Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ θεσπίστηκε το 1993 από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Ενισχύθηκε προοδευτικά από τις επακόλουθες συνθήκες και ιδιαίτερα τη συνθήκη της Λισαβόνας (Τίτλος V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Η ΚΕΠΠΑ διέπεται από τις αρχές των γενικών διατάξεων που ισχύουν για το σύνολο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, επιδιώκει την υλοποίηση των στόχων της και ασκείται σύμφωνα με αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκει τη διαφύλαξη της ειρήνης, την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας η ΕΕ έχει νομική προσωπικότητα (δηλαδή, μπορεί να υπογράφει διεθνείς συνθήκες).Επιπλέον, διαθέτει μια διπλωματική υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία ενεργεί υπό την εξουσία της Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την επικουρεί για την εκπλήρωση της αποστολής της (άσκηση της ΚΕΠΠΑ, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και υπό την ιδιότητά της ως αντιπροέδρου της Επιτροπής με στόχο την εκπλήρωση εντός της Επιτροπής των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις). Το 2014 η Federica Mogherini διορίστηκε στη θέση της Ύπατης Εκπροσώπου.

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), που απαρτίζεται από πρέσβεις των 28 χωρών της ΕΕ, ενεργεί επίσης υπό την ευθύνη της Ύπατης Εκπροσώπου. Παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση στις περιοχές που καλύπτει η ΚΕΠΠΑ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό και την παρακολούθηση της αντίδρασης της ΕΕ σε κρίσεις.