Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Arbetsmarknadens parter

Organisationerna för arbetsmarknadens parter representerar de europeiska arbetarnas och arbetsgivarnas intressen. De främsta branschövergripande företrädarna för arbetsmarknadens parter på EU-nivå är: 

  • Europeiska fackliga samorganisationen (EFS);
  • Europeiska sammanslutningen av industri- och arbetsgivarorganisationer, (Businesseurope);
  • Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag (UEAPME);      
  • Europeiskt centrum för offentliga affärsverk och företag (CEEP).

Utöver dessa organisationer finns det många andra socioekonomiska grupperingar som representerar särskilda eller branschrelaterade intressen.

I artikel 152 i fördraget om EU:s funktionssätt erkänns den roll som arbetsmarknadens parter spelar för de europeiska arbetsmarknadsrelationerna och den sociala dialogen. De företräder sina medlemmar vid samråd med kommissionen och vid förhandlingar om kollektivavtal.

Arbetsmarknadens parter har också en plats i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, tillsammans med andra organisationer som företräder det civila samhället.