Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Fraudebestrijding

De bestrijding van fraude en corruptie is gebaseerd op artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waarbij de Raad en het Europees Parlement verzocht worden de noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen fraude ten nadele van de financiële belangen van de EU goed te keuren.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), opgericht in 1999, is belast met de bestrijding van fraude ten nadele van de EU-begroting, evenals corruptie en wangedrag binnen de EU-instellingen.

Op basis van het derde deel, titel V,  hoofdstukken 4 en 5 van het VWEU, die zich bezighouden met de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, hebben Eurojust en Europol de bevoegdheid om EU-landen te steunen in de strijd tegen fraude en corruptie.

In 2013 presenteerde de Commissie een voorstel om een Europees openbaar ministerie in te stellen, op grond van artikel 86 VWEU, om strafbare feiten tegen de EU-begroting te onderzoeken en te vervolgen. Eerder, in 2012, heeft de Commissie een Richtlijn voorgesteld voor de bestrijding van fraude tegen de financiële belangen van de Unie door middel van het strafrecht. Dit zal het strafrecht ten aanzien van strafbare feiten in verband met de EU-begroting van EU-landen verder verduidelijken en harmoniseren en het geld van de belastingbetaler beter beschermen.