Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik infördes 1993 enligt Maastrichtfördraget. Den har sedan fortlöpande stärkts genom efterföljande fördrag, i synnerhet Lissabonfördraget (avdelning V i fördraget om Europeiska unionen).

Gusp styrs av principerna i, ska arbeta mot målen i och ska ledas i enlighet med de allmänna villkor som gäller för EU:s alla yttre åtgärder. I detta avseende är syftet att bevara freden, höja den internationella säkerheten och främja internationellt samarbete, demokrati, rättsstaten, respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har EU status som juridisk person (d.v.s. EU kan underteckna internationella fördrag). EU har också en diplomatisk tjänst, Europeiska utrikestjänsten, som arbetar under EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och hjälper henne att fullfölja sitt mandat (ledning av Gusp, i hennes befogenhet som ordförande för utrikesrådet och i hennes befogenhet som vice ordförande för kommissionen för att inom kommissionen fullfölja de ansvarsområden som åligger den för yttre förbindelser). År 2014 utsågs Federica Mogherini till hög representant (HR).

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp), som består av ambassadörer från de 28-länderna, arbetar också under HR:s ansvarsområde. Den övervakar den internationella situationen på de områden som omfattas av Gusp och spelar en viktig roll i att utforma och följa upp EU:s svar på kriser.