Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Kyoto-protocol

Het in december 1997 goedgekeurde Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC) onderstreept de houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van klimaatverandering. Dit protocol trad in 2005 in werking.

Voor de eerste verplichtingsperiode van het Protocol van Kyoto hebben de industrielanden zich ertoe verbonden hun uitstoot van zes broeikasgassen (kooldioxide, methaan, distikstofoxide, fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolwaterstoffen en zwavelhexafluoride) tussen 2008 en 2012 met een gemiddelde van 5 % terug te dringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. De EU en 15 EU-landen - haar leden op het moment waarop het protocol werd goedgekeurd - hebben zich verbonden tot een verlaging van 8 % voor de groep als geheel.

Om de kloof te overbruggen tussen het einde van de eerste Kyoto-periode in 2012 en het begin van de nieuwe internationale overeenkomst in 2020, werd een wijziging op het Kyoto-protocol aangenomen tijdens de conferentie over klimaatverandering in december 2012 in Doha (Qatar).

Partijen kwamen overeen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met ten minste 18 % onder de niveaus van de jaren negentig te verlagen in de periode 2013-2020. De EU, de EU-landen en IJsland zijn overeengekomen om gezamenlijk het streefcijfer van 20 % te behalen en liggen op schema. Bovendien werd de lijst van broeikasgassen van het protocol uitgebreid naar stikstoftrifluoride.

Volgens het protocol moeten partijen hun streefdoelen in de eerste plaats behalen door middel van nationale maatregelen. Het protocol biedt hen echter ook aanvullende middelen om hun streefdoelen te behalen via drie marktgerichte mechanismen.

De Kyoto-mechanismen zijn:

  • de handel in emissierechten tussen de partijen die het protocol hebben ondertekend,
  • gezamenlijke uitvoering van projecten door deze partijen, en
  • het mechanisme voor schone ontwikkeling (met partijen die het protocol niet hebben ondertekend).

Op grond van het protocol wordt de daadwerkelijke uitstoot van partijen bewaakt en worden nauwkeurige gegevens bijgehouden van de handel die wordt gevoerd. Ieder jaar publiceert de Commissie het Voortgangsverslag Kyoto en EU-2020, dat informatie verschaft over de voortgang die geboekt is door de Europese Unie en EU-landen in het behalen van de doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.