Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese instellingen

De EU beschikt over een institutioneel kader dat ertoe strekt haar waarden, doelstellingen en belangen alsook die van haar burgers en van de lidstaten te bevorderen en verdedigen. Dit kader helpt tevens de samenhang, de doeltreffendheid en de continuïteit van het beleid en optreden van de EU te verzekeren.

Volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie omvat het institutionele kader 7 instellingen:

  • het Europees Parlement;
  • de Europese Raad;
  • de Raad van de Europese Unie (kortweg „de Raad”);
  • de Europese Commissie;
  • het Hof van Justitie van de Europese Unie;
  • de Europese Centrale Bank;
  • de Rekenkamer.

Iedere instelling handelt binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar door de Verdragen zijn toegedeeld en volgens de daarin vastgestelde procedures, voorwaarden en doelen.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden bijgestaan door het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, die beide een raadgevende functie vervullen.