Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Sociale diensten van algemeen belang (SDAB's)

Diensten van algemeen belang (DAB's) worden, ongeacht of ze markt- of niet-markt-gerelateerd zijn, geacht in het algemeen belang voor de overheid te zijn en zijn dus onderworpen aan bepaalde openbaredienstverplichtingen. Ze omvatten niet-marktdiensten (veiligheid, justitie, verplicht onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten) en diensten van algemeen economisch belang (bijvoorbeeld energie en communicatie).

Protocol nr. 26 gehecht aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie erkent het belang van DAB's en de gedeelde waarden van de EU in hun verband, in het bijzonder:

  • de diversiteit van de DAB's en het recht van elk EU-land te kiezen hoe deze diensten worden geleverd;
  • de noodzaak om een hoge kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, gelijke behandeling, de bevordering van de universele toegang en gebruikersrechten te waarborgen.

Specifiek ten aanzien van sociale diensten van algemeen belang (SDAB's) heeft het Europees Comité voor sociale bescherming in 2010 een vrijwillig communautair kwaliteitskader gepubliceerd met richtsnoeren over hoe kwaliteitsnormen opgesteld, gecontroleerd en geëvalueerd moeten worden. De Commissie heeft voor DAB's in het algemeen en SDAB's in het bijzonder richtsnoeren gepubliceerd over de toepassing van de EU-staatssteunregels, interne markt en de regels voor openbare aanbestedingen.

Deze weerspiegelen de beslissing van de Commissie om een sectorale aanpak voor de huidige situatie na te streven in plaats van een Europese kaderrichtlijn voor alle vormen van DAB voor te stellen.