Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Eigen middelen

De eigen middelen van de EU zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor de EU-begroting. De jaarlijkse uitgaven van deze begroting mogen niet meer dan haar ontvangsten bedragen (d.w.z. een evenwichtige begroting).

Er zijn drie categorieën eigen middelen:

  • traditioneel: dit betreft voornamelijk douanerechten op EU-importen en suikerheffingen. Landen houden 25 % van de ingevorderde rechten in ter dekking van hun inningskosten;
  • gebaseerd op de belasting over de toegevoegde waarde (btw): een percentage van 0,3 % van de btw-grondslag van elk EU-land wordt overgedragen aan de EU;
  • gebaseerd op het bruto nationaal inkomen (bni): elk EU-land draagt een uniform percentage van zijn bni over aan de EU. Dit percentage is aangepast zodat de totale inkomsten overeenkomen met het overeengekomen niveau van betalingen. Dit is de grootste inkomstenbron van de EU.

Correctiemechanismen zijn ingevoerd ter correctie van wat door bepaalde landen, waaronder Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, gezien wordt als buitensporige bijdragen.

In 2014 heeft de Raad een nieuw eigenmiddelenbesluit aangenomen dat enkele wijzigingen heeft aangebracht - met name met betrekking tot de correctiemechanismen - voor de periode 2014-2020. Dit besluit treedt pas na ratificatie in EU-landen in werking, maar de bepalingen moeten vanaf 1 januari 2014 met terugwerkende kracht worden toegepast.

In 2014 werd tevens een groep op hoog niveau inzake de eigen middelen opgezet om verbeteringen in het systeem voor te stellen.