Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Åbenhed (aktindsigt)

Institutionerne i Den Europæiske Union har ansvaret for, at deres arbejde udføres så åbent som muligt.

Artikel 15, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver unionsborgere samt alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller registreret kontor i et EU-land, ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter.

Forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter gennemfører denne ret til aktindsigt i dokumenter.

Den giver dog også mulighed for to typer undtagelser:

  1. absolutte undtagelser, der dækker sager, hvor aktindsigt automatisk nægtes (af hensyn til den offentlige sikkerhed, forsvar, internationale relationer, økonomi, penge- og finanspolitik eller privatlivets fred), og
  2. relative undtagelser, der dækker sager, hvor adgang nægtes (for eksempel for at beskytte et selskabs eller en privatpersons forretningsmæssige interesser, juridisk rådgivning, beslutningsproces eller igangværende undersøgelser), undtagen hvis der er en tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet.

Der gives aktindsigt ved hjælp af et elektronisk offentligt register over dokumenter.

I den interinstitutionelle aftale fra 2003 om bedre lovgivning blev EU-institutionerne enige om at forbedre åbenheden og offentlighedens adgang til oplysninger.