Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Transeuropæiske net (TEN)

Formålet med de transeuropæiske net (TEN´er) er at skabe en moderne og effektiv infrastruktur, der skal forbinde de europæiske regioner og nationale net. TEN'erne er afgørende for et velfungerende indre marked i EU og for beskæftigelsen, fordi de sørger for fri bevægelighed af varer, personer og tjenesteydelser.

Artikel 170-172 og 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægger det juridiske grundlag for de transeuropæiske net, der dækker tre erhvervssektorer:

  • Transeuropæiske transportnet (TEN-T) dækker vejtransport og kombineret transport, vandveje og søhavne samt det europæiske net for højhastighedstog.
  • Transeuropæiske energinet (TEN-E) dækker elektricitets- og naturgassektorerne. De er med til at oprette det indre marked for energi og bidrager til forsyningssikkerhed.
  • Transeuropæiske telekommunikationsnet (eTEN) har til formål at gennemføre transeuropæiske e-tjenester i offentlighedens interesse: e-sundhed, e-læring, e-forvaltning osv.

I januar 2014 blev Connecting Europe-faciliteten (CEF) lanceret, som er en ny fond for perioden 2014-2020. CEF, der har et budget på 33 mia. EUR, har til formål at stimulere investeringer i TEN´erne og mobilisere midler fra både private og offentlige sektorer.