Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)

Het GBVB van de EU is in 1993 ingesteld door het Verdrag van Maastricht. Het werd steeds verder versterkt door volgende verdragen, met name het Verdrag van Lissabon (Titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie).

Het GBVB berust op de beginselen van, streeft de doelstellingen na van, en wordt uitgevoerd overeenkomstig de algemene bepalingen die van toepassing zijn op al het externe optreden van de EU. Het streven is om vrede te bewaren, internationale veiligheid te versterken, internationale samenwerking, democratie, rechtsstaat, en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te bevorderen.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon bezit de EU rechtspersoonlijkheid (d.w.z. dat ze internationale verdragen mag ondertekenen). De Unie heeft een diplomatieke dienst, de Europese Dienst voor extern optreden, die onder de autoriteit van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid optreedt. Deze staat haar bij in de uitvoering van haar mandaat (uitvoering van het GBVB, in haar hoedanigheid van voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken en in haar hoedanigheid van vicevoorzitter van de Commissie bij de uitoefening, in de Commissie, van de taken op het gebied van externe betrekkingen). In 2014 werd Federica Mogherini tot hoge vertegenwoordiger (HV) benoemd.

Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC), dat uit ambassadeurs van de 28 EU-landen bestaat, treedt ook op onder de verantwoordelijkheid van de HV. Het oefent toezicht uit op de internationale situatie op de onder het GVBV vallende gebieden en speelt een hoofdrol bij het definiëren en de follow-up van de reactie van de EU op een crisis.