Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). Περιλαμβάνει τη σταδιακή πλαισίωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας της ΕΕ, αποσκοπεί στο να επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει τις στρατιωτικές ικανότητές της και να αναπτύσσει αποστολές εκτός ΕΕ για ειρηνευτικούς σκοπούς, πρόληψη συγκρούσεων και ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η ΚΠΑΑ σέβεται τις υποχρεώσεις ορισμένων κρατών μελών τα οποία θεωρούν ότι η κοινή άμυνά τους υλοποιείται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Καλύπτεται από τα άρθρα 42-46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αποφάσεις που αφορούν την ΚΠΑΑ λαμβάνονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομοφωνία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όπως, για παράδειγμα, όταν το Συμβούλιο εγκρίνει ορισμένες αποφάσεις για την εφαρμογή μιας απόφασης της ΕΕ ή για ορισμένες αποφάσεις που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) και τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία.

Ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας είναι αρμόδιος να προτείνει και να εφαρμόζει τις αποφάσεις της ΚΠΑΑ.