Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής  και πολιτικής ασφαλείας

Η  θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Πρώτος κάτοχος της θέσης υπήρξε ο Javier Solana, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά μόνιμο το αξίωμα του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η Federica Mogherini διορίστηκε στη θέση για την περίοδο 2014-2020. Διαδέχεται την Catherine Ashton που κατείχε τη θέση από το 2009 έως το 2014.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διασφαλίζει τη συνέπεια της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Είναι επιφορτισμένη στο πλαίσιο της Επιτροπής με τις ευθύνες που της εμπίπτουν στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και τον συντονισμό άλλων πτυχών της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί με ειδική πλειοψηφία, με τη συμφωνία του προέδρου της Επιτροπής για θητεία που διαρκεί 5 έτη.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Ύπατη Εκπρόσωπος επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η υπηρεσία αυτή συνεργάζεται με τις διπλωματικές αποστολές των χωρών της ΕΕ. Απαρτίζεται από υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό  της ΕΕ, καθώς επίσης και από απεσπασμένο προσωπικό των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών.