Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Begroting

Alle uitgaven en ontvangsten van de EU worden in de begroting geboekt op basis van jaarlijkse ramingen. Deze ramingen moeten in overeenstemming zijn met het meerjarig financieel kader (Multiannual Financial Framework - MFF), het uitgavenplan van de EU op middellange termijn, zoals vastgesteld in het Verdrag van Lissabon (artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Het laatste MFF beslaat de periode 2014-2020.

De begroting wordt gefinancierd met „eigen middelen” van de EU (d.w.z. een aandeel van het bruto nationaal inkomen van elk EU-land, een deel van hun btw-ontvangsten, douaneheffingen en andere rechten).

Elk jaar stelt de Europese Commissie een voorontwerp van begroting voor aan de Raad en aan het Europees Parlement, die samen de begrotingsautoriteit vormen. De Raad moet zijn standpunt over de ontwerpbegroting uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting ontworpen is, vaststellen. Als het Parlement het standpunt van de Raad goedkeurt, wordt de begroting aangenomen.

Als het Europees Parlement echter wijzigingen aanbrengt ten opzichte van de door de Raad ingenomen positie, dan moet de bemiddelingscommissie samenkomen om een overeenkomst tot stand te brengen. Het is aan de voorzitter van het Parlement om te constateren dat de begroting definitief is aangenomen.