Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Schorsingsclausule

Artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) voorziet in de mogelijkheid om EU-lidmaatschapsrechten (zoals stemrecht in de Raad) te schorsen indien een land de beginselen waarop de EU is gegrondvest (vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat) ernstig en voortdurend schendt. De verplichtingen van dit land behouden echter hun bindend karakter.

Conform artikel 7 kan de Raad met een meerderheid van de stemmen van vier vijfde van zijn leden en na instemming van het Parlement op voorstel van een derde van de EU-landen, of van de Commissie of het Parlement, constateren dat er een duidelijk risico van ernstige schending van de grondrechten door een lidstaat bestaat en deze passende aanbevelingen zenden.

Artikel 354 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat bepalingen over de wijze van stemming in de grote Europese instellingen wanneer artikel 7 van het VEU op een EU-land wordt toegepast. Het land in kwestie neemt niet deel aan de stemming. Het land wordt niet meegeteld tot een derde van de landen die nodig zijn voor het voorstel of de viervijfde meerderheid. De toestemming van het Parlement vereist een tweederde meerderheid.