L-askorbová kyselina

L-askorbát sodný

L-askorbát vápenatý

L-askorbát draselný

L-askorbyl-6-palmitát

2.   Minerální látky

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

citrát-malát vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónové

glukonan vápenatý

glycerofosfát vápenatý

mléčnan vápenatý

vápenaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

hydroxid vápenatý

jablečnan vápenatý

oxid vápenatý

síran vápenatý

octan hořečnatý

uhličitan hořečnatý

chlorid hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny citrónové

glukonan hořečnatý

glycerofosfát hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

mléčnan hořečnatý

hydroxid hořečnatý

oxid hořečnatý

citrát draselno-hořečnatý

síran hořečnatý

bisglycinát železnatý

uhličitan železnatý

citrát železnatý

citrát amono-železitý

glukonan železnatý

fumarát železnatý

difosforečnan sodno-železitý

mléčnan železnatý

síran železnatý

difosforečnan železitý

sacharát železitý

elementární železo (karbonylové železo a elektrolyticky nebo vodíkem redukované železo)

uhličitan měďnatý

citrát měďnatý

glukonan měďnatý

síran měďnatý

komplex mědi s lysinem

jodid sodný

jodičnan sodný

jodid draselný

jodičnan draselný

octan zinečnatý

bisglycinát zinečnatý

chlorid zinečnatý

citrát zinečnatý

glukonan zinečnatý

mléčnan zinečnatý

oxid zinečnatý

uhličitan zinečnatý

síran zinečnatý

uhličitan manganatý

chlorid manganatý

citrát manganatý

glukonan manganatý

glycerofosfát manganatý

síran manganatý

hydrogenuhličitan sodný

uhličitan sodný

citrát sodný

glukonan sodný

mléčnan sodný

hydroxid sodný

sodné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

kvasnice obohacené selenem (2)

selenan sodný

hydrogenseleničitan sodný

seleničitan sodný

fluorid sodný

fluorid draselný

hydrogenuhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

citrát draselný

glukonan draselný

glycerofosfát draselný

mléčnan draselný

hydroxid draselný

draselné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

chlorid chromitý a jeho hexahydrát

síran chromitý a jeho hexahydrát

molybdenan amonný

molybdenan sodný

kyselina boritá

boritan sodný


(1)  Menachinon vyskytující se zejména jako menachinon-7 a v menší míře jako menachinon-6.

(2)  Kvasnice obohacené selenem vyprodukované v kultuře za přítomnosti seleničitanu sodného jako zdroje selenu a obsahující v sušené formě, která je uváděna na trh, ne více než 2,5 mg Se/g. Převládajícím organickým typem selenu v kvasnicích je selenomethionin (mezi 60 a 85 % celkového obsahu extrahovaného selenu ve výrobku). Obsah ostatních organických sloučenin selenu včetně selenocysteinu nepřesahuje 10 % celkového obsahu extrahovaného selenu. Obsah anorganického selenu obvykle nepřesahuje 1 % celkového obsahu extrahovaného selenu.“


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1171/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 9 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) a mezinárodní účetní standard (IAS) 39

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a interpretace, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 12. března 2009 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) změny interpretace 9 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Přehodnocení vložených derivátů a mezinárodního účetního standardu (IAS) 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (dále jen „změny IFRIC 9 a IAS 39“). Změny IFRIC 9 a IAS 39 objasňují zacházení s derivativními finančními nástroji vloženými do jiných smluv při reklasifikaci z kategorie hybridního finančního aktiva v reálné hodnotě vykazované do výsledku.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že změny IFRIC 9 a IAS 39 splňují technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), posoudila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů stanovisko EFRAG týkající se schválení a sdělila Komisi, že je vyvážené a objektivní.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se interpretace 9 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Přehodnocení vložených derivátů a mezinárodního účetního standardu (IAS) 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Jednotlivé společnosti začnou změny IFRIC 9 a IAS 39 uvedené v příloze tohoto nařízení uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. prosince 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

IFRIC 9

Změny interpretace IFRIC 9 Přehodnocení vložených derivátů

IAS 39

Změny mezinárodního účetního standardu 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org“

Změny Interpretace IFRIC 9

Přehodnocení vložených derivátů

Mění se odstavec 7. Vkládají se nové odstavce 7A a 10.

ŘEŠENÍ

7

Účetní jednotka posoudí, zda musí oddělit vložený derivát od hostitelské smlouvy a účtovat jej jako derivát, když se poprvé stane stranou smluvního vztahu. Následné přehodnocování je zakázáno, pokud nedošlo buď (a) ke změně smluvních podmínek, která významně mění peněžní toky, jež by jinak smlouva vyžadovala, nebo (b) k reklasifikaci z kategorie finanční aktiva v reálné hodnotě vykazované do výsledku; v těchto případech je posouzení povinné. Účetní jednotka určí, zda je změna peněžních toků významná, tak, že zváží, do jaké míry se změnily očekávané budoucí peněžní toky spojené s vloženým derivátem, hostitelskou smlouvou nebo obojím a zda je změna významná ve srovnání s dříve očekávanými peněžními toky vyplývajícími ze smlouvy.

7A

Posouzení, zda se vložený derivát musí při reklasifikaci z kategorie finanční aktiva v reálné hodnotě vykazované do výsledku podle odstavce 7 oddělit od hostitelské smlouvy a zaúčtovat jako derivát, se musí provést na základě okolností existujících:

(a)

buď v době, kdy se účetní jednotka poprvé stala stranou smluvního vztahu;

(b)

nebo, pokud nastala později, v době změny smluvních podmínek, které významně změnily peněžní toky, jež by jinak smlouva vyžadovala.

Pro účely tohoto posouzení se nepoužije odstavec 11(c) standardu IAS 39 (tj. s hybridními (kombinovanými) smlouvami se bude zacházet, jako kdyby nebyly oceněny reálnou hodnotou a změny v reálné hodnotě nebyly vykázány ve výsledku). V případě, že účetní jednotka není schopna toto posouzení provést, hybridní (kombinovaná) smlouva zůstane klasifikována jako v reálné hodnotě vykázané do výsledku jako celek.

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

10

Vložené deriváty (Změny interpretace IFRIC 9 a standardu IAS 39) publikované v březnu 2009 změnily odstavec 7 a vložily nový odstavec 7A. Účetní jednotka použije tyto změny pro roční období končící 30. června 2009 nebo později.

Změny Mezinárodního účetního standardu 39

Finanční nástroje: účtování a oceňování

Mění se odstavec 12. Vkládá se nový odstavec 103J.

VLOŽENÉ DERIVÁTY

12

Pokud je účetní jednotka podle tohoto standardu povinna oddělit vložený derivát od hostitelské smlouvy, ale není schopna vložený derivát samostatně ocenit při jeho nabytí nebo ke konci následujícího účetního období, musí zařadit celou hybridní (kombinovanou) smlouvu do kategorie v reálné hodnotě vykázané do výsledku. Podobně platí, že reklasifikace se zakazuje v případě, že účetní jednotka není schopna samostatně ocenit vložený derivát, který by musel být oddělen při reklasifikaci hybridní (kombinované) smlouvy z kategorie v reálné hodnotě vykazované do výsledku. Za takových okolností zůstává hybridní (kombinovaná) smlouva klasifikována jako v reálné hodnotě vykázané do výsledku jako celek.

DATUM ÚČINNOSTI PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

103J

Účetní jednotka použije odstavec 12 změněný Vloženými deriváty (Změny interpretace IFRIC 9 a standardu IAS 39) publikovanými v březnu 2009 pro roční období končící 30. června 2009 nebo později.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1172/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se pro hospodářský rok 2009/10 rozděluje formou národních zaručených množství 5 000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na článek 95 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (2), se stanoví, že rozdělení 5 000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken na národní zaručená množství, jak je pro hospodářský rok 2009/10 uvedeno v čl. 94 odst. 1a nařízení (ES) č. 1234/2007, se musí uskutečnit do 16. listopadu probíhajícího hospodářského roku.

(2)

Za tímto účelem předalo Dánsko Komisi informace o plochách, na které se vztahují smlouvy o koupi a prodeji, zpracovatelské závazky a smlouvy o zpracování, jakož i odhady výnosů lněných a konopných stonků a vláken.

(3)

Naopak v Itálii, Řecku, Irsku nebo Lucembursku nebudou v hospodářském roce 2009/10 produkována žádná lněná nebo konopná vlákna.

(4)

Na základě odhadů produkce, které vyplývají z uvedených informací, celková produkce v pěti příslušných členských státech nedosáhne celkového množství 5 000 tun, které mezi ně bylo rozděleno, a je proto vhodné stanovit národní zaručená množství uvedená níže.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro hospodářský rok 2009/10 se stanoví toto rozdělení národních zaručených množství podle čl. 94 odst. 1a ve spojení s přílohou XI oddílem A.II písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007:

Dánsko

95,2 tuny,

Irsko

0 tun,

Řecko

0 tun,

Itálie

0 tun,

Lucembursko

0 tun.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. listopadu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 38.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1173/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o určení intervenčních center pro pšenici tvrdou a rýži

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 41 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise musí určit intervenční centra členských států, která splňují minimální podmínky stanovené článkem 2 nařízení (ES) č. 670/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o veřejnou intervenci prostřednictvím nabídkového řízení pro nákup pšenice tvrdé nebo neloupané rýže (2).

(2)

V souladu s čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 670/2009 sdělily členské státy útvarům Komise seznam intervenčních center za účelem jejich skutečného určení a seznam skladovacích zařízení náležících k těmto centrům, jež byla schválena jako splňující minimální podmínky požadované právními předpisy Společenství.

(3)

S cílem zajistit řádné fungování režimu veřejné intervence je vhodné, aby Komise určila intervenční centra podle jejich zeměpisné polohy a zveřejnila seznam skladovacích zařízení náležících k těmto centrům a veškeré informace, které potřebují hospodářské subjekty, jichž se veřejná intervence týká.

(4)

Vzhledem k tomu, že v této souvislosti může často docházet ke změnám, a ve snaze zajistit řádné řízení intervence je vhodné, aby Komise uživatelům zajistila první podrobné zveřejnění podrobného seznamu skladovacích zařízení v Úředním věstníku Evropské unie (řada C) a následnou aktualizaci těchto informací v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 670/2009 jakýmkoli vhodným technickým prostředkem prostřednictvím informačních systémů zřízených Komisí, včetně zveřejnění na internetu.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Intervenční centra podle článku 2 nařízení (ES) č. 670/2009 jsou určena v příloze tohoto nařízení.

Adresy skladovacích zařízení náležících k jednotlivým intervenčním centrům a podrobné informace o těchto zařízeních a o intervenčních centrech se uživatelům oznamují prostřednictvím sdělení Komise v Úředním věstníku Evropské unie (řada C).

Změny a aktualizace těchto informací se provádějí v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 670/2009.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann Fischer BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 22.


PŘÍLOHA

A:   Intervenční centra pro pšenici tvrdou

ŘECKO

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ŠPANĚLSKO

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCIE

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

PORTUGALSKO

Beja

B:   Intervenční centra pro rýži

BULHARSKO

Plovdiv

ŘECKO

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

ŠPANĚLSKO

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCIE

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ITÁLIE

Piemonte

PORTUGALSKO

Beja


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1174/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 34a a 37 nařízení Rady (ES) č. 1798/2003, pokud jde o vrácení daně z přidané hodnoty podle směrnice Rady 2008/9/ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92 (1), a zejména na články 34a a 37 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (2), a zejména na článek 11 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES se stanoví, že členský stát vrácení daně může od žadatele požadovat, aby poskytl doplňující elektronicky kódované údaje ke každému kódu uvedenému v čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/9/ES, jsou-li takové údaje nezbytné z důvodu jakéhokoli omezení nároku na odpočet daně podle směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (3) nebo pro provedení příslušné odchylky, která byla členskému státu vrácení daně udělena podle článku 395 nebo 396 uvedené směrnice.

(2)

Podle čl. 34a odst. 2 nařízení (ES) č. 1798/2003 příslušné orgány každého členského státu vrácení daně oznámí příslušným orgánům ostatních členských států elektronickými prostředky jakékoli informace, které tyto orgány vyžadují podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES.

(3)

Za tímto účelem by se měly stanovit technické podrobnosti předávání doplňujících údajů, které členské státy vyžadují podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES. Měly by být specifikovány zejména kódy, které je třeba pro předávání těchto údajů použít. Kódy uvedené v příloze tohoto nařízení byly vytvořeny Stálým výborem pro správní spolupráci na základě informací, které členské státy vyžadují pro účely použití čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES.

(4)

Od žadatelů lze podle článku 11 směrnice 2008/9/ES požadovat, aby poskytli popis své podnikatelské činnosti pomocí harmonizovaných kódů. Za tímto účelem by se měly použít běžně používané kódy, které jsou stanoveny v čl. 2 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (4).

(5)

Článek 14 nařízení (ES) č. 1798/2003 stanoví, že na žádost dožadujícího orgánu doručí dožádaný orgán veškeré akty a rozhodnutí, které vydaly správní orgány a které se vztahují na používání právních předpisů týkajících se DPH v členském státě, v němž má sídlo dožadující orgán, osobě, které jsou tyto akty a rozhodnutí určeny.

(6)

Pokud členský stát vrácení daně požádá pro účely směrnice 2008/9/ES členský stát usazení, aby informoval žadatele o jeho rozhodnutích a aktech, musí být z důvodu ochrany údajů umožněno, aby se takové oznámení uskutečnilo prostřednictvím společné komunikační sítě/společného systémového rozhraní (CCN/CSI), jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 bodu 19 nařízení (ES) č. 1798/2003.

(7)

Tímto nařízením se stanoví mimo jiné prováděcí pravidla k článku 34a vloženému do nařízení (ES) č. 1798/2003 ve znění článku 1 nařízení Rady (ES) č. 143/2008 ze dne 12. února 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003, pokud jde o zavedení nástrojů správní spolupráce a výměnu informací s ohledem na pravidla týkající se místa poskytnutí služby, zvláštních režimů a postupu při vrácení daně z přidané hodnoty (5). Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost stejným dnem, od kterého se použije článek 1 nařízení (ES) č. 143/2008.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud členský stát vrácení daně oznámí jinému členskému státu, že požaduje doplňující elektronicky kódované údaje, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES, použijí se pro účely předání těchto údajů kódy uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud členský stát vrácení daně požaduje od žadatele popis jeho podnikatelské činnosti, jak je stanoveno v článku 11 směrnice 2008/9/ES, tyto údaje se poskytnou čtvrtou úrovní kódů NACE Rev. 2, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1893/2006.

Článek 3

Pokud členský stát vrácení daně požádá členský stát usazení adresáta, aby byly tomuto adresátovi oznámeny jemu určené akty a rozhodnutí, které se týkají vrácení daně podle směrnice 2008/9/ES, lze takové oznámení předat prostřednictvím sítě CCN/CSI, definované v čl. 2 odst. 1 bodě 19 nařízení (ES) č. 1798/2003.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Kódy, které se použijí při předávání údajů ve smyslu čl. 34a odst. 2 nařízení (ES) č. 1798/2003

Kód 1.   Palivo

1.1

Palivo pro dopravní prostředky s hmotností nad 3 500 kg, které nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

1.1.1

Benzin

1.1.2

Nafta

1.1.3

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.1.4

Zemní plyn

1.1.5

Biopalivo

1.2

Palivo pro dopravní prostředky s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, které nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

1.2.1

Benzin

1.2.2

Nafta

1.2.3

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.2.4

Zemní plyn

1.2.5

Biopalivo

1.2.6

PKW

1.2.7

LKW

1.3

Palivo pro dopravní prostředky pro platící cestující

1.3.1

Benzin

1.3.2

Nafta

1.3.3

LPG

1.3.4

Zemní plyn

1.2.5

Biopalivo

1.4

Palivo pro zvláštní použití ve zkušebních vozidlech

 

1.5

Ropné produkty používané k mazání dopravních prostředků a motorů

 

1.6

Palivo nakupované za účelem dalšího prodeje

 

1.7

Palivo pro dopravní prostředky pro přepravu zboží

 

1.8

Palivo pro osobní a víceúčelová vozidla

1.8.1

využívaná výlučně pro podnikatelské účely

1.8.2

využívaná zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

1.8.3

využívaná zčásti pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny pod kódem 1.8.2

1.9

Palivo pro motocykly, obytné přívěsy a plavidla k rekreačním nebo sportovním účelům a letadla s hmotností nižší než 1 550 kg

1.9.1

využívané pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

1.9.2

využívané pro podnikatelské účely

1.10

Palivo pro stroje a zemědělské traktory

1.10.1

Benzin

1.10.2

Nafta

1.10.3

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.10.4

Zemní plyn

1.10.5

Biopalivo

1.11

Palivo pro dopravní prostředky pro přepravu cestujících s méně než 9 místy či vozidla určená k pronájmu

1.11.1

Benzin

1.11.2

Nafta

1.11.3

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.11.4

Zemní plyn

1.11.5

Biopalivo

1.12

Palivo pro dopravní prostředky pro přepravu cestujících, které nejsou prostředky uvedenými pod kódy 1.8 a 1.9

 

1.13

Palivo pro dopravní prostředky, na něž se nevztahuje žádné omezení nároku na odpočet daně

 

1.14

Palivo pro dopravní prostředky, na něž se vztahuje omezení nároku na odpočet daně

 

Kód 2.   Nájem dopravního prostředku

2.1

Nájem dopravního prostředku s hmotností nad 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

 

2.2

Nájem dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

2.2.1

nepřetržitě na dobu delší než 6 měsíců

2.2.2

nepřetržitě na dobu 6 měsíců nebo kratší

2.2.3

PKW

2.2.4

LKW

2.3

Nájem dopravního prostředku pro platící cestující

2.3.1

nepřetržitě na dobu delší než 6 měsíců

2.3.2

nepřetržitě na dobu 6 měsíců nebo kratší

2.4

Nájem dopravního prostředku pro přepravu zboží

 

2.5

Nájem osobního nebo víceúčelového vozidla

2.5.1

využívaného výlučně pro podnikatelské účely

2.5.2

využívaného zčásti pro komerční osobní dopravu či řidičský výcvik

2.5.3

využívaného zčásti pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny pod kódem 2.5.2

2.6

Nájem motocyklu, obytného přívěsu nebo plavidla k rekreačním nebo sportovním účelům a letadla s hmotností nižší než 1 550 kg

2.6.1

využívaného pro komerční osobní dopravu či řidičský výcvik

2.6.2

využívaného pro jiné podnikatelské účely

2.7

Nájem osobního vozidla kategorie M1

 

2.8

Nájem dopravního prostředku pro přepravu cestujících s více než 9 místy

 

2.9

Nájem dopravního prostředku pro přepravu cestujících s méně než 9 místy

2.9.1

používaného ke komerčním účelům

2.9.2

používaného k nekomerčním účelům

2.10

Nájem dopravního prostředku, na nějž se nevztahuje žádné omezení nároku na odpočet daně

 

2.11

Nájem dopravního prostředku, na nějž se vztahuje omezení nároku na odpočet daně

 

2.12

Nájem dopravního prostředku, který není prostředkem uvedeným pod kódy 2.5 a 2.6

 

Kód 3.   Výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod kódy 1 a 2)

3.1

Výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností nad 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.1

Nákup dopravního prostředku s hmotností nad 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.2

Údržba dopravního prostředku s hmotností nad 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.3

Nákup a instalace příslušenství pro dopravní prostředek s hmotností nad 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.4

Garážování a parkování dopravního prostředku s hmotností nad 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.5

Ostatní výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností nad 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2

Výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.1

Nákup dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.2

Údržba dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.3

Nákup a instalace příslušenství pro dopravní prostředek s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.4

Garážování a parkování dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.5

Další výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.6

PKW

3.2.7

LKW

3.3

Výdaje související s dopravním prostředkem pro platící cestující

3.3.1

Nákup dopravního prostředku pro platící cestující

3.3.2

Údržba dopravního prostředku pro platící cestující

3.3.3

Nákup a instalace příslušenství pro dopravní prostředek pro platící cestující

3.3.4

Garážování a parkování dopravního prostředku pro platící cestující

3.3.5

Další výdaje související s dopravním prostředkem pro platící cestující

3.4

Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu zboží

3.4.1

Nákup dopravního prostředku pro přepravu zboží

3.4.2

Údržba dopravního prostředku pro přepravu zboží

3.4.3

Garážování a parkování dopravního prostředku pro přepravu zboží

3.4.4

Jiné výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu zboží, než jaké jsou uvedeny pod kódy 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.3

3.5

Údržba osobního nebo víceúčelového vozidla

3.5.1

využívaného výlučně pro podnikatelské účely

3.5.2

využívaného zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.5.3

využívaného zčásti pro podnikatelské účely, které nejsou uvedeny pod kódem 3.5.2

3.6

Údržba motocyklu, obytného přívěsu nebo plavidla k rekreačním a sportovním účelům a letadla s hmotností nad 1 550 kg

3.6.1

využívaného pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.6.2

využívaného pro jiné podnikatelské účely

3.7

Výdaje související s osobním nebo víceúčelovým vozidlem, které nejsou výdaji na údržbu, garážování a parkování

3.7.1

využívaným výlučně pro podnikatelské účely

3.7.2

využívaným zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.7.3

využívaným zčásti pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny pod kódem 3.7.2

3.8

Výdaje související s motocyklem, obytným přívěsem a plavidlem k rekreačním nebo sportovním účelům a letadlem s hmotností nad 1 550 kg, které nejsou výdaji na údržbu, garážování a parkování

3.8.1

využívaným zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.8.2

využívaným pro jiné podnikatelské účely

3.9

Nákup osobního vozidla kategorie M1

 

3.10

Nákup příslušenství pro osobní vozidlo kategorie M1, včetně montáže a instalace

 

3.11

Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu cestujících s více než 9 místy nebo dopravním prostředkem pro přepravu zboží

 

3.12

Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu cestujících s méně než 9 místy používaným pro podnikatelské účely

 

3.13

Výdaje související s dopravním prostředkem, na nějž se nevztahuje žádné omezení nároku na odpočet daně

 

3.14

Výdaje související s dopravním prostředkem, na nějž se vztahuje omezení nároku na odpočet daně

 

3.15

Údržba dopravního prostředku pro přepravu cestujících, který není osobním ani víceúčelovým vozidlem, motocyklem, obytným přívěsem ani plavidlem k rekreačním a sportovním účelům ani letadlem s hmotností nad 1 550 kg

 

3.16

Garážování a parkování dopravního prostředku pro přepravu cestujících

 

3.17

Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu cestujících, který není osobním ani víceúčelovým vozidlem, motocyklem, obytným přívěsem ani plavidlem k rekreačním a sportovním účelům ani letadlem s hmotností nad 1 550 kg, které nejsou výdaji na údržbu, garážování a parkování

 

Kód 4.   Mýtné a silniční poplatky

4.1

Mýtné pro dopravní prostředky s hmotností nad 3 500 kg, které nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

 

4.2

Mýtné pro vozidla s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg, která nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

4.2.1

PKW

4.2.2

LKW

4.3

Mýtné pro dopravní prostředky pro platící cestující

 

4.4

Mýtné pro všechny druhy dopravy po mostě Great Belt

 

4.5

Mýtné pro všechny druhy dopravy po mostě Öresund

 

4.6

Mýtné pro dopravní prostředky pro platící cestující s více než 9 místy

 

4.7

Mýtné pro dopravní prostředky pro platící cestující s méně než 9 místy

 

4.8

Mýtné pro vozidla používaná v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou nebo kongresem

4.8.1

hrazené organizátorem akce

4.8.2

hrazené účastníkem akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

Kód 5.   Cestovní výlohy, například jízdné v taxislužbě, jízdné ve veřejné dopravě

5.1

Pro osobu povinnou k dani či zaměstnance osoby povinné k dani

 

5.2

Pro jinou osobu, než je osoba povinná k dani nebo zaměstnanec osoby povinné k dani

 

5.3

Pro osobu povinnou k dani či zaměstnance osoby povinné k dani vzniklé v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou či kongresem

5.3.1

hrazené organizátorem akce

5.3.2

hrazené účastníkem akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

Kód 6.   Ubytování

6.1

Výdaje na ubytování osoby povinné k dani či zaměstnance osoby povinné k dani

 

6.2

Výdaje na ubytování jiné osoby, než je osoba povinná k dani nebo zaměstnanec osoby povinné k dani

 

6.3

Výdaje na ubytování osoby povinné k dani či zaměstnance osoby povinné k dani v souvislosti s účastí na odborné konferenci

 

6.4

Výdaje na ubytování osoby povinné k dani či zaměstnance osoby povinné k dani v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou či kongresem

6.4.1

hrazené organizátorem akce

6.4.2

hrazené účastníkem akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

6.5

Výdaje na ubytování zaměstnance osoby povinné k dani zajišťujícího dodávku zboží nebo služeb

 

6.6

Výdaje na ubytování v souvislosti s další dodávkou

 

6.7

Jiné výdaje na ubytování, než jaké jsou uvedeny pod kódy 6.5 nebo 6.6

 

Kód 7.   Potraviny, nápoje a restaurační služby

7.1

Potraviny a nápoje poskytnuté hotely, bary, restauracemi a penziony, včetně snídaně

7.1.1

pro osobu povinnou k dani nebo zaměstnance osoby povinné k dani

7.1.2

pro jinou osobu, než je osoba povinná k dani nebo zaměstnanec osoby povinné k dani

7.2

Potraviny a nápoje zajištěné v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou či kongresem

7.2.1

pro organizátora akce

7.2.2

pro účastníka akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

7.3

Potraviny a nápoje pro zaměstnance osoby povinné k dani zajišťujícího dodávku zboží nebo služeb

 

7.4

Restaurační služby nakoupené v souvislosti s další dodávkou

 

7.5

Nákup jiných potravin, nápojů či restauračních služeb, než jaké jsou uvedeny pod kódy 7.2, 7.3 a 7.4

 

Kód 8.   Vstupné na veletrhy a výstavy

8.1

Pro osobu povinnou k dani či zaměstnance osoby povinné k dani

 

8.2

Pro jinou osobu, než je osoba povinná k dani či zaměstnanec osoby povinné k dani

 

Kód 9.   Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci

9.1

Nákup alkoholu

 

9.2

Nákup zpracovaného tabáku

 

9.3

Výdaje na pořádání recepcí a reprezentaci

9.3.1

pro propagační účely

9.3.2

pro jiné než propagační účely

9.4

Výdaje na údržbu rekreačních plavidel

 

9.5

Výdaje na umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

 

9.6

Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci pro účely reklamy

 

9.7

Výdaje na jiné luxusní zboží, zábavu a reprezentaci, než jaké jsou uvedeny pod kódy 9.1, 9.2 a 9.3

 

Kód 10.   Jiné

10.1

Nástroje

 

10.2

Opravy v záruční době

 

10.3

Služby spojené se vzděláváním

 

10.4

Práce na majetku

10.4.1

Práce na nemovitém majetku

10.4.2

Práce na nemovitém majetku určeném k bydlení

10.4.3

Práce na jiném movitém majetku, než jaký je uveden pod kódem 3

10.5

Nákup nebo nájem majetku

10.5.1

Nákup nebo nájem nemovitého majetku

10.5.2

Nákup nebo nájem nemovitého majetku určeného k bydlení, rekreaci či trávení volného času

10.5.3

Nákup nebo nájem movitého majetku spojeného s nemovitým majetkem určeným k bydlení, rekreaci či trávení volného času nebo používaného společně s tímto majetkem

10.5.4

Nákup nebo nájem jiného movitého majetku, než jaký je uveden pod kódem 2

10.6

Zajištění vody, plynu či elektrické energie prostřednictvím distribuční sítě

 

10.7

Dárky malé hodnoty

 

10.8

Výdaje na provoz kanceláře

 

10.9.

Účast na veletrzích a seminářích, ve vzdělávání či v odborné přípravě

10.9.1

Veletrhy

10.9.2

Semináře

10.9.3

Vzdělávání

10.9.4

Odborná příprava

10.10

Paušální příspěvky na hospodářská zvířata a zemědělskou výrobu

 

10.11

Výdaje na poštovné do zemí mimo EU

 

10.12

Výdaje na fax a telefon v souvislosti s ubytováním

 

10.13

Zboží a služby získané organizátorem cesty přímo ve prospěch cestujícího

 

10.14

Jiné zboží určené k dalšímu prodeji, než jaké je uvedeno pod kódem 1.6

 

10.15

Jiné služby určené k dalšímu prodeji, než jaké jsou uvedeny pod kódy 6.6 a 7.4

 

10.16

Práce na majetku

10.16.1

Práce na nemovitém majetku používaném k obytným či rekreačním účelům nebo k trávení volného času

10.16.2

Práce na jiném nemovitém majetku, než jaký je uveden pod kódem 10.16.1

10.16.3

Práce na movitém majetku spojeném s nemovitým majetkem uvedeným pod kódem 10.16.1 nebo používaným společně s tímto majetkem

10.16.4

Práce na jiném movitém majetku, než jaký je uveden pod kódem 10.16.3

10.17

Výdaje na majetek

10.17.1

Výdaje na nemovitý majetek určený k bydlení, rekreaci či trávení volného času

10.17.2

Výdaje na jiný nemovitý majetek, než jaký je uveden pod kódem 10.17.1


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/60


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1175/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Aglio Bianco Polesano (CHOP)]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Aglio Bianco Polesano“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 104, 6.5.2009, s. 16.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Aglio Bianco Polesano (CHOP)


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/62


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1176/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Redykołka (CHOP)]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Redykołka“ předložená Polskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 103, 5.5.2009, s. 21.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

Třída 1.3   Sýry

POLSKO

Redykołka (CHOP)


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/64


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1177/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na článek 69 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, a zejména na článek 78 uvedené směrnice (2),

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (3), a zejména na článek 68 uvedené směrnice,

po konzultaci s Poradním výborem pro veřejné zakázky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (4) uzavřela Rada Dohodu o veřejných zakázkách (dále jen „dohoda“). Dohoda by se měla vztahovat na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „prahové hodnoty“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES je, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, kteří je používají, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Prahové hodnoty stanovené uvedenými směrnicemi pro veřejné zakázky, na které se vztahuje i dohoda, by měly být sjednoceny tak, aby odpovídaly přepočtu hodnot stanovených dohodou na eura se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů.

(3)

Z důvodu soudržnosti je vhodné sjednotit prahové hodnoty ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES, na něž se uvedená dohoda nevztahuje. Zároveň by měly být prahové hodnoty stanovené směrnicí 2009/81/ES sjednoceny s revidovanými prahovými hodnotami stanovenými v článku 16 směrnice 2004/17/ES.

(4)

Směrnice 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2004/17/ES se mění takto:

1)

Článek 16 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „412 000 EUR“ nahrazuje částkou „387 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „5 150 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 845 000 EUR“.

2)

Článek 61 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se částka „412 000 EUR“ nahrazuje částkou „387 000 EUR“;

b)

v odstavci 2 se částka „412 000 EUR“ nahrazuje částkou „387 000 EUR“.

Článek 2

Směrnice 2004/18/ES se mění takto:

1)

Článek 7 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „133 000 EUR“ nahrazuje částkou „125 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „206 000 EUR“ nahrazuje částkou „193 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „5 150 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 845 000 EUR“.

2)

V článku 8 se první odstavec mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 150 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 845 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „206 000 EUR“ nahrazuje částkou „193 000 EUR“.

3)

V článku 56 se částka „5 150 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 845 000 EUR“.

4)

V čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci se částka „5 150 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 845 000 EUR“.

5)

Čl. 67 odst. 1 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „133 000 EUR“ nahrazuje částkou „125 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „206 000 EUR“ nahrazuje částkou „193 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „206 000 EUR“ nahrazuje částkou „193 000 EUR“.

Článek 3

Článek 8 směrnice 2009/81/ES se mění takto:

1)

V písmenu a) se částka „412 000 EUR“ nahrazuje částkou „387 000 EUR“.

2)

V písmenu b) se částka „5 150 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 845 000 EUR“.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.


SMĚRNICE

1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/66


SMĚRNICE KOMISE 2009/152/ES

ze dne 30. listopadu 2009,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2006/135/ES (2) byl karbendazim zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS. Toto zařazení končí dnem 31. prosince 2009.

(2)

Na základě žádosti lze zařazení účinné látky obnovit na období nepřesahující deset let. Dne 6. srpna 2007 Komise obdržela od oznamovatele žádost týkající se obnovení zařazení pro uvedenou účinnou látku.

(3)

Dne 10. ledna 2008 oznamovatel předložil členskému státu zpravodaji, Německu, na podporu své žádosti technickou dokumentaci. Německo předložilo návrh nové hodnotící zprávy dne 27. července 2009. Je nutné, aby Evropský úřad pro bezpečnost potravin provedl přezkoumání.

(4)

Vzhledem k tomu, že není možné postup obnovení dokončit před datem ukončení platnosti zařazení karbendazimu a jelikož byla žádost o obnovení podána včas, mělo by být v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 91/414/EHS uděleno obnovení na dobu nezbytnou k dokončení uvedeného postupu.

(5)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze I směrnice 91/414/EHS v řádku č. 149 (Karbendazim (bez uvedení stereochemie) č. CAS 10605-21-7 č. CIPAC 263) v šestém sloupci (Konec platnosti zařazení) se slova „31. prosince 2009“ nahrazují slovy „31. prosince 2010“.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. ledna 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 349, 12.12.2006, s. 37.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/67


SMĚRNICE KOMISE 2009/153/ES

ze dne 30. listopadu 2009,

kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o obecný název a čistotu účinné látky hydrolyzované bílkoviny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS byla pozměněna směrnicí Komise 2008/127/ES (2) s cílem zařadit do ní některé hydrolyzované bílkoviny.

(2)

Členský stát zpravodaj obdržel doplňující informace o hydrolyzovaných bílkovinách. Vyplynulo z nich, že hydrolyzované bílkoviny mohou pocházet z mnoha různých organických látek. Je proto vhodné používat obecný název a specifikace čistoty, jak je uvedeno ve zprávě o přezkoumání hydrolyzovaných bílkovin.

(3)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 28. února 2010 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. března 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se řádek 240 nahrazuje tímto:

Č.

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„240

Hydrolyzované bílkoviny

Číslo CAS: nepřiděleno

Číslo CIPAC: nepřiděleno

Údaje nejsou k dispozici

Zpráva o přezkoumání (SANCO/2615/2008)

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada. Hydrolyzované bílkoviny živočišného původu musí být v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hydrolyzovaných bílkovin (SANCO/2615/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky použití musí případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/69


SMĚRNICE KOMISE 2009/154/ES

ze dne 30. listopadu 2009,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyflufenamidu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Spojené království dne 17. března 2003 od společnosti Nisso Chemical Europe GmbH žádost o zařazení účinné látky cyflufenamidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutí Komise 2003/636/ES (2) potvrdilo, že dokumentace je úplná v tom smyslu, že v zásadě splňuje požadavky na údaje a informace podle příloh II a III směrnice 91/414/EHS.

(2)

Účinky této účinné látky na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navržená žadatelem. Členský stát určený jako zpravodaj předložil dne 30. ledna 2006 návrh hodnotící zprávy.

(3)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EFSA a byla předložena Komisi dne 8. dubna 2009 v podobě vědecké zprávy EFSA o cyflufenamidu (3). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 2. října 2009 v podobě zprávy Komise o přezkoumání cyflufenamidu.

(4)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující cyflufenamid mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit cyflufenamid do přílohy I uvedené směrnice, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(5)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající dočasná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující cyflufenamid, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly stávající dočasná povolení přeměnit na trvalá povolení, změnit je nebo odejmout v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(6)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. září 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. října 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. září 2010 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku cyflufenamid. Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se cyflufenamidu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující cyflufenamid jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. března 2010 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají cyflufenamidu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

v případě, že přípravek obsahuje cyflufenamid jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 30. září 2011; nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje cyflufenamid jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 30. září 2011 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2010.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 221, 4.9.2003, s. 42.

(3)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance cyflufenamid. EFSA Scientific Report (2009) 258, 1–99.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„302

Cyflufenamid

CAS: 180409-60-3

CIPAC: 759

N-{(Z)-α-[(cyklopropylmethoxy)imino]-2,3-difluor-6-(trifluormethyl)benzyl}-2-fenylacetamid

≥ 980 g/kg

ze dne 1. dubna 2010

ze dne 31. března 2020

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyflufenamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. října 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/72


SMĚRNICE KOMISE 2009/155/ES

ze dne 30. listopadu 2009,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o úroveň čistoty požadovanou pro účinnou látku metazachlor

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přezkoumání, při němž bylo členským státem zpravodajem Spojené království, byla směrnicí Komise 2008/116/ES (2) zařazena účinná látka metazachlor do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Pokud jde o uvedenou látku, směrnice 2008/116/ES stanoví pro toluen jako nečistotu vznikající při výrobě maximální množství 0,01 %. Toto množství bylo založeno na specifikacích předložených oznamovatelem.

(2)

Oznamovatel požádal o změnu směrnice 91/414/EHS, kterou by se uvedené maximální množství zvýšilo na 0,05 %. Na podporu své žádosti předložil nezbytné informace. Dne 2. února 2009 členský stát zpravodaj předložil dodatek (3) k návrhu hodnotící zprávy, v němž došel k závěru, že maximální množství 0,05 % nepůsobí žádné další riziko k rizikům, k nimž již přihlíží zpráva Komise o přezkoumání této látky.

(3)

Maximální množství toluenu jako nečistoty vznikající při výrobě metazachloru by proto mělo být zvýšeno na 0,05 %.

(4)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Jelikož by se tato směrnice měla začít používat od téhož data jako směrnice 2008/116/ES, měla by tato směrnice vstoupit v platnost co nejdříve.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

U položky č. 223 (metazachlor) přílohy I směrnice 91/414/EHS ve sloupci 4 (čistota) se znění „0,01 %“ nahrazuje zněním „0,05 %“.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. ledna 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy použijí tyto předpisy ode dne 1. února 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 86.

(3)  Dodatek 2 – Leden 2009 – ke svazku 4, příloze C uvedené zprávy a navrhovaného rozhodnutí Spojeného království předloženého Evropské komisi podle čl. 8 odst. 1 směrnice 91/414/EHS.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/73


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. prosince 2007,

kterým se provádí čl. 9c odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jednak mezi 1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017 a jednak od 1. dubna 2017

(2009/857/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba přijmout ustanovení, která umožní hladký přechod ze systému rozhodování v Radě kvalifikovanou většinou, jak je vymezen v čl. 3 odst. 3 Protokolu o přechodných ustanoveních, který bude nadále použitelný až do 31. října 2014, na systém hlasování podle čl. 9c odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, který bude použitelný od 1. listopadu 2014, včetně zvláštních ustanovení stanovených v čl. 3 odst. 2 uvedeného protokolu na přechodné období až do 31. března 2017.

(2)

Připomíná se, že je zvyklostí Rady vynakládat veškeré možné úsilí k posílení demokratické legitimity aktů přijímaných kvalifikovanou většinou,

ROZHODLA TAKTO:

ODDÍL 1

USTANOVENÍ POUŽITELNÁ MEZI 1. LISTOPADEM 2014 A 31. BŘEZNEM 2017

Článek 1

Pokud mezi 1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017 členové Rady, kteří zastupují

a)

alespoň tři čtvrtiny počtu obyvatel nebo

b)

alespoň tři čtvrtiny počtu členských států

nutných k vytvoření blokační menšiny vyplývající z použití čl. 9c odst. 4 prvního pododstavce Smlouvy o Evropské unii nebo čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, oznámí Radě svůj nesouhlas s přijetím aktu kvalifikovanou většinou, Rada tuto záležitost projedná.

Článek 2

V průběhu tohoto jednání vynaloží Rada nejvyšší možné úsilí, aby v přiměřené době, a aniž jsou dotčeny povinné lhůty stanovené právem Unie, dosáhla uspokojivého řešení obav vyjádřených členy Rady uvedenými v článku 1.

Článek 3

Za tímto účelem předseda Rady s pomocí Komise a při dodržení jednacího řádu Rady vynaloží veškerou iniciativu nezbytnou k usnadnění širšího základu shody v Radě. Členové Rady jsou mu nápomocni.

ODDÍL 2

USTANOVENÍ POUŽITELNÁ OD 1. DUBNA 2017

Článek 4

Pokud od 1. dubna 2017 členové Rady, kteří zastupují

a)

alespoň 55 % obyvatel nebo

b)

alespoň 55 % počtu členských států

nutných k vytvoření blokační menšiny vyplývající z použití čl. 9c odst. 4 prvního pododstavce Smlouvy o Evropské unii nebo čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, oznámí Radě svůj nesouhlas s přijetím aktu kvalifikovanou většinou, Rada tuto záležitost projedná.

Článek 5

V průběhu tohoto jednání vynaloží Rada nejvyšší možné úsilí, aby v přiměřené době, a aniž jsou dotčeny povinné lhůty stanovené právem Unie, dosáhla uspokojivého řešení obav vyjádřených členy Rady uvedenými v článku 4.

Článek 6

Za tímto účelem předseda Rady s pomocí Komise a při dodržení jednacího řádu Rady vynaloží veškerou iniciativu nezbytnou k usnadnění širšího základu shody v Radě. Členové Rady jsou mu nápomocni.

ODDÍL 3

VSTUP V PLATNOST ROZHODNUTÍ

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vstupu v platnost Lisabonské smlouvy.

V Bruselu dne 13. prosince 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


Komise

1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/75


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. listopadu 2009,

kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím 2009/560/ES

(oznámeno pod číslem K(2009) 9193)

(2009/858/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/897/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2009 a následující roky (2), schvaluje některé vnitrostátní programy a stanoví podíl a maximální výši finančního příspěvku Společenství poskytovaného pro každý program předložený členskými státy.

(3)

Rozhodnutí Komise 2009/560/ES ze dne 22. července 2009, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství poskytovaný určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím (3), schvaluje pozměněné verze některých vnitrostátních programů schválených rozhodnutím 2008/897/ES.

(4)

Komise posoudila zprávy o vzniklých výdajích na tyto programy předložené členskými státy. Výsledky tohoto posouzení ukazují, že některé členské státy nevyužijí celý příspěvek na rok 2009, zatímco jiné utratí víc než přidělenou částku.

(5)

Výši finančního příspěvku Společenství na řadu těchto vnitrostátních programů je proto nutné upravit. Je vhodné přerozdělit finanční prostředky z vnitrostátních programů, které nevyužijí celý příspěvek, na programy, které jej překročí. Přerozdělení by mělo být založeno na nejnovějších informacích o skutečných výdajích vzniklých daným členským státům.

(6)

Rumunsko a Slovensko navíc předložily pozměněné programy eradikace vztekliny a Polsko a Slovinsko předložily pozměněné programy pro katarální horečku ovcí.

(7)

Komise posoudila tyto pozměněné programy jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Bylo zjištěno, že uvedené programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, zejména s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2008/341/ES. Pozměněné programy předložené uvedenými čtyřmi členskými státy by proto měly být schváleny.

(8)

Rozhodnutí 2008/897/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pozměněný program sledování a eradikace katarální horečky ovcí předložený Polskem dne 30. dubna 2009 se schvaluje na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Článek 2

Pozměněný program sledování a eradikace katarální horečky ovcí předložený Slovinskem dne 23. července 2009 se schvaluje na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Článek 3

Pozměněný program eradikace vztekliny předložený Rumunskem dne 20. srpna 2009 se schvaluje na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Článek 4

Pozměněný program eradikace vztekliny předložený Slovenskem dne 3. srpna 2009 se schvaluje na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Článek 5

Rozhodnutí 2008/897/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

1 400 000 EUR pro Irsko;

b)

2 500 000 EUR pro Španělsko;“;

b)

v písmenu g) se částka „2 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 370 000 EUR“.

2)

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na tuberkulinaci a test na interferon gama a na odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů, a nepřesáhne:

a)

14 000 000 EUR pro Irsko;

b)

9 100 000 EUR pro Španělsko;

c)

2 900 000 EUR pro Itálii;

d)

120 000 EUR pro Polsko;

e)

200 000 EUR pro Portugalsko.“

3)

V čl. 3 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

3 600 000 EUR pro Španělsko;“.

4)

V článku 4 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmena e) až g) se nahrazují tímto:

„e)

16 650 000 EUR pro Německo;

f)

90 000 EUR pro Estonsko;

g)

60 000 EUR pro Irsko;“;

b)

písmena j) až l) se nahrazují tímto:

„j)

55 000 000 EUR pro Francii;

k)

2 000 000 EUR pro Itálii;

l)

20 000 EUR pro Lotyšsko;“;

c)

v písmenu o) se částka „1 400 000 EUR“ nahrazuje částkou „300 000 EUR“;

d)

písmena r) až u) se nahrazují tímto:

„r)

3 550 000 EUR pro Rakousko;

s)

100 000 EUR pro Polsko;

t)

2 700 000 EUR pro Portugalsko;

u)

100 000 EUR pro Rumunsko.“;

e)

písmena w) a x) se nahrazují tímto:

„w)

490 000 EUR pro Finsko;

x)

1 600 000 EUR pro Švédsko.“

5)

V článku 5 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu c) se částka „1 400 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 600 000 EUR“;

b)

v písmenu d) se částka „75 000 EUR“ nahrazuje částkou „140 000 EUR“;

c)

v písmenu f) se částka „600 000 EUR“ nahrazuje částkou „350 000 EUR“;

d)

písmena h) až m) se nahrazují tímto:

„h)

700 000 EUR pro Řecko;

i)

1 250 000 EUR pro Španělsko;

j)

1 450 000 EUR pro Francii;

k)

1 700 000 EUR pro Itálii;

l)

100 000 EUR pro Kypr;

m)

90 000 EUR pro Lotyšsko;“;

e)

v písmenu q) se částka „1 700 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 350 000 EUR“;

f)

písmena s) až u) se nahrazují tímto:

„s)

4 500 000 EUR pro Polsko;

t)

650 000 EUR pro Portugalsko;

u)

50 000 EUR pro Rumunsko.“

6)

V čl. 6 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

670 000 EUR pro Francii;“.

7)

V článku 8 se odstavec 2 mění takto:

a)

v písmenu e) se částka „500 000 EUR“ nahrazuje částkou „250 000 EUR“;

b)

v písmenu k) se částka „550 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 400 000 EUR“;

c)

v písmenu s) se částka „50 000 EUR“ nahrazuje částkou „80 000 EUR“;

d)

v písmenu v) se částka „400 000 EUR“ nahrazuje částkou „220 000 EUR“.

8)

V článku 9 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmena a) a c) se nahrazují tímto:

„a)

1 400 000 EUR pro Belgii;

b)

350 000 EUR pro Bulharsko;

c)

1 050 000 EUR pro Českou republiku;“;

b)

písmena g) až k) se nahrazují tímto:

„g)

3 300 000 EUR pro Irsko;

h)

1 200 000 EUR pro Řecko;

i)

5 400 000 EUR pro Španělsko;

j)

14 100 000 EUR pro Francii;

k)

5 350 000 EUR pro Itálii;“;

c)

v písmenu m) se částka „230 000 EUR“ nahrazuje částkou „250 000 EUR“;

d)

v písmenu r) se částka „2 900 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 600 000 EUR“;

e)

písmena t) až v) se nahrazují tímto:

„t)

790 000 EUR pro Polsko;

u)

1 530 000 EUR pro Portugalsko;

v)

580 000 EUR pro Rumunsko.“;

f)

písmena x) a y) se nahrazují tímto:

„x)

500 000 EUR pro Slovensko;

y)

500 000 EUR pro Finsko;“;

g)

v písmenu za) se částka „5 900 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 600 000 EUR“.

9)

V článku 10 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmena a) až c) se nahrazují tímto:

„a)

1 100 000 EUR pro Bulharsko;

b)

500 000 EUR pro Litvu;

c)

880 000 EUR pro Maďarsko;“;

b)

v písmenu f) se částka „500 000 EUR“ nahrazuje částkou „760 000 EUR“.

10)

V čl. 11 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

1 100 000 EUR pro Polsko.“

11)

V čl. 12 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

1 650 000 EUR pro Polsko.“

12)

V čl. 13 odst. 2 se písmena c) až e) nahrazují tímto:

„c)

870 000 EUR pro Estonsko;

d)

850 000 EUR pro Lotyšsko;

e)

550 000 EUR pro Slovinsko“.

13)

V čl. 14 odst. 2 se částka „175 000 EUR“ nahrazuje částkou „310 000 EUR“.

14)

V čl. 15 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

460 000 EUR pro Portugalsko.“

15)

V čl. 15a odst. 4 se částka „5 400 000 EUR“ nahrazuje částkou „3 000 000 EUR“.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 322, 2.12.2008, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 56.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/79


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009

o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2009) 9262)

(Text s významem pro EHP)

(2009/859/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období dvanácti let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje difenylamin.

(3)

Účinky difenylaminu na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení dále určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1490/2002. Pro difenylamin bylo členským státem zpravodajem Irsko a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 20. června 2007.

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla předložena Komisi dne 30. září 2008 v podobě závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky difenylaminu z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 26. února 2009 v podobě zprávy Komise o přezkoumání difenylaminu.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Zejména nebylo možné provést spolehlivé hodnocení expozice spotřebitelů, neboť chybí údaje o přítomnosti a toxicitě neidentifikovaných metabolitů látky a o případné tvorbě nitrosaminů při skladování účinné látky a při zpracování ošetřených jablek. Dále nebyly k dispozici údaje o případném rozkladném či reakčním produktu reziduí difenylaminu ve zpracovaných komoditách. Proto nebylo na základě dostupných informací možné dospět k závěru, že difenylamin splňuje kritéria pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však nelze dané obavy eliminovat, a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy a posouzeny během setkání odborníků EFSA, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující difenylamin mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Difenylamin by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující difenylamin byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících difenylamin by neměla přesáhnout 12 měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období, čímž se zajistí, že přípravky na ochranu rostlin obsahující difenylamin budou uživatelům dostupné po dobu 18 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro difenylamin v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS, jejíž prováděcí pravidla byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5), za účelem případného zařazení do přílohy I.

(11)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal stanovisko k opatřením tohoto rozhodnutí ve lhůtě stanovené předsedou, a Komise proto Radě předložila návrh týkající se těchto opatření. Jelikož po uplynutí lhůty stanovené v čl. 19 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 91/414/EHS Rada navrhovaná opatření nepřijala ani s nimi nevyjádřila nesouhlas, měla by tato opatření přijmout Komise,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Difenylamin se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující difenylamin byla odňata do 30. května 2010;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující difenylamin.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději do dne 30. května 2011.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 188. Conclusion on the peer review of diphenylamine (dokončeno 30. září 2008).

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/81


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009

o nezařazení triazoxidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2009) 9271)

(Text s významem pro EHP)

(2009/860/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období dvanácti let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje triazoxid.

(3)

Účinky triazoxidu na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení dále určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1490/2002. Pro triazoxid bylo členským státem zpravodajem Spojené království a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 25. června 2007.

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla předložena Komisi dne 30. září 2008 v podobě závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky triazoxidu z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 26. února 2009 v podobě zprávy Komise o přezkoumání triazoxidu.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Zejména nebylo možné provést spolehlivé posouzení rizika pro spotřebitele, neboť nejsou k dispozici údaje, které by umožňovaly stanovit povahu reziduí v rostlinných komoditách a možný přenos reziduí do produktů živočišného původu. Kromě toho dostupné údaje neprokázaly, že by dlouhodobé riziko pro savce, ptáky, ryby a žížaly bylo přijatelné. Proto nebylo na základě dostupných informací možné dospět k závěru, že triazoxid splňuje kritéria pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům předneseným oznamovatelem se však pro uvedené problémy nenalezlo řešení, a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy a posouzeny během setkání odborníků EFSA, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující triazoxid mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Triazoxid by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující triazoxid byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících triazoxid by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období, což zajistí, že přípravky na ochranu rostlin obsahující triazoxid budou pro zemědělce dostupné ještě 18 měsíců po přijetí tohoto rozhodnutí.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro triazoxid v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS, k níž byla podrobná prováděcí pravidla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5), za účelem případného zařazení do přílohy I.

(11)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal k opatřením tohoto rozhodnutí stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou, a Komise proto Radě předložila návrh týkající se těchto opatření. Jelikož do uplynutí lhůty stanovené v čl. 19 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 91/414/EHS Rada navrhovaná opatření nepřijala ani s nimi nevyjádřila nesouhlas, měla by tato opatření přijmout Komise,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Triazoxid se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující triazoxid byla odňata do 30. května 2010;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující triazoxid.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději 30. května 2011.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 193. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide (dokončeno 26. září 2008).

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/83


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009

o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2009) 9282)

(Text s významem pro EHP)

(2009/861/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (2) stanoví pro provozovatele potravinářských podniků obecná pravidla pro hygienu potravin, která jsou mimo jiné založena na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů. Stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí dodržovat určité postupy založené na těchto zásadách.

(2)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví pro provozovatele potravinářských podniků zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu a doplňuje pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 852/2004. Pravidla stanovená nařízením (ES) č. 853/2004 zahrnují hygienické požadavky na syrové mléko a mléčné výrobky.

(3)

V souladu s kapitolou 4 oddílem B písm. c) přílohy VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska (dále jen „akt o přistoupení“) bylo Bulharsku poskytnuto přechodné období, které končí dne 31. prosince 2009 a ve kterém měla určitá zařízení na zpracování mléka dosáhnout souladu se zmíněnými hygienickými požadavky.

(4)

Určitá zařízení, která jsou oprávněna zpracovávat syrové mléko, které nevyhovuje požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 853/2004 (dále jen „nevyhovující mléko“), jsou uvedena v kapitole I dodatku k příloze VI aktu o přistoupení. Určitá zařízení, která jsou oprávněna zpracovávat vyhovující i nevyhovující mléko za podmínky, že toto zpracování probíhá na oddělených výrobních linkách, jsou uvedena v kapitole II zmíněného dodatku.

(5)

Zemědělské podniky určené k produkci mléka, které nevyhovují hygienickým požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 853/2004, se nacházejí na celém území Bulharska. Podíl syrového mléka, které vyhovuje těmto požadavkům a které je dodáváno do zařízení na zpracování mléka v Bulharsku, se mírně zvyšuje teprve v posledních letech.

(6)

Vzhledem k současné situaci je vhodné stanovit dočasnou odchylku od hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 853/2004, aby odvětví mléka v Bulharsku mohlo dosáhnout souladu se zmíněnými požadavky.

(7)

S ohledem na tuto situaci by odchylně od nařízení (ES) č. 853/2004 mělo být určitým zařízením na zpracování mléka uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí umožněno, aby nadále zpracovávala vyhovující a nevyhovující mléko také po dni 31. prosince 2009 za podmínky, že zpracování probíhá na oddělených výrobních linkách. Dále by určitým zařízením na zpracování mléka uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí mělo být umožněno, aby nadále zpracovávala nevyhovující mléko bez oddělených výrobních linek.

(8)

Mléčné výrobky pocházející z nevyhovujícího mléka by však měly být uváděny na trh pouze v Bulharsku nebo by měly být použity pro další zpracování v zařízeních na zpracování mléka, na která se vztahuje odchylka stanovená v tomto rozhodnutí.

(9)

Přechodné období poskytnuté tímto rozhodnutím by mělo být omezeno na 24 měsíců ode dne 1. ledna 2010. Situace v bulharském odvětví mléka by měla být znovu posouzena před koncem zmíněného období. Bulharsko by proto mělo každý rok předložit Komisi zprávu o pokroku při zdokonalování zemědělských podniků vyrábějících a dodávajících syrové mléko do zařízení na zpracování mléka v dotčeném členském státě a o pokroku při zdokonalování systému svážení a přepravy nevyhovujícího mléka.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto rozhodnutí se výrazem „nevyhovující mléko“ rozumí syrové mléko, které nevyhovuje požadavkům stanoveným v oddíle IX kapitole I podkapitolách II a III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 2

Odchylně od požadavků stanovených v oddíle IX kapitole I podkapitolách II a III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 mohou zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze I tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2011 nadále zpracovávat vyhovující a nevyhovující mléko za podmínky, že zpracování vyhovujícího a nevyhovujícího mléka probíhá na oddělených výrobních linkách.

Článek 3

Odchylně od požadavků stanovených v oddíle IX kapitole I podkapitolách II a III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 mohou zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze II tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2011 nadále zpracovávat nevyhovující mléko bez oddělených výrobní linek.

Článek 4

Mléčné výrobky pocházející z nevyhovujícího mléka jsou:

a)

uváděny pouze na vnitrostátní na trh v Bulharsku; nebo

b)

používány k dalšímu zpracování pouze v zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku, na něž se odkazuje v článcích 2 a 3.

Takové mléčné výrobky jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením, které se liší od označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikačního označení podle článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 5

Bulharsko předloží každý rok Komisi zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo při harmonizaci s nařízením (ES) č. 853/2004, pokud jde o:

a)

zemědělské podniky, které produkují nevyhovující mléko;

b)

systém svážení a přepravy nevyhovujícího mléka.

První výroční zpráva se Komisi předloží nejpozději do 31. prosince 2010 a druhá výroční zpráva nejpozději do 31. října 2011.

Pro tyto zprávy se použije formulář v příloze III.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2010 do dne 31. prosince 2011.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam zařízení na zpracování mléka podle článku 2, která jsou oprávněna zpracovávat vyhovující a nevyhovující mléko

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

„Mlechen ray — 99“ EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET „Zorov- 91 -Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

5

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven

kv. „Rechitsa“

7

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

„Serdika — 90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

9

BG 2112001

„Rodopeya — Belev“ EOOD

4700 town Smolyan,

„Traciya“ 1 str.

10

BG 1212001

„S i S — 7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

11

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


PŘÍLOHA II

Seznam zařízení na zpracování mléka podle článku 3, která jsou oprávněna zpracovávat nevyhovující mléko

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


PŘÍLOHA III

Formulář zprávy podle článku 5

Oblast

Celkový počet hospodářství s chovem mléčného skotu ke dni 31. prosince 2009

Počet hospodářství s chovem mléčného skotu produkujících nevyhovující mléko ke dni 31. prosince 2009

% nevyhovujících hospodářství s chovem mléčného skotu z celkového počtu hospodářství ke dni 31. prosince 2009

Celkový počet hospodářství s chovem mléčného skotu ke dni 30. listopadu 2010

Počet hospodářství s chovem mléčného skotu produkujících nevyhovující mléko ke dni 30. listopadu 2010

% nevyhovujících hospodářství s chovem mléčného skotu z celkového počtu hospodářství ke dni 30. listopadu 2010

Celkový počet hospodářství s chovem mléčného skotu ke dni 30. září 2011

Počet hospodářství s chovem mléčného skotu produkujících nevyhovující mléko ke dni 30. září 2011

% nevyhovujících hospodářství s chovem mléčného skotu z celkového počtu hospodářství ke dni 30. září 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem v Bulharsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oblast

Celkový počet sběrných míst mléka ke dni 31. prosince 2009

Počet sběrných míst nevyhovujícího mléka ke dni 31. prosince 2009

% nevyhovujících sběrných míst z celkového počtu sběrných míst ke dni 31. prosince 2009

Celkový počet sběrných míst mléka ke dni 30. listopadu 2010

Počet nevyhovujících sběrných míst mléka ke dni 30. listopadu 2010

% nevyhovujících sběrných míst z celkového počtu sběrných míst ke dni 30. listopadu 2010

Celkový počet sběrných míst mléka ke dni 30. září 2011

Počet nevyhovujících sběrných míst mléka ke dni 30. září 2011

% nevyhovujících sběrných míst z celkového počtu sběrných míst ke dni 30. září 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem v Bulharsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/90


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití

(oznámeno pod číslem K(2009) 9326)

(Text s významem pro EHP)

(2009/862/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2008/866/ES ze dne 12. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě (2) z Peru, bylo přijato v důsledku kontaminace některých mlžů dovezených z Peru virem hepatitidy A, jelikož bylo zjištěno, že tito mlži způsobili ohnisko nákazy hepatitidou A u lidí. Uvedené rozhodnutí se původně používalo do 31. března 2009, ale tato doba použití se rozhodnutím Komise 2009/297/ES ze dne 26. března 2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (3), prodloužila do 30. listopadu 2009.

(2)

Peruánské orgány poskytly informace o nápravných opatřeních zavedených za účelem zlepšení kontroly produkce mlžů určených pro vývoz do Společenství.

(3)

V období od 7. do 18. září 2009 provedla Komise inspekci s cílem vyhodnotit zavedené kontrolní systémy produkce mlžů a produktů rybolovu určených pro vývoz do Evropské unie.

(4)

Inspekcí se ověřilo, že peruánské orgány zavádějí nápravná opatření uvedená v informacích, které poskytly po vypuknutí ohniska nákazy hepatitidou A. Zejména kompletně přezkoumávají klasifikaci oblastí produkce a rovněž přezkoumají sledování oblastí produkce, pokud jde o postup odběru vzorků a jeho frekvenci. Tato přezkoumání stále probíhají.

(5)

V zájmu ochrany zdraví spotřebitelů je nutné zachovat ochranná opatření stanovená rozhodnutím 2008/866/ES, dokud peruánské orgány nedokončí provádění opravných opatření a Komise na místě neprovede další inspekci. Je tedy vhodné použitelnost rozhodnutí 2008/866/ES prodloužit do 30. listopadu 2010, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise uvedená opatření změnit, zrušit nebo prodloužit na základě jakýchkoli nových informací týkajících se vývoje situace v Peru a na základě výsledků inspekcí vlastních útvarů.

(6)

Rozhodnutí 2008/866/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 5 rozhodnutí 2008/866/ES se datum „30. listopadu 2009“ nahrazuje datem „30. listopadu 2010“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 81, 27.3.2009, s. 22.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/91


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009

ohledně finančního příspěvku Společenství na rok 2010 pro některé referenční laboratoře Společenství pro oblast kontroly potravin a krmiv

(oznámeno pod číslem K(2009) 9343)

(Pouze dánské, nizozemské, anglické, francouzské, německé, italské, španělské a švédské znění je závazné)

(2009/863/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 28 rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (2) může být referenčním laboratořím Společenství pro oblast kontroly potravin a krmiv udělen finanční příspěvek Společenství.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1754/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o podmínkách poskytování finanční podpory Společenství referenčním laboratořím Společenství pro krmiva, potraviny a odvětví zdraví zvířat (3) stanoví, že finanční příspěvek Společenství se poskytne, jsou-li schválené pracovní programy řádně prováděny a příjemci předávají všechny potřebné informace ve stanovených lhůtách.

(3)

V souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1754/2006 jsou vztahy mezi Komisí a jednotlivými referenčními laboratořemi Společenství vymezeny v dohodě o partnerství, jejíž součástí je víceletý pracovní program.

(4)

Komise posoudila pracovní programy a odpovídající návrhy rozpočtu předložené referenčními laboratořemi Společenství na rok 2010.

(5)

Finanční příspěvek Společenství by proto měl být poskytován určeným referenčním laboratořím Společenství za účelem spolufinancování jejich činností souvisejících s prováděním úkolů a povinností podle nařízení (ES) č. 882/2004. Finanční příspěvek Společenství by měl dosahovat 100 % způsobilých nákladů podle nařízení (ES) č. 1754/2006.

(6)

Nařízení (ES) č. 1754/2006 stanoví pravidla způsobilosti pro semináře pořádané referenčními laboratořemi Společenství. Rovněž omezuje finanční podporu na nejvýše 32 účastníků jednoho semináře. Odchylky od tohoto omezení by měly být v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1754/2006 poskytnuty některým referenčním laboratořím Společenství, které potřebují pro optimální výsledek svých seminářů více než 32 účastníků. Odchylky lze získat v případě, že se referenční laboratoř Společenství ujme vedení a odpovědnosti při organizaci semináře s jinou referenční laboratoří Společenství.

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (4) se programy pro eradikaci a tlumení nákaz zvířat (veterinární opatření) financují z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Kromě toho je v čl. 13 druhém pododstavci uvedeného nařízení stanoveno, že v řádně odůvodněných výjimečných případech, pokud jde o opatření a programy, na které se vztahuje rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (5), EZZF přebírá výdaje související se správními a osobními náklady členských států a příjemců podpory z EZZF. Pro účely finanční kontroly se použijí články 9, 36 a 37 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) spadající pod Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování mléka a mléčných výrobků.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 302 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 23 000 EUR.

Článek 2

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nizozemsko, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování zoonóz (salmonely).

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 354 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 30 000 EUR.

Článek 3

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Španělsko, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o sledování mořských biotoxinů.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 260 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 25 000 EUR.

Článek 4

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Spojené království, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 265 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 35 000 EUR.

Článek 5

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) spadající pod Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování bakterie Listeria monocytogenes.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 309 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 22 500 EUR.

Článek 6

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) spadající pod Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování koagulázopozitivních stafylokoků včetně druhu Staphylococcus aureus.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 291 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 22 500 EUR.

Článek 7

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Istituto Superiore di Sanità (ISS), Řím, Itálie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování Escherichia coli včetně E. coli vytvářející verotoxin (VTEC).

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 250 381 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 20 000 EUR.

Článek 8

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Švédsko, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o sledování bakterie Campylobacter.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 275 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 30 000 EUR.

Článek 9

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Istituto Superiore di Sanità (ISS), Řím, Itálie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování parazitů (zejména Trichinella, EchinococcusAnisakis).

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 312 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 30 000 EUR.

Článek 10

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o sledování antimikrobiální rezistence.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 370 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 27 000 EUR.

Článek 11

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování živočišných proteinů v krmivech.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 525 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 30 000 EUR.

Článek 12

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nizozemsko, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rezidua určitých látek uvedených na seznamu v příloze I směrnice Rady 96/23/ES (6) a uvedených v příloze VII oddíle I bodě 12 písm. a) nařízení (ES) č. 882/2004.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 450 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 25 000 EUR.

Článek 13

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Fougères, Francie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rezidua určitých látek uvedených na seznamu v příloze I směrnice 96/23/ES a uvedených v příloze VII oddíle I bodě 12 písm. a) nařízení (ES) č. 882/2004.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 450 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 25 000 EUR.

Článek 14

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlín, Německo, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rezidua určitých látek uvedených na seznamu v příloze I směrnice 96/23/ES a uvedených v příloze VII oddíle I bodě 12 písm. a) nařízení (ES) č. 882/2004.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 450 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 25 000 EUR.

Článek 15

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Istituto Superiore di Sanità, Řím, Itálie, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rezidua určitých látek uvedených na seznamu v příloze I směrnice 96/23/ES a uvedených v příloze VII oddíle I bodě 12 písm. a) nařízení (ES) č. 882/2004.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 275 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 25 000 EUR.

Článek 16

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Německo, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a v komoditách s vysokým obsahem tuku.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 198 900 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tato podpora nepřekročí částku 25 000 EUR.

Článek 17

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů v obilovinách a krmivech.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 198 900 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 25 000 EUR.

Článek 18

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Španělsko, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů v ovoci a zelenině včetně komodit s vysokým obsahem vody a vysokým obsahem kyselin.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 445 840 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 45 000 EUR.

Odchylně od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1754/2006 má laboratoř uvedená v odstavci 1 nárok na finanční podporu pro maximálně 50 účastníků jednoho ze seminářů uvedených v odstavci 2 tohoto článku, jelikož uspořádá společný seminář.

Článek 19

Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart, Německo, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů pomocí metod k prokázání jediného rezidua.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 352 000 EUR.

Článek 20

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek laboratoři Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Německo, na provádění úkolů a povinností podle článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o rozbor a testování dioxinů a PCB v potravinách a krmivech.

Finanční příspěvek na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nepřekročí částku 432 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství laboratoři uvedené v odstavci 1 finanční příspěvek na uspořádání seminářů. Tento příspěvek nepřekročí částku 55 410 EUR.

Článek 21

Finanční příspěvek Společenství uvedený v článcích 1 až 21 dosáhne 100 % způsobilých nákladů podle nařízení (ES) č. 1754/2006.

Článek 22

Toto rozhodnutí je určeno:

pokud jde o mléko a mléčné výrobky: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), spadající pod Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francie,

pokud jde o rozbor a testování zoonóz (salmonely): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nizozemsko,

pokud jde o sledování mořských biotoxinů: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Španělsko,

pokud jde o sledování bakteriální a virové kontaminace mlžů: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Spojené království,

pokud jde o Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), spadající pod Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francie,

pokud jde o koagulázopozitivní stafylokoky, včetně Staphylococcus aureus: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), spadající pod Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francie,

pokud jde o Escherichia coli včetně E. coli vytvářející verotoxin (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Itálie,

pokud jde o Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Švédsko,

pokud jde o parazity (zejména Trichinella, EchinococcusAnisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Itálie,

pokud jde o antimikrobiální rezistenci: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Dánsko,

pokud jde o živočišné proteiny v krmivech: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgie,

pokud jde o rezidua: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nizozemsko,

pokud jde o rezidua: Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Francie,

pokud jde o rezidua: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Německo,

pokud jde o rezidua: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Itálie,

pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Německo,

pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů v obilovinách: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Dánsko,

pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů v ovoci a zelenině: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Španělsko,

pokud jde o rozbor a testování reziduí pesticidů pomocí metod k prokázání jediného rezidua: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Německo,

pokud jde o rozbor a testování dioxinů a PCB v potravinách a krmivech: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Německo.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(6)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.


1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/97


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz sušeného masa „biltong“ z některých částí Jižní Afriky a Uruguaye

(oznámeno pod číslem K(2009) 9362)

(Text s významem pro EHP)

(2009/864/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí (2), stanoví předpisy pro dovoz zásilek některých masných výrobků určených k lidské spotřebě do Společenství. Uvedené rozhodnutí rovněž stanoví seznamy třetích zemí a jejich částí, z nichž je takovýto dovoz povolen, a vzory veterinárních osvědčení a pravidla týkající se původu a ošetření požadovaných u tohoto dovozu.

(2)

Příloha II část 3 uvedeného rozhodnutí obsahuje seznam třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků do Společenství.

(3)

Na základě rozhodnutí 2007/777/ES je povolen dovoz sušeného masa „biltong“ získaného z masa domácího skotu, ovcí a koz a spárkaté zvěře ve farmovém chovu (kromě prasat), které bylo podrobeno zvláštnímu ošetření, do Společenství z oblasti Jižní Afriky, která je prostá slintavky a kulhavky.

(4)

Jižní Afrika požádala Komisi o povolení dovozu sušeného masa „biltong“ získaného z volně žijící spárkaté zvěře do Společenství z oblasti Jižní Afriky, z níž je již povolen dovoz tohoto masa získaného z domácích zvířat.

(5)

Na základě několika inspekcí, které provedlo Společenství v Jižní Africe, bylo prokázáno, že příslušný veterinární orgán této třetí země poskytuje náležité záruky, pokud jde o dodržování právních předpisů Společenství, v souladu s čl. 8 odst. 1 prvním pododstavcem směrnice 2002/99/ES.

(6)

Je proto vhodné povolit dovoz sušeného masa „biltong“ získaného z volně žijící spárkaté zvěře (kromě prasat) do Společenství z oblasti Jižní Afriky, z níž je již povolen vývoz těchto výrobků získaných z domácích zvířat, pod podmínkou, že sušené maso „biltong“ bylo podrobeno zvláštnímu ošetření „E“ stanovenému v příloze II části 4 rozhodnutí 2007/777/ES.

(7)

Kromě toho je na seznamu v příloze II části 2 rozhodnutí 2007/777/ES uvedena Uruguay. Dovoz výrobků získaných z masa domácího skotu, které bylo podrobeno zvláštnímu ošetření, je proto z uvedené třetí země do Společenství povolen.

(8)

Uruguay požádala Komisi rovněž o povolení dovozu sušeného masa „biltong“ z uvedené třetí země do Společenství, které bylo získáno z masa domácího skotu a bylo podrobeno příslušnému zvláštnímu ošetření.

(9)

S ohledem na veterinární situaci v Uruguayi je vhodné povolit dovoz sušeného masa „biltong“ získaného z masa domácího skotu, které bylo podrobeno zvláštnímu ošetření „E“ stanovenému v příloze II části 4 rozhodnutí 2007/777/ES, z uvedené třetí země do Společenství.

(10)

Rozhodnutí 2007/777/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:

1)

položka pro „Uruguay“ v části 2 se nahrazuje tímto: „Uruguay (1)“;

2)

část 3 se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49.


PŘÍLOHA

ČÁST 3

Třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých není povolen dovoz v rámci režimu „bez zvláštního ošetření“ (A) v případě určitých druhů, ze kterých je však povolen dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků do Společenství

Kód ISO

Země původu nebo její část

1.

Skot domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)

Ovce/koza domácí

1.

Prase domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)

Domácí lichokopytníci

1.

Drůbež

2.

Pernatá zvěř ve farmovém chovu

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu

Volně žijící spárkatá zvěř

(kromě prasat)

Divoké prase

Volně žijící lichokopytníci

Volně žijící zajícovití

(králíci a zajíci)

Volně žijící pernatá zvěř

Volně žijící suchozemští savci

(kromě kopytníků, lichokopytníků a zajícovitých)

AR

Argentina – AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibie

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibie NA-1

E

E

XXX

XXX