Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ungdomsfrågor

Ungdomspolitiken är i första hand EU-ländernas ansvar. Enligt artikel 165.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU:s åtgärder på detta område ha som mål att ”främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledarutbyte och stimulera ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv”.

EU-länderna har samarbetat om ungdomsfrågor sedan 2002. Den nuvarande ramen, EU:s strategi för ungdomar (2010-2018), är uppbyggd kring åtta handlingsområden som bygger på ett sektorsöverskridande arbetssätt: utbildning, sysselsättning och entreprenörskap, hälsa och välbefinnande, frivilligarbete, delaktighet, social integration, ungdomar i världen och kreativitet och kultur samt deltagande i den demokratiska processen och i samhället. Samarbetet innefattar att lära av varandras erfarenheter, utbyta och utveckla kunskaper av gemensamt intresse, ha dialog med unga människor, övervaka framsteg och ta fram finansieringsprogram. Genom den strukturerade dialogen kan t.ex. unga människor uttrycka sina åsikter och diskutera dem med EU och de politiska beslutsfattarna i sina egna länder.

Ungdomsprogram har funnits i 25 år. År 2013 antog EU programmet Erasmus+ för utbildning, ungdomar och idrott för perioden 2014-2020. Genom Erasmus+ kan ungdomar studera, utbilda sig och arbeta som volontär utomlands. Det bygger upp kapaciteten för ungdomsorganisationer och ungdomsarbete och stöder samarbeten, även med organisationer utanför ungdomsområdet.

På Europeiska ungdomsportalen delar EU och de olika länderna information och möjligheter som är intressanta för ungdomar, på åtta huvudområden i 33 länder, t.ex. en plattform där unga kan hitta möjligheter att arbeta som volontär utomlands. Portalen finns på 27 språk.

Som svar på de höga arbetslöshetssiffrorna för ungdomar ges särskilt stöd till unga i EU:s sysselsättningspolitik. Genom EU:s sysselsättningsinitiativ för unga (2013) gjordes 6 miljarder euro tillgängligt som ytterligare stöd till de områden och personer som har det svårast med ungdomars arbetslöshet och overksamhet. EU rekommenderar också att EU-länderna inför ungdomsgarantier, vars syfte är att se till att personer under 25 år inom fyra månader från att de lämnat skolan eller förlorat ett jobb ska kunna hitta antingen ett bra jobb, en lärlingsplats, en praktikplats eller fortsatt utbildning.