Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Handvest van de grondrechten

Het Handvest van de grondrechten bundelt alle grondrechten die op het niveau van de Europese Unie (EU) van toepassing zijn. Het handvest is breder dan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en legt de ethische beginselen en rechten inzake menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtvaardigheid voor EU-burgers en -ingezetenen vast. Naast de bescherming van burgerlijke en politieke rechten beslaat het ook de sociale rechten van werkenden, gegevensbescherming, bio-ethiek en het recht op behoorlijk bestuur.

Het handvest is wettelijk bindend. In overeenstemming met artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft dit handvest dezelfde waarde als de verdragen. Het is alleen van toepassing wanneer EU-instellingen en EU-landen EU-wetgeving implementeren en het is geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU zoals reeds in de verdragen toegekend.

Het EU-Agentschap voor de grondrechten is opgericht om EU-instellingen en -landen van assistentie en deskundigheid te voorzien op het gebied van grondrechten.