Help Print this page 
Title and reference
Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Doporučení zavádí nový referenční nástroj, který zemím EU a zúčastněným zemím pomůže vytvořit, zlepšit, provádět a vyhodnocovat kvalitu vlastních systémů odborného vzdělávání a přípravy. Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality je novým stimulem pro transparentnost a tím také pro mobilitu, protože nabízí společný nástroj pro vytváření postupů řízení kvality.

AKT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. C 155 ze dne 8.7.2009).

PŘEHLED

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality je novým referenčním nástrojem, který orgánům v zemích EU pomůže podporovat a monitorovat zlepšování jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy.

Zajišťování kvality lze používat jako systematický přístup k modernizaci vzdělávacích systémů, zejména zefektivňováním odborné přípravy. Zajišťování kvality by proto mělo podporovat každou politickou iniciativu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Země EU jsou zvány k tomu, aby tento nástroj dobrovolně rozvíjely a používaly. Hlavními uživateli referenčního rámce budou vnitrostátní a regionální orgány a také veřejné a soukromé subjekty zodpovědné za zajišťování a zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Provádění

Jako referenční nástroj poskytuje rámec metodické návrhy, které zemím EU pomohou jasně a důsledně vyhodnocovat, zda se provádějí opatření nezbytná pro zvyšování kvality systémů odborného vzdělávání a přípravy a zda je třeba je přezkoumat.

Metodika, kterou rámec navrhuje, je založena na:

  • cyklu, který se skládá ze čtyř fází (plánování, provádění, hodnocení a přezkoumávání) popsaných pro poskytovatele či systémy odborného vzdělávání a přípravy;
  • kritériích kvality a orientačních deskriptorech pro každou fázi cyklu (příloha I);
  • společných ukazatelích pro vyhodnocování cílů, metod, postupů a výsledků odborné přípravy - některé ukazatele mají být založeny na statistických údajích, jiné jsou kvalitativní povahy (příloha II).

Doporučení zdůrazňuje kulturu zvyšování kvality a zodpovědnost na všech úrovních, tj. na úrovni systémů odborného vzdělávání a přípravy, na úrovni poskytovatelů a na úrovni udělování kvalifikace. Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy klade důraz na systematické sebehodnocení. Patří sem mechanismy pro interní a externí hodnocení, které mají být definovány zeměmi EU. Tak bude možná zpětná vazba o dosaženém pokroku.

S využitím rámce měly země EU vyvinout přístupy pro zlepšování svých vnitrostátních systémů zajišťování kvality, a to nejpozději do 18. června 2011. Do této práce se měly zapojit všechny zúčastněné subjekty.

Evropská síť pro zajišťování kvality

Doporučení vyzývá země EU, aby se aktivně zapojily do Evropské sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě a používaly ji jako základ pro další vývoj společných zásad a nástrojů pro zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy na vnitrostátní, regionální i místní úrovni.

Doporučení také země EU vyzývá, aby určily národní referenční místo pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě, které sloučí příslušné subjekty a zapojí všechny dotčené zúčastněné subjekty na celostátní a regionální úrovni. Tato referenční místa podporují aktivní a praktický rozvoj rámce na vnitrostátní úrovni, podporují autoevaluaci zemí EU a také práci sítě a šíří související informace všem příslušným zúčastněným subjektům.

Kontext

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy patří k sérii evropských iniciativ, které podporují mobilitu. Podporuje provádění evropského rámce kvalifikací (EQF) a evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).

Doporučení reaguje na usnesení Evropské rady z Barcelony v roce 2002, která stanovila jako cíl to, aby se evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy staly do roku 2010 měřítkem pro celý svět. Je také v souladu s kodaňským procesem, který se týká opětovného zahájení spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provedení doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ( COM(2014) 30 final ze dne 28.1.2014 - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Jedná se o první zprávu o pokroku při zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Evropské unii po přijetí doporučení. Její hlavní závěry jsou tyto:

  • v evropských zemích přispěl evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) k rozvíjení kultury kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a rovněž k praktickému uplatňování zejména prostřednictvím vývoje operativních opatření vysoké kvality v rámci sítě EQAVET,
  • tato opatření se zaměřila na institucionální poskytování ve školách (většina počátečního odborného vzdělávání a přípravy a část průběžného odborného vzdělávání a přípravy), s méně viditelným dopadem na učení založené na praxi a neformální poskytování (které tvoří většinu průběžného odborného vzdělávání a přípravy, v duálních systémech však mohou hrát klíčovou úlohu rovněž v počátečním odborném vzdělávání a přípravě);
  • flexibilní přístup EQAVET, jenž poskytuje nástroje, které si lze vybrat a upravit, usnadnil jeho používání, současně však snížil jeho potenciál jakožto společného jazyka a koncepčního rámce mezi zeměmi.

Z toho vyplývá jednoznačná potřeba posílené spolupráce s ostatními evropskými nástroji pro zajišťování kvality a transparentnost.

Poslední aktualizace: 15.06.2014

Top